Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 139 din 05.03.2019


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 139/2019

Şedinţa publică din data de  ...

Preşedinte:

Grefier: 

S-a luat în examinare contestaţia la executare formulată de contestatorul S.I. în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad- Serviciul Fiscal orăşenesc ....

La apelul nominal se prezintă reprezentantul contestatorului avocat  B.C., lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,instanţa constată  că prin serviciul registratură la data de ... înscrisul tradus  în limba română şi depus în şedinţa publică din data de ... prin care se arată că conform acestui act rezultă că în data de ... ora … este fixat termenul pentru lămurirea situaţiei din ....

Reprezentantul contestatorului avocat  B.C. învederează că a fost contactat de reprezentantul contestatorului care îl reprezintă în faţa autorităților din ... şi care i-a comunicat  că în data de 7 martie  au termen fixat pentru lămurirea situaţiei şi solicită suspendarea de drept a cauzei având în vedere prevederile art.412 pct.8 c.pr.civilă raportat la disp.art.323 alin.4 c.pr.fiscală până la finalizarea procedurii contestării titlului de creanță  din ... şi depune în acest sens note de şedinţă. Mai arată că din moment ce titlul de creanță a fost emis de autoritățile ...e era necesară contestarea acestui titlu în faţa autorităţilor fiscale care l-au emis, iar  după depunerea contestației a depus la dosar  dovada depunerii contestaţiei în faţa autorităţilor ...e, iar instanţa în şedinţa publică din data de ... a suspendat cauza  în bata art.412 alin.1 pct.8 c.pr.civilă.

Instanţa respinge cererea de suspendare formulată de reprezentantul contestatorului.

Reprezentantul contestatorului avocat  B.C. arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Instanţa constatând că nu mai sunt alte cererii de formulat declarată încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Reprezentantul contestatorului avocat  B.C. solicită admiterea contestaţiei la executare astfel cum a fost formulată , fără cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A,

Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată următoarele:

1. Cererea de chemare în judecată:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Ineu sub nr.  la data de ..., contestatorul S.I., domiciliat în ..., jud. Arad în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, cu sediul în Arad…. a formulat contestație la executare împotriva formelor de executare pornite împotriva sa de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, Serviciul Fiscal orăşenesc ....

Contestatorul arată că solicită anularea somaţiei nr. ... emise de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, Serviciul Fiscal Orășenesc ..., precum şi a titlului executoriu nr. ..., în baza cărora s-a început executarea silită.

În fapt a arătat că prin somaţia nr. ..., intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, Serviciul Fiscal Orășenesc ..., i-a comunicat că figurează în evidenţa fiscală cu suma de 1079233 lei reprezentând impozit pe venit potrivit titlului executoriu nr. ..., anexat somaţiei.

Potrivit titlului executoriu nr. ..., contestatorul arată că datorează suma de 1079233 lei reprezentând impozit pe venit datorat statului ..., acest titlu executoriu având la bază cererile de recuperare, formulate de ....

Potrivit acestor cereri, impozitul pe venit ar fi datorat pentru perioada … - ….

Din documentaţia anexată cererii de recuperare formulată de statul ..., rezultă că această sumă ar fi datorată , cu titlu de impozit pe venit, de S.C… . S.R.L., J … , având cod de identificare fiscală nr. ... atribuit la data de ..., în calitatea de debitor principal, contestatorul S.I. în calitate de asociat unic al acesteia, fiind codebitor, în realitate nici contestatorul, nici SC ... nu datorează absolut nici o sumă statului ....

Este adevărat că S.C.... SRL, J ... , având cod de identificare fiscală nr. ... atribuit Ia data de ..., a desfășurat activităţi lucrative în perioada … - …, pe teritoriul statului ..., fără însă a avea un sediu permanent, astfel cum este el definit de lege, pe teritoriul acestuia. De asemenea este adevărat că , contestatorul S.I. este asociat unic al S.C.... SRL.

Nu este însă adevărat că S.C.... sau contestatorul S.I. în calitate de asociat unic al S.C...., ar datora vreo sumă cu titlu de impozit pe venit către statul ..., aşa cum se susţine eronat atât în somaţia contestată cât şi în titlul executoriu nr. ..., sau în documentaţia anexată.

Aşa cum rezultă din certificatul ... eliberat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, S.C.... S.R.L, având sediul în localitatea ... judeţul Arad, având J ... , şi cod de identificare fiscală nr. ... atribuit la data de ... este rezident în România în sensul prevederilor Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ....

Tot în sensul prevederilor Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ..., contestatorul  este cetăţean şi rezident al statului român, cu domiciliul în România.

Potrivit prevederilor CONVENŢIEI din 4 iulie 2001 între România şi Republica Federală ..., pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital

ART.1 Persoane vizate

Prezenta convenţie se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

ART.2. Impozite vizate

1. Prezenta convenţie se aplica impozitelor pe venit şi pe capital stabilite în numele unui stat contractant, al unui land sau al unei unităţi administrativ-teritoriale ori al unei autorităţi locale a acestuia, indiferent de modul în care sunt percepute.

