Refuz comunicare informații de inters public

Sentinţă civilă 1099/CA din 03.11.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBBRV:2016:012.001099

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1099/CA DOSAR NR. 4231/62/2016

Şedinţa publică din data de 3 noiembrie 2016 

Completul constituit din:

Preşedinte – M. L.

Grefier – I. T.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cererii formulată de reclamantul PROGRAMUL PENTRU APLICAŢII BUGETARE SRL în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA B..

 La apelul nominal făcu în şedinţă, la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 25 octombrie 2016 în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 3 noiembrie 2016.

TRIBUNALUL

Constată că prin cererea formulată la data de 02.09.2016 şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus, reclamanta PROGRAMUL PENTRU APLICAŢII BUGETARE SRL, prin administrator Asociaţia P.P.H.V., în contradictoriu cu UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA B., a formulat plângere împotriva refuzului comunicării informaţiilor de interes public, solicitând obligarea acesteia la comunicarea următoarelor informaţii de interes public:

1. Care este numărul avertizărilor în interes public realizat de funcţionarii instituţiei pârâte, conform dispoziţiilor Legii 571/2004, în perioada 01.01.2010-01.01.2016?

2. Copia bilanţului contabil al instituţiei pârâte la data de 31.12.2015 şi a dării de seamă aferente:

3. Bugetul şi contul de execuţie al instituţiei pârâte, în forma finală, aferent anului 2015; 4. Să i se comunice:

- care este cuantumul amenzilor necolectate la bugetul instituţiei pârâte pentru perioada 01.01.2010-01.01.2016;

-care este numărul de somaţii şi titluri executorii emise de instituţia pârâtă pentru perioada 01.01.2010-01.01.2016;

-care este suma recuperată de instituţia pârâtă în cadrul procedurilor de executare silită în perioada 01.01.2010-01.01.2016?;

-care este numărul dosarelor de conversie a amenzii în muncă în favoarea comunităţii înaintat de instituţia pârâtă autorităţii competente, în perioada 01.01.2010-01.01.2016?;

-deţine instituţia pârâtă un centru de informare documentare pentru consultarea informaţiilor publice conform obligaţiei legale prevăzute la art. 5 alin. 4 lit. b din Legea 544/2001?;

-numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

-actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

- structura organizatorică (organigrama), atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

5. Lista societăţilor comerciale cu care a încheiat contracte de achiziţie publică instituţia pârâtă, pentru perioada 01.01.2010-01.01.2016, cu precizarea şi a sumelor achitate fiecărui furnizor/prestator, numărul, data şi obiecţii "contractului de achiziţie publică".

În motivare se arată că pârâta nu a răspuns solicitării societăţii reclamante în termenul de 10 zile prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea 544/2001 şi nici nu a comunicat necesitatea unui termen de 30 de zile pentru identificarea informaţiilor publice solicitate. Refuzul pârâtei privind comunicarea informaţiilor de interes public este nelegal. Conform disp. art. 31 alin. 1 din Constituţia României „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”, iar conform art. 2 afin. 1 lit. b din Legea 544/2001 „prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice”. Datele solicitate pârâtei vizează exclusiv activitatea sa şi modul în care este administrat banul public.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 22 alin. 1 din Legea 544/2001 şi cele ale Legii 554/2004.

În probaţiune au fost ataşate copii ale cererii adresate pârâtei şi borderou cu trimiterile de corespondenţă din data de 27.07.2016, din care rezultă corespondenţă cu 56 UAT-uri din ţară, printre care şi cu pârâta.

La solicitarea instanţei, reclamanta a depus la dosar înscrisuri din care rezultă calitatea de administrator al Asociaţiei P. P. .H. V. pentru societatea Programul pentru Aplicaţii Bugetare SRL.

Pârâta nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea formulată şi comunicată la data de 27.07.2016 (f.2 dosar), reclamanta PROGRAMUL PENTRU APLICAŢII BUGETARE SRL a solicitat pârâtei UAT COMUNA S. să-i comunice următoarele informaţii de interes public:

1. Care este numărul avertizărilor în interes public realizat de funcţionarii instituţiei pârâte, conform dispoziţiilor Legii 571/2004, în perioada 01.01.2010-01.01.2016?

2. Copia bilanţului contabil al instituţiei pârâte la data de 31.12.2015 şi a dării de seamă aferente:

3. Bugetul şi contul de execuţie al instituţiei pârâte, în forma finală, aferent anului 2015; 4. Să i se comunice:

- care este cuantumul amenzilor necolectate la bugetul instituţiei pârâte pentru perioada 01.01.2010-01.01.2016;

-care este numărul de somaţii şi titluri executorii emise de instituţia pârâtă pentru perioada 01.01.2010-01.01.2016;

-care este suma recuperată de instituţia pârâtă în cadrul procedurilor de executare silită în perioada 01.01.2010-01.01.2016?;

-care este numărul dosarelor de conversie a amenzii în muncă în favoarea comunităţii înaintat de instituţia pârâtă autorităţii competente, în perioada 01.01.2010-01.01.2016?;

-deţine instituţia pârâtă un centru de informare documentare pentru consultarea informaţiilor publice conform obligaţiei legale prevăzute la art. 5 alin. 4 lit. b din Legea 544/2001?;

-numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

-actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

- structura organizatorică (organigrama), atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

5. Lista societăţilor comerciale cu care a încheiat contracte de achiziţie publică instituţia pârâtă, pentru perioada 01.01.2010-01.01.2016, cu precizarea şi a sumelor achitate fiecărui furnizor/prestator, numărul, data şi obiecţii "contractului de achiziţie publică".

Reclamanta a formulat prezenta acţiune, în temeiul Legii nr.544/2001, invocând refuzul pârâtei de comunicare informaţii de interes public.

Instanţa reţine, în primul rând, că reclamanta este o societate comercială, care are ca obiect principal de activitate cel inclus în codul CAEN 6399 –Alte activităţi de servicii informaţionale (f.13) şi care, cuprinde: servicii de informaţie telefonică bazată pe calculator, servicii de căutare a informaţiilor, pe bază de tarif sau contract, servicii de grupare a ