Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1460 din 18.02.2009


„Instanţa constată că debitoarea nu a făcut dovada faptului că sumele indisponibilizate de terţul poprit erau afectate plăţii salariilor angajaţilor, sau că debitoarea ar fi sesizat banca, informând-o în acest sens. Prin urmare, nu poate fi reţinută incidenţa dispoziţiilor art. 452 al. 2 lit. c C.pr.civ. care exceptează de la executarea prin poprire sumele necesare plăţii drepturilor salariale. La fel nu pot fi reţinute motivele de ordin economic invocate de contestatoare, între care blocarea activităţii sale, imposibilitatea plăţii salariilor, incapacitatea de plată, contextul economic şi criza financiară, anularea executării silite putând fi dispusă numai pentru motive de nelegalitate, astfel cum prevede art. 399 al. 2 C.pr.civ.”( sentinta civilănr.1460/18.02.2009)

Prin cererea înregistrată la data de 25.11..2008 contestatoarea S.C. G.C. S.A. a chemat în judecată pe intimata SC M SRL, solicitând instanţei anularea executării silite prin poprire începută de intimată în dosarul nr. 718/2008 prin Biroul Executorului Judecătoresc Toma Ana-Maria.

 În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că prin intermediul înştiinţării nr. 718/14.11.2008 emisă de BEJ Toma Ana Maria şi comunicată la data de  24.11.2008 a fost anunţată că a fost înfiinţată poprirea sumelor de bani din conturile bancare până la concurenţa sumei de 300.806,25 lei compusă din  227.944 reprezentând onorariu de proiectant, 42.740,10 lei penalităţi de întârziere  şi 20.108 cheltuieli de judecată, sume datorate  de contestatoare în temeiul sentinţei comerciale  nr. 10363/8.10.2008 a Tribunalul Bucureşti Secţia a VI comercială executorie şi 10.014,15 lei reprezentând cheltuieli de executare stabilite prin procesul verbal întocmit de executor la 14.11.2008.

Prin înfiinţarea popririi, a fost indisponibilizată suma de 300.806,25 lei din contul deschis la banca S.C. LIBRA BANK SA-sucursala Moşilor, deoarece acesta este singurul cont curent al societăţii prin care societatea încasează de la beneficiari şi prin intermediul căruia se fac plăţi ale viramentelor şi drepturilor salariale plata utilităţilor.

Contestatoarea a susţinut că înfiinţarea popririi asupra acestui cont este nelegală întrucât executarea silită este prematură potrivit disp. art. 371/1  alin. 1 C. pr.civ care prevede că obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe  sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bună voie, iar numai în cazul în care debitul  nu execută de bună voie obligaţia sa aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită ceea ce înseamnă că regula este executarea  de bună voie a hotărârii, iar numai în situaţia unui refuz la debitorului, creditorul poate începe executarea silită.  Sentinţa comercială  nr. 10363/8.10.2008 a Tribunalul Bucureşti Secţia a VI comercială a fost comunicată  debitoarei pe data de 11.11.2008, creditoarea formulând cerere de executare silită către BEJ Toma Ana Maria pe data de 14.11.2008 după numai 3 zile de la comunicare, respectiv  înlăuntrul termenului de 15 zile, în care creditoarea putea declara apelul.

Contestatoarea a arătat că nu au fost respectate disp. art. 371/1 C. pr.civ. fapt ce a produs o vătămare  (obligarea şi la plata cheltuielilor de executare) în sensul disp. art. 105 alin. 2 C. pr.civ. care nu ar putea fi înlăturată decât prin anularea formelor de executare silită vătămătoare de aceea solicitându-se anularea cererii de executare silită poprirea instituită prin adresa 718/14.11.2008 şi a tuturor actelor de executare ca fiind premature.

Totodată contestatoarea a susţinut că suma indisponibilizată  din acest cont era absolut necesară pentru plata drepturilor salariale ale celor 107 angajaţi, şi fiind întrunite condiţiile disp.a rt. 452 alin. 2 lit. c  C. pr.civ. conform cărora nu sunt supuse executării silite prin poprire sumele necesare plăţii drepturilor salariale, poprirea sumei de 300.806,25 lei din contul deschis la LIBRA BANK este nelegală.

Pe de altă parte,  societatea contestatoare a arătat că trebuie să achite de urgenţă facturile de utilităţi pentru luna octombrie în cuantum de 8995 lei „ suma totală de  76513,58 pentru CEC-uri ajunse la termen suma de 20983 lei rată leasing pentru un utilaj şi suma totală de 1520533,79 lei facturi scadente.

În drept au fost invocate disp. art. 399-404  C.pr.civ.

