Plângere contravenţională - circulaţie

Hotărâre **** din 18.05.2015


Dosar ………….

SENTINŢA CIVILĂ NR. ……..

Şedinţa publică din data  de 18.05.2015

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE:  ………..

GREFIER:  ………

Pe rol soluţionarea asupra cererii de chemare în judecată formulată de petenta ………. în contradictoriu cu intimata  ……………, şi …………….., având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal  făcut în şedinţă publică, au răspuns petenta, personal, intervenienta personal şi asistată de avocat şi martorii ………. şi ………, lipsă fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.

Intervenienta, prin avocat, depune la dosar planşe foto şi schiţă cu locul producerii accidentului.

Instanţa, în temeiul art. 318-319 cod procedură civilă, procedează la audierea,  pe rand, a martorelor  ……… şi ……………, după legitimare şi depunerea jurământului de către acestea, declaraţiile celor două martore fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei, după semnare.

 Intervenienta, prin avocat, arată că după accident, maşina sa nu era deplasabilă pentru că era ruptă fuzeta. Mai învederează instanţei faptul că şi-a reparat maşina pe cheltuiala ei.

La întrebarea instanţei, petenta arată că şi-a reparat, la rândul său,  maşina.

Instanţa, în baza art. 244 NCPC declară terminată cercetarea procesului şi trece la dezbateri în fond.

Petenta, personal, solicită admiterea plangerii,  anularea procesului-verbal de contravenţie şi restituirea amenzii precum şi anularea măsurii complementare de reţinere a permisului de conducere.

Intervenienta, prin avocat, solicită respingerea plangerii ca neîntemeiată şi menţinerea procesului-verbal de contravenţie, să se aibă în vedere că situaţia reală este cea reţinuta  prin procesul-verbal de contravenţie. Cu cheltuieli de judecată onorariu de avocat sens în care, depune chitanţa la dosar. 

În temeiul 394 Cod procedură civilă, constatând că au fost lămurite toate aspectele de fapt şi de drept, instanţa declara închise dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.

 

INSTANŢA

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 4 București la data de 11.11.2014, sub nr……….2013, petentul ……….. a contestat procesul-verbal de contravenţie seria ……. nr. ………..28.10.2014 încheiat de către intimatul …………….., solicitând instanţei anularea procesului-verbal de contravenţie, exonerarea de plata amenzii.

În fapt, petentul a arătat că la data de 27.10.2014  a plecat de la grădinița  nr ……..si circula pe strada ………cu autoturismul  cu nr …… deplasându-se spre sos ……., fiind împreuna cu fiul ei in vârsta de 3 ani  si cu nepoțica si soacra fratelui său. Pe strada …………la nr ….. locuiesc părinţii reclamantei care se aflau in faţa blocului , iar strada in cauza este una cu prioritate, iar la intersecţia cu strada ….. a fost lovita de autoturismul  marca …… cu nr ………. care circula  cu viteza din spate si a efectuat manevra de depăşire in intersecţie. Impactul s-a produs chiar in mijlocul intersecţiei, reclamanta fiind lovita in partea stânga fata a mașinii, după care a fost proiectat in bordura de pe partea dreapta, in urma coliziunii mașina fiind nedeplasabilă, transportul la sediul  politiei rutiere fiind realizat cu platformă. In acest timp conducătorul celuilalt autoturism a rămas la faţa locului  si a sunat pe cineva care a venit cu o piesa si a reparat mașina.

 Reclamanta apreciază ca agentul de politie s-a aflat intr-o grava eroare atunci când a stabilit situaţia de fapt, reținând eronat ca strada pe care circula si direcţiile de deplasare ale celor doua vehicule. Este imposibil ca reclamanta să fi acroșat autoturismul BMW ținând cont de locul producerii accidentului si de avariile celor doua vehicule, in fapt autovehiculul reclamantei a fost acroşat de cel al intervenientei, culpa revenind acesteia întrucât nu se deplasa regulamentar in spatele său si nu a respectat  distanţa legala dintre vehicule si intenționând să efectueze manevra de depăşire in intersecţie, încălcând prevederile  art. 51 din OUG 195/2002 de asemenea aceasta trebuia să semnalizeze intenţia sa cu 50 m înainte si trebuia să se asigure pentru efectuarea manevrei, obligații pe care nu le-a respectat si a condus la producerea accidentului.

