Contestaţie la executare întoarcere executare

Hotărâre - din 07.06.2017


Document finalizat

R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG*

Dosar nr. -/-/2017

Î N C H E I E R E

Şedinţa publică de la data de 07 iunie 2017

Completul constituit din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea Î.I.-D.H.A. şi pe intimaţii D.G.R.F.P., S.F.M.C, având ca obiect contestaţie la executare întoarcere executare - dosar de executare nr. C/33352569.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns avocat G.G. pentru contestatoare, lipsind intimaţii.

Procedura de citare, este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa, având în vedere obiectul cererii, pune în discuţie competenţa instanţei.

Avocat G.G. având cuvântul pentru contestatoare arată că Judecătoria Câmpulung este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză.

În temeiul art. 238 Cod de procedură civilă instanţa pune în discuţie estimarea duratei procesului.

Avocat G.G. pentru contestatoare estimează durata procesului la 1 termen.

Instanţa în baza art. 238 Cod procedură civilă estimează durata procesului la 2 luni.

Instanţa pune în discuţie excepţia netimbrajului.

Avocat G.G. pentru contestatoare solicită respingerea excepţiei, cererea fiind timbrată.

Instanţa respinge excepţia netimbrajului, constatând că s-a achitat taxa de timbru.

Instanţa pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului SFMC

Avocat GG pentru contestatoare solicită respingerea excepţiei.

Instanţa respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SFMC, în baza art.262 alin.1 Cod de procedură fiscală.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat şi nici alte probe de administrat, instanţa acordă cuvântul părţilor, pe fond.

Avocat GG pentru contestatoare solicită admiterea contestaţiei la executarea aşa cum a fost formulată şi să se constatate că actele de executare sunt lovite de nulitate, lipseşte un element esenţial, respectiv numele persoanelor împuternicite ale organului fiscal potrivit legii, de asemenea, motivarea adresei de înfiinţare a popririi se întemeiază pe vechiul Cod de procedură fiscală, lipsind motivarea în drept pe noul Cod de procedură fiscală, şi mai mult de atât amenda a fost achitată.  Solicită admiterea contestaţiei şi restituirea taxei de timbru, după rămânerea definitivă a hotărârii. Fără cheltuieli de judecată.

Instanţa, în temeiul art. 394 Cod de procedură civilă constată dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei civile de faţă, deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub numărul 475/205/2017 pe rolul Judecătoriei Câmpulung la data de 07 februarie 2017, contestatoarea II-DHA, a chemat în judecată intimata DGRFP şi SFMC, solicitând  instanţei anularea înfiinţării popririi nr. 8426 din data de 25 ianuarie 2017 şi a tuturor actelor de executare silită efectuate de SFMC întoarcerea executării şi restituirea sumelor reţinute prin poprire.

În considerente arată contestatoarea, că la data de 31 ianuarie 2017, i-a fost comunicată adresa de înfiinţare a popririi nr. 8426 din data de 25 ianuarie 2017, din care rezultă că se  execută titlul executoriu nr. 26102758 din data de 28 octombrie 2016, ce nu i-a fost comunicat pentru suma de 5000 lei.

Sub aspect procedural, contestatoarea critică poprirea, arătând că adresa nu cuprinde  numele persoanelor împuternicite ale organului fiscal, conform art. 49 alin.1 lit. b Cod de procedură fiscală  fiind nulă,nu cuprinde  temeiul de  drept, conform art. 46 alin. 2 lit. f  Cod de procedură fiscală, iar acolo unde se înregistrează un temei legal  acesta este abrogat  prin efectul Legii nr. 207/2015, ceea ce încalcă condiţiile de legalitate ale actului administrativ – fiscal, nu cuprinde menţiunea posibilităţii de a contesta actul şi termenul, conform art. 46 alin. 2 lit. ,,i” Cod de procedură fiscală.

Pe fond arată contestatoarea că nu există o creanţă care să facă obiect al executării.

Arată contestatoarea că în lipsa titlului executoriu nu poate şti la ce se referă această executare, dar dacă este vorba despre o amendă contravenţională rezultată din procesul verbal  de constatare a contravenţiei Seria ANPC nr. 0793216 din data de 19 august 2016 emisă de UAT V., în cuantumul prevăzut în procesul verbal de contravenţie pentru achitarea în 48 de ore.

Pentru aceste considerente solicită anularea executării şi restituirea sumelor.

Faţă de acţiunea principală, la data de 27 aprilie 2017 s-a formulat şi depus la dosar întâmpinare din partea intimata DGRFP – prin AJFPA, prin care s-a solicitat respingerea  contestaţiei.

În considerente, sub aspect procedural s-au invocat excepţia netimbrajului şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SFMC, care nu are personalitate juridică.

Pe fond, arată intimata că titlul executoriu îl reprezintă procesul verbal de constatare a contravenţiei Seria ANPC nr. 0793216 din data de 19 august 2016 prin care s-a aplicat contestatoarei o amendă în cuantum de 5000 lei.

Conform actului de constatare, contravenienta avea posibilitatea achitării a jumătate din minimul legal în 48 de ore la SFMC, conform art. 28 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001.

