Rectificare carte funciară

Sentinţă civilă 13734 din 26.09.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

SECŢIA CIVILĂ

 SENTINŢA CIVILĂ NR. 13734

Şedinţa publică din data de 26.09.2014

Instanţa constituită din:

Preşedinte – ….

Grefier – ……

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect rectificare carte funciară, privind pe reclamanţii ……şi pe pârâtul …..

Dezbaterile asupra fondului cauzei, au avut loc în şedinţa publică de la 04.09.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea succesiv pentru data de 18.09.2014 şi pentru astăzi, 26.09.2014 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti la data de … sub nr. .., reclamantii .. in contradictoriu cu  paratul …, a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna rectificarea Cartii Funciare nr. …, inregistrate la OCPI Bucuresti, sector 3, dupa cum urmeaza: intabularea dreptului de proprietate in favoarea reclamantilor …, conform deciziei civile nr. …/03.05.2012 pronunţata de către Tribunalul Bucureşti si radierea inscrierii nr. … din partea a doua a cârtii funciare nr. …, privind intabularea dreptului de proprietate in favoarea …, domiciliat in Bucureşti, ..; radierea înscrierilor din cartea funciara, mai sus menţionata, a notarilor din partea a treia, aflate la punctele C2 (.), C3 (.), C4 (.2007) si C6 (.); radierea încheierii de respingere nr. ….

In motivare, reclamantii au aratat ca sunt proprietarii de drept ai imobilului situat in Bucureşti, …, ap. .., sector 3, conform contactului de vanzare-cumparare nr.1../1993. Paratul, impreuna cu fosta sotie .. a detinut imobilul mai sus-mentionat conform contractului de vanzare-cumparare nr. ...1991. In anul 1999 paratul a promovat o acţiune in revendicare împotriva reclamanţilor, ce s-a finalizat prin sentinţa civila nr. ….1999 pronuntata de către Judecătoria Sectorului 3 in dosarul de revendicare nr. …., iar ei au fost obligaţi sa evacueze imobilul si sa-l lase pe parat in deplina proprietate si posesie.

Anterior rămânerii irevocabile a hotărârii de revendicare, au introdus o acţiune in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate al paratului, parti fiind in litigiu atat acesta, cat si fosta soţie ….in prezent ….). Actiunea astfel promovata s-a soluţionat irevocabil prin decizia civila nr. …..2006, pronunţata de către Curtea de Apel Bucureşti, prin admiterea acţiunii si anularea titlului de proprietate al paratului ...

Ulterior, ca urmare a pronunţării deciziei mai sus menţionate, au formulat o acţiune in revizuire, constituindu-se astfel dosarul cu nr. …, in cadrul căruia a fost admisa acţiunea si modificata sentinţa civila nr. ..prin sentinţa civila nr… pronuntata de către Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti si ...2012 pronuntata de către Tribunalul Bucureşti - rămasa irevocabila, in sensul ca cererea de revendicare a paratului a fost respinsa.

Cu privire la primul capat de cerere, arata ca  titlul care a stat la baza intabularii dreptului de proprietate in favoarea paratului a fost desfiinţat.

In consecinţa, înscrierea in cartea funciara făcuta in baza sentinţei civile nr. …., nu mai corespunde situaţiei juridice reale, ei fiind proprietarii de drept ai imobilului.

Privitor la capatul doi de cerere, constând in radierea inscrierilor din cartea funciara, mai sus menţionata, a notarilor din partea a treia, aflate la punctele C2 (nr.), C3 (.) si C4 (.), sarcinile notate in partea a treia sub C2 si C3, respectiv incheierile nr. ….2007 si ….2007 se impun a fi radiate.

Astfel, au notat in cartea funciara la poziţia CI (radiata in prezent), existenta unui litigiu. Impotriva acestei incheieri (nr. s-a notat drept de plângere la poziţia C2 prin incheierea nr. iar ulterior aceasta plângere a fost respinsa prin sentinţa civila notata la poziţia C3 prin incheierea nr.Avându-se in vedere ca poziţiile C2 si C3 însoţesc poziţia CI (radiata în prezent), în mod evident se impune si radierea acestora in virtutea principiului de drept „accesorium sequitur principale", întrucât in raport de poziţia CI, aceste doua poziţii reprezintă din punct de vedere juridic un accesoriu.

In ceea ce priveşte menţiunile de la C4 si C6 din cartea funciara, respectiv încheierile nr.  .., avându-se in vedere ca în prezent litigiile au fost soluţionate in mod definitiv, solicita radierea acestor menţiuni, in temeiul hotărârilor judecătoreşti.

De asemenea, solicita si radierea încheierii de respingere nr. …, potrivit căreia OCPI Sector 3 a respins plângerea formulata împotriva încheierii nr. …, având ca obiect refuzul intabularii dreptului de proprietate si radierii menţiunilor din cartea funciara, ce fac obiectul prezentei acţiuni.

