Drept civil. radierea dreptului de ipoteca din cartea funciara. lipsa consimtamântului titularei dreptului de ipoteca. suplinirea consimtamântului prin hotarâre judecatoreasca definitiva

Decizie 227 din 18.06.2015


DREPT CIVIL. RADIEREA DREPTULUI DE IPOTECA  DIN CARTEA FUNCIARA. LIPSA CONSIMTAMÂNTULUI  TITULAREI DREPTULUI  DE IPOTECA. SUPLINIREA CONSIMTAMÂNTULUI PRIN HOTARÂRE  JUDECATOREASCA DEFINITIVA

Din perspectiva prevederilor  art. 885 din Codul civil, drepturile  reale se vor pierde sau stinge  numai prin radierea lor  din cartea funciara, cu consimtamântul  titularului, dat prin înscris  autentic  notarial, hotarârea judecatoreasca definitiva sau, în cazurile  prevazute  de lege, actul autoritatii administrative înlocuind acordul de  vointa sau, dupa caz,  consimtamântul titularului.

În speta, lipseste  consimtamântul societatii intimate cu privire la radierea dreptului de ipoteca întabulat în favoarea sa sub C 4, însa în cursul derularii litigiului a fost  pronuntata în solutionarea unui proces separat o hotarâre judecatoreasca definitiva care este, în aplicarea dispozitiei legale enuntate, apta a înlocui consimtamântul titularei de  ipoteca.

Câta vreme printr-o atare hotarâre s-a  stabilit  ca petentii din litigiul de fata au achitat  întreaga  datorie, se poate  considera ca o astfel de  hotarâre  se înscrie în categoria  celor care,  în acceptiunea  prevederilor  art. 885 din Codul civil, înlocuieste consimtamântul titularului, considerentele acelei hotarâri, decisive în sustinerea solutiei acolo pronuntate, intrate fiind în puterea lucrului  judecat, au valoare  decisiva în rezolvarea prezentei spete, astfel, rezulta cu puterea evidentei ca nu se poate  retine printr-o  hotarâre  subsecventa  contrariul a ceea ce s-a stabilit deja printr-o hotarâre anterioara – ca datoria a fost stinsa în integralitatea ei -, prin urmare apararile intimatei se impun a  fi înlaturate, deoarece  daca datoria a fost achitata în întregime, ipoteca ramâne fara obiect iar înscrierea ei trebuie radiata.

 Art. 885 din Codul civil.

DECIZIA CIVILA NR. 227/2015-R

din 18.06.2015 (dosar nr. 16505/271/2012*)

Prin Sentinta civila nr. 8285 din 23.09.2014, pronuntata de Judecatoria O a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara B si a fost respinsa ca nefondata plângerea formulata de petentii R M si R C în contradictoriu cu intimata SC S C SRL  împotriva încheierii nr. 52931/17.08.2012.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut urmatoarele:

În speta este aplicabil vechiul cod de procedura civila din 1865, raportat la data introducerii plângerii, iar potrivit art. 297 din acest cod dezlegarea data problemelor de drept de catre instanta de apel este obligatorie pentru judecatorii fondului. Astfel, instanta se pronunta strict asupra legalitatii si temeiniciei încheierii atacate, respectând limitele investirii sale si tinând seama ca nu a intervenit nicio modificare a cererii în cel de-al doilea ciclu procesual.

Potrivit art. 32 din Legea 7/1996, „Solutionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciara, a actiunii în justificare tabulara, în rectificare, precum si prestatie tabulara se face fara citarea oficiului teritorial”. Asa fiind, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestei institutii.

S-a retinut în cuprinsul încheierii BCPI O nr. 52931/17.08.2012 (fila 3 dosar initial) ca petenta R M a solicitat radierea unei ipoteci înscrise în CF 150115-C1 – U8 O. Registratorul de carte funciara a respins cererea deoarece a considerat ca nu sunt îndeplinite conditiile prev de art. 47 alin 1 legea 7/1996 si art. 885 Noul cod civil, respectiv drepturile reale se pot pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamântul titularului, dat prin înscris autentic notarial.

Instanta a constatat ca solutia data prin încheierea atacata este justificata.

