Plângere împotriva încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară a unei notificări. Caracterul contencios al cererii de rectificare, aceasta fiind totdeauna îndreptată împotriva celui în favoarea căruia operează notarea, cu excepţia situ...

Hotărâre 10393/303/2007 din 13.02.2008


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 6 Bucureşti la data de 13.12.2007

sub nr. 10393/303/2007 reclamantul JMD în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară sector 6 a formulat plângere împotriva încheierii nr.

911536/16.07.2007 pronunţată de pârâta în cauză, prin care s-a dispus notarea în

Cartea Funciară nr. 23685 a imobilului apartament situat în Bucureşti a notificării

nr. 540/5.07.2007 emisă de Bej PS privind contractul de împumut autentificat sub nr.

1674/5.04.2007, solicitând radierea acestei notări din cartea funciară susmenţionată.

Reclamantul a arătat că nu este parte în contractul de împrumut susmenţionat iar imobilul

reprezintă bunul său propriu dobândit anterior încheierii căsătoriei cu soţia sa JR, cea

care figurează în calitate de împrumutată.

La termenul de judecată din 6.02.2008, reclamantul a formulat cerere precizatoare arătând

 că înţelege formuleze plângerea pe cale necontencioasă în baza art. 331 şi următoarele din

 codul de procedură civilă, precizând totodată că nu are nici un raport juridic cu terţul

care solicitat notarea notificării nr. 540/5.07.2007 în Cartea Funciară a imobilului.

 Analizând cererea în raport de modalitatea procedurală aleasă de către reclamant, de

exercitare a plângerii împotriva notării efectuate în Cartea Funciară în cadrul procedurii

 necontencioase, instanţa a reţinut că, în conformitate cu prevederile art.331-332 Cod

procedură civilă, cererile necontencioase sunt acele cereri pentru dezlegarea cărora este

nevoie de mijlocirea instanţei, fără a se urmări stabilirea unui drept potrivnic faţă de

o altă persoană, cum sunt cele privitoare la darea autorizaţiilor judecătoreşti, luarea

 unor măsuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare, eliberarea unor înscrisuri,

titluri sau valori aflate în depozitul instanţei.

De asemenea, în conformitate cu prev.de art.335 Cod procedură civilă, dacă cererea prin

însuşi cuprinsul ei sau prin obiecţiile ridicate de persoanele citate sau care intervin,

prezintă caracter contencios, instanţa o va respinge.

În ceea ce priveşte plângerea reclamantului, chiar motivele invocate în susţinerea

admiterii plângerii şi radierii notării induc cererii un caracter contencios. Astfel,

indiferent dacă reclamantul a încheiat sau nu un raport juridic cu numitul PCE, persoana

care a solicitat efectuarea notării în cartea funciară a imobilului, aprecierea obligaţiei

 asumată de soţia reclamantului ca fiind comună sau personală, sau neasumarea de către

reclamant a nici unei obligaţii faţă de pretinsul creditor, analiza incidenţei prevederilor

 art. 31 lit. a din codul familiei raportat la art. 32. lit. b - Soţii răspund cu bunurile

comune pentru obligaţiile ce au contractat împreună, totodată constatarea regimului juridic

 al imobilului supus notării, presupune stabilirea unui drept potrivnic faţă de persoana

care a solicitat, în calitate de pretins creditor, notarea contractului de împrumut.

Judecarea plângerii şi radierea notării nu poate avea loc decât prin opunerea de către

reclamant a dreptului pretins, persoanei care s-a pretins creditor chirografar al ambilor

soţi în baza contractului de împrumut.

Raţiunea derivă şi din interpretarea prevederilor art. 51 alin. 1 din Legea nr. 7/1996

potrivit cărora  înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi

rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau

pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul

tabular ….., de unde rezultă natura contencioasă în caz de litigiu sau concursul de voinţă,

 în caz de soluţionare pe cale amiabilă, a celui care a solicitat notarea.

Atâta vreme cât titularul unei cereri de înscriere (intabulare, înscriere provizorie,

notare cum este în speţă, sau radiere) este altă persoană decât titularul dreptului de

proprietate asupra imobilului supus înscrierii, putându-se invoca apărări de fond ce

vizează naşterea, modificarea, stingerea sau lipsa unor raporturi juridice între părţi –

premisă a înscrierii, judecata plângerii nu poate avea loc pe cale necontencioasă, motiv

pentru care instanţa a apreciat cererea, aşa cum a fost precizată, ca inadmisibilă,

respingând-o ca atare prin încheierea din 13.02.2008.

Împotriva acestei încheieri a formulat recurs reclamantul, arătând că procedura de

soluţionare a cererii formulate nu este una contencioasă. Prin decizia nr. 774/R/25.04.2008

 Tribunalul a respins ca neîntemeiat recursul, reţinând că, în mod corect, în baza rolului

 activ instanţa a calificat cererea reclamantului ca fiind o plângere întemeiată pe

dispoziţiile Legii nr. 7/1996, ulterior modificată ca cerere necontencioasă şi a pus în

vedere reclamantului posibilitatea chemării în judecată a celui împotriva căruia se cere

 radierea notării, reclamantul refuzând să modifice cadrul procesual. S-a mai reţinut că

cererea de rectificare carte funciară are caracter contencios, fiind totdeauna îndreptată

împotriva celui în favoarea căruia operează notarea, cu excepţia situaţiei în care acesta

este de acord cu radierea respectivă. De altfel, nu este de conceput ca o înscriere în

cartea funciară în favoarea celui care pretinde un drept supus înscrierii să fie radiată

la cererea altei persoane, chiar dacă este, la rândul său, titularul unui drept tabular,

fără acordul celui dintâi, o astfel de stare de fapt  fiind contrară atât principiului

relativităţii, cât şi principiului legalităţii cărţilor funciare.