Pe de altă parte agentul nu a constatat personal săvârşirea contravenţiei si nici prin intermediul unui mijloc tehnic certificat sau omologat care să susţină situaţia de fapt reţinuta, astfel ca procesul verbal nu se bucura de prezumţia de temeinicie. Din descrierea faptei rezulta incertitudinea agentului , ceea ce creează un dubiu cu privire la existenţa faptei contravenţionale.

Reclamanta a solicitat introducerea in cauza si a celuilalt conducător auto, Frîncu Cristina Nicoleta

In drept au fost invocate prev. art. 118 din OUG 195/2002

In susţinerea acţiunii au fost depuse la dosar carte de identitate, certificat de înmatriculare, dovada, procesul verbal de contravenţie.

Plângerea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru in sumă de 20 lei..

Intimatul ………. a formulat întâmpinare (fila nr. 46) prin care a solicitat respingerea plângerii ca netemeinică şi nelegală şi menţinerea procesului-verbal de contravenţie astfel cum a fost întocmit de agentul constatator.

În fapt intimatul a arătat că motivele invocate de petent sunt neîntemeiate întrucât săvârşirea faptei rezultă din procesul-verbal de constatare a contravenţiei.  Care cuprinde toate elementele obligatorii, iar situația de fapt a fost stabilita după ce agentul constatator s-a deplasat la faţa locului  si a confruntat avariile celor doua vehicule stabilind ca acestea corespund ca înălțime si dinamica  cu situația de fapt reţinuta. In fapt intimata arată că simpla negare a petentului  nu îl exonerează de răspundere si nu înseamnă ca nu a săvârşit fapta.

În drept intimatul a invocat prevederile art. 115-118 Cod proc.civ. şi O.G. nr. 2/2001

În dovedirea celor susţinute prin întâmpinare intimatul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri si audierea celui de-al doilea conducător auto in calitate de intervenient. Au fost depuse la dosar declarațiile celor doi conducători auto, autorizaţii de reparaţie, istoric sancţiuni, declaraţiile martorilor, proces verbal de deplasare la faţa locului.

Instanţa in temeiul prevederilor art. 33 alin. (2) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi, respectiv art. 119 din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a dispus şi a introdus în cauză pe intervenientul ……………… .

Instanţa a încuviințat proba cu înscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu cate un martor pentru reclamanta si intervenienta. Acestea au completat proba cu înscrisuri prin depunerea de schițe si planșe fotografice efectuate după coliziunea celor doua vehicule.

 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine  următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria …….. nr. ……… încheiat de către un agent constatator din cadrul intimatei s-a reţinut că din declarațiile celor doi conducători auto si din avariile existente rezulta ca ……… a condus auto  …….. pe str. ……… si la intersecţie cu str. ….. nu a respectat semnificaţia indicatorului cedează trecerea, tamponându-se cu auto …. condus pe drum cu prioritate de ……….. .

 Petenta a semnat procesul verbal cu obiecţiuni menționând ca nu se considera vinovata.

Pentru această faptă petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 540 lei, fiind dispusă şi măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioada de 60 zile, în temeiul prevederilor art. 57 alin 2 si art. 101 alin 3 lit. a din OUG nr. 195/2002.

Instanţa reţine că în conformitate cu dispoziţiile art. 101 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 ,, Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 

a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 98 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 ,,clasele de sancţiuni sunt următoarele: (...) b) clasa a III-a –  de la 6 la 8  puncte-amendă (...)” 

Instanţa constată că procesul-verbal încheiat de intimat întruneşte condiţiile de formă impuse de art. 16 din O.G. nr. 2/2001 şi că nu există vreo cauză de nulitate absolută prevăzută de art. 17 din acelaşi act normativ. De altfel petenta nici nu a invocat motive de nelegalitate.