Astfel, potrivit art. 885 Cod civil, „Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamântul titularului, dat prin înscris autentic notarial…. Hotarârea judecatoreasca definitiva sau, în cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va înlocui acordul de vointa sau, dupa caz, consimtamântul titularului.”

Se observa cu usurinta din examinarea dosarului încheierii atacate ca petenta nu a anexat la cererea sa de radiere un acord autentic al creditorului pentru radierea ipotecii ci doar un înscris din care rezulta disponibilitatea sa de a consimti la radiere daca se vor achita minim suma de 19.000 euro debit  plus 1786 euro, plus 203,84 lei cheltuieli de executare, precum si un ordin de încasare pentru suma de 19.000 euro. Desi i s-a solicitat sa completeze dosarul cu o declaratie autentica a creditorului prin care sa fie de acord cu radierea ipotecii, aceasta nu a fost depusa de petenta.

Asa fiind, încheierea este legala raportat la actele pe care se întemeiaza si la textul de lege mai sus citat.

Art. 1788 din vechiul cod civil, invocat de petenti prin concluziile scrise, exprima aceeasi conditie a acordului creditoarei pentru radierea ipotecii, iar art. 47 alin 9 din Legea 7/1996 - forma în vigoare la data încheierii: Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neînscris în cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca înfatiseaza înscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii -  nu este aplicabil în speta, deoarece se refera la un creditor cesionar neînscris în cartea funciara, or SC S C este un creditor înscris în cartea funciara 

În fine, se mai impune observatia ca nu se poate obtine pe calea unei simple plângeri CF ceea ce s-ar putea solicita, eventual, pe calea unei actiuni în constatare, dublata de o actiune în rectificare.

Pentru aceste motive, în baza art. 31 din Legea 7/1996, instanta a respins ca nefondata  plângerea.

Împotriva acestei hotarâri, la data de 29.10.014, în termen legal, au declarat apel petentii R M si R C, solicitând schimbarea în totalitate a sentintei apelate în sensul de a se dispune radierea ipotecii, cu cheltuieli de judecata.

Prin decizia civila nr. 47/A din 22 ianuarie 2015, Tribunalul B a respins ca nefondat apelul civil introdus de apelantii R M si R C ambii cu domiciliul în O, str. M nr.20 judetul B  în contradictoriu cu intimata SC S C SRL  cu sediul în B, str. B R E, nr.  corp. , et.  împotriva sentintei civile nr. 8285 din 23.09.2014, pronuntata de Judecatoria O care a pastrat-o în totalitate, fara cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de apel a retinut urmatoarele considerente:

Cadrul procesual al prezentei cauze este reprezentat de plângerea împotriva încheierii date de registratorul de Carte Funciara, formulata în baza art. 50 din Legea nr. 7/1996 – forma în vigoare la data pronuntarii încheierii atacate. În acest cadru procesual, obiectul analizei îl constituie împrejurarea daca înscrisurile anexate cererii de înscriere îndeplinesc cerintele art. 48 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, fara a se putea deslusi pe fond raporturile dintre parti, care se poate face doar pe calea unei actiuni pe drept comun adresata instantei de judecata.

Asa fiind, s-a opinat ca,  în cazul unei cereri de radiere a unei ipoteci, solicitantul trebuie sa prezinte un acord al titularului dreptului de ipoteca, exprimat în conditiile art. 885 Cod civil. În speta, petentii nu detin un astfel de acord din partea creditorului în favoarea careia este înscrisa ipoteca de sub B 4. Înscrisul intitulat Accept de vânzare, depus de petenti nu este act autentic si nu constituie un astfel de acord, în acesta mentionându-se expres ca acordul se va da dupa achitarea debitului si a cheltuielilor de executare.

În aceste conditii, instanta de apel a apreciat ca Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara  a procedat în mod legal si temeinic în sensul respingerii cererii, deoarece actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciara nu întrunesc conditiile de forma cerute de lege pentru validitatea acestora, lipsind acordul titularului dreptului ce se solicita a fi radiat.

