Petenta a formulat plângere împotriva încheierii de carte funciară solicitând instanţei să dispună modificarea încheierii de carte funciară in sensul respingerii cererii de notare a urmăririi silite efectuata intr-un dosarul executional.

Hotărâre 1132/2017 din 03.02.2017


 JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

SECȚIA A II -A CIVILĂ

 

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1132/2017

Ședința publică de la 03.02.2017

Completul compus din:

P_________ : M_____ M______-DE L__

GREFIER: S_______ L______ B_______

 

 

 

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe petenta D____ R___ KATALI N, în contradictoriu cu intimata S______ A____ E____ având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară.

Mersul dezbaterilor și concluziile pe fond au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 20 . 01 .201 7 , care face parte integrantă din prezența hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunțarea pentru data de 03 . 0 2 .201 7 .

 

 

INSTANȚA

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Timișoara  la data de 21.06.2016 sub nr.XXXXXXXXXXXXXX,  petenta D____ R___ KATALI N, în contradictoriu cu intimata S______ A____ E____ , a formulat plângere împotriva încheierii de carte funciară nr. xxxxxx/ 1 3. 05.201 6, solicitând instanței să dispună mo dificarea încheierii nr. xxxxxx/ 1 3.05.2016 in sensul respingerii cere rii de notare a urmă ririi silite efectuata in dosarul executional 459/EX/2015 al B__ B___ T.G_______ .

În motivarea cererii,  petenta a precizat că prin incheierea de reexaminare nr. 1 xxxxx din data de 25.05.2016, co mu n icat ă in data de 02.06.2016 , a fost solutionata cererea de reexami n are formulata de catre B___ T G_______ privind reexaminarea in cartea funciara a inscrierilor efectua te in baza inc heierii civile nr. 2739/16.03.2016 e m is ă de Judecatoria T imi soara î n dosar XXXXXXXXXXXXX si som atiei din 30.03.201 6 emisa in d o s arul executional nr.459/EX/2015 al B__ B___ T.Ghe o rghe, fi ind dispusa ad m iterea cere rii de reexa m inare, desfiintarea incheierii n r.xxxxxxxx din 28.04.2016 a BCPI T imi soara si a f ost notata inceperea ur măririi silite in dosa r execuț ional 459/EX/2015 al BEK B___ T.G h eo rghe pentru suma de 200.000 euro si 18.126,96 lei îm prumut nerest ituit, asupra dreptului de uzufr uct viager al petente i in f a v oa r ea intimatei S______ A____ E____.

Î n mod nelegal s-a procedat la inscrierea in cartea funciara a urmaririi silite asupra dreptului de uzufruct viager insc r is in favoarea pe tentei asupra imobilului inscris in cartea f u nciara nr. xxxxxx-C1-U62 Timisoara, avand i n vedere u r matoarele aspecte:

Prin incheierea civila nr. 2729 / 16 .0 3 . 2016 din dosar 5234 / 325/2016 al Judecato riei Timisoara a fost respinsa cererea de incuviintar e a executarii silite asupra dreptului de uzufruct viager asupra imobi l ului insc ris in cartea funciara nr. xxxxxx-C1-U62 Timisoara, fiind admisa numai in parte cererea de încuviințare a executarii silite.

Dupa cum rezulta din cuprinsu l incheie rii civile nr. 2729/16.03.2016 din dosar XXXXXXXXXXXXX a l J udecatoriei T imi soara, B__ B___ T G_______ a solicitat incuviintarea executarii silite pornite in dosa ru l executional 459 / ex / 2015, prin urmarir e silita imobiliara, in principal a supra dreptului de u z u f ruct viager asup r a imobilului inscris in c artea f un ciara nr. xxxxxx-C1-U62 Timisoara, precum s i prin ur marire silita mobiliara si poprire.

Instanta a respins cererea de incuviintare a urmaririi silite imob iliare asupra dreptului de u z ufruct viager, retinand faptul ca nu s-a facut dovada existentei acestui drept in patri m oniul debito rilor , cer erea de incuviintare a executarii siiite fiind admisa nu m ai in parte.