Sunt considerate impozite pe venit şi pe capital, toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elementele de venit ori de capital, inclusiv impozitele pe câștigurile provenite din înstrăinarea proprietății mobiliare sau imobiliare, impozitul pe fondul total de salarii plătit de întreprindere, precum şi impozitul asupra creşterii capitalului.

Impozitele existente asupra cărora se aplica prezenta convenţie sunt, în special:

a) în România:

- impozitul pe venitul obţinut de  persoanele fizice; impozitul pe profit; impozitul pe salarii şi alte remuneraţii similare; impozitul pe venitul agricol; şi impozitul pe dividende, denumite în continuare impozit roman;

b)în Republica Federală ...: impozitul pe venit (Einkommensteuer);

- impozitul pe corporaţie (Korperschaftsteuer) impozitul comercial (Gewerbesteuer); şi impozitul pe capital (Vermogensteuer);inclusiv suplimentele percepute asupra acestora ,denumite în continuare impozit ....

4.Convenţia se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau în esenţa similare, care sunt stabilite după data semnării acestei convenţii în plus sau în locul impozitelor existente. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc asupra oricăror modificări importante aduse în legislaţiile lor fiscale respective.

ART. 7. Profiturile întreprinderii 1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul în care întreprinderea exercita activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dacă întreprinderea exercita activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii pot fi impuse în celălalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibila acelui sediu permanent.

Potrivit dispoziţiilor Convenţiei, mai sus citate, în condiţiile în care ... este rezident al statului român, chir dacă a desfăşurat unele activităţi economice pe teritoriul statului ..., nu a avut niciodată un sediu permanent pe teritoriul acestuia, contestatorul fiind cetăţean rezident al statului rămân cu domiciliul în România este evident că nu datorez niciun fel de impozit pe venit către statul ...

Toate impozitele pe venit datorate de ... SRL, al cărui unic asociat este contestatorul , au fost şi sunt plătite către statul român al cărui rezident este.

În aceste condiţii este mai mult decât evident că obligarea sa la plata unui impozit pe venit şi către statul ..., reprezintă o dublă impunere şi vine în contradicţie flagrantă cu prevederilor CONVENŢIEI din 4 iulie 2001 intre România si Republica Federală ..., pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital.

În drept, a invocat disp.art. 220 şi urm. ,referitoare la executarea silită, precum şi art. 260 şi urm. din legea 207/2015 , privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, referitore la contestaţia la executare, art . 644 şi urm. C.proc.civ., referitoare la executarea silită, pe disp. Convenţiei din 4 iulie 2001 între România şi Republica Federală ... pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital.

În probaţiune contestatorul a anexat cererii: chitanţă taxă de timbru f.6, certificat ANAF f.7-8, adresa ANAF nr.... f.9, somație f.10, titlu executoriu f.11-12, cerere de recuperare măsuri asiguratorii f13-39, instrumentul uniform care permite executarea creanţelor ce fac obiectul directivei 2010/24/UE f.40 -63, împuternicire avocațială f.154, delegaţie de substituire f.155, cerere de amânare a judecaţii f.157, înscrisuri în limba ...ă în copie f.160-164, f.167-172, înscris în limba ...ă f.189, traducerea în limba română f.190-192, cerere de probaţiune f.194-196, note de şedinţă f.197-199.

2. Întâmpinarea pârâtei:

La data de ..., intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad a depus întâmpinare (filele 71-73 dosar), prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare silită formulată de contestator împotriva Somaţiei nr. ... din ... şi a Titlului executoriu nr. ... din ..., emise de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad - Serviciul Fiscal Orăşenesc ..., cu menţinerea ca temeinice şi legale a actelor de executare.

În fapt, a arătat că prin acţiunea formulată contestatorul S.I. solicită anularea Somaţiei nr. ... din ... şi a Titlului executoriu nr. ... din ..., emise de către Serviciul Fiscal Orăşenesc ..., pentru suma de 1.079.233 lei, reprezentând impozit pe venit, stabilit şi datorat Statului ... în solidar cu S.C. ... S.R.L

Intimata solicită instanţei să se constate că procedura executării silite a fost demarată de către Serviciul Fiscal Orăşenesc ... în baza Cererii de asistenţă reciprocă în materie de recuperare, înaintată de către Statul ... conform prevederilor Titlului X Aspecte Internaţionale, Cap. II Asistenţă reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală coroborate cu dispoziţiile Regulamentului Comisiei (UE) nr. 1189/2011:

Art. 285 Sfera de aplicare

" (1) Prezentul capitol se aplică tuturor tipurilor de taxe şi impozite percepute de către stat, unităţile administrativ-teritoriale ori subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, ori în numele acestora. (...)

(4) Prezentul capitol se aplică taxelor şi impozitelor prevăzute la alin. (1), percepute în cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile în temeiul art. 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană."

