Plângere carte funciară

Decizie 140/A din 26.04.2010


Pronunţând sentinţa civilă nr.7104/31.07.2009 Judecătoria Bacău a admis excepţia netimbrării capătului de cerere având ca obiect completare dispozitiv- constatare ineficienţă acte de vânzare cumpărare  formulat de  reclamantul S.M. în contradictoriu cu pârâţii L.A., L.M., N.E. şi  D.V., anulând ca netimbrat acest capăt de cerere, a respins capătul de cerere având ca obiect plângere împotriva încheierii de Carte Funciară din 25.05.2005  şi a obligat reclamantul să plătească pârâtului L.A. suma de 400 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă a reţinut judecătoria că prin  decizia civilă nr. 345/A/10 11 2008 a Tribunalului Bacău a fost admis apelul formulat de către petentul S.M. împotriva sentinţei civile 4892/21 06 2007 pronunţată în dosarul nr. 2850/180/2006 a Judecătoriei Bacău  in ceea ce priveşte cererea de completare dispozitiv.

S-a reţinut de către instanţa de control judiciar că prin înscrisul depus de către petent la filele 104 şi următoarele dosar fond, petentul a înţeles să îşi completeze acţiunea introductivă cu capătul de cerere referitor la rezoluţiunea contractelor de vânzare cumpărare 910/2005 şi 1849/2006, situaţie reţinută şi prin încheierea de şedinţă de la acel termen insă instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra completării la acţiune. De asemenea sentinţa civilă 6359/2007 de respingere a cererii de completare a dispozitivului sentinţei civile 4892/2007 este nelegală sub aspectul contradictorialităţii dintre considerentele hotărârii (reţinându-se caracterul inform al cererii) şi dispozitiv, prin care s-a respins ca nefondată.

Cauza s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 2818/180/02 03 2009.

Legal citaţi, pârâţii L.M. şi L.A. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

La termenul din 05 mai 2009 (încheierea de la fila 25) instanţa a solicitat reclamantului să precizeze cu cine înţelege să se judece şi să timbreze cererea cu taxă de timbru calculată la valoarea imobilului.

Prin memoriul depus la filele 29-31 dosar reclamantul a arătat că înţelege să formuleze plângere împotriva încheierii de carte funciară din 25 05 2005 privind radierea dispusă de către registratorul de carte funciară. Dezvoltând motivele cererii, petentul arată in concluzie că solicită să se constate contractele de vânzare cumpărare ca ineficiente, dreptul transmis de S.V. fiind sub condiţie rezolutorie.

La termenul din data de 16 06 2009 instanţa a pus in vedere petentului să depună taxă judiciară de timbru in cuantum de 2447 lei şi timbru judiciar de 5 lei pentru capătul de cerere având ca obiect  constatare ineficienţă contracte vânzare cumpărare. Împotriva încheierii pronunţate la acest termen petentul a formulat cerere de reexaminare respinsă prin încheierea pronunţată la 18 06 2009.

Deşi instanţa a pus in vedere reclamantului să achite taxa judiciară de timbru datorată, aceasta nu s-a conformat.

Potrivit alineatului 2 al art. 20 din Legea taxelor de timbru nr. 146/1997, dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determină o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată.

De asemenea, neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Întrucât reclamantul nu a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru datorate, aşa cum i s-a pus in vedere, instanţa a anulat ca netimbrat acest capăt de cerere.

In ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară din 25 05 2005, petentul nu a indicat numărul acestei încheieri. Instanţa a reţinut potrivit susţinerilor petentului că încheierea priveşte radierea din Cartea funciară a litigiului  purtat asupra imobilului din Bacău.

Or, aşa după cum rezultă din copia Cărţii funciare nr. 29960/N a mun. Bacău aflată la fila 2 in dosarul 17994/2006, dreptul de proprietate asupra acestui imobil a fost înscris in Cartea funciară la data de 31 05 2005; prin urmare, nu este posibilă existenţa unei încheieri date de Biroul de Carte funciară cu privire la acest imobil anterior primei înscrieri, data de 31 05 2005. In ceea ce priveşte încheierea OCPI  nr. 29435/27 09 2006, aceasta a fost  anulată cu autoritate de lucru judecat prin sent civilă nr. 4892/2007 a Judecătoriei Bacău. 

Pentru aceste considerente, capătul de cerere având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară a fost respins iar în temeiul art. 274 Cod procedură civilă, obligat petentul la plata către intimatul L.A. a sumei de 400 lei reprezentând onorariu avocat D.F., potrivit chitanţei depusă la dosar.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel d-l M.S., la dosarul de apel fiind depuse înscrisuri (de către apelant – f.39-46 şi, la cererea instanţei, de către OCPI Bacău – f.50-82, 101,102).

Hotărârea a fost criticată pentru următoarele motive:

Instanţa nu a comunicat cuantumul taxelor datorate, motiv neîntemeiat

având în vedere faptul că la termenul de judecată din 16.07.2009 la care s-a stabilit obligaţia timbrării şi, deci, şi cuantumul taxelor datorate (f.60), apelantul-reclamant era prezent, în aceste condiţii instanţa neavând obligaţia de a comunica în scris plătitorului cuantumul taxei judiciare de timbru (art.29 din Ordinul nr.760/C/1999). Pe de altă parte, cererea de reexaminare formulată de către reclamant împotriva taxei judiciare de timbru a fost respinsă (f.61,62), dovadă în plus a faptului că reclamantul a fost înştiinţat cu privire la cuantumul taxei judiciare pe care o datorează.

Prima instanţă nu s-a pronunţat asupra excepţiei decăderii dreptului

pârâtului de a formula întâmpinare, aceasta fiind depusă tardiv, motiv neîntemeiat având în vedere, pe de o parte, faptul că în lipsa unei sancţiuni exprese termenul de 5 zile prevăzut de art.114 alin.(2) cpc nu poate fi considerat decât un termen de recomandare iar pe de altă parte, faptul că apelantul-reclamant nu s-a plâns de această neregularitate la următorul termen după depunerea întâmpinării care i-a fost comunicată (f.60,64) ci ulterior, neregularitatea fiind acoperită potrivit art.108 alin.(3) cpc.

În mod greşit prima instanţă nu a constatat ineficacitatea vânzării

realizate în timpul indiviziunii de către un copărtaş, vânzare supusă condiţiei rezolutorii deoarece S.V. nu şi-a consolidat titlul achitând sulta la care fusese obligată. Şi acest din urmă motiv este neîntemeiat având în vedere faptul că prin decizia din 22.04.2005 pronunţată în dosarul nr.192/2005 al Tribunalului Bacău (f.5-9 dosarul nr. 2850/180/2006 al judecătoriei) s-a stabilit în mod irevocabil faptul că apartamentul din municipiul Bacău nu face parte din masa succesorală a defunctului S.I., S.V. fiind obligată să plătească o sumă de bani corespunzătoare contribuţiei defunctului la îmbunătăţirile aduse apartamentului bun propriu al soţiei sale şi nu cu titlu de sultă, astfel cum în mod eronat pretinde apelantul.

Luând act că intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată, instanţa va respinge apelul civil declarat de apelantul-reclamant S.M.