Rectificarea judiciară a înscrierilor din cartea funciară şi dobândirea dreptului de proprietate prin edificare asupra unei case de locuit

Sentinţă civilă 4878/2015 din 19.10.2016


RECTIFICAREA JUDICIARĂ A ÎNSCRIERILOR DIN CARTEA FUNCIARĂ ŞI DOBÂNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN EDIFICARE ASUPRA UNEI CASE DE LOCUIT

Potrivit art. 32 lit. a) din Legea nr. 7/1996, efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant cu referire la suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea sau alte asemenea aspecte. Art. 33 din acelaşi act normativ, prevede că, în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia.

.

Judecătoria Bistriţa – secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 4878/2015, pronunţată în dosarul nr. 1359/190/2013.

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus, formulată şi precizată (f. 23), reclamanta S.R. a chemat în judecată pe pârâtul M.B., solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce o va pronunţa, să constate că defunctul S.V. dec. la data de … şi soţia S.M., dec. la data de ….. au dobândit un drept de proprietate prin edificare asupra imobilului casă din lemn, acoperită cu ţiglă, compusă din o cameră şi bucătărie, situate în localitatea S., la nr. adm. X, cu vecinii M.V., O.I. şi Drum; să constate că defuncta S.M., dec. la data de ….., a dobândit prin  efectul art. 23 din Lege 18/1991, un drept de proprietate asupra terenului cu suprafaţă de 800 mp., aferent casei descrisă la pct. l; să constate că masa succesorală rămasă după defuncta S.M. dec. la data de ……., se compune din cota de 1/2 din imobilul casa descris la pct. l şi terenul cu suprafaţa de 800 mp., vocaţie succesorala având defunctul S.V. în cotă de 1/4 (5/8 raportat la întreg) şi reclamanta în cota de 3/4 (3/8 raportat la întreg); să constate că masa succesorala rămasa după defunctul S.V. decedat la data de ……, se compune din cota de 5/8 din imobilul casa şi cota de 1/4 din teren aferent în suprafaţa de cea 800 mp., vocaţie succesorala având reclamanta în calitate de unică fiică; să dispună intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor casă şi teren în suprafaţa de 800 mp. în C.F., pe numele reclamantei; cu cheltuieli de judecată în caz de opoziţie.

În motivare arată că, defuncţii S.M.şi S.V., au edificat intre anii 1966 - 1967, o casa modestă, din lemn, acoperita cu ţigla, compusa din o camera, bucătărie, situata în localitatea S., la nr.adm.X, pe terenul cu suprafaţa de cea.800 mp., intre vecinii M.V., O.I. şi Drum.

Terenul aferent casei a fost cumpărat de defuncţi în anul 1965, de la numitul F. I. şi el decedat în prezent. Acesta din urma a cumpărat terenul de la o familie de saşi şi l-a folosit din anul 1945 şi până în anul 1965 când l-a înscris în CAP S..

Reclamanta menţionează că defuncta S.M. a fost membra la CAP S. şi defunctul S.V. a lucrat la IAS S.

Petru imobilele casa şi teren aferent cu suprafaţa de 800 mp., defunctul S.V. a achitat impozit până la deces, şi după data decesului, impozitul a fost achitat de singura lui fiica, reclamanta (pentru casa şi teren aferent 1232 mp.).

Întrucât reclamanta doreşte sa-si intabuleze dreptul ei de proprietate asupra imobilelor casa şi teren aferent în suprafaţa de 800 mp. în Cartea Funciara, a introdus prezenta acţiune civila.

În drept, a invocat prev. art. 23 din Legea 18/1991, art. 494, 650 şi urmat, din Codul civil vechi, art. 20 alin.3 din Legea 7/1996.

În probaţiune s-au anexat înscrisuri (f. 5-16), a solicitat interogatoriul pârâtei, probe testimoniale şi expertiza topografică.

Legal citat, pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acţiuni civile.

În motivare arată că, reclamanta invocă ca temei legal pentru petitul 2 al acţiunii introductive prevederile art. 23 din Legea 18/1991, solicitând a se constata că defuncta S.M., decedată la data de 15.12.1976, a dobândit prin efectul legii susmenţionată dreptul de proprietate asupra terenului, în suprafaţă de 800 mp, aferent casei situată în localitatea S. nr. X.

