Articolul 36 aliniatul 1 din Legea nr. 7/1996. Încetarea efectelor actului juridic în temeiul caruia s-au efectuat înscrierile în cartea funciara.

Decizie 1074 din 19.04.2008


 Drept Civil. Articolul 36 aliniatul 1 din Legea nr. 7/1996. Încetarea efectelor actului juridic în temeiul caruia s-au efectuat înscrierile în cartea funciara.

 

 

Terenul ce a constituit obiectul exproprierii nu a fost niciodata ocupat de stat, dat fiind ca obiectivele pentru care s-a facut exproprierea nu s-au mai realizat, terenul ramânând în perimetrul aferent constructiei persoanelor fizice.

Decizia civila nr. 1074/2008-R a Curtii de Apel Oradea

Prin sentinta civila nr. 3334 din 21 mai 2007 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr. 9866/296/2006, a fost respinsa actiunea civila înaintata de reclamantii A.D. si A.A. împotriva pârâtilor Statul Român prin Primaria Satu Mare reprezentata prin Primar si Ministerul Finantelor Publice reprezentat prin DGFP Satu Mare având ca obiect rectificare CF, respingându-se totodata si exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, invocata de catre Primaria Satu Mare.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre prima instanta a retinut netemeinicia actiunii promovate de reclamanti prin prisma art. 36 din Legea nr. 7/1996 raportat la concluziile expertizei tehnice judiciare în specialitatea  topografie efectuata în cauza si a completarii la aceasta lucrare de specialitate (filele nr.47-50, 94 din dosarul primei instante), coroborat cu împrejurarea ca reclamantii sunt subdobânditori prin cumparare ai unei cote de 258/878 parti din terenul aferent apartamentului în care locuiesc si ca aceasta cota nu se identifica cu imobilul în privinta caruia se solicita rectificarea de carte funciara. Totodata s-a respins ca neîntemeiata si exceptia vizând lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor.

Împotriva acestei sentinte au promovat apel în termenul legal reclamantii A.D. si A.A., solicitând schimbarea în tot a hotarârii atacate în sensul admiterii cererii introductive.

Prin decizia civila nr. 296/Ap din 15 noiembrie 2007 pronuntata de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 9866/296/2006, a fost respins apelul declarate în cauza si a fost mentinuta sentinta civila nr. 3334/21.05.2007 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr. 9866/296/2005

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, Tribunalul Bihor a retinut urmatoarele:

Raportat la starea de fapt rezultata din materialul probator administrat în fata primei instante si necontestat de catre parti, apelantii reclamanti în cauza au dobândit prin vânzare-cumparare de la vânzatorii Coman Ioan Ilie si Coman Valeria imobilul apartament nr.2 situat în mun.Satu Mare, str. C.V. nr.21, jud.Satu Mare precum si cota de 258/878 parte teren, imobil înscris în CF col.22517 Satu Mare sub nr.top.385 si 384/2 (filele nr.23-24 din dosar nr.5868/2004 atasat la dosarul cauzei). Prezenta cauza a parcurs un prim ciclu procesual prin înregistrarea initiala a cererii introductive sub dosar nr.5868/2004 al Judecatoriei Satu Mare urmata de declinarea competentei în favoarea Tribunalului Satu Mare, unde a fost înregistrata sub dosar nr.3465/2004 si finalizat prin decizia civila nr.509/A/30.09.2005 pronuntata de Curtea de Apel Oradea în dosar nr.1255/2005 prin care s-a admis apelul reclamantilor A.D. si A.A. împotriva solutiei pronuntata în prima instanta de Tribunalul Satu Mare în dosar nr.3465/2004 mai sus amintit, solutie structurata pe admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a acestora din urma, stabilindu-se de catre Curtea de Apel Oradea ca actiunea civila promovata în cauza este una de rectificare de carte funciara si ca reclamantii, în calitate de terti vatamati în drepturile lor prin expropriere au la îndemâna tocmai o atare actiune în rectificare de carte funciara, în speta nefiind incidente disp.Legii nr.33/1994, care se aplica doar raporturilor juridice nascute între expropriat si expropriator (fila nr.37 verso din dosar nr.1255/2005 atasat la dosarul cauzei). În consecinta, în urma aplicarii art.297 alin.2 Cod de procedura civila, cauza a fost înregistrata în rejudecare la Judecatoria Satu Mare sub dosar nr.9866/296/2005, în care a fost pronuntata sentinta civila nr.3334/2007 ce face obiectul prezentului apel.