In mod corect instanta a retinut ca in patri m oniul debitorilor nu se regaseste dreptul de uzufruct viager in legatura cu care a fost solicitata notarea urma ririi silite, in c o ndi ții le î n care a renunta t la acest drept anterior formul arii cererii de î ncuviintare a execut arii silite de catre B__ B___ T. G_______,

Astfel, in temeiul actului notarial nr. 204/03.03 . 2016 emis de NP Cimpoesu A___ C_______ , petenta a formulat o declaratie de renuntare la uzufruct, in te m eiul art. 746 alin.(1) lit.d) din Codul Civil, avand ca obiect dreptul de uzufruct viager pe care il detin e asupra i m obilului inscris in cartea funcia ră nr. xxxxxx-C1-U62 Timisoara. Declaratia petentei a fost autentific a t ă sub nr.204/03.03.2016 de catre Notarul Public Cimpoesu A___ C_______, fiind transmisa catre BCPI Timisoara in vederea efectuarii modificarilor in cupri n sul cartii funciare a i m obilulu i.

Prevederile art. 746 alin.1 lit.c din Noul C o d Civil reglementează renuntarea la uzufruct ca f i ind una din modalitatile de stingere a dreptului de uzufruct. Renuntarea la uzufr uct poate imbraca atat forma unui act unilateral de vo inț a, f ie f orma unei co nv enții în cheiate cu nudul proprietar având ca obiect incetarea efectelor uzufructului, in schimbul unei presta ț ii di n partea nudului proprietar, sau cu titlu gratuit.

In situatia dedusa judecatii, renuntarea la uzufruct s-a facut prin act unilateral de vo inta, inainte ca executorul judecataresc sa fi sesizat instanta de judecata cu cererea de incuvi inț are a exec u tarii silite ce a facut obiectul dosarului nr .XXXXXXXXXXXXX.

In aceste conditii apare ca nelega lă solutia adoptata de catre BCPI T imi soara prin in cheierea de reexaminare nr.105 0 03 din 25.05.2016, astfel;

- Incheierea nr.xxxxxx/09.10. 2015 a BCPI Timisoara prin care a f o st notata pentru prima data executarea silita din dosar 459/EX/2015 a l B__ B___ T.G_______ este lipsita de efecte juridice prin efectul sentintei civile nr.1080/12. 02.2016 a Judecatoriei Timisoara, prin care au fost anulate toate actele de executare silita efectuate in d o sarul executional 459/EX/2015 al B__ B___ T.G_______, inclusiv incheierea din data de 28.09.2015 de incuviintare a executarii silite, incheiere care a stat la baza notarii in cartea funciara a urmaririi sil ite asupra dreptului de u z ufruct viager.

- C e a de-a doua solicitare de inscriere in cartea funciara a nota rii urmaririi asupra dreptului de uzufruct via ger a fost solicitata in baza dispozitiilor incheierii civile nr. 2729/16.03.2016 din dosar XXXXXXXXXXXXX al Judecatoriei Timis o ara, care consacra expres solutia de respingere a cererii de i n cuvii n tare a urmarii silite imobiliare asupra dreptului de u zufru ct viager apart inand petentei , dreptul in legat u ra cu care s-a solicitat n otarea in cartea funciara nemaiaflându-se in patrimoniu l petentei .

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plâ ngerii formulată de petentă.

In fa pt, prin Incheierea civila nr. 2739/ 16 .03.201 6 , pronuntata de Judecatoria Timisoara in Dosar nr.5234 / 325 / 2016 (Anexa nr .1), s-a incuviințat ex ecutarea silita prin toate formele de executare silită : imobiliara, mobiliar a si prin poprire, in dosarul execuțional nr. 459 / EX / 2015.

P rin a ceasta î nc h e iere s-a respins î ncuviintare a i_________ asupra dreptului de uzufruct aflat in patrimoniul debitoar ei  D____ R___ K______ p entru sim p lul m o tiv ca “l a dosar nu se re g aseste nicio dovadă ca un astfel de drept se afla în patrimoniul debitorilor” , și nu pentru că nu ar exista acest drept in patrimo niul debitoarei sau pentru că nu ar  fi permis executorului judecătoresc să procedeze la ur mărirea acestui drept și, mai mult, instanța de executare a încuviințat executarea silită demarată împotriva deb itor ilor “prin toate formele de executare permise de lege: i_________, mobiliară și poprire”.