Avându-se in vedere motivele prezentate mai sus, solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

In drept, s-au invocat dispoziţiile art. 907 si următoarele Cod Civil.

In dovedire, a proba cu inscrisuri (filele 7-68).

Cererea a fost legal timbrata.

La data de ..2014 paratul … a formulat intampinare la cererea formulata de catre reclamanti, solicitand respingerea acesteia ca neintemeiata, cu plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, paratul a aratat ca, in principiu, acţiunea in rectificare a cartii funciare este imprescriptibila, sub rezerva prescripţiei dreptului material la acţiunea de fond.

Invedereaza instantei faptul ca, asa cum rezulta din motivarea acţiunii de rectificare, cererea formulata de reclamanţi urmează a fi analizata in baza art. 36 din Legea nr. 7/1996 si respectiv art. 909 Cod civil, care prevede un termen special de prescriptie de 3 ani de la data inregisţrarii cererii de inscriere formulata de dobanditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere.

Acţiunile in rectificarea cărtii funciare au efect de opozabilitate fata de terţi si nu un drept constitutiv, drept urmare, daca dreptul in temeiul căruia se solicita rectificarea este sau nu prescriptibil, atunci si acţiunea in rectificare, corespunzătoare, va fi supusa prescripţiei.

Astfel, reclamanţi si-au intemeiat cererea pe nevalabilitatea titlului paratului, invocând dispoziţiile deciziei nr. 2312/18.12.2006 pronunţata de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a IV a, prin care s-a dispus anularea titlului de proprietate al sau. Totodata, arata ca de la momentul pronunţării deciziei menţionate, respectiv ….2006 pana la data solicitării radierii înscrierii in favoarea paratului au trecut mai mult de trei ani, intervenind decăderea.

Procedura operaţiunilor prevăzute de Titlul VII din Codul civil si de dispoziţiile Legii nr.7/1996 necesita analizarea fiecărei situaţii particulare, nereprezentind doar acordarea unui simplu număr de inregistrare.

Cu privire la radierea notarilor provizorii, urmează ca instanta se respinga cererea reclamanţilor care, din conţinutul incheierilor atacate, rezulta ca nu au depus actele in original ori in copii legalizate, situaţie care este sancţionată de dispoziţiile legale.

De asemenea, solicita ca instanta sa puna in vedere reclamantilor sa-si precizeze cererea formulata, justificind temeinicia acesteia in raport de dispoziţiile art. 908 NCC, justificarea fiind ambigua.

In drept, s-au invocat prevederile art. 907 si urmatoarele Cod procedura civila.

La data de ….2014 reclamantii … au formulat raspuns la intampinarea formulata de catre paratul-reclamant, solicitand instantei respingerea tuturor apararilor formulate de catre acesta.

Cu privire la prescriptibilitatea acţiunii in rectificarea cartii funciare, paratul se afla in eroare cu privire la conţinutul textului de lege invocat. Conform prevederilor art. 909 alin. 3 Cod Civil, invocat de către parat, termenul de prescripţie de 3 ani se aplica in situaţia dobândirii cu titlu oneros de către terţii dobanditori de buna credinţa a drepturilor reale asupra imobilelor. In prezenta speţa sunt incidente dispoziţiile alin. 1 al aceluiaşi articol, care metioneaza expres imprescriptibilitatea dreptului la acţiune in rectificarea cârtii funciare, in situaţia in care acţiunea de fond a fost introdusa pe cale separata. De asemenea, in mod greşit paratul retine drept temei al acţiunii decizia …/18.12.2006 pronunţata de Curtea de Apel Bucureşti. In fapt, in anul 1999 paratul a promovat o acţiune in revendicare impotriva lor, care s-a finalizat prin sentinţa civila nr. …/21.05.1999, pronunţata de către Judecătoria Sectorului 3 in dosarul de revendicare nr. …, iar ei au fost obligaţi sa evacueze imobilul si sa-l lase pe parat in deplina proprietate si posesie.

Mentioneaza ca, prin decizia …/18.12.2006 pronunţata de Curtea de Apel Bucureşti a fost anulat titlul de proprietate al paratului, titlu care a stat la baza sentinţei civile nr. …/21.05.1999.

Ulterior, ca urmare a pronunţării deciziei mai sus menţionate, intemeindu-se pe noul inscris, au formulat o acţiune in revizuire a sentinţei civile nr. …/21.05.1999, constituindu-se astfel dosarul nr. …., in cadrul căruia a fost admisa acţiunea si modificata in tot sentinţa civila nr. …/21.05.1999 (in temeiul căreia s-a intabulat dreptul de proprietate al paratului) prin sentinţa civila nr. 9780/28.06.2011, pronunţata de către Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti si decizia civila nr. …/03.05.2012 pronunţata de către Tribunalul Bucureşti - rămasa irevocabila, in sensul ca cererea de revendicare a paratului a fost respinsa. Astfel cum se poate observa, hotărârea in temeiul căreia au putut solicita rectificarea cârtii funciare nu este cea din 2006.