Art. 296 Cereri de notificare

“(1) La cererea autorităţii competente a unui stat membru, autoritatea competentă din România comunică destinatarului, potrivit art. 47, toate actele şi deciziile emise de autorităţile administrative ale statului membru solicitant şi care se referă la aplicarea pe teritoriul său a legislaţiei privind taxele şi impozitele reglementate de prezentul capitol."

Intimata arată că contestatorul  nu a contestat titlul de creanţă, actul prin care s-a stabilit de către Statul ... suma datorată, în condiţiile în care potrivit art. 14 din Directiva nr. 2010/24/UE „ Litigiile privind creanţa. instrumentul care permite executarea sau orice alt document emis de autorităţile satului solicitant (...), intră în competenţa organelor competente ale statului solicitant (...). Orice astfel de dispută este reglementată de normele de procedură şi lingvistice care se aplică în statul solicitant (...).”

Pentru acest motiv, arătă că pe calea contestaţiei la executare silită nu poate fi contestat actul de impunere emis de către Statul ..., existând în acest sens o procedură specială, astfel că apărările contestatorului nu pot fi reţinute de către  instanţă, contestaţia la executare fiind o cale de atac contra măsurilor de executare nelegale, astfel că, cel ce recurge la acest mijloc procedural nu poate invoca decât vicii şi neregularităţi ale actelor de executare, însă în speţă nu există îndoială cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului.

Pentru aceste considerente, executarea silită declanşată împotriva contestatorului este perfect legală prin emiterea Somaţiei şi a Titlului executoriu, respectând întocmai prevederile art. 230 din Legea nr. 207/2015:

Art. 230

Somaţia

Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă in termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silită.

Somaţia cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, următoarele: numărul dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia.

Mai mult, din lecturarea contestaţiei se poate observa faptul că petentul deşi solicită anularea actelor de executare nu a invocat niciun motiv de nulitate a executării silite.

Pentru aceste motive solicită respingerea acţiunii formulate şi menţinerea ca temeinice şi legale a actelor de executare emise.

În drept a invocat disp.art. 47 alin. 4 şi 5 art. 156 alin. 1, art. 227 alin. 5, art. 230, art. 236 şi art. 260 din Legea nr. 207/2015; art. 205Cod pr. Civilă şi Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1189/2011.

A solicitat  judecarea cauzei şi în lipsă, conform art. 223 alin. 3 C.pr.civ

În probaţiune a depus : instrumentul  uniform care permite executarea creanţelor ce fac obiectul directivei 2010/24/UE f..74-85, adresa ANAF nr.... f.86, cerere contestator f.87, certificat ANAf f.88-89, dovada confirmare de primire f.90, SOMAŢIE f.91, titlu executoriu f.92-93, adresă ANAF f.94, cerere de recuperare măsuri asiguratorii f.95-119, asistenţă reciprocă la recuperare între statele membre ale Uniunii Europene f.120-121, formular evidenţă modificări f.122-140, formular analiză procedură f.141, lista de difuzare a procedurii f142 note de şedinţă f.177.

3. Suspendarea şi reluarea judecăţii:

În şedinţa publică din data de ... reprezentantul contestatorului a solicitat suspendarea judecării cauzei în conformitate cu disp.art.412 alin.1 pct.8 c.pr.civilă, prin raportare la disp.art.323 alin.4 c.pr. fiscală, până la soluţionarea contestaţiei la executare având ca obiect decizia de angajare a răspunderii din ..., aflată pe rolul autorităţilor competente  din  ...  şi transmisă spre executare autorităţilor fiscale române.

Instanţa la termenul de judecată din data de ... deliberând cu privire la cererea formulată de reprezentantul contestatorului avocat B.D. în substituire avocat B.C., a constatat că executarea silită contestată pe calea prezentei contestaţii la executare având drept temei cererea de recuperare a creanţei de 1079233 lei reprezentând impozit pe venit datorat statului ... în urma deciziei de angajare a răspunderii din ..., cererea de recuperare a acestei creanţe formulată de Republica Federală ... constituind titlul executoriu nr.... emis de intimata ANAF Serviciul Fiscal orăşenesc ..., şi având în vedere că a fost depusă contestaţie administrativă privind titlul de creanţă - decizia de angajare a răspunderii din ..., aflată pe rolul autorităţilor competente  din  ... dosar ..., văzând prevederile art.323 alin.3 c.pr.fiscală prin raportate la cele expuse, constatând că sunt incidente prevederile disp.art.412 alin.1 pct.8 c.pr.civilă, a admis cererea de suspendare a judecăţii formulată de contestator.

Prin rezoluţia completului de judecată din ... (fila 183 dosar), s-a dispus repunerea pe rol şi stabilirea termenului de judecată în data de  ..., când s-a pus în vedere reprezentantului reclamantului să facă dovada anulări titlului de creanţă în litigiul pretins derulat în faţa instanţelor din ... (fila 188 dosar).

