Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 435A din 11.05.2016


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.04.2015, sub numărul de mai sus, petentul N.I., în contradictoriu cu intimatul Primăria comunei Zagon, a solicitat instanţei de judecată, ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să se dispună următoarele:

Anularea  procesului verbal numărul 2817 din 16 aprilie 2015;

Exonerarea sa  de la plata amenzii contravenţionale.

În motivare cererii arată următoarele:

Nu a săvârşit fapta contravenţională pentru care a fost sancţionat contravenţional.

Deţine suprafeţe de teren situate în extravilanul comunei Zagon, judeţul Covasna, la locul denumit ”Domokos”.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În probaţiune a depus înscrisuri, respectiv copii după ante -  contracte de vânzare -  cumpărare şi după un contract de comodat,  referitoare la  suprafeţe de teren situate în extravilanul comunei Zagon, judeţul Covasna, la locul numit ”Domokos”.

Cererea a fost legal timbrată în conformitate cu dispoziţiile art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013.

 Intimatul prin primar, în calitate de reprezentant legal a depus întâmpinare.

A solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată.

A solicitat menţinerea valabilităţii procesului-verbal de contravenţie.

În esenţă, a învederat faptul că  procesul verbal de constatare a contravenţiei îndeplineşte toate condiţiile de formă prevăzute de lege.

În dovedirea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal de contravenţie a depus copie după Hotărârea numărul 17 din 20 februarie 2015 a Consiliului Local al comunei Zăbala.

În drept, a  invocat dispoziţiile  art.9 din Hotărârea numărul 17/2015.

Petentul  a formulat răspuns la întâmpinare.

În esenţă, a solicitat respingerea apărărilor intimatei ca ne fondate.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor numărul 2817, încheiat la data de  16 aprilie 2015, petentului i s-a aplicat sancţiunea contravenţională în cuantum de 500 lei amendă, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 11 litera „a” din Hotărârea numărul 17 din 20 februarie 2015 a Consiliului Local al comunei Zăbala.

În sarcina petentului s-a reţinut  faptul că la data de 15 aprilie 2015 a păşunat neautorizat.

Potrivit Hotărârii numărul 17/2015 a Consiliului Local al comunei Zăbala, art. 11 litera „a”, constituie contravenţie păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de păşunat.

Contravenţia se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 31 al.1 din O.G. nr.2/2001 petentul este îndreptăţit să formuleze  plângere contravenţională în termen de 15 zile de la data  comunicării procesului - verbal  de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.

Potrivit dispoziţiilor art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, procesul-verbal de contravenţie este supus controlului de legalitate şi temeinicie al instanţei.

Sub aspectul legalităţii, analizând modul de întocmire a procesului-verbal contestat,  instanţa constată că acesta respectă dispoziţiile imperative ale legii, nefiind incidentă niciuna dintre cauzele de nulitate absolută prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei procesul verbal contestat, instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu dispoziţiile art. 2  al. 2 din  OG nr. 2/2001, prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernul.

Păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de păşunat este reglementat  prin Legea numărul  72 din 16 ianuarie 2002 republicată, Legea zootehniei,  art. 32 al. 1 litera „h”, art. 32 al. 2 litera „c” şi art. 33.

În conformitate cu dispoziţiile art. 33 din aceeaşi Lege, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, de prefecţi şi de personalul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne.

Legea reprezintă un act forţă juridică superioară.

Intimatul nu avea justificare legală de a întocmi procesul verbal şi de a aplica sancţiunea.

Prezumţia de temeinicie a procesului-verbal contestat a fost răsturnată.

Având în vedere cele mai sus expuse, instanţa va admite plângerea contravenţională, potrivit dispozitivului.