Susţinerea este neîntemeiată în primul rând pentru faptul că la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991, defuncta S.M. era decedată, după cum menţionează chiar reclamanta, astfel încât nu avea cum să dobândească dreptul de proprietate prin efectul acestei legi, care a apărut la 15 ani după decesul antecesoarei reclamantei. Prevederile Legii 18/1991 se referă la persoanele care la data apariţiei actului normativ deţineau imobilele la care se referă art. 23 din lege.

În al doilea rând, din înscrisurile depuse în probaţiune de către reclamantă nu rezultă dobândirea terenului în modalitatea indicată de către aceasta, ci doar că, potrivit registrului agricol pentru anii 1971 - 1975, poziţia lui S.V., la rubrica „curţi şi clădiri” este înscrisă suprafaţa de 2 ari.

Nu a fost dovedit faptul că antecesorii reclamantei ar fi predat teren la CAP şi nici nu s-a făcut dovada dreptului de proprietate asupra imobilului în temeiul vreunui înscris valabil încheiat.

Arată că, pe raza localităţii componente S. s-a realizat lucrarea de cadastru conform procedurii prevăzută de Legea nr. 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, iar în acest moment documentaţia se află la OCPI BN pentru recepţia documentaţiei tehnice, urmând ca dreptul de proprietate să fie intabulat în favoarea municipiului Bistriţa, inclusiv pentru terenul în litigiu.

Menţionează că în temeiul Legii nr. 18/1991 a formulat cerere S.V.. Aceasta a fost invalidată prin hotărârea comisiei judeţene, reţinându-se că acesta nu a avut calitatea de membru cooperator şi nu a lucrat ca angajat în ultimii 3 ani la CAP, nu a predat teren cooperativei agricole, astfel încât prevederile Legii 18/1991 nu sunt aplicabile.

Pe rolul Judecătoriei Bistriţa este înregistrat dosarul civil nr. Y având ca obiect fond funciar, reclamantă fiind tot S.R.. De asemenea, a fost înregistrat dosarul civil nr. Z având ca obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic, reclamantă S.R., care la data de 08.12.20.. s-a perimat.

În drept, a invocat prev. art. 115 şi urm. C.pr.civ.; art. 23 din Legea 18/1991.

În data de 25.10.2013, reclamanta a depus la dosar precizare de acţiune prin care a solicitat instanţei să constate că defunctul S. V. dec. la data de 28 iunie 20.. şi soţia S. M., dec. la data de 15.12.19…. au dobândit un drept de proprietate prin edificare asupra imobilului casa din lemn, acoperita cu ţigla, compusa din o cameră şi bucătărie, situate în localitatea S., la nr. adm. 57, cu vecinii M.V., O.I. şi Drum; să constate că masa succesorala rămasa după defuncta S.M. dec. la data de 15.12 19.., se comune din cota de 1/2 din imobilul casa descris la pct. l şi vocaţie succesorala având defunctul  S.V. în cota de 1/4(5/8 raportat la întreg) şi reclamanta în cota de 3/4 (3/8 raportat la întreg); să constate că defunctul S.V. dec. la data de 28 iunie 20… a dobândit prin efectul art. 23 din Lege 18/1991, un  drept de proprietate asupra terenului cu suprafaţa de 800 mp., aferent casei descrisă la pct. l;  să constate că masa succesorală rămasa după defunctul S.V., se compune din cota de 5/8 din imobilul casa şi terenul aferent în suprafaţa de cca. 800 mp., vocaţie succesorala având reclamanta în calitate de unică fiică; să dispună intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor casă şi teren în suprafaţă de 800 mp. în C.F., pe numele reclamantei.

În motivare, reclamanta arată că din eroare a solicitat instanţei să constate ca defuncta S.M. care a lucrat în CAP S. până la deces, a dobândit dreptul de proprietate prin efectul Legii 18/1991, asupra terenului aferent construcţiei. În realitate, arată că cel care a dobândit prin efectul Legii 18/1991, art.23, dreptul de proprietate asupra terenului aferent casei este defunctul S.V., în calitate de moştenitor al defunctei S.M.

In drept, a invocat prev. art. 132 alin. 2 pct. 1 şi 2 din C.pr.civ.