Depunându-se un înscris pretins emis de F.C.S. (fila 190 dosar), la termenul de judecată din ... (fila 193 dosar), s-a acordat un ultim termen de judecată la ..., în vederea depunerii la dosar a traducerii autorizate în limba română a înscrisurilor care atestă continuarea litigiului pretins a se desfăşura în ....

4. Reluarea judecăţii şi notele reclamantului asupra acestui aspect:

Prin notele de şedinţă depuse de contestator prin avocat B.C.  în şedinţa publică din data de ... (fila 197 dosar), s-a solicitat a se menţine suspendarea de drept a cauzei de sub acest dosar având în vedere prevederile art.412 pct.8 c .pr.civ, raportat la disp. art.323 alin.4 c.pr fiscală.

Contestatorul a arătat că a depus contestaţie la executare solicitând anularea SOMAŢIEI nr.... emisă de DGFFP Timişoara - AJFP Arad - Serviciu fiscal orăşenesc ... precum şi a titlului executoriu ... în baza căruia s-a început executarea şi a prezentat per larg motivarea contestației, menționând că suma pretins datorată ar reprezenta un pretins impozit pe venit datorat statului ..., titlul executoriu având la bază cererile de recuperare formulate de ....

A arătat că această sumă ar fi datorată de SC ... SRL pentru că această societate a prestat activităţile în ..., iar pe de altă parte este greu de conceput ca, pentru datoriile unei societăţi să răspundă asociaţii care au constituit-o atâta timp cât nu s-a dovedit vreo fraudă.

Din moment ce titlul de creanţă a fost emis de autorităţile ... era necesară contestarea acestui titlu în faţa autorităților fiscale care l-au emis. După depunerea contestaţiei a depus la dosar dovada depunerii contestaţiei în faţa autorităţilor ...e - act depus în traducere la data de ....

Mai arată contestatorul că prin încheierea din şedinţa publică din data de ... instanţa arată următoarele:

„Având în vedere că a fost depusă contestaţia administrativă privind titlul de creanţă-decizia de angajare a răspunderii din ...,aflată pe rolul autorităţilor competente din ... dosar ...

Văzând prevederile art.323 alin.3 c.pr. fiscală prin raportare la cele expuse, constatând că sunt incidente prevederile aret.412 alin.1 pct.8 c.pr.civ. va admite cererea de suspendare a judecăţii formulată de contestator în consecinţă instanţa dispune:

„în baza art.412 alin.1 pctr.8 c.pr.civ. SUSPENDĂ JUDECAREA CONTESTAŢIEI LA EXECUTARE formulate de contestatorul S.I.

Suspendarea s-a dat cu drept de recurs pe întreaga durată a suspendării.”

Se constată până la acest moment că nici DGFP Timişoara şi nici contestatorul nu au depus recurs împotriva încheierii de suspendare, deci ambii au fost convinşi de legalitatea şi temeinicia acestei încheieri.

Mai arată că cauza a fost repusă pe rol fără ca vreuna din părţile implicate să fi cerut acest lucru, iar din moment ce toate aprecierile din încheierea din ... au rămas valabile şi în ziua de astăzi se impune menţinerea suspendării acestei cauze.

Pentru acest lucru pledează următoarele argumente:

a. - suspendarea s-a dispus în temeiul unui act prin care se dovedeşte depunerea contestaţiei titlului în ...

b.- acolo se va lămuri legalitatea şi temeinicia acestui titlu, mai ales că el nu a fost comunicat contestatorului.

Pe de altă parte tot acolo urmează a se lămuri şi persoana debitorului având în vedere că pretinsul impozit trebuia achitat de SOCIETATEA L. şi nu de persoana fizică S.I..

Aceste aspecte sunt antamate şi de organele ADMINISTRAŢIEI FINANCIARE C.S. în scrisoarea trimisă avocatului contestatorului din ... cerându-se să se precizeze la ce se referă procedura de executare - şi respectiv contestarea acesteia în ... , adică dacă cererea se referă la „stabilirea creanţelor fiscale sau a creanţelor de răspundere sau la procedura de executare silită împotriva societăţii ... SRL, respectiv a d-lui S.”.

c. - tocmai având în vedere această situație şi prevederile legale s-a dispus suspendarea de drept a cauzei.

Aşa cum se arată în literatura juridică (G. Boroi, Noul cod de procedură civilă, Comentariu pe articole, Vol.1, pag. 760-761) suspendarea de drept a procesului intervine în mod obligatoriu, în baza legii şi implică oprirea procesului ori de câte ori instanța constată apariţia vreuneia dintre împrejurările prevăzute de text.

Contestatorul arată că în acest caz este incidenţă o normă specială şi anume codul de procedură fiscală. Potrivit Legii 207/2015 - art.323 - litigiile cu privire la titlul de creanţă sunt de competenta autorităţilor din statul solicitant (lucru arătat expres şi de ANAF în întâmpinarea depusă).

Ca atare urmează ca să se facă această dovadă a contestării titlului de creanţă în faţa organelor competente ale statului solicitant (lucru care s-a făcut şi a fost recunoscut ca atare de instanţă prin încheierea din ...).