Asupra temeiniciei procesului-verbal de contravenţie instanţa reţine in primul rând ca starea de fapt expusa de către cei doi conducători auto este contradictorie, aceeași situație fiind relatata si  in fata agentului de politie cu ocazia întocmirii procesului verbal de contravenție. Pe de altă parte agentul de politie nu a observat personal momentul  producerii contravenției si nu a constatat personal comiterea faptei, aceasta fiind stabilita ulterior in baza declarațiilor contradictorii ale părţilor si ca urmare a deplasării la fata locului pentru clarificarea acestora, fără însă ca procesul verbal întocmit cu acesta ocazie să realizeze o  astfel de clarificare. Cu toate acestea din procesul verbal de deplasare la fata locului menționat, instanţa reţine ca in intersecţie nu au fost identificate urme de frânare sau alte elemente rezultate in urma accidentului.

In fapt instanţa reţine ca situația de fapt descrisa in procesul verbal nu se coroborează cu elementele probatorii aflate la dosar si mai ales cu avariile existente asupra celor doua vehicule astfel cum sunt ele prezentate in planșele fotografice depuse la dosar de cei doi conducători auto.

 Instanţa apreciază ca in fapt reclamanta se deplasa in aceeași direcție cu intervenienta, pe strada ….., iar la intersecţie cu strada ……….reclamanta a virat la stânga rotile autoturismului, intenționând să se deplaseze spre strada …… pentru a o transporta la domiciliu pe martora si pe nepotul acesteia minor. Cel mai probabil reclamanta nu s-a asigurat si nu a semnalizat intenția de schimbare a direcției de mers, aspecte care o culpabilizează, acesta fiind si motivul pentru care nu a declarat organelor de politie direcția reala de deplasare. In acest timp intervenienta care circula din spate a efectuat in intersecţie manevra de depășire, iar in momentul in care a ajuns in dreptul vehiculului Logan a fost surprinsa de virajul roților, si de manevra reclamantei, producându-se coliziunea. Pentru a reţine acesta stare de fapt instanţa are in vedere următoarele argumente:

 Reclamanta a declarat ca la momentul respectiv se întorcea de la grădinița …..de unde îl luase pe fiul său si pe fiul fratelui ei, fiind însoțita si de martora ………- soacra fratelui, deplasându-se de la grădinița înspre intersecția cu strada …………. si ulterior in continuare pe strada ……… pana la intersecţia cu strada ………., unde a avut loc impactul. Instanţa apreciază ca fiind verosimile aceste susțineri, reclamanta fiind in mașina cu cei doi minori, grădinița in cauza este situata exact in direcția opusa de deplasare indicata, iar accidentul a avut loc in jurul orei 14,00, fiind astfel foarte plauzibil  ca reclamanta să fi venit de la grădiniță cu cei doi copii la ora respectiva.  Este la fel de plauzibil ca reclamanta să fi urmat traseul menționat care  este cel mai scurt, fiind in linie dreapta, cum de altfel a si declarat in fata organelor de politie încă de la început. Nu exista nici o justificare si nu a fost prezentat nici un fel de argument pentru care reclamanta ar fi ales un traseu ocolitor si incomod prin strada …., mai ales ca părinţii ei locuiesc pe strada ….., si de altfel se si aflau in fata blocului, astfel ca nu exista nici un motiv pentru care reclamanta să fi circulat pe strada …… .

 Prin urmare apreciem ca fiind cert faptul ca reclamanta se deplasa pe strada ….. venind dinspre strada ……, astfel ca nu avea cum să circule pe strada ….. aşa cum se menționează in procesul verbal.

 Pe de altă parte examinând fotografiile cu avariile celor doua vehicule instanţa apreciază ca ele nu puteau fi realizate in modalitatea descrisa in procesul verbal(care coincide cu cea susţinuta de intervenienta).