În data de 28.09.2015 a procedat la formularea unei cereri de executare silita impotriva debitorilor, cerere incuviintata de B.E.J. B___ T. G_______, in dos ar ul e xecutional cu nr. 459/EX/2015 , prin Incheierea nr. 459 / EX / 28.09.2015, car e , urmare a pronuntarii Deciziei nr. 895 / 17.12. 2015, publicata in Monitorul oficial la data de 04.02.2016, a Curtii Constitutionale, a fost anulată de instanta de executare, prin Sen tinta civila nr. 1080 / 12.02.2016, p ronunțată de Judecatoria Timisoara, in Dosar nr. xxxxx / 325 /2015.

____________________________ R___ K______, cu rea credinta si intentia directa de a frauda interesele sa le, in calitate de creditor, a formulat o declaratie de renunțare la dreptul său de uzufruct, declaratie care insa nu si-a produs efecte juridice si nu a putut fi notata in cartea funciara de notarul public in fa ț a c aruia a fost asumată , pentru motivul ca asupra dreptului de uzufruct , se afla notată urmărirea silită demarata in Dosarul executiona l nr. 459 /ex/ 2015 al B.E.J. B___ T. G_______

C hiar data debitoarea a renuntat la dreptul sau, aceasta renuntare nu îi poate fi opozabila, atata timp cat prima notare a urmaririi silite imobiliare asupra dreptului de uzufruct in CF este valab ilă și în prezent și nu poate fi radiată decât după ce hotărârea primei instante ramane definitivă, dacă situația juridică de la data operarii renuntarii o va permite.

De asemenea, ______________ obtinut o noua incuviintare care a fost notata in CF, inainte ca radierea dreptului de uzufruct sa-si produca efectele, ast fel incat este irelevanta data l a care debitoarea a formulat declaratia de renuntare, atata timp cat aceasta nu a fost operata, conform legii, in Ca r tea Funciara a imobilu l ui urmarit.

Mai mult, avand in vedere cererea de urmarirea silita imobiliara formulata de B.E.J. B___ T. G_______ la J___ c atoria Gurahont , declinata la Judecatoria Timisoara , potrivit incheierii de exeeutare silita nr. 135 / 16.03.2016, pronuntata in D osar nr. 259 / 238 / 2016 (Anexa nr. 4), Judecatoria Timisoara s-a pronuntat, din nou, asupra legalitatii titlului executorru si a pronuntat o noua incheiere de incuviintare cu nr. 4191 / 19.04.2016 (Anexa nr. 5).

Rezu l ta că este eronata observatia debitoarei în sensul că renuntarea s-a facut anterior obtinerii incuviintarii de catre executorul judecatoresc, atata timp cat notarea urmaririi silite imobiliare este perfect valabila, iar intreaga procedura de executare silita se raporteaza la data la care a fost inr egistrata cererea de executare silita la organul de executare.

Instanța a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar, fiind atașate înscrisurile din dosarul administrativ al OCPI T____.

Analizând probele administrate în cauză , instanța reține următoarele:

Prin încheierea civilă nr. 2739/16.03.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara  în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX a fost admisă în parte cererea formulată de petentul executor judecătoresc B___ T. G_______, fiind încuviințată executarea silită pornită în dosarul execuțional nr. 459/2015, ca urmare a cererii formulate de creditoarea S______ A____ E____, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut sume de bani cu dată certă, conform încheierii de atestare nr. 17/19.12.2014 de Cabinet avocat Mari_____ C_____, împotriva debitorilor D____ D____ I___ și D____ R___ K______, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege: i_________, mobiliară și poprire. Prin aceeași încheiere a fost respinsă cererea de încuviințare a urmăririi silite imobiliare cu privire la dreptul de uzufruct asupra imobilului situat în Timișoara, identificat în CF xxxxxx-C1-U62 Timișoara (CF vechi 26 . 216), nr. top xxxxx/LXXV (f. 22).