Potrivit art.323 alin.4 din lege în momentul în care autoritatea solicitată (România) primeşte informaţiile privind atacarea titlului de creanţă fie din partea autorităţii solicitante (...) fie din partea părţii interesate (S.I.) suspendă procedura de executare în ceea ce priveşte partea contestată a creanţei.

Arată că având în vedere că s-a dispus suspendarea de drept nu se mai poate continua judecarea prezentei cauze până nu se finalizează procedura în faţa instanţelor competente din ....

Ca atare este neîntemeiată susținerea din încheierea de şedinţă din ... că la dosar nu se regăseşte dovada înregistrării la autorităţile ...e a contestării titlului de creanţă.

Instanţa când a dispus suspendarea cauzei a avut în vedere actul depus în traducere în data de 10 iulie prin care se certifica depunerea contestației şi actul depus în traducere în şedinţa trecută prin care Administraţia Financiară C.S. cerea lămuri despre cauză..

Este indiscutabil că atunci când s-a dispus suspendarea - prin încheiere interlocutorie -instanţa s-a bazat pe documentele din dosar care atesta existenţa contestaţiei.

Actele au fost trimise DGFP Timişoara şi la fel încheierea de suspendare pe care această instituţie nu a atacat-o cu recurs, şi ei considerând că s-a produs atacarea actului în ...

Orice altă constatare este nelegală şi poate fi infirmată numai printr-o cale de atac exercitată de vreuna dintre părți, încheierea dată în ... producându-și efectele şi în prezent. Este greu de conceput că la acea dată existau toate dovezile privind atacarea titlului iar după un timp aceste dovezi să fi dispărut de la dosar.

Contestatorul arată că a depus la dosar un act din care rezultă că s-a fixat termen de înfățișare la autorităţile ...e în data de ... , fiind evident că o amânare a cauzei de o săptămână, prin fixarea unui termen de judecată înainte de această dată este contraproductiv

Tocmai de aceea a solicitat un termen mai lung pentru a vedea care este rezultatul cauzei din ..., astfel că în consecinţă - având în vedere eventuala atacare a hotărârii primei instanţe - se impune suspendarea de drept a cauzei până la completa ei finalizare în ....

Orice altă măsură ar duce la pierderea drepturilor contestatorului din această cauză iar procesul ar fi inechitabil, contestatorul fiind evident dezavantajat.

S-ar încălca - în caz de judecată fără a primi soluţia definitivă a autorităţilor din ... - dreptul la un proces echitabil art.6 c.pr.civ. şi art.6 Convenţia europeană a drepturilor omului.

În concluzie solicită menținerea suspendării de drept a cauzei până la finalizarea procedurii contestării titlului de creanță  din ....

5. Aprecierea instanţei cu privire la menţinerea suspendării judecăţii:

Cauza a fost suspendată la termenul din ... (fila 178 dosar), în temeiul art. 412 alin. 1 pct. 8 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), raportat la art. 323 alin. 3 din noul Cod de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015).

Conform art. 412 alin. 1 pct. 8 Cod de procedură civilă, „Judecarea cauzelor se suspendă de drept:

8. în alte cazuri prevăzute de lege.”

Art. 323 din Legea nr. 207/2015 face parte din Titlul X (”Aspecte internaţionale”), Capitolul II („Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri”), Secţiunea a 4-a („Măsurile asigurătorii sau de recuperare”) a noului Cod de Procedură Fiscală, având următorul conţinut:

„Litigii

 (1) Litigiile cu privire la creanţă, la titlul iniţial care permite executarea în statul membru solicitant sau la titlul uniform care permite executarea în statul membru solicitat şi litigiile legate de validitatea unei notificări efectuate de o autoritate competentă a statului membru solicitant sunt de competenţa autorităţilor competente ale statului membru solicitant. Dacă, în cursul procedurii de recuperare, creanţa, titlul iniţial care permite executarea în statul membru solicitant sau titlul uniform care permite executarea în statul membru solicitat este contestată/contestat de o parte interesată, autoritatea solicitată informează respectiva parte interesată că o astfel de acţiune trebuie introdusă de aceasta din urmă în faţa autorităţii competente a statului membru solicitant, potrivit legislaţiei în vigoare în statul respectiv.

 (2) Litigiile cu privire la măsurile de executare luate în statul membru solicitat sau cu privire la validitatea unei notificări efectuate de o autoritate competentă a statului membru solicitat sunt introduse în faţa organismului competent pentru soluţionarea litigiului al statului membru respectiv, potrivit legislaţiei în vigoare a acestui stat.

 (3) Atunci când una dintre acţiunile prevăzute la alin. (1) a fost introdusă în faţa organismului competent al statului membru solicitant, autoritatea solicitantă informează autoritatea solicitată cu privire la aceasta şi precizează care sunt elementele creanţei ce nu fac obiectul contestaţiei.