 Astfel, din fotografia detaliata, din plan apropiat, a parții din stânga fata a barii autoturismului BMW, condus de intervenienta, se observa ca acesta prezintă impresiuni de culoare neagra si nu de culoare albastra cum este vehiculul reclamantei, amprenta impresiunilor descriind linii uniforme, paralelele si echidistante cu spatii libere de aceeași dimensiune, ceea ce semnifica faptul ca obiectul care a realizat aceste impresiuni are o configurație regulata. De fapt singurul obiect existent pe vehiculul reclamantei care ar fi putut genera aceste impresiuni este o anvelopa, partea de rulare a acesteia având o configurație regulata cu spatii libere, de dimensiuni egale, similare ca forma si dimensiune cu impresiunile de pe bara. Este cert astfel ca impresiunile de pe bara autoturismului BMW au rezultat ca urmare a acțiunii de frecare cu anvelopa fata dreapta a vehiculului reclamantei, acțiune care nu se putea realiza decât in situația in care rotile autoturismului Logan erau virate spre stânga, pentru a se putea realiza contactul cu partea/banda de rulare a anvelopei. In cazul in care reclamanta ar fi circulat pe direcția înainte(continuând deplasarea pe strada ………) rotile ar fi fost orientate pe direcția înainte si chiar daca autoturismul BMW ar fi circulat lipit de vehiculul reclamantei nu ar fi avut cum să lovească cu bara fata vreuna dintre rotile acestuia si in nici un caz nu ar fi avut cum să se producă un contact cu banda de rulare a anvelopei. Pe de alta parte  impresiunile de pe bara indica un impact cu o anvelopa statica, in timp ce varianta indicata de reclamanta are in vedere in mod implicit o anvelopa in mișcare.

De asemenea nu se poate reţine ca impresiunile de pe bara autoturismului BMW au fost realizate in urma acțiunii de frecare cu bara auto Logan. Deși această bara are si elemente de culoare neagra ele sunt netede si nu ar fi putut crea impresiuni multiple si regulate de mici dimensiuni ci ar fi descris o urma de frecare ampla de culoare neagra si albastra, si nu doar neagra.

Pe de alta parte daca reclamanta ar fi circulat dinspre dreapta venind de pe strada ………. cum se menționează in procesul verbal, impactul asupra elementelor de caroserie al celor doua vehicule ar fi fost mult mai violent si mai vizibil, in timp ce avariile celor doua vehicule prezintă numai deformări ușoare, exclusiv pe partea laterala fata si nu la partea frontala.

Nu in ultimul rând instanţa reţine ca ambele vehicule au suferit avarii serioase la elementele de direcție ale roţilor, ceea ce in fapt confirma argumentul ca impactul principal a fost realizat in zona roților care au si absorbit mare parte din şocul coliziunii. In fapt autoturismul BMW a avut brațul inferior de la angrenajul roţii dreapta fata rupt, iar auto Logan a necesitat înlocuirea fuzetei si amortizorului stânga faţa care de asemenea fac parte din angrenajul rotii. In cazul in care accidentul ar fi avut loc in circumstanţele indicate de reclamanta, este improbabila existenta unor avarii atât de grave la nivelul roților, ci cu preponderenta la nivelul elementelor de caroserie. Chiar si in acest caz avarierea caroseriei ar fi trebuit să fie una ușoara din moment ce ambele vehicule erau in mișcare cu viteze aproximativ egale, astfel ca la cea mai mica atingere șoferii ar fi efectuat manevre evazive. Avariile celor doua vehicule nu sunt congruente cu modul de producere susţinut de reclamanta. 

 De asemenea, la fata locului nu au fost evidenţiate urme de frânare de nici unul dintre vehicule, care ar fi trebuit să existe cel puțin pentru auto BMW, conducătorul acestuia acționând instinctual  frâna in momentul in care ar fi observat impactul iminent cu un vehicul care se apropie dinspre dreapta. Este evident ca intervenienta nu a acționat frâna întrucât nu a observat si nici nu se aștepta la vreun un impact, fiind complet surprinsa de autoturismul Logan care circula in aceeași direcție si intenţiona să vireze la stânga.