Fata de considerentele deciziei civile nr.509/A/2005 a Curtii de Apel Oradea mai sus evocata, solutia primei instante de respingere a exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor în promovarea cererii introductive în instanta (exceptie reiterata si în cadrul apelului, prin întâmpinarea din data de 03.09.2007 - filele nr.9-10) invocata de catre pârâta Primaria Mun.Satu Mare prin Primar este temeinica si legala. În ce priveste incidentul procedural al lipsei calitatii procesuale pasive a DGFP Satu Mare în reprezentarea Statului Român, invocata de catre aceasta din urma prin întâmpinarea din data de 13.11.2007, tribunalul urmeaza a retinut netemeinicia acesteia, raportat la disp. art. 25 din Decretul Lege nr. 31/1954 care abiliteaza Ministerul Finantelor sa reprezinte Statul Român (proprietarul tabular fata de care reclamantii au înteles sa promoveze actiunea în rectificare de carte funciara), constatând totodata ca intimata pârâta DGFP Satu Mare ar fi putut eventual sa invoce lipsa calitatii sale de reprezentant al Statului Român, însa în nici un caz lipsa legitimarii procesuale pasive a acestuia din urma în prezenta cauza, atâta timp cât obiectul sau vizeaza tocmai rectificarea unei înscrieri de carte funciara ce privesc un drept tabular de proprietate imobiliara înscris în favoarea Statului Român, iar nu al unei unitati administrativ teritoriale.

Tribunalul  mai retinut, pe fondul cauzei, ca solutia instantei de fond de respingere a actiunii acestora este temeinica si legala deoarece, în ce priveste incidenta disp. art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 7/1996 cu modif. ulterioare, respectiv nevalabilitatea înscrierii sau a actului în temeiul caruia s-a facut înscrierea de carte funciara în cauza, se retine ca în speta nu a fost probata existenta unei astfel de constatari, realizata pe cale judecatoreasca ori pe o alta cale extrajudiciara, a nevalabilitatii exproprierii realizate prin Decretul nr. 347/30.10.1986, nici macar în cadrul procesual stabilit în dosar nr. 9866/296/2005 al Judecatoriei Satu Mare. Aceasta cu atât mai mult cu cât din cuprinsul expertizei tehnice judiciare efectuate în cauza de catre exp. ing. Mentiu Vasile rezulta ca obiectivele în vederea carora s-a realizat exproprierea de mai sus au fost îndeplinite.

Referitor la aplicabilitatea disp. art. 36 alin.1 pct.3 teza a II-a din actul normativ mai sus amintit, constând în încetarea efectelor actului juridic în temeiul caruia s-a efectuat înscrierea de carte funciara, tribunalul constata de asemenea temeinicia si legalitatea solutiei primei instante, raportat la considerentele mai sus expuse.

Cu privire la motivele prezentate de apelantii reclamanti întemeiate pe neconcordanta dintre situatia reala actuala a imobilului si înscrierea operata în evidentele de carte funciara motive structurate pe disp. art. 36 alin.1 pct.4 din Legea nr.7/1996 cu modif. Ulterioare, tribunalul constata, asa cum a facut de altfel si prima instanta prin sentinta civila nr.3334/21.05.2007, ca atât în ceea ce priveste parcela de teren dobândita de catre apelantii reclamanti prin cumparare, cât si în ceea ce priveste parcela de teren ce figureaza în cartea funciara ca fiind proprietatea tabulara a Statului Român, a carei rectificare se cere în prezenta cauza, situatia evidentiata de înscrierile de carte funciara este conforma cu situatia reala actuala a acestor imobile. Împrejurarea ca pe terenul în privinta caruia se cere rectificarea înscrierii de carte funciara exista amplasat un garaj care este folosit în prezent de catre apelantii reclamanti, nu justifica în opinia instantei de apel o cerere de rectificare a înscrierilor de carte funciara întemeiata pe dispozitiile legale evocate mai sus si nu întrunesc exigentele normative cuprinse în acestea, atâta vreme cât garajul în cauza nu a fost dobândit (sau cel putin reclamantii nu au facut nici o dovada în acest sens) cu vreun titlu juridic de catre apelantii reclamanti, care de altfel nici nu l-au edificat prin efort propriu, cu sau fara respectarea dispozitiilor legale în materia autorizatiilor de constructie.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamantii A.D.M. si A.A., solicitând admiterea recursului, modificarea în totalitate a deciziei si a sentintei, în sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata.

