Plângere încheiere carte funciară

Sentinţă civilă 608/2014 din 13.02.2014


La ordine fiind judecarea cauzei civile promovate de  petentul PE  în contradictoriu cu intimaţii PF, PP, SM şi PS, având ca obiect  plângere împotriva încheierii de carte funciară.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică,  se prezintă avocat BC pentru reclamantul lipsă, lipsă pârâţii.

Procedura de citare  legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefier, învederând:

- procedura de citare legal îndeplinită, după care :

Avocat BC pentru reclamant precizează că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de solicitat, instanţa constată cercetarea procesului încheiată şi acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului cauzei.

Avocat BC pentru reclamant solicită admiterea plângerii astfel cum a fost formulată în sensul obligării OCPI la intabularea dreptului de proprietate. Motivele respingerii cererii de intabulare nu subzistă, în dosarul OCPI s-a găsit titlul de proprietate emis în baza adeverinţei nr.804/1991, la data întocmirii certificatului de moştenitor titlul de proprietate nu era emis , dezbaterea succesorală a avut loc pe baza adeverinţei de constatare a dreptului de proprietate nr.804/1991 şi consideră că motivul de respingere este neîntemeiat. Precizează că nu solicită cheltuieli de judecată.

În temeiul art.394 C.pr.civ., instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanţei la data de 11.03.2013 reclamantul PE a solicitat desfiinţarea încheierilor nr. 7094/2012 şi 11037/29.06.2012 emise de către OCPI Iaşi BCPI Paşcani prin care s-a respins cererea de înscriere a dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafaţă de 608,18 mp situat în intravilanul oraşului TF, str. FTV.

În fapt, reclamantul a susţinut că în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1011/18.05.1999 încheiat la BNP … ar fi dobândit dreptul de proprietate asupra terenului de 608,18 mp, iar cererea sa de înscriere a dreptului de proprietate a fost respinsă pe motiv că lipseşte titlul de proprietate asupra terenului deţinut de mama sa PE şi lipsa dovezii de ieşire din indiviziune faţă de ceilalţi moştenitori.

Reclamantul a menţionat că actul de vânzare cumpărare a fost încheiat în baza adeverinţei de constatare a dreptului de proprietate nr. 804/1991, iar titlul de proprietate nr. 181452/13.10.2003 a fost emis ulterior pe numele mamei sale PD. În plus, dovada de ieşire din indiviziune a reclamantului faţă de ceilalţi comoştenitori rezultă din partajul voluntar semnat de către toţi moştenitorii în baza căruia s-a întocmit documentaţia de dezmembrare a terenului avizată de către OCPI sub nr. 4260/03.03.1999.

În drept, reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile pe dispoziţiile art. 31 alin. 4 din Legea 7/1996 republicată şi a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

În susţinerea acţiunii reclamantul a depus copie a contractului de  vânzare cumpărare nr. 1011/18.05.1999 încheiat la BNP …, planul de situaţie al terenului, copia încheierii de respingere nr. 11037/29.05.2012, copia încheierii de respingere nr. 7094/05.04.2012 precum şi dovezile de comunicare ale acestora către reclamant, adeverinţa de proprietate nr. 804/26.08.1991, titlul de proprietate nr. 181452/13.10.2003 emis pe numele autoarei PD pentru suprafeţele de 4 ha şi 8000 mp situate în oraşul TF.

La data de 05.09.2013, respectiv 09.10.2013, părţile au depus la dosar copia documentaţiilor care au stat la baza cererii respinse de înscriere a dreptului de proprietate, împreună cu memoriul tehnic şi planul de identificare cadastrală efectuat de către PFA HG.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele :

Prin contractul de  vânzare cumpărare nr. 1011/18.05.1999 încheiat la BNP … reclamantul PE a dobândit dreptul de proprietate asupra unei cote părţi de 4/5 indiviză din suprafaţa de 608,18 mp situaţi în intravilanul oraşului TF de la vânzătorii PS, PP şi SM. Cotele părţi din terenul menţionat au fost stabilite de către părţi conform menţiunilor din certificatul de moştenitor nr. 82 din 18.05.1999 eliberat de către BNP …. privind moştenirea de pe urma defunctei PE decedată la data de 06.05.1998. (fila 102)

În cuprinsul contractului de vânzare cumpărare şi a certificatului de moştenitor menţionat se precizează că de pe urma defunctei a rămas un teren de 1216 mp arabil intravilan identificat în adeverinţa de proprietate nr. 804/26.08.1991.

Prin titlul de proprietate nr. 181452/13.10.2003 emis pe numele autoarei PD, s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 4.600 mp teren extravilan arabil şi păşuni şi 2.000 mp teren intravilan compus din 928 mp arabil şi 1072 mp curţi construcţii.

Analizând documentaţia care a stat la baza încheierii contractului de vânzare cumpărare menţionat coroborată cu planul de situaţie şi identificarea efectuată de către reclamant cu ocazia depunerii cererii de întabulare, instanţa constată că nu există o identificare clară a terenului şi o corespondenţă între terenurile din intravilan conform adeverinţei de proprietate şi a titlului de proprietate emis ulterior.

Astfel, prin contractul de vânzare cumpărare s-a înstrăinat o cotă parte indiviză de 4/5 din terenul de 608,18 mp deţinut conform adeverinţei de proprietate care nu corespunde cu localizarea şi identificarea terenurilor din intravilan conform titlului de proprietate.

În plus, vânzătorii nu au efectuat un partaj voluntar asupra terenurilor moştenite de la autoarea comună astfel cum a susţinut reclamantul care nu a depus pretinsul act de partaj voluntar în cursul cercetării judecătoreşti, la dosar existând doar un plan de situaţie (fila 104) pe care se menţionează „Partaj voluntar prin notar public” fără a fi susţinut de actul menţionat.

De asemenea, examinând localizarea şi vecinătăţile terenului intravilan conform adeverinţei de proprietate nr. 804/26.08.1991, instanţa constată că vecinii acestuia sunt IS la Nord, Str. TV la Sud, SA la Est şi CI la Nord conform procesului verbal de punere în posesie de la fila 119, în timp ce vecinătăţile terenului intravilan de 2.000 mp din titlul de proprietate nr. 181452/13.10.2003 sunt PA la Nord, FP. la Est, DS 2152 la Sud, GV la Vest.

Pentru aceste motive instanţa apreciază că soluţia de respingere a cererii de intabulare a dreptului de proprietate asupra cotei părţi ideale de 4/5 din terenul de 608,18 mp este legală şi temeinică în condiţiile în care există o îndoială justificată asupra dreptului de proprietate asupra acestuia, iar identificarea imobilului nu a fost realizată cu respectarea condiţiilor legale.

În plus, adeverinţele de proprietate sunt acte provizorii emise pe parcursul procedurii prevãzute de Legea nr. 18/1991 fiind concomitent acte premergãtoare emiterii titlului de proprietate, iar eventualele acte juridice încheiate în baza acestora nu trebuie să contravină situaţiei juridice a terenurilor astfel cum este menţionată în titlul de proprietate emis ulterior.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge ca nefondată plângerea formulată de către reclamantul PE, domiciliat în cu domiciliul procedural ales la Cabinet de avocat BC din …, în contradictoriu cu intimaţii PF, domiciliat în ………, PP, domiciliat în …, SM, domiciliată în … şi PS , domiciliat în …, împotriva încheierilor Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară P nr. 7094/05.04.2012 şi 11037/29.05.2012.

Ia act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.02.2014.

PREŞEDINTE,GREFIER,

B.V. G.I.

Domenii speta