În data de 08.11.2013, reclamanta a depus la dosar note de şedinţă prin care a arătat că def. S.M., a lucrat intre anii 1965 - 1976 (deci şi în anul decesului) la CAP S., având calitatea de membru cooperator. Aceasta stare de fapt rezulta şi din Adeverinţa emisa de Primăria M.B., cu nr. …… / 02.07.20... Defunctul S.V. este soţul supravieţuitor al defunctei S.M., a lucrat la IAS S. şi a trăit pana la deces în cartier S., nr.X, intr-o casa modesta pe care a edificat-o împreuna cu soţia.

Ei au figurat în Registrul Agricol intre anii 1964 - 2011 cu teren arabil în suprafaţa de 800 - 1000 mp., dar şi cu alte suprafeţe. Au folosit terenul începând cu anul 1964, dar l-au cumpărat după un an cu preţul total de 7000 lei, de la numitul F.I., prin contract de vânzare - cumpărare sub semnătura privata încheiat la data de 14 nov. 1965. Vânzătorul a cumpărat la rândul sau terenul de la o familie de saşi şi l-a folosit din anul 1945 şi pana în anul 1965 când l-a înstrăinat defuncţilor.

Reclamanta S.R. susţine că ea este unica lor fiică.

Potrivit art. 23 din Legea 18 / 1991, „sunt şi rămân în proprietatea privata a cooperatorilor sau, după caz a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi gradina din jurul acestora, determinate potrivit art.8 din Decretul Lege nr.42 / 1990, privind unele masuri pentru stimularea ţărănimii”.

Pe de alta parte, potrivit art. 19 (1) din Legea 18/1991, „membrilor cooperatori activi care nu au adus teren în CAP sau au adus teren mai puţin de 5000 mp., precum şi celor care neavând calitatea de cooperatori, au lucrat în orice mod, ca angajaţi în ultimii 3 ani în cooperative sau asociaţii cooperatiste, li se pot atribui în proprietate loturi din terenurile prevăzute la art. 18, daca sunt stabiliţi sau urmează sa se stabilească în localitate şi nu deţin teren în proprietate în alte localităţi”.

Stabilirea dreptului de proprietate în baza Legii 18/1991, s-a făcut la cerere, avându-se în vedere suprafaţa adusa în CAP, cea rezultata din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperative, registrul agricol de la data intrării în cooperative, evidenţele cooperativei sau în lipsa acestora din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori - art. 11 din Legea 18/ 1991.

Vecina familiei S.,  - O.M. - a primit cu titlu de constituire teren cu suprafaţa de 5038 mp. şi din aceasta suprafaţa 1588 mp. reprezintă teren intravilan aferent casei; suprafaţa menţionata se învecinează la Nord cu S.V.

În probaţiune s-au anexat înscrisuri (f. 46-62).

În data de 25.11.2014, reclamanta a depus la dosar precizare de acţiune prin care a solicitat instanţei să constate că def. S.V. şi soţia S.M. au dobândit un drept de proprietate prin edificare asupra imobilului casa din lemn, acoperita cu ţigla, compusa din o cameră şi bucătărie, situate în localitatea S., la nr. adm. X, cu vecinii M.V, O.I. şi Drum, situată pe terenul cu suprafaţa de 1319 mp, identificat în CF ….. B., nr. cad. ….. (CF vechi … S.); să constate că masa succesorala rămasa după defuncta S.M., se comune din cota de 1/2 din imobilul casa descris la pct. l şi vocaţie succesorala având defunctul  S.V. în cota de ¼ (5/8 raportat la întreg) şi reclamanta în cota de 3/4 (3/8 raportat la întreg); să constate că defunctul S.V.a dobândit prin efectul art. 23 din Lege 18/1991, un  drept de proprietate asupra terenului cu suprafaţa de 1319 mp. aferent casei, identificat în CF …. B., nr. cad. ….. (iniţial în CF  S.); să constate că masa succesorală rămasa după defunctul S.V., se compune din cota de 5/8 din imobilul casa şi terenul aferent în suprafaţa de 1319 mp., vocaţie succesorala având reclamanta în calitate de unică fiică; să dispună intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor casă şi teren în suprafaţă de 1319 mp. în C.F., pe numele reclamantei; cu cheltuieli de judecată în caz de opoziţie.