 (4) De îndată ce autoritatea solicitată primeşte informaţiile prevăzute la alin. (3), fie din partea autorităţii solicitante, fie din partea părţii interesate, aceasta suspendă procedura de executare în ceea ce priveşte partea contestată a creanţei, până la primirea deciziei organismului competent în materie, cu excepţia cazurilor în care autoritatea solicitantă formulează o cerere contrară, potrivit alin. (6).

 (5) La cererea autorităţii solicitante sau în cazul în care se consideră necesar de către autoritatea solicitată, fără să se aducă atingere prevederilor art. 325, autoritatea solicitată poate recurge la măsuri asigurătorii pentru a garanta recuperarea, în măsura în care reglementările legale în vigoare în statul membru solicitat permit acest lucru.

 (6) Potrivit reglementărilor legale şi practicilor administrative în vigoare în statul membru în care îşi are sediul, autoritatea solicitantă poate cere autorităţii solicitate să recupereze o creanţă contestată sau o parte contestată a creanţei, în măsura în care reglementările legale şi practicile administrative în vigoare în statul membru solicitat permit acest lucru. Orice astfel de cerere se motivează. Dacă rezultatul ulterior al contestaţiei este favorabil debitorului, autoritatea solicitantă are obligaţia de a rambursa orice sumă recuperată, precum şi de a plăti orice compensaţie datorată, potrivit reglementărilor legale în vigoare în statul membru solicitat.

 (7) Dacă autorităţile competente ale statului membru solicitant sau ale statului membru solicitat au iniţiat o procedură amiabilă, iar rezultatul procedurii poate afecta creanţa cu privire la care a fost solicitată asistenţă, măsurile de recuperare sunt suspendate sau blocate până la încheierea procedurii respective, cu excepţia cazurilor de urgenţă imediată datorate fraudei sau insolvenţei. În cazul în care măsurile de recuperare sunt suspendate sau blocate, sunt aplicabile prevederile alin. (5)”.

Instanţa observă dispoziţiile art. 323 alin. 4 Cod de procedură fiscală se referă la procedura de suspendare a executării silite în cazul dovedirii contestării creanţei în faţa autorităţilor competente ale statului solicitant – în speţă .... Acest text nu vizează suspendarea judecăţii unei contestaţii la executare silită înregistrată în faţa instanţelor statului solicitat (România). Prin urmare, nu este un caz de suspendare a judecăţii, nefiind aplicabile nici dispoziţiile art. art. 412 alin. 1 pct. 8 Cod de procedură civilă.

Raportat la această constatare, instanţa reţine, eventual, incidenţa cazului de suspendare facultativă a judecăţii prevăzut de art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010),  Cartea Funciară căruia „Instanţa poate suspenda judecata:

1. când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi;”

Însă indiferent care a fost situaţia la momentul suspendării judecăţii, reclamantului i s-a solicitat în anul 2019 să facă dovada continuării sau finalizării litigiului din ... a cărui existenţă a pretins-o în anul 2018, la data suspendării judecăţii.

În condiţiile în care cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la ... (fila 2 dosar) iar din luna aprilie 2018 (fila 158 dosar) i se cere reclamantului să facă proba declanşării unui litigiu înregistrat în ... cu privire la titlul de creanţă executat în România – titlu cu privire la care a fost emisă somaţia contestată în prezenta cauză – instanţa constată că reclamantul a avut suficient timp pentru aproba existenţa unui astfel de litigiu.

Or, la dosar s-au depus exclusiv înscrisuri conţinând o corespondenţă electronică pretins purtată între avocatul din ... al reclamantului (M.S.) şi autoritatea fiscală ...ă F.C.S. (fila 169, 172, 190 şi 195-196 dosar), unele dintre ele în traducere autorizată în limba română.

Ultimul înscris relevant este cel de la filele 195-196 dosar, cuprinzând răspunsul comunicat prin poştă electronică de o pretinsă reprezentantă a F.C.S., datat ... – înscris care nu a fost depus în traducere autorizată, fiind încălcate dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti – conform cărora „Activitatea de interpret şi traducător pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, pentru avocaţi şi executori judecătoreşti se efectuează de către persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justiţiei.”, precum şi dispoziţiile art. 150 alin. 4 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), conform cărora „Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condiţiile legii speciale.”

De asemenea, niciunul din înscrisurile conţinând o corespondenţă electronică nu este însoţit de documente care să certifice semnătura electronică.

Instanţa reţine că regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică este reglementat de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001, la art. 5-11.

Conform art. 5 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, „înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată”.

Totodată, conform art. 7 din Legea nr. 455/2001, „în cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.”

Instanţa reţine că documentele depuse de reclamant trebuie să îndeplinească cerinţa formei scrise, conform art. 148 alin. 1 teza I Cod de procedură civilă, astfel încât trimiterea acestor documente în formă electronică este supusă dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 455/2001, citate anterior.

În lipsa semnăturii electronice, nu există un temei pentru a fi luate în considerare, care nici nu au fost traduse conform legii din limba ... .