Intenţia reclamantei de a efectua in intersecţie un viraj la stânga este plauzibila din moment ce locuința martorei ………….(soacra fratelui reclamantei) se afla tocmai in acesta direcție, pe strada …………. Pentru aceste motive instanţa apreciază ca fiind neverosimila susţinerea reclamantei si ale martorei ca intenţionau să se deplaseze cu copii pe sos ………. la o cofetărie, mai ales ca martora nu a indicat care este acesta cofetărie si unde este situata. Martora a susţinut ca nu poate indica adresa întrucât nu este din București si nu cunoaște foarte bine străzile, însă instanţa apreciază ca nefiind plauzibila susţinerea, martora cunoscând foarte bine străzile unde s-a produs accidentul respectiv unde se afla grădinița si propria locuința, relatând amănunţit instanţei situarea si amplasarea acestora, astfel ca este improbabil să nu cunoască detalii legate de sos …………. care este o artera principala( spre deosebire de cele doua străzi  de cartier, secundare, unde s-a produs impactul) situata la mica distanta de locul coliziunii.

Deși nici una dintre părţi nu a relatat un eventual viraj la stânga al autoturismului Logan, apreciem ca intervenienta nu avea cunoștința de acesta intenţie si a declarat ca impactul s-a produs din lateral fie pentru ca nu a fost atenta la trafic fie pentru a nu se autoincrimina pentru ca nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de depășire ori pentru ca nu cunoaşte bine regulile de circulație cu privire la depășirea in intersecţiile dirijate. Reclamanta deși susţine ca circula pe aceeași direcție nu a declarat ca dorea să vireze la stânga fie pentru ca nu s-a asigurat ori nu a semnalizat intenția de schimbare a direcției de mers dorind in aceeași măsura să nu se autoincrimineze. Toate aceste elemente au condus la declarații contradictorii din partea celor doua conducătoare auto care nu au putut fi coroborate  de agentul de politie pentru stabilirea corecta a situației de fapt. Aceasta a fost stabilita de instanța in principal pe baza avariilor vehiculelor si prin aplicarea prezumțiilor si raționamentelor logice menţionate.

Prin urmare, faţă de cele de mai sus, rezultă că  situația de fapt descrisa in procesul verbal nu corespunde cu situația de fapt reala, accidentul având loc in alte circumstanţe decât cele descrise de  agentul de politie, fiind cert ca reclamanta nu avea cum să circule pe strada …………. dinspre dreapta, ci acesta circula in aceeași direcție cu intervenienta pe ………….., având intenţia de a efectua  un viraj la stânga spre strada ……….. pentru a o transporta la domiciliu pe martora si nepotul acesteia.

In condițiile in care fapta nu a fost observata personal de agentul de politie, nici procesul verbal întocmit de acesta nu se bucura de prezumția de temeinicie recunoscuta in general actelor de constatare. Mai mult, situația descrisa de acesta nu se coroborează cu elementele probatorii de la dosar si cu avariile vehiculelor, care indica o alta modalitate de producere a accidentului, astfel ca pentru aceste motive instanţa considera ca nu a fost probata temeinicia celor consemnate in cuprinsul procesului verbal, acesta urmând a fi anulat din aceste considerente.

 In prezenta procedura instanţa nu este abilitata ca in raport de noua situație de fapt să stabilească culpa vreunuia din cei doi conducători auto, nu poate modifica procesul verbal prin restabilirea situației de fapt , nu poate aplica o noua contravenție si nici nu poate face o alta încadrare juridica a abaterilor comise de conducătorul/ii auto, fiind ținuta exclusiv să verifice daca cele consemnate corespund realității, iar in caz contrar să dispună anularea procesului verbal. Prin urmare chiar daca reclamanta ar fi vinovata de producerea accidentului, sau daca si intervenienta are o culpa, instanţa nu poate dispune măsuri in acesta privința ele fiind necesar a fi stabilite mai întâi de agentul de politie in cuprinsul procesului verbal si ulterior suspuse verificării instanţei.

Pentru considerentele expuse în temeiul dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de petenta şi va anula procesul-verbal apreciind ca acesta este netemeinic .

Instanţa va lua act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul …………. în contradictoriu cu intimata …………. si intervenienta ……………….

Anulează procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ………. nr. ………., încheiat de către intimată.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 4

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18.05.2015.

PREŞEDINTE, GREFIER,