Executorul judecătoresc a emis somația din 30.03.2016 în dosarul execuțional nr. 459/2015 prin care s-a comunicat debitorului D____ R___ K______ obligația de a achita debitul datorat în temeiul titlului executoriu, în termen de 15 zile de la primirea încheierii de încuviințare a executării silite, iar în caz de neconformare s-a învederat că se va proceda la vânzarea silită la licitație publică a dreptului de uzufruct asupra imobilului situat în Timișoara identificat în CF xxxxxx-C1-U62 Timișoara (CF vechi 26 . 216), nr. top xxxxx/LXXV (f. 89).

În cuprinsul somației din 30.03.2016 s-a menționat că aceasta a fost emisă în baza Încheierii civile nr. 2739/16.03.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara  în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

În baza art. 822 din Codul de procedură civilă, prin cererea formulată la data de 30.03.2016, executorul judecătoresc a solicitat Oficiului de C_______ și P__________ I_________ T____ să dispună notarea urmăririi silite cu privire la dreptul de uzufruct asupra imobilului situat în Timișoara identificat în CF xxxxxx-C1-U62 Timișoara (CF vechi xxxxx), nr. top xxxxx/LXXV , drept de uzufruct de aparține debitorului D____ R___ K______, solicitarea de notare a urmăririi silite asupra acestui drept de uzufruct fiind întemeiată pe Încheierea Civilă nr. 2739/16.03.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara  în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX (f. 85, 88).

Prin încheierea nr. xxxxx/28.04.2016 pronunțată de OCPI T____-Biroul de C_______ și P__________ I_________ Timișoara, s-a respins cererea executorului judecătoresc privind notarea urmăririi silite din dosarul execuțional nr. 459/2015 în cartea funciară xxxxxx-C1-U62 asupra dreptului de uzufruct (f.84).

Împotriva acestei încheieri executorul judecătoresc a formulat cerere de reexaminare (f. 46-47) prin care a învederat că inițial, în baza încheierii de încuviințare silită nr. 459/28.09.2015 emisă de executorul judecătoresc, a solicitat BCPI Timisoara să procedeze la notarea urmăririi silite imobiliare a dreptului de uzufruct deținut de debitorul D____ R___ K______ din CF xxxxxx-C1-U62 Ti mișoara, notare admisă prin încheierea nr. xxxxxx/19.10.2015 pronunțată de BCPI Timișoara. Având în vedere contestația la executare formulată în dosarul nr. xxxxx/325/2015, precum și modificarea dispozițiilor art. 666 din Codul de procedură civilă ca urmare a declarării neconstituționalității acestui articol, prin Sentința civilă nr. 1080/12.02.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara, s-a dispus anularea actelor de executare silită în dosarul execuțional nr. 459/2015. Astfel, având în vedere necesitatea încuviințării silite de către instanța de judecată, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 895/2015, ulterior, s-a obținut Încheierea de încuviințare a executării silite 2739/16.03.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara  în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, având în vedere că încheierea anterior emisă de executorul judecătoresc a fost anulată.

În cuprinsul cererii de reexaminare, petentul executor judecătoresc a menționat că solicitarea de notare a urmăriri silite asupra dreptului de uzufruct s-a făcut în temeiul acestei din urmă încheieri,  nr. 2739/16.03.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara  în dosarul nr. 5234/325/2 016, impunându-se admiterea cererii de reexaminare.

Prin încheierea nr. xxxxxx/13.05.2016 OCPI Timis a admis cererea de reexaminare, cu consecința desființării încheierii nr. xxxxx/28.04.2016, dispunându-se notarea urmăririi silite în dosarul execuțional 459/ex/2015 al B__ B___ T. G_______ pentru suma de 200.000 euro plus 18.126,96 lei, reprezentând împrumut nerestituit, onorariu executor judecătoresc și cheltuieli inițiale de executare silită, asupra dreptului de uzufruct viager de sub C2 în favoarea numitei S______ A____ E____, sub C10 din cartea funciară xxxxxx-C1-XXXXXXX Timișoara.