În motivare arată că, pe timpul derulării procesului s-a procedat la o actualizare a datelor de CF, în prezent proprietar asupra terenului în suprafaţă de 1319 mp fiind M.B., potrivit extrasului de CF nr. ….. B..

În drept, a invocat prev. art. 132 alin. 2 pct. 2  C. pr.civ..

În data de 05.05.2014, reclamanta a depus la dosar precizare de acţiune prin care a solicitat reducerea suprafeţei nr. cad. ….. din C.F. nr. …. B. de la suprafaţa de 1319 mp. la suprafaţa reala măsurata de 1313 mp.; iar, în cazul în care se va aprecia că acţiunea civila nu este admisibila în totalitate, să dispună localizarea construcţiei şi instituirea unui drept de superficie asupra terenului cu suprafaţa de 1313 mp, în favoarea reclamantei.

În motivare arată că, suprafaţa de 1319 mp., identificata iniţial în coala de C.F. nr. … S. este înscrisa în prezent în C.F. nr. …… B. cu nr. cad. …... Actualizarea datelor de c.f. s-a făcut la data de 15 ianuarie 2014. S-a radiat şi „casa păstorească” care în prezent nu mai exista.

Din procesul verbal emis de către OCPI BN, rezulta ca lucrarea a fost avizata pentru suprafaţa de 1313 mp.

Ca urmare, reclamanta a solicitat şi reducerea suprafeţei nr. cad. ….. de la suprafaţa de 1319 mp. la suprafaţa de 1313 mp. şi localizarea casei edificata de părinţii reclamantei.

In situaţia în care se va aprecia că acţiunea civila promovata de reclamanta nu este admisibila în ce priveşte dreptul de proprietate asupra terenului cu suprafaţa de 1313 mp., în subsidiar solicită instituirea în favoarea reclamantei a unui drept de folosinţa asupra terenului aferent casei, acest drept împreuna cu dreptul său de proprietate asupra imobilului casă constituind un drept de superficie, în sensul art. 693 din Codul civil.

In drept, a invocat prev. art. 907, 913. art. 693, art. 885 (4) din C.civ, art. 132 alin. 2 pct.2 din C.pr.civ.

În şedinţa publică din data de 05.05.2014, pârâtul a invocat excepţia tardivităţii modificării de acţiune.

În data de 02.06.2015, reclamanta a depus la dosar Concluzii scrise prin care a solicitat instanţei să dispună reducerea suprafeţei nr. cad. …. din C.F. nr….. B., de la suprafaţa de 1319 mp. la suprafaţa reala ele 1313 mp, (conform raportului de expertiza completat); să constate că def. S.V. şi soţia S.M., au dobândit un drept de proprietate prin edificare asupra imobilului casa din lemn, acoperita cu ţigla, compusa din o camera şi bucătărie, situata în localitatea S.. la nr. adm. X. cu vecinii M.V. O.I. şi Drum, situata pe terenul cu suprafaţa de 1313 mp., identificat în C.F. nr…… B.. nr.cad…..( c.f. vechi … S.); să constate că masa succesorala rămasa după defuncta S.M., se compune din cota de 1/2 din imobilul casa descris la pct. l. vocaţie succesorala având defunctul  S.V. în cota de ¼ (5/8  raportat la întreg) şi  reclamanta în cota de ¾ ( 3/8 raportat la întreg);  să constate că defunctul S.V., a dobândit prin efectul art. 23 din Lege 18/1991, un drept de proprietate asupra terenului cu suprafaţa de 1313 mp. aferent casei identificat în C.F. nr. … B., nr. cad. ….. ( iniţial în c.f. …S.); să constate că masa succesorala rămasa după defunctul S.V. se compune din cota de 5/8 din imobilul casa şi terenul aferent în suprafaţa de 1313 mp. vocaţie succesorala având reclamanta în calitate de fiica - unica moştenitoare; să dispună localizarea construcţiei în c.f. şi intabularea dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilelor casa şi teren în suprafaţa de 1313 mp în C.F., dobândite cu titlu de moştenire; iar în subsidiar, să dispună intabularea dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului casa, cu instituirea unui drept de superficie asupra terenului cu suprafaţa de 1313 mp.; cu cheltuieli de judecată.