În realitate, numitul DHA, în nume propriu, a achitat suma de 500 lei, respectiv 1/2 din minimul amenzii la Primăria comunei V., conform chitanţei nr. 0023901  din data de 19 august 2016. Chiar dacă ulterior suma a fost transferată de la bugetul local al comunei V., la bugetul de stat în contul de amenzi, apreciază intimata că nu s-a efectuat plata în termen de 48 de ore în contul bugetului de stat pentru amenzi, astfel încât în mod corect titlul s-a transmis SFMC care a procedat la începerea  executării.

Precizează intimata că în opinia sa contestatoarea trebuia să formuleze plângere împotriva procesului verbal de  constatare a contravenţiei, pe care nu a formulat-o, iar pe calea  contestaţiei nu poate ataca cuantumul sumelor sau titlul de creanţă, ci doar formele de  executare.

Cât priveşte criticile aduse formelor de executare, arată intimata că actele de executare au fost editate de CIRV, deci nu le trebuie semnătura şi ştampila organului de conducere, iar lipsa încadrării juridice nu poate fi primită.

Arată intimata că potrivit art. 342 alin. 1 din Legea nr. 507/2015 urmau a se aproba prin ordin de ministru noile formulare şi normele de aplicare unitară a acestora, dar până în  prezent acest lucru nu s-a întâmplat, astfel încât se folosesc vechile formulare.

În cauză au fost admise şi administrate proba cu acte şi înscrisuri şi s-a depus în copie la prezenta cauză, dosarul de executare.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine cele ce succed:

La data de 19 august 2016 s-a încheiat procesul verbal de constatare a contravenţiei Seria ANPC nr. 0793216 din data de 19 august 2016 prin care contestatoarea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 5000 lei.

Procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost primit în aceeaşi zi de contravenientă, şi semnat fără obiecţiuni, de administrator.

Conform ultimului paragraf din actul de constatare, în baza art. 28 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, se poate achita în termen de 48 ore de la comunicarea prezentei înştiinţări jumătate din minimul amenzii prevăzut de pentru această amendă, în cazul respectiv 500 lei.

Dacă în ce priveşte amenda integrală se specifică în înştiinţare că se plăteşte la Trezorerie sau la alte instituţii abilitate, în ce priveşte achitarea a jumătate din minimul amenzii înştiinţarea nu mai este la fel de detaliată.

Ca atare, administratorul contestatoarei a achitat 1/2 din minimul amenzii la SF al comunei V., judeţul A., în 48 de ore, conform chitanţei nr. 0023901 din data de 19 august 2016, chitanţă pe care se specifică în clar faptul că suma provine din amendă conform procesului verbal de constatare a contravenţiei Seria ANPC nr. 0793216 din data de 19 august 2016.

Intimata arată că contestatoarea nu a achitat în contul în care i s-a indicat de la Trezorerie, iar acest fapt a avut ca efect neînregistrarea plăţii în contul bugetului de stat în 48 de  ore.

Asupra greşelii angajatului UAT ., judeţul A., care a primit această sumă, deşi ea nu era adresată bugetului local, şi a emis chitanţă nu face intimata nici un comentariu.

Intimata arată că ulterior s-a procedat la virarea sumei în contul bugetul de stat prin urmare statul nu a fost prejudiciat în nici un fel.

Cu toate acestea înţelege să procedeze la poprire pentru întreaga sumă de 5000 lei, privând-o astfel pe contestatoare de un drept prevăzut de lege, respectiv cel inserat în art. 28 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001.

Instanţa va reţine că amenda a fost achitată în aceeaşi zi, conform dispoziţiilor legale, chiar dacă contestatoarea a fost în eroare asupra instituţiei abilitate să primească plata, prin urmare creanţa s-a stins.

În aceste condiţii executarea a început în lipsa  unui titlu de creanţă emis în condiţiile legii, fiind astfel lovită de nulitate.

Conform art. 632 Cod de procedură civilă ,,(1) executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu”, normă ce se aplică şi în cadrul executării silite fiscale.

 Prin plata efectuată în aceeaşi zi contestatoarea a stins creanţa, prin urmare procesul verbal de constatare a contravenţiei chiar dacă avea aptitudinea de a fi titlu de creanţă, nu mai avea şi aptitudinea de a fi titlu executoriu.

Pentru aceste considerentele mai sus expuse, instanţa va admite cererea formulată de contestatoare, va anula  toate formele de executare  efectuate în dosarul de executare fiscală nr. c/33352569 şi executarea însăşi şi va dispune întoarcerea executării, respectiv restituirea sumelor reţinute prin poprire, fără titlu.

Cât priveşte excepţiile invocate de intimată, va reţine instanţa că taxa de timbru a fost achitată, dovada de plată regăsindu-se la dosar, iar SFMC are calitate procesuală pasivă câtă vreme este emitentul actului analizat.

Totodată, se va lua act că în cauză nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cât priveşte taxa de timbru, aceasta va fi restituită, potrivit O.U.FG. nr. 80/2013, după rămânerea după rămânerea definitivă a prezentei încheieri.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Admite cererea formulată de contestatoarea II-DHA, având CUI, împotriva intimaţilor DGRFP –prin AJFP - SFMC,.

Anulează executarea şi dispune restituirea sumelor reţinute prin poprire.

Dispune restituirea taxei de timbru după rămânerea definitivă a încheierii.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Câmpulung.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07 iunie 2017. 

PREŞEDINTE,GREFIER,

............. ..........