În motivarea cererii de recurs, sunt învederate urmatoarele motive:

- instanta de apel a pornit de la premisa gresita ca obiect al vânzarii între actualii proprietari si vânzatorii lor l-a constituit numai imobilul apartament precum si cota de 258/878 parte teren;

- instanta a scapat din vedere contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 2508/24.06.2003 prin care reclamantii au dobândit de la vânzatorii lor si un garaj edificat pe terenul ce face obiectul litigiului, teren pentru care actul de expropriere nu a operat niciodata, suprafata de teren ramânând în continuare în posesia si folosinta proprietarilor constructiei, fiind împrejmuit de peste 50 de ani cu acelasi gard vechi din caramida, aspect ce rezulta din expertiza tehnica efectuata în cauza;

- din probele administrate în cauza rezulta ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 36 alin. 1 pct. 1, pct.  3, teza a 2-a si pct.  4 din Legea nr. 7/1996, instanta facând o gresita aplicare a legii în aprecierea probelor;

- din simpla analiza a Decretului nr. 347/1986 rezulta ca terenul ce face obiectul litigiului nu este cuprins în enumerarea terenurilor supuse exproprierii, iar schitele si planurile efectuate cu ocazia punerii în aplicare a decretului - la care face referire expertul - nu sunt în masura sa produca o expropriere;

- cu toate ca prin concluziile expertizei tehnice s-a aratat ca înscrierea din CF nu mai este în concordanta cu situatia reala actuala a imobilului, prima instanta a retinut din raportul de expertiza doar concluzii sporadice si scoase din context, hotarârea cuprinzând motive contradictorii si straine de natura pricinii;

- prima instanta a omis sa retina aspectul esential precizat la pagina 2 alin. 2 pct. 4 din raportul de expertiza, potrivit cu care terenul nu a fost niciodata ocupat deoarece obiectivul pentru care s-a facut exproprierea nu s-a mai realizat;

În drept sunt invocate dispozitiile art. 304 pct. 8 si 9 Cod de Procedura Civila si Legea 7/1996. 

Intimatul Primarul mun. Satu Mare, prin întâmpinare, a solicitat admiterea exceptiilor invocate si respingerea recursului în sensul respingerii actiunii, în sprijinul exceptiei privind lipsa calitatii procesuale pasive a Primarului mun. Satu Mare, în reprezentarea Statului Român, intimatul facând trimitere la prevederile Legii nr. 215/2001, iar în sprijinul exceptiei privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor sustinându-se ca nici acestia nici antecesorii lor (sotii Coman) nu au detinut vreun titlu asupra terenului din litigiu. Pe fondul cauzei, intimatul sustine ca Statul Român este proprietar asupra întregului teren din CF colectiv nr. 22517, iar reclamantii, respectiv antecesorii acestora, au beneficiat de prevederile art. 36 din Legea 18/1991, ei nefiind îndreptatiti a solicita înscrierile din CF.

Examinând decizia recurata prin prisma motivelor de recurs, precum si din oficiu, instanta retine urmatoarele:

În primul rând, referitor la exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive a intimatului Primarul Municipiului Satu Mare, este de retinut ca aceasta este nefondata, astfel, potrivit articolului 12 din Legea nr. 213/1998, în litigiile în care se disputa proprietatea asupra unor bunuri imobile, unitatea administrativ-teritoriala este reprezentata de Consiliul local, prin urmare, în procesele privind imobilele trecute, din diferite motive pe baza a diverse titluri de proprietate, în patrimoniul statului, subiect procesual pasiv este Consiliul local reprezentat de Primar.

În ceea ce priveste fondul cauzei, din continutul colii de carte funciara colectiva nr. 225-Satu Mare rezulta ca în baza adresei nr. 8588 a Primariei Satu Mare si a Decretului Prezidential nr. 347/1986, prin încheierea CF nr. 1770 din 23 aprilie 1992, parcela cu nr. top 384/2 s-a dezmembrat în noile nr. top 384/11 în suprafata de 101 mp si respectiv 384/12 în suprafata de 205 mp, aceasta ultima parcela ramânând înscrisa în aceeasi CF în favoarea vechilor proprietari, iar nr. top nou 384/11 a fost transcris în CF nr. 16039 unde, cu titlu de expropriere, a fost întabulat dreptul de proprietate al Statului Român , dreptul acestuia fiind înscris sub B.22.