În cuprinsul încheierii nr. xxxxxx/13.05.2016 prin care s-a admis cererea de reexaminare, s-a menționat că prin încheierea atacată s-a dispus respingerea cererii de notare a urmăririi silite din dosarul execuțional nr. 459/2015 al B__ B___ T G_______, registratorul reținând că cererea este fără obiect, notarea începerii urmăririi silite asupra dreptului de uzufruct viager al debitoarei D____ R___ K______ fiind efectuată prin încheierea nr. xxxxxx/09.10.2015, însă cererea de reexaminare este întemeiată, întrucât notarea începerii urmăririi silite din dosarul execuțional nr. 459/2015, efectuată prin încheierea nr. xxxxxx/09.10.2015, a fost făcută în baza încheierii de încuviințare a executării silite din 28.09.2015 a B__ B___ T. G_______, or, solicitarea de notare respinsă prin încheierea atacată, a fost întemeiată pe Încheierea civilă nr. 2739/16.03.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara  în dosarul nr. 5234/325/2 016.

Împotriva acestei încheieri de reexaminare nr. xxxxxx/13.05.2016 petenta D____ R___ K______ a formulat prezenta plângere, solicitând desființarea acestei încheieri și respingerea cererii de notare a urmăririi silite efectuată în dosarul execuțional nr. 459/ex/2015 asupra dreptului de uzufruct.

Instanța constată că prezenta plângere este întemeiată, întrucât cererea de notare a urmăririi silite asupra dreptului de uzufruct asupra imobilului situat în Timișoara identificat în CF xxxxxx-C1-U62 Timișoara (CF vechi xxxxx), nr. top xxxxx/LXXV , a fost întemeiată pe Încheierea civilă nr. 2739/16.03.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara  în dosarul nr. 5234/325/2 016, or, prin această încheiere instanța a respins cererea de încuviințare a urmăririi silite imobiliare cu privire la dreptul de uzufruct asupra imobilului situat în Timișoara, identificat în CF xxxxxx-C1-U62 Timișoara (CF vechi 26 . 216), nr. top xxxxx/LXXV , aspect neobservat de către registratorul de carte funciară.

Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 „ Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial și va fi însoțită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere.”

De asemenea, conform art. 17 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de c_______ și carte funciară „ Notarea este înscrierea prin care drepturile, altele decât drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile față de terți sau sunt înscrise cu efect de informare”, iar potrivit art. 19 din același Ordin „ Notarea se face în baza înscrisului care constată dreptul, faptul sau raportul juridic supus notării, în forma cerută de lege pentru validitatea actului juridic, în temeiul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, după caz, sau în temeiul actului normativ care constată sau atestă dreptul, faptul sau raportul supus notării.”

Prevederile art. 902 alin. 2 pct. 17 din Codul civil dispun că „ În afara altor cazuri prevăzute de lege, sunt supuse notării  în cartea funciară:…17. sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale.”

Potrivit art. 813 alin. 2 din Codul de procedură civilă „(2) Pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare și dreptul de uzufruct asupra unui imobil, precum și dreptul de superficie.”

În conformitate cu dispozițiile art. 805 din Codul de procedură civilă „(1) Executorul judecătoresc va afișa de îndată copii certificate ale încheierii de încuviințare a urmăririi la sediul organului de executare, la instanța de executare și la sediul primăriei în raza căreia se află imobilul. De asemenea, încheierea va fi publicată și într-un ziar local, dacă există.

(2) Un exemplar al încheierii, în copie certificată de executor, se va trimite din oficiu, pentru a se face notarea urmăririi în cartea funciară.”

Totodată, dispozițiile art. 822 alin. 1 din Codul de procedură civilă prevăd că „(1) Odată cu comunicarea încheierii de încuviințare, executorul va solicita biroului teritorial de c_______ și p__________ i_________ să dispună, în baza acesteia , notarea urmăririi imobilului în cartea funciară, cu arătarea creditorului urmăritor și a sumei pentru care se face urmărirea.”

Prin urmare, din coroborarea tuturor dispozițiilor legale mai sus menționate, rezultă că actul justificativ în baza căruia se notează în cartea funciară urmărirea silită asupra imobilului, respectiv asupra unui drept real imobiliar ( în speță, dreptul de uzufruct), este reprezentat de încheierea instanței de judecată prin care s-a dispus încuviințarea executării silite.