Ordinul de plata prin care s-a achitat debitul nu poate suplini acordul de vointa al creditorului în favoarea caruia este înscrisa ipoteca si, oricum, suma consemnata nu acopera si cheltuielile de executare mentionate în Acceptul de vânzare, pe lânga credit. 15.07.2015. Din pozitia procesuala exprimata în fata instantei de creditor rezulta ca acesta refuza sa îsi dea acordul pentru radierea ipotecii pentru ca nu s-au achitat si cheltuielile de executare mentionate în Accept.

S-a mai retinut ca, temeinicia motivului invocat de creditor pentru a refuza exprimarea consimtamântului pentru radierea ipotecii, respectiv daca se mai datoreaza sau nu sume catre acesta, nu sunt împrejurari susceptibile de a fi analizate în cadrul procesual al plângerii împotriva încheierii de CF, ci numai în cadrul unei actiuni care vizeaza fondul raporturilor dintre parti, în care se poate obtine o hotarâre judecatoreasca prin care sa fie suplinit acordul titularului ipotecii, în cazul în care refuzul acestuia este nejustificat.

Sentinta civila nr. 13362/2012 invocata de apelanti a fost pronuntata într-un prim ciclu procesual în prezenta cauza, însa a fost desfiintata în totalitate în apel, cauza fiind trimisa spre rejudecare.

Fata de cele retinute, tribunalul, în baza art. 295 Cod procedura civila, a respins ca nefondat apelul civil introdus de apelantii  în contradictoriu cu intimata SC S C SRL, împotriva sentintei civile nr. 8285 din 23.09.2014 a Judecatoriei O, pe care a pastrat-o în totalitate, constatând ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata de catre intimata.

Împotriva acestei hotarâri, au declarat recurs reclamantii R M si R C, solicitând admiterea acestuia, modificarea deciziei atacate în sensul radierii ipotecii înscrise în CF nr. 150115-C1-U8 Oradea, nr. top. 5128/38/2010 în favoarea SC S C SRL.

Prin motivele de recurs au fost invocate urmatoarele:

- recurentii au achitat suma de 19.000 Euro catre creditoare, potrivit ordinului de încasare 2012041700031908/17.04.2012, astfel, desi a fost  achitat în întregime creditul datorat de catre petenti, fosta creditoare refuza, în mod nejustificat, a-si îndeplini obligatiile  contractuale;

- recurentii sunt creditori ai obligatiei asumate de S C, de eliberare a unui înscris în forma autentica, în vederea radierii ipotecii, atunci când s-a facut  plata în întregime;

- în consecinta, se impune suplinirea de catre instanta a manifestarii de vointa a debitorului S C, în vederea asigurarii executarii în natura a contractului.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 885 si urm. Cod civil, art. 304 Cod procedura civila.

Prin întâmpinare,  intimata a solicitat respingerea  recursului ca nefondat, cu motivarea ca acordul de radiere a ipotecii în favoarea  ei a fost conditionat de achitarea  unui minim de 19.000 Euro dintr-o datorie  mai mare, precum si de achitarea cheltuielilor de executare, petentii achitând  doar  suma de  19.000 Euro, nu si cheltuielile de  executare. Cum intimata nu si-a dat acordul pentru radierea ipotecii constituite în favoarea sa, ci numai a ipotecii instituite  în favoarea BCR si cum petentii nu si-au îndeplinit integral obligatiile de plata, neachitând cheltuielile de executare, intimata arata ca nu putea fi tinuta în mod valabil sa consimta radierea  ipotecii, intimata facând  trimiterea  totodata la  prevederile  art. 371 indice  1  alin. 2 din  Codul de procedura civila.

Prin actul înregistrat la instanta la data de 11 mai 2015, intitulat „Note de sedinta”, recurentii au învederat  ca, în data de 17.04.2012, în urma întelegerii  cu SC S C SRL, au platit întreaga creanta de 19.000 Euro, data la care nu era pornita executarea silita. Creanta fiind  stinsa, iar câta vreme cu privire la cheltuielile de executare, prin decizia nr. 1914/R/COM/2014 a Tribunalului B, s-a statuat  irevocabil ca nu sunt  datorate, recurentii apreciaza ca fiind întemeiata cererea lor de radiere a ipotecii. Alaturat actului sus-mentionat, au fost depuse: Sentinta Civila nr. 1331/2012 a Judecatoriei O si Decizia Civila nr. 1914/R/COM/2014 a Tribunalului B.