În motivare mai arată că, în favoarea vecinilor defuncţilor, s-au eliberat titluri de proprietate şi aceştia au primit cu titlu de constituire, terenuri extravilane dar şi terenuri intravilane aferente caselor. O.M. Maria, locuieşte în cartier S., la nr. adm. X şi a primit cu titlu de constituire terenuri cu suprafaţa totala de 5038 mp din care suprafaţa de 1588 mp. reprezintă teren intravilan aferent casei. Rezulta şi din T.P. nr. ….., că terenul intravilan cu suprafaţa de 1588 mp., se învecinează la Nord cu S.V. La fel rezultă şi în cazul vecinului M.V., care a primit cu titlu de constituire suprafaţa de 1990 mp., teren intravilan aferent casei (f 97 şi 96).

Analizând coala evolutiva de C.F. nr. …. S., se poate constata că, privitor la terenurile identificate în aceasta coala, s-au emis mai multe titluri de proprietate deşi proprietari de c.f. sunt Statul Român sau Comuna S. (în prezent cartier al municipiului B. ). Terenul cu suprafaţa de 1588 mp., proprietatea numitei O.M. se identifică tot în C.F. nr. … S. (f.5).

In concluzie, reclamanta susţine că nu înţelege care este raţiunea pentru care constituirea dreptului de proprietate nu s-a făcut şi în favoarea defunctului S.V. Raportându-se şi la Dosarul civil nr. …, arată că prin Hotărârea nr. 50/7.10.1993 emisa de C.J. B-N, s-a anulat constituirea dreptului de proprietate în favoarea petentului S.V. pentru suprafaţa de 0,50 ha, cu motivarea ca soţiei petentului S.V. din loc. S. nr.X i s-a constituit dreptul de proprietare pentru suprafaţa de 0.50 ha. C.J. BN a apreciat că s-a strecurat o eroare materiala în hotărâre, şi totuşi aceasta „eroare” l-a determinat pe defunctul S.V. sa nu atace hotărârea, acordând credibilitate totala afirmaţiilor făcute în scris de organele administrative ale statului.

Mai arată că defuncţii au figurat în Registrul Agricol intre anii 1964 - 2011 cu teren arabil în suprafaţa de 1000 mp. - 1500 mp., dar şi cu alte suprafeţe. Au folosit terenul începând cu anul 1964 şi l-au cumpărat prin contract de vânzare - cumpărare sub semnătura privata încheiat la data de 14 nov. 19.., cu preţul total de 7000 lei, o suma considerabila de bani, achitată vânzătorului F.I..

Stabilirea dreptului de proprietate în baza Legii 18/1991. s-a făcut la cerere, avându-se în vedere suprafaţa adusa în CAP, cea rezultata din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperative, registrul agricol de la data intrării în cooperative, evidentele cooperativei sau în lipsa acestora din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori - art. 11 din Legea 18 /1991.

P.M.B a refuzat sa elibereze reclamantei nota de constatare pentru imobilul casa, cu menţiunea ca în lipsa autorizaţiei, imobilul se va intabula în baza certificatului de atestare fiscala (f. 109).

In concluzie, având în vedere probatoriul administrat în cauză, precum şi argumentele expuse, reclamanta solicită admiterea acţiunii civile precizate.

În şedinţa publică din data de 02.06.2015, instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia tardivităţii precizării de acţiune.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din declaraţiile martorilor M.N. şi M.F., reiese că antecesorii reclamantei, S.V. ŞI S,M, au cumpărat un teren în S., în anii ‘60, pe care au edificat o casă de locuit cu două camere.

Aspectul este confirmat de contractul provizoriu de vânzare-cumpărare (f. 62) încheiat de persoanele menţionate anterior cu numitul F.I., în 14 noiembrie 19.., având ca obiect o grădină în intravilan situată în cartierul S., dar şi de înscrierea în Registrul agricol (f. 50-51, 54-61), începând cu anul 1964, a numiţilor S.V.  şi S.M. dar şi a reclamantei S.R., fiica acestora, ca titulari ai unei gospodării incluzând suprafaţa de 1.500 mp de teren în vatra satului.

Prin expertiza tehnică topografică întocmită în cauză, expertul P.A.N. a stabilit că terenul în litigiu se identifică în CF … B. (CF vechi … Sigmir), nr. cad. ….., în suprafaţă de 1.319 mp, curţi, construcţii şi arabil, înscris în proprietatea M.B. Expertul a consemnat şi faptul că suprafaţa rezultată din măsurători a nr. cad. …. este cu 6 mp mai mică decât cea înscrisă în cartea funciară.