Revenind la problema menţinerii suspendării judecăţii, instanţa constată că nu s-a făcut dovada existenţei unui litigiu pe rolul instanţelor judecătoreşti din ..., în condiţiile art. 323 din noul Cod de Procedură Fiscală.

Instanţa observă că reclamantul nu a îndeplinit cerinţele impuse de instanţă, nu a depus înscrisuri – în traducere autorizată – emise de autorităţile ...e şi care să probeze autenticitatea corespondenţei electronice şi a manifestărilor de voinţă ale acestor autorităţi, după cum nu s-a dovedit nici înregistrarea unei cereri în evidenţa autorităţilor ...e cu privire la contestarea titlului de creanţă, în condiţiile în care contestaţia din prezentul dosar a fost înregistrată la Judecătoria Ineu la ..., a fost suspendată în luna iulie 2018 şi a trecut mai mult de un an de la înregistrarea sa, deşi conform art. 717 alin. 3 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), judecarea contestaţiei la executare „se face de urgenţă şi cu precădere”.

O astfel de atitudine contravine nu numai obligaţiei statuate de art. 10 alin. 1 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), conform cărora „părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător, să-şi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere”, dar şi principiului bunei credinţe în exercitarea drepturilor procesuale civile, statuat de art. 12 alin. 1 Cod de procedură civilă, text conform căruia „Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege şi fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părţi”. Buna credinţă este exclusă în cazul în care cererea de suspendare a judecăţii se depune fără îndeplinirea obligaţiilor impuse părţii pentru dovedirea menţinerii cazului de suspendare, fiind evidentă exercitarea dreptului procesual fără intenţia de a determina începerea sau continuarea judecăţii, în condiţiile în care reclamantul nici măcar nu a făcut referire la vreun impediment care ar justifica o neîndeplinire a acestor obligaţii, pe care le-a ignorat în totalitate.

Având în vedere că suspendarea judecăţii s-a dispus  ca urmare a reţinerii că reclamantul a contestat în faţa autorităţilor din ... titlul de creanţă în temeiul căruia a fost emisă somaţia şi titlul executoriu contestate în prezentul doar, ţinând seama că nu s-a probat înregistrarea unei astfel de contestaţii în faţa autorităţilor judiciare ...e şi – cu atât mai mult – existenţa în prezenta a unei astfel de contestaţii în derulare – instanţa reţine incidenţa dispoziţiilor art. 413 alin. 3 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), potrivit cărora „Cu toate acestea, instanţa poate reveni motivat asupra suspendării, dacă se constată că partea care a cerut-o nu are un comportament diligent în cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversând soluţionarea acestuia, ori dacă urmărirea penală care a determinat suspendarea durează mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluţie în acea cauză”.

În acest sens, instanţa observă că reclamantul nu a probat nici înregistrarea şi nici existenţa pe rolul autorităţilor judiciare din ..., în prezent, a unei contestaţii împotriva titlului de creanţă în baza căruia s-a declanşat executarea silită contestată în prezenta cauză, existând temeiuri pentru a se reveni asupra măsurii suspendării judecăţii.

Nu există niciun temei legal pentru a se reţine obligaţia instanţei de a menţine suspendarea unui litigiu, în condiţiile în care părţile nu îşi exercită cu diligenţă obligaţia de a urmări soluţionarea cauzei şi nu probează menţinerea situaţiei de fapt avută în vedere la suspendarea judecăţii, nefiind probată nici vătămarea care i-ar putea fi pricinuită prin continuarea judecăţii, în condiţiile art. 175 şi următoarele Cod de procedură civilă.

6. Aprecierea instanţei cu privire la fondul contestaţiei:

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Referitor la obiectul litigiului, instanţa reţine că în prezenta cauză, reclamantul S.I. a solicitat anularea somaţiei nr. .../... (fila 10 dosar) emise de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, Serviciul Fiscal Orășenesc ..., precum şi a titlului executoriu nr. ... (filele 11-12 dosar), în baza cărora s-a început executarea silită pentru suma de 1079233 lei reprezentând impozit pe venit pentru perioada … - …, având la bază o cerere de recuperare formulată de ... (filele 13-63 dosar).

Motivul contestaţiei a constat în contestarea de către reclamant a titlului de creanţă emis de autorităţile ... .

Examinând situaţia din speţă, instanţa reţine că judecarea contestaţiei la executare trebuie să ţină seama de dispoziţiile din Titlul X din noul Cod de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015) (”Aspecte internaţionale”), Capitolul II („Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri”), Secţiunea a 4-a („Măsurile asigurătorii sau de recuperare”) – care reglementează procedura asistenţei în recuperarea creanţelor la solicitarea unui alt stat membru U.E.. în temeiul acestor reglementări, instanţa reţine că ... a adresat autorităţilor fiscale române o solicitare de asistenţă în recuperarea unor creanţe datorate de reclamant statului ...