La data de 14.08.2014 reclamantii au depus la dosar precizare a temeiului juridic al actiunii.

Sub aspectul probatoriului s-a incuviintat si administrat de catre instanta proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Reclamantii au dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Bucureşti, prin contactul de vanzare-cumparare nr. …1993.

Paratul, impreuna cu fosta sotie .., a dobandit in proprietate imobilul susmentionat conform contractului de vanzare-cumparare nr. ….10.1991.

Prin incheierea nr. ….2000 reclamantii si-au inscris dreptul de proprietate asupra apartamentului situat in Bucuresti, sector 3, .. in cartea funciara nr. ….

Prin sentinţa civila nr. …/21.05.1999 pronuntata de către Judecătoria Sectorului 3 in dosarul nr. … instanta a admis actiunea in revendicare formulata de parat si a dispus evacuarea reclamantilor din acest imobil.

Prin incheierea nr. ….2005 s-a dispus rectificarea cartii funciare in sensul radierii dreptului de proprietate al reclamantilor si  inscrierea dreptului de proprietate in favoarea paratului ….

Insa, sentinţa civila nr. ….1999 a fost modificata prin sentinta civila nr. ...2011 pronuntata de Judecatoria Sector 3 Bucuresti in dosarul nr. ..2011, definitiva prin decizia civila nr. ….2012 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia a IV-a civila si irevocabila prin decizia civila nr. ….2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti (f. 12-35).

Potrivit art. 907 alin. 1 Cod civil, cand o inscriere facuta in cartea funciara nu corespunde cu situatia juridica reala, se poate cerere rectificarea acesteia.

Sustinerea paratului in sensul ca actiunea reclamantilor s-a prescris, termenul curs de la data pronuntarii deciziei civile nr. …..2006 fiind mai mare de trei ani,  nu este intemeiata.

In primul rand, prin decizia civila nr. ...2006 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, sectia a IV-a civila in dosarul nr. …, a fost constatata nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare nr. …/1991 incheiat intre SC Titan AL SA si familia …, care reprezenta titlul de prorpietate al paratului.

In baza acestei sentinte, reclamantii au promovat actiunea in revizuire a sentintei civile nr. …1999 pronuntata de către Judecătoria Sectorului 3 in dosarul nr. .., actiune care a facut obiectul dosarului nr. …2011, solutionat defintiv la data de 03.05.2012 si irevocabil la data de 25.10.2012, astfel cum s-a aratat anterior.

Pe de alta parte, potrivit art. 909 alin. 1 teza a II-a Cod civil, daca actiunea de fond introdusa pe cale separata a fost admisa, actiunea in rectificare este, de asemenea, imprescriptibila, atat impotriva celor care au fost chemati in judecata, cat si impotriva tertilor care au dobadit un drept real dupa ce actiunea de fond a fost notata in cartea funciara.

Prin urmare, actiunea in rectificare formulata impotriva paratului este imprescriptibila, acesta fiind parte in procesul de revizuire.

Pentru aceste motive, constatand ca inscrierea din cartea funciara cu privire la titularul dreptului de proprietate nu mai corespunde cu situatia juridica reala, instanta va dispune rectificarea cartii funciare nr. …U… UAT Bucuresti sectorul 3 in sensul ca va dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantilor … si radierea inscrierii nr. … privind intabularea dreptului de proprietate in favoarea paratului ….

In privinta capetelor doi si trei de cerere, instanta retine ca, potrivit art. 76 alin. 1/3 din Ordinul nr. 633/2006 privind Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, radierea litigiului se va dispune in baza dovezii stingerii irevocabile a litigiului, constata prin hotarare judecatoreasca sau prin certificat de grefa sau pe baza declaratiei autentice de renuntare la dreptul dedus judecatii, insotita de dovada inregistrarii la instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cauzei.

Or, reclamantii au facut dovada solutionarii irevocabile a litigiului doar cu privire la litigiul inscris sub C4, nu si cu privire la celelalte litigii. Prin urmare cererea este intemeiata doar cu privire la aceasta notare, instanta urmand a dispune radierea notarii din partea a treia a cartii funciare privind litigul inscris sub C4.

In privinta radierii incheierii de respingere nr. ….2013, instanta constata ca nu s-a facut dovada inscrierii acesteia in cartea funciara, cererea fiind neintemeiata si in acest caz.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE  LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite in parte cererea privind pe reclamanţii … şi pe pârâtul …., cu domiciliul ales in Bucureşti, ….

Dispune rectificarea cartii funciare nr. … Bucuresti sectorul 3 in sensul ca dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantilor … si radierea inscrierii nr. … privind intabularea dreptului de proprietate in favoarea paratului ….

Dispune radierea notarii din partea a treia a cartii funciare privind litigul inscris sub C4.

Respinge cererea in rest ca neintemeiata.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 26.09.2014.