Potrivit art. 32 lit. a) din Legea nr. 7/1996, efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant cu referire la suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea sau alte asemenea aspecte.

Art. 33 din acelaşi act normativ, prevede că, în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia.

În baza probei tehnice administrate în cauză, instanţa reţine că suprafaţa reală a terenului înscris în CF …. Bistriţa (CF vechi …. S.), nr. cad. ….. este de 1.313 mp, astfel încât, raportat la dispoziţiile legale evocate mai sus, va dispune modificarea suprafeţei acestuia, de la 1319 mp la 1.313 mp, conform propunerii din raportul de expertiză întocmit în cauză de expertul P.A.N.

Ţinând cont de aspectele prezentate, de certificatul de atestare fiscală (f. 11) din care reiese că la data de 22.08.2012 S.V. figura ca titular al imobilului clădire situat în S., nr. X, precum şi de observaţiile expertului topograf, care a identificat pe terenul în litigiu o casă de locuit, instanţa va constata că numiţii S.V. si soţia S.M. au dobândit un drept de proprietate prin edificare asupra imobilului casă din lemn, acoperită cu ţiglă, compusă dintr-o cameră şi bucătărie, situată în S., la nr. adm. X, pe terenul în suprafaţă de 1.313 mp, identificat în C.F. nr. …. B., nr. cad. …..

Deoarece, în temeiul dispoziţiilor art. 651 C.civ., „succesiunile se deschid prin moarte”, instanţa constată că, la data de 15.12.1976 s-a deschis succesiunea defunctei S.M., data morţii fiind consemnată în certificatul de deces seria D5, nr. ……./16.12.19...

Masa succesorală după defunctă se compune din cota de 1/2 din imobilul casa descris anterior, vocaţie succesorală având, raportat la prevederile art. 669 C.civ. şi art. 1 lit. a) din Legea nr. 319/1944, S.V., în calitate de soţ supravieţuitor, in cota de 1/4 şi reclamanta S.R., în calitate de fiică, în cota de 3/4.

Conform adresei nr. 48.857/02.07.2013 (f. 46), emisă de Direcţia administraţie publică din cadrul P.B.., S.M. a lucrat în CAP S. în perioada 1965-1976.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, „(1) Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii”.

Conform art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990, „terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a deţinătorilor; acestea pot fi înstrăinate şi lăsate moştenire”.

Dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 18/1991 făcând trimitere la cele ale art. 8 din Decretul –Lege nr. 42/1990, beneficiarul dreptului de constituire a dreptului de proprietate nu trebuia să mai recurgă la procedura prevăzută de Legea nr. 18/1991, beneficiind, de constituirea dreptului de proprietate ope legis.

Având în vedere că numita S.M. a fost membru cooperator şi a edificat împreună cu soţul ei, în condiţiile arătate mai sus, o casă de locuit pe un teren cumpărat în 1965, instanţa va constata că numitul S.V. soţ supravieţuitor al defunctei S.M., a dobândit, în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1.313 mp, identificat  în C.F. nr. … B., nr. cad. …..

Deoarece numitul S.V. a decedat la data de 28.06.20.. (f. 13), instanţa va constata că masa succesorala după acesta se compune din terenul în suprafaţă de 1.313 mp şi cota de 5/8 din imobilul casă construit pe acest teren, vocaţie succesorală având reclamanta în calitate de fiică.

În considerarea argumentelor de fapt şi de drept expuse, văzând şi prevederile art. 22 şi art. 36 alin. (2) din Legea 7/1996, instanţa va admite acţiunea, urmând a dispune localizarea construcţiei situate în S., nr. X în cartea funciară şi intabularea dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilelor casă şi teren în suprafaţă de 1.313 mp, nr.cad. …., dobândite cu titlu de moştenire, conform raportului de expertiză tehnică topografică efectuat de expertul P.A.N.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs pârâtul, solicitând admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii acţiunii formulate.

În baza considerentelor relevate şi a textelor legale invocate, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 312 C.proc.civ., tribunalul  respinge ca nefondat recursul declarat.