În privinţa motivului invocat de domnul S.I. – respectiv contestarea titlului de creanţă emis de autorităţile ...e – instanţa reţine incidenţa dispoziţiilor art. 323 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, conform cărora ”Litigiile cu privire la creanţă, la titlul iniţial care permite executarea în statul membru solicitant sau la titlul uniform care permite executarea în statul membru solicitat şi litigiile legate de validitatea unei notificări efectuate de o autoritate competentă a statului membru solicitant sunt de competenţa autorităţilor competente ale statului membru solicitant. Dacă, în cursul procedurii de recuperare, creanţa, titlul iniţial care permite executarea în statul membru solicitant sau titlul uniform care permite executarea în statul membru solicitat este contestată/contestat de o parte interesată, autoritatea solicitată informează respectiva parte interesată că o astfel de acţiune trebuie introdusă de aceasta din urmă în faţa autorităţii competente a statului membru solicitant, potrivit legislaţiei în vigoare în statul respectiv.”

Prin urmare, este necontestat că anularea titlului de creanţă emis de autorităţile fiscale din ... este de competenţa autorităţilor judiciare din ....

În privinţa probei privind anularea titlului de creanţă emis de autorităţile ...e, instanţa constată că reclamantul nu a probat înregistrarea unei astfel de cereri, având în vedere conţinutul înscrisurilor depuse la dosar.

În acest sens, instanţa constată că reclamantul a depus la dosar exclusiv înscrisuri conţinând o corespondenţă electronică pretins purtată între avocatul din ... al reclamantului (M.S.) şi autoritatea fiscală ...ă F.C.S. (fila 169, 172, 190 şi 195-196 dosar), unele dintre ele în traducere autorizată în limba română.

Ultimul înscris relevant este cel de la filele 195-196 dosar, cuprinzând răspunsul comunicat prin poştă electronică de o pretinsă reprezentantă a F.C.S., datat ... – înscris care nu a fost depus în traducere autorizată, fiind încălcate dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 178/1997, citate mai sus, precum şi dispoziţiile art. 150 alin. 4 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), de asemenea citate anterior.

Instanţa mai remarcă faptul că niciunul din înscrisurile conţinând o corespondenţă electronică nu este însoţit de documente care să certifice semnătura electronică a emitentului acelor comunicări electronice. în concret, instanţa nu are posibilitatea de a verifica dacă adresa de poştă electronică este aceea a autorităţii din ... de la care se pretinde că provine şi că ar exprima opinia oficială a acestei autorităţi.

Lipsa traducerii în limba română împiedică, de asemenea, utilizarea în prezentul dosar a acestei corespondenţe, astfel încât nu se poate reţine proba derulării în prezent a unui litigiu în ... cu referire la o cerere de a anulare a titlului de creanţă emis de autorităţile fiscale ...e.

De altfel, chiar admiţând că înscrisul ataşat la filele 195-196 dosar – cuprinzând răspunsul comunicat prin poştă electronică de o pretinsă reprezentantă a F.C.S., datat ... – ar emana de la această autoritate administrativă din ..., instanţa observă că acest răspuns atestă că decizia de stabilire a obligaţiilor domnului S.I. „este definitivă, ceea ce înseamnă că nu poate fi atacată”.

Având în vedere cele arătate mai sus, raportat la constatarea că nu s-a dovedit nici un impediment legal la executarea silită declanşată conform somaţiei contestate în prezenta cauză, instanţa reţine netemeinicia contestaţiei la executare formulată de domnul S.I. împotriva somaţiei nr. .../... şi a titlului executoriu nr. ..., emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad- Serviciul Fiscal Orăşenesc .... 

În consecinţă, în temeiul art. 720 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010) şi a art. 323 din noul Cod de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015), instanţa va respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la executare formulată de contestatorul S.I. împotriva somaţiei nr. .../... şi a titlului executoriu nr. ..., emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad- Serviciul Fiscal Orăşenesc ..., în contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad- Serviciul Fiscal Orăşenesc ....

Cu privire la calea de atac ce se poate formula împotriva prezentei hotărâri, având în vedere dispoziţiile art. 718 alin. 1 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), conform cărora „Hotărârea pronunţată cu privire la contestaţie poate fi atacată numai cu apel, cu excepţia hotărârilor pronunţate în temeiul art. 712 alin. (4) şi art. 715 alin. (4) care pot fi atacate în condiţiile dreptului comun”, raportate la dispoziţiile art. 651 alin. 4 Cod de procedură civilă, conform cărora „Dacă prin lege nu se dispune altfel, instanţa de executare se pronunţă prin încheiere executorie, care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare”, instanţa reţine că împotriva prezentei hotărâri se poate exercita calea de atac a apelului în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii către părţi, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Ineu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul S.I., domiciliat în ..., jud. Arad în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 79, cod fiscal 4358053.

Cu apel  în termen de 10 de  zile de la comunicare.

Apelul se depune la Judecătoria Ineu.

Pronunţată, azi, …, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Preşedinte Grefier,