Cererea de notare a urmăririi silite asupra dreptului de uzufruct a fost întemeiată pe Încheierea civilă nr. 2739/16.03.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara  în dosarul nr. 5234/325/2 016, însă prin această încheiere a fost admisă doar în parte cererea de încuviințare a executării silite în dosarul execuțional nr. 459/2015, fiind respinsă în mod expres cererea de încuviințare a executării silite cu privire la dreptul de uzufruct asupra imobilului situat în Timișoara, identificat în CF xxxxxx-C1-U62 Timișoara (CF vechi xxxxx), nr. top xxxxx/LXXV .

Prin urmare, în mod greșit a fost admisă cererea de reexaminare cu consecința notării urmăririi silite în dosarul execuțional 459/ex/2015 al B__ B___ T. G_______ pentru suma de 200.000 euro plus 18.126,96 lei, reprezentând împrumut nerestituit, onorariu executor judecătoresc și cheltuieli inițiale de executare silită, asupra dreptului de uzufruct viager de sub C2 în favoarea numitei S______ A____ E____, sub C10 din cartea funciară xxxxxx-C1-XXXXXXX Timișoara, întrucât această notare nu a avut la bază un act justificativ, respectiv o încheiere de încuviințare a executării silite imobiliare cu privire la dreptul de uzufruct, așa cum dispun prevederile art. 28 din Legea nr. 7/1996, art. 17 si 19 din Ordinul nr. 700/2014 și art. 805, 822 din Codul de procedură civilă. Dimpotrivă, notarea urmăririi silite asupra dreptului de uzufruct s-a efectuat în baza unei încheieri prin care instanța a respins cererea de încuviințare a urmăririi silite asupra acestui drept de uzufruct.

Instanța constată că intimata a invocat prin întâmpinare faptul că ulterior s-a obținut o nouă încheiere de încuviințare a executării silite, respectiv Încheierea civilă nr. 4191/ 19.04.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX prin care s-a încuviințat executarea silită în dosarul execuțional nr. 459/2015 al B__ B___ T. G_______ prin executare silită i_________, mobiliară și poprire (f.27), însă instanța reține că acest aspect nu este relevant în soluționarea prezentei plângeri împotriva încheierii de carte funciară nr. xxxxxx/13.05.2016, întrucât cererea de notare a urmăririi silite cu privire la dreptul de uzufruct, înregistrată la OCPI Timis-BCPI Timișoara la data de 30.03.2016, nu a fost întemeiată pe această încheiere (care, de altfel, a fost pronunțată la data de 19.04.2016, ulterior înregistrării cererii de notare la OCPI ). Nici încheierea nr. xxxxxx/13.05.2016, prin care s-a admis cererea de reexaminare, nu face referire la această încheiere de încuviințare a executării silite, ci în cuprinsul acesteia se precizează în mod expres că solicitarea de notare a urmăririi silite asupra dreptului de uzufruct este întemeiată pe Încheierea civilă nr. 2739/16.03.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara  în dosarul nr. 5234/325/2 016, astfel că în soluționarea prezentei plângeri instanța trebuie să se raporteze exclusiv la această din urmă încheiere.

Plângerea împotriva încheierii de carte funciară trebuie soluționată în raport de actele ce au stat la baza cererii de înscriere, nefiind admisibilă administrarea altor probe în afara înscrisurilor care au însoțit cererea de înscriere, or, în speță, actele depuse în justificarea cererii de notare a urmării silite cu privire la dreptul de uzufruct, existente în dosarul format la OCPI Timis și atașat în cauză,  sunt reprezentate de încheierea civilă nr. 2739/16.03.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara  în dosarul nr. 5234/325/2 016  și somația din 30.03.2016 emisă în dosarul execuțional nr. 459/2016 în baza acestei încheieri (filele 85-92).

În procedura plângerii de carte funciară reglementată de art. 31 din Legea nr. 7/1996 nu pot fi primite alte înscrisuri sau dovezi în afara celor avute în vedere de registratorul de carte funciară în soluționarea cererii de înscriere, în vederea respectării principiului priorității înscrierii în cartea funciară. Această concluzie decurge din prevederile art. 59 din Ordinul nr. 700/2014 potrivit cărora „Cel care a cerut înscrierea nu poate modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate, cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului ”, iar conform art. 60 alin. 4 din același Ordin „(4) Soluționarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispozițiilor referitoare la procedura de soluționare a unei cereri de înscriere, în baza actelor anexate cererii inițiale.”