Parcela supusa dezmembrarii, având nr. top vechi 384/2, a apartinut initial proprietarului înscris sub B.1 din CF nr. 22517 Satu Mare, numitul P.I., de la care a fost preluata în baza art. 30 din Legea nr. 58/1974 de catre Statul Român.

Cât priveste terenul în suprafata de 101 mp situat pe nr. top 384/11, ce a constituit obiectul exproprierii conform înscrierilor din cartea funciara, acesta nu a fost niciodata ocupat de Stat, dat fiind ca obiectivele pentru care s-a facut exproprierea nu s-au mai realizat, terenul ramânând în perimetrul aferent casei cu nr. 21, pe el fiind amplasat garajul proprietatea recurentilor reclamanti, astfel cum se mentioneaza în concluziile raportului de expertiza întocmit în cauza de ing. Mentiu Vasile, aspecte evidentiate si în planul de situatie depus la dosarul tribunalului la fila 50. În cuprinsul acestui plan este trasat aliniamentul pâna la care a fost realizata exproprierea în baza Decretului nr. 347/1986 care nu cuprinde si terenul aflat în litigiu, fiind ilustrata si limita initiala a proprietatilor.

Tot în cuprinsul raportului de expertiza s-a consemnat faptul ca, potrivit planului de sistematizare, în cvartalul delimitat de strazile A.P., C.V. si strada B.M., urmau a fi edificate 7 blocuri de locuinte, asa numitele blocuri "D", pâna în anul 1990 nu s-a reusit începerea lucrarilor la nici unul dintre blocuri, fiind edificat doar sediul Administratiei Finantelor în locul blocurilor D2, iar în anul 1990 oprindu-se lucrarile, o parte din terenurile expropriate nu au iesit niciodata din folosinta vechilor proprietari, categorie în care se include si parcela cu nr. top 384/2, dezmembrata astfel cum s-a mai aratat în anul 1992, când pe aceasta se afla construit garajul aflat în prezent în proprietatea recurentilor reclamanti. Acest garaj a fost dobândit în proprietate de catre recurenti în baza contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 2508 din 24 iunie 2003 de Biroul Notarului Public D.R., odata cu proprietatea asupra apartamentului nr. 2 situat în Satu Mare pe strada C.V. nr. 21, prin urmare apare ca fiind lipsita de temei exceptia privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor în promovarea actiunii în rectificare de carte funciara dedusa judecatii, scopul acesteia fiind de a se obtine radierea înscrierilor efectuate în CF privind dezmembrarea parcelelor si respectiv privind exproprierea acestora, expropriere realizata doar scriptic, fara ca aceasta sa-si fi atins obiectivele si fara ca terenul sa fi iesit din posesia persoanelor fizice. Dupa ce se va fi obtinut radierea respectivelor înscrieri din CF, recurentilor le este deschisa posibilitatea de a reglementa situatia juridica a terenului aflat în litigiu, aferent casei de locuit nr. 21 în care se afla situat apartamentul acestora.

Data fiind situatia anterior expusa, rezulta ca în speta îsi gasesc aplicabilitatea prevederile articolului 36 alin. 1 din Legea 7/1996, dovedindu-se cu prisosinta ca efectele actului juridic în temeiul caruia s-au efectuat înscrierile a caror radiere se cere au încetat, aceste înscrieri nemaifiind în concordanta cu situatia reala actuala a imobilului din litigiu.

Fata de considerentele ce preced, instanta, în baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 si 3 din Codul de Procedura Civila, a admis recursul, a modificat decizia în sensul ca a admis apelul introdus de reclamanti împotriva sentintei judecatoriei, pe care a schimbat-o în parte în sensul ca a admis actiunea si, în consecinta, a dispus rectificarea înscrierilor efectuate în coala de carte funciara colectiva nr. 22517-Satu Mare, în sensul radierii înscrierii de sub A.3 si A.4 respectiv B.4 si B.5, precum si partial a înscrierilor de sub A.5 respectiv B.22 din CF nr. 16039-Satu Mare, în ceea ce priveste parcela cu nr. top. 384/11. A fost mentinuta dispozitia ce vizeaza respingerea exceptiei privind lipsa calitatii procesuale active. Totodata s-a dispus respingerea exceptiei privind lipsa calitatii procesuale pasive invocata de intimatul Primarul Municipiului Satu Mare.

S-a constatat de asemenea ca recurentii reclamanti nu au solicitat a se face aplicarea prevederilor art. 274 din Cod de Procedura Civila.