Aceeasi intimata, prin raspunsul la  notele de sedinta formulate de recurenti, a solicitat  respingerea  argumentelor invocate ca inadmisibile, cu motivarea ca plângerea recurentei petente trebuie  analizata exclusiv din perspectiva prevederilor legale si a cadrului procesual fixat,  neputând  fi  transformata în  faza judecarii recursului într-o actiune de carte funciara. Intimata sustine  ca anularea actelor de executare nu are nici un fel de efect asupra dreptului de ipoteca, acesta ramânând valabil conform art. 1 din contractul de ipoteca autentificat sub nr. 1018/11.06.2007, accesoriu al contractului de credit ce constituie titlul ei de creanta, pe de alta  parte  argumentul invocat  în recurs referitor la anularea actelor  de executare neputând  fi luat în considerare  raportat la prevederile  art. 304 Cod procedura civila, având în vedere ca instantele anterioare nu au fost investite cu cercetarea  unui astfel de aspect.

Examinând hotarârea recurata, prin prisma motivelor de recurs cât si din oficiu, instanta de recurs constata urmatoarele:

Prin încheierea de respingere nr. 52931 din 17.08.2012,  a Oficiului  de Cadastru si Publicitate  Imobiliara B -  Biroul de Cadastru si Publicitate  Imobiliara  O s-a dispus respingerea cererii  cu privire la imobilul cu nr. cadastral  5128/3/38/10 înscris la cartea funciara 150115 – C1 – U8 (provenita din cartea funciara de pe hârtie  cu numarul 81425) UAT O având proprietarii R C, R M în cota de  1/1 de sub B1. În motivarea încheierii s-a retinut  ca actul supus notarii  radierii dreptului de ipoteca nu îndeplineste  conditiile  art. 47 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 republicata si nici ale art.  885 alin. 2 din Codul civil în sensul ca drepturile  reale  se vor  pierde  sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamântul titularului, dat prin înscris  autentic  notarial.

Cererea adresata OCPI B a fost însotita de ordinul de încasare din data de 17.04.2012 privind  încasarea de la petenta R M  a sumei de  19.000 Euro, reprezentând plata  creditului catre S  C SRL, fiind depus  totodata actul nr. 8302 din 13 aprilie 2012 emis  de SC S C SRL, prin care aceasta îsi exprima acordul cu privire la înstrainarea imobilului, cu precizarea ca ipoteca  instituita asupra  imobilului pentru garantarea obligatiilor contractuale ramânea în continuare  valabila, urmând a-si produce efectele  pâna la data achitarii sumei minime  de 19.000 Euro si a cheltuielilor  de  executare în cuantum de 1.786 Euro diferenta onorariu + 203,84 lei cheltuieli de executare, în contul datoriei garantate cu dreptul de ipoteca. În partea finala a  actului aflat  în discutie  s-a mentionat ca, dupa achitarea  sumei de  19.000 Euro si achitarea cheltuielilor de executare, societatea urma a emite  adresa de radiere a ipotecii si a interdictiilor aferente pentru imobilul mai sus indicat.

Dreptul de ipoteca a  carui radiere  s-a solicitat prin cererea adresata OCPI B, apare înscris sub  C4 în cartea funciara nr. 1500115 – C1 – U8, dreptul fiind întabulat pentru o valoare de 23.500 Euro, cu dobânzi aferente, costuri, comisioane, în baza încheierii nr. 39544/11.06.2007 dupa ce  în prealabil sub  C 3 fusese  notata cesiunea de creante nr. 1044/30.11.2010 încheiata între banca Comerciala Româna în calitate de cedent  si SC S C SRL în calitate de cesionar.

Din perspectiva  prevederilor  art. 885 din Codul civil, drepturile  reale  se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu  consimtamântul titularului, dat prin înscris autentic notarial, hotarârea judecatoreasca definitiva sau, în cazurile prevazute  de  lege, actul autoritatii administrative, înlocuind acordul de  vointa sau, dupa caz,  consimtamântul titularului.