În dovedire  contestatoarea a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, depunând în acest sens următoarele înscrisuri în copie certificată conformă cu originalul: cerere de apel introdusă la Curtea de Apel Bucureşti,  adresă Biroul Executorilor Judecătoreşti Toman Ana Maria, sentinţa comercială 10363/8.10.2008,  situaţie facturi scadente la 24.11.2008,  extras de cont, situaţie CEC scadent 24.11.2008, aviz de deschidere cont/17.03.2006, proces-verbal /14.11.2008,  ordine de plată state plată avans,  facturi fiscale contract de împrumut,  situaţia salariilor pe lunile noiembrie decembrie 2008 şi a viramentelor salariale către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale pe lunile octombrie noiembrie şi decembrie 2008,  contract de subantrepriză 27/14.01.208,  contractul de antrepriză 011/22.05.2008 şi actul adiţional.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 194 lei şi 5 lei timbru judiciar pe capătul de cerere privind anularea executării silite şi 10 lei şi 0,3 lei pentru suspendarea executării silite.

La data de 26.11.2008, contestatoarea a depus la dosar cerere prin care a solicitat suspendarea provizorie a executării silite prin poprire, până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul contestaţiei la executare, în baza dispoziţiilor art. 403 al. 4 din C.pr.civ..

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 27.11.2008 cererea de suspendare provizorie a executării silite a fost respinsă, ca neîntemeiată.

Prin întâmpinarea depusă la data de 09.12.2008, terţul poprit S.C.Libra Bank S.A. a arătat că a poprit contul debitoarei S.C G.C. S.R.L şi a indisponibilizat suma de 300.806,25 lei ca urmare a adresei de înfiinţare a popririi emisă de B.E.J Toma Ana-Maria în dosarul de executare nr. 718/2008, în baza sentinţei comerciale nr. 10363 a Tribunalului Bucureşti-secţia aVI a comercială şi a procesului-verbal întocmit de B.E.J la data de 14.11.2008. Terţul poprit a arătat că nu se poate reţine culpa sa, atâta timp cât nu a cunoscut faptul că suma poprită era necesară pentru plata drepturilor salariale.

În drept, terţul poprit a invocat dispoziţiile art. 115, 116, 372, 454 al. 1, 456, 457 şi 720 ind. 8 din C.pr.civ.

Prin întâmpinarea depusă la data de 10.12.2008, intimata S.C. M&M Concept S.R.L a solicitat respingerea excepţiei prematurităţii executării silite şi respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată. Totodată, intimata a solicitat respingerea cererii de suspendare a executării silite, în principal ca lipsită de obiect, şi în subsidiar, ca neîntemeiată, şi obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

În apărare, intimata a arătat că prin sentinţa civilă nr. 10.363/08.10.2008, pronunţată în dosarul nr. 43113/3/2007 a Tribunalului Bucureşti-secţia a VI-a comercială contestatoarea a fost obligată la plata sumei de 227.944 lei, reprezentând onorariu proiectant, 42.740 lei penalităţi de întârziere şi 20.108 lei cheltuieli de judecată către intimată. La solicitarea intimatei, în data de 14.11.2008, B.E.J Toma Ana-Maria a întocmit procesul-verbal, comunicat debitoarei împreună cu adresa de înfiinţare a  popririi, punând în vedere acesteia să plătească creditoarei suma de 227.944 lei, precum şi 0,15 lei timbru judiciar, 4 lei taxa de timbru executare silită, 250 lei taxe poştale şi copii xerox şi 9760 lei onorariu executor judecătoresc plus taxă pe valoare adăugată.

Intimata a susţinut că excepţia de prematuritate a executării silite este neîntemeiată întrucât potrivit art. 720 ind. 8 C.pr.civ. hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii şi exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea. În plus, susţinerea contestatoarei din care rezultă implicit intenţia acesteia de a achita suma datorată din titlul executoriu de bună-voie, este neîntemeiată, de vreme ce contestatoarea a exercitat apel împotriva hotărârii judecătoreşti puse în executare.

În ceea ce priveşte temeinicia, intimata a arătat că motivele de nelegalitate invocate de contestatoare, întemeiate, pe de o parte pe împrejurarea că suma de bani indisponibilizată reprezintă sume destinate plăţii salariilor şi pe de altă parte sume reprezentând utilităţi, trebuie înlăturate, întrucât nu se încadrează în situaţiile de excepţie prevăzute în mod expres de dispoziţiile art. 452 C.pr.civ., şi debitoarea nu a adus la cunoştinţa băncii faptul că sumele din contul poprit reprezintă drepturi salariale.

Intimata a solicitat, de asemenea, respingerea cererii de suspendare a executării silite în principal, ca rămasă fără obiect, având în vedere că suma din titlul executoriu a fost deja consemnată la dispoziţia executorului judecătoresc prin recipisa de consemnare nr. 144769/1/05.12.2008 şi , în subsidiar, ca neîntemeiată, întrucât nu există nici un motiv de natură a justifica oprirea cursului procedurii de executare silită.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile menţionate şi art. 115 C.pr.civ..

La termenul din data de 10.12.2008, contestatoarea a depus cerere completatoare prin care a solicitat întoarcerea executării silite prin restabilirea situaţiei anterioare şi obligarea creditoarei-intimate de a restitui suma de 300.806, 25 lei şi prin care a arătat că renunţă la capătul de cerere privind suspendarea executării silite şi eliberarea cauţiunii achitate în vederea soluţionării cererii de suspendare provizorie.