Potrivit art. 890 din Codul civil, ca regulă, data producerii efectelor înscrierilor în cartea funciară este stabilită prin raportare la data înregistrării cererilor de înscriere la autoritatea de c_______ competentă, însoțită de toate documentele justificative, această prevedere legală conturând principiul priorității înscrierilor în cartea funciară. Date fiind efectele înscrierilor în cartea funciară și momentul la care acestea se produc, este firesc să se impună respectarea principiului priorității inclusiv în rezolvarea căilor de atac  împotriva încheierii pronunțate de registratorul de carte funciară. Temeinicia unei astfel de soluții reiese din aplicarea dispozițiilor art. 62 alin. 1 din Ordinul nr. 700/2014, în conformitate cu care „(1) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanței judecătorești produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial.”

Or, atâta timp cât efectele înscrierii în cartea funciară, realizate în baza hotărârii judecătorești pronunțate în urma parcurgerii  procedurii plângerii prevăzute de art. 31 din Legea nr. 7/1996, se produc de la data înregistrării cererii inițiale la autoritatea de c_______, este firesc ca doar înscrisurile existente și prezentate la acel moment să fie luate în considerare pentru soluționarea plângerii. Din aceste motive, Încheierea civilă nr. 4191/ 19.04.2016 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX nu prezintă relevanță în rezolvarea prezentei plângeri.

Obținerea unor înscrisuri ulterioare, relevante pentru modul de soluționare a înscrierilor în cartea funciară, conferă solicitantului dreptul de a reitera cererea de înscriere, însă data producerii efectelor conform înscrisurilor noi se va raporta la data înregistrării cererii ulterioare.

Pentru toate aceste considerente, instanța va admite plângerea formulată de petenta D____ R___ K______, în contradictoriu cu intimata S______ A____ E____, împotriva Încheierii de reexaminare nr. xxxxxx/13.05.2016 dată în dosarul nr. xxxxxx/13.05.2016 al O.C.P.I. T____. În consecință, instanța va dispune desființarea acestei încheieri și va respinge cererea de notare a urmăririi silite în dosarul execuțional 459/ex/2015 al B__ B___ T. G_______ pentru suma de 200.000 euro plus 18.126,96 lei, reprezentând împrumut nerestituit, onorariu executor judecătoresc și cheltuieli inițiale de executare silită, asupra dreptului de uzufruct viager de sub C2 în favoarea numitei S______ A____ E____, sub C10 din cartea funciară xxxxxx-C1-XXXXXXX Timișoara.

Cu privire la cheltuielile de judecată, instanța ia act că acestea nu au fost solicitate în cauză.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

 

Admite plângerea formulată de petenta D____ R___ K______ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in T imiș oara, st r . Lab iri nt , nr.7 , ____________, cu domiciliul procedural ales la Cabinet Avocat L______ A______ C______, d in T i misoara, _____________________.6, _________________________ cu intimata S______ A____ E____ , domiciliata in Timisoara, ________________________, nr. 35, ________________ xxxxxxxxxxxxx , împotriva Încheierii de reexaminare nr. xxxxxx/13.05.2016 dată în dosarul nr. xxxxxx/13.05.2016 al O.C.P.I. T____.

Dispune desființarea Încheierii de reexaminare nr. xxxxxx/13.05.2016 dată în dosarul nr. xxxxxx/13.05.2016 al O.C.P.I. T____ și în consecință, respinge cererea de notare a urmăririi silite în dosarul execuțional nr. 459/ex/2015 al B__ B___ T. G_______ pentru suma de 200.000 euro plus 18.126,96 lei, reprezentând împrumut nerestituit, onorariu executor judecătoresc și cheltuieli inițiale de executare silită, asupra dreptului de uzufruct viager de sub C2 în favoarea numitei S______ A____ E____, sub C10 din cartea funciară xxxxxx-C1-XXXXXXX Timișoara.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Judecătoria Timișoara.

Pronunțată azi, 03.02 .201 7 , potrivit art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.