În speta lipseste  consimtamântul societatii intimate cu privire la radierea dreptului de  ipoteca întabulat în favoarea  sa sub C4, însa în cursul derularii prezentului litigiu a fost pronuntata în solutionarea  unui proces separat o hotarâre judecatoreasca definitiva care este, în aplicarea dispozitiei legale mai sus enuntate, apta a înlocui consimtamântul  titularei dreptului de ipoteca.

Spre o atare concluzie converge analizarea  considerentelor Deciziei  civile  nr. 1914/R/COM/2014 din 03.11.2014 a Tribunalului B, prin care s-a  mentinut  în totalitate  Sentinta Civila nr. 13311 din 01.11.2012 a Judecatoriei O, sentinta prin care se anulase executarea silita începuta împotriva  contestatorilor R M si R C. În  considerentele deciziei s-a retinut ca, dupa achitarea de catre debitori a sumei de  19.000 Euro, executorul judecatoresc BEJ M I a emis somatia din data de  3 mai 2012 prin care i-a somat sa achite  un debit catre intimata în cuantum de 23.534,37 Euro, fara a lua în calcul suma achitata deja, precizându-se totodata ca, în realitate, acestia au achitat întreaga  datorie, conform întelegerii  intervenite, iar somatia – ca prim act de executare – le-a fost comunicata mult dupa respectivul moment. Câta  vreme printr-o hotarâre  irevocabila s-a stabilit ca petentii din litigiul de fata au achitat întreaga datorie, se poate considera  ca o astfel de hotarâre  se înscrie în  categoria  celor  care, în acceptiunea prevederilor art. 885 din Codul civil, înlocuieste consimtamântul titularului, context în care este important a se sublinia ca sus-mentionatele considerente ale  hotarârii pronuntate  în litigiu anterior  sunt  decisive în sustinerea solutiei acolo pronuntate în sensul ca, data fiind achitarea întregii datorii, actele  de executare  savârsite de executorul judecatoresc dupa  momentul  stingerii  datoriei prin plata sunt nule. Însa, totodata respectivele considerente, intrate fiind în puterea lucrului judecat, au valoare  decisiva în rezolvarea  prezentei spete, astfel rezulta cu puterea  evidentei ca nu se poate retine  printr-o hotarâre subsecventa contrariul a ceea ce s-a stabilit  deja  printr-o hotarâre anterioara – ca datoria a fost stinsa în integralitatea ei -, prin  urmare, apararile  intimatei în sensul ca anularea actelor de executare nu are nici un efect asupra dreptului de ipoteca, se impun a fi înlaturate, deoarece daca datoria  a fost achitata în întregime  ipoteca  ramâne  fara obiect, iar înscrierea ei trebuie sa fie radiata, si aceasta chiar în absenta consimtamântului titularului, daca prin hotarâre irevocabila s-a statuat  ca debitorii au achitat întreaga datorie.

Nu în  ultimul rând, tot din perspectiva  apararilor  intimatei,  este de adaugat  ca, dând eficienta hotarârii judecatoresti despre care s-a facut vorbire mai sus, instanta de recurs  a  procedat la  transarea definitiva a conflictului judiciar ivit între parti, preîntâmpinând  astfel declansarea  unor eventuale  noi litigii, pe cale de consecinta, în lumina argumentelor astfel cum acestea au fost detaliate în alineatele anterioare, se poate conchide ca în speta nu este vorba despre o modificare  a cadrului procesual, astfel cum fara temei sustine partea intimata.

Fata de  considerentele ce preced, instanta, în baza dispozitiilor art. 312 alin. 3 din Codul de procedura civila, a admis recursul, a modificat în totalitate  decizia recurata în sensul ca a admis ca fondat apelul împotriva  sentintei primei instante pe care a schimbat-o în parte în sensul admiterii plângerii formulate împotriva  încheierii de respingere atacate, încheiere ce a fost  modificata, fiind admisa cererea petentilor si, în consecinta, s-a dispus radierea ipotecii înscrisa în cartea funciara nr. 150115 cu nr. cadastral 5128/3/38/10 de sub C4.

Celelalte dispozitii ale sentintei au fost pastrate.

În conformitate cu prevederile art. 274 din Codul de procedura civila, intimata a fost obligata la  plata sumei de 5 lei cu titlu de cheltuieli de judecata,  reprezentând  valoarea  taxei judiciare de timbru din recurs.