La termenul din data de 10.12.2008, instanţa a luat act de cererea contestatoarei de renunţare la capătul de cerere privind suspendarea executării silite şi a dispus restituirea cauţiunii în sumă de 30.080 lei, consemnată conform recipisei de consemnare nr. 2140728/1/27.11.2008 emisă de CEC Bank Unitatea Victoria.

La termenul din data de 14.01.2009 instanţa a pus în vedere contestatoarei să achite taxa de timbru în cuantum de 6.194,58 lei şi timbru judiciar de 5 lei, aferentă capătului de cerere privind întoarcerea executării silite.

În şedinţa publică din data de 11.02.2009, constatând neîndeplinirea obligaţiei puse în vedere contestatoarei, instanţa a admis excepţia nelegalei timbrări şi a anulat în parte contestaţia, în ceea ce priveşte capătul de cerere privind întoarcerea executării silite.

În cauză, instanţa a administrat proba cu înscrisuri propusă şi încuviinţată ambelor părţi, şi, în conformitate cu dispoziţiile art. 402 al. 1 a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc comunicarea documentelor din dosarul de executare nr. 718/2008 în copie certificată.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin sentinţa comercială nr. 10.363/08.10.2008, pronunţată în dosarul nr. 43113/3/2007 a Tribunalului Bucureşti-secţia a VI-a comercială contestatoarea S.C. G.C. S.R.L a fost obligată la plata sumei de 227.944 lei, reprezentând onorariu proiectant, 42.740,10 lei penalităţi de întârziere şi 20.108 lei cheltuieli de judecată către intimata S.C. M  S.R.L (filele 6-9 vol. II dosar).

La data de 14.11.2008, intimata a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc Toma Ana-Maria începerea executării silite prin poprirea conturilor contestatoarei pentru recuperarea sumei totale de 290.792, 10 lei, actualizată în raport de indicele de inflaţie.

Prin procesul-verbal din data de 14.11.2008 (fila 14 vol II dosar), executorul judecătoresc a stabilit cu titlu de cheltuieli de executare următoarele sume: 0,15 lei timbru judiciar, 4 lei taxă de timbru executare silită, 250 lei taxe poştale şi copii xerox şi 9.760 lei onorariu executor judecătoresc cu TVA inclus.

Prin adresa de înfiinţare poprire nr. 718/2008 din data de 14.11.2008 (fila 160 vol II dosar), în baza titlurilor executorii reprezentate de sentinţa comercială nr. 10.363/08.10.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti şi procesul-verbal întocmit de B.E.J Toma Ana-Maria la data de 14.11.2008, executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi sumelor de bani din conturile S.C. Libra Bank S.A., solicitând indisponibilizarea sumelor de bani existente în conturi, precum şi cele provenite din încasări viitoare în măsura realizării creanţei de 300.806,25 lei.

Terţul poprit a indisponibilizat şi consemnat suma la dispoziţia executorului judecătoresc prin recipisa de consemnare nr. 2144769/1/05.12.2008 (fila 163).

În drept, executarea silită a fost începută în mod legal, în baza titlurilor executorii reprezentate de sentinţa comercială nr. 10.363/08.10.2008, pronunţată în dosarul nr. 43113/3/2007 a Tribunalului Bucureşti-secţia a VI-a comercială şi procesul-verbal din data de 14.11.2008, susţinerea contestatoarei în sensul prematurităţii executării silite neputând fi reţinută, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 720 ind. 8 C.pr.civ. „hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea”. Mai mult, instanţa reţine că hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială, fiind executorii de drept, nu trebuie învestite cu formulă executorie pentru a fi puse în executare, astfel cum s-a stabilit prin decizia nr. XXXVII/2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii.

De asemenea, procesul-verbal prin care s-au stabilit sumele datorate de societatea debitoare cu titlu de cheltuieli de executare constituie titlu executoriu în conformitate cu dispoziţiile art. 371 ind.7 C.pr.civ., iar potrivit art. 374 ind. 1 C.pr.civ. „înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără învestirea cu formulă executorie”.

Instanţa constată că debitoarea nu a făcut dovada faptului că sumele indisponibilizate de terţul poprit erau afectate plăţii salariilor angajaţilor, sau că debitoarea ar fi sesizat banca, informând-o în acest sens. Prin urmare, nu poate fi reţinută incidenţa dispoziţiilor art. 452 al. 2 lit. c C.pr.civ. care exceptează de la executarea prin poprire sumele necesare plăţii drepturilor salariale. La fel nu pot fi reţinute motivele de ordin economic invocate de contestatoare, între care blocarea activităţii sale, imposibilitatea plăţii salariilor, incapacitatea de plată, contextul economic şi criza financiară, anularea executării silite putând fi dispusă numai pentru motive de nelegalitate, astfel cum prevede art. 399 al. 2 C.pr.civ..

Faţa de considerentele reţinute mai sus şi in raport de disp. art. 399 C.p.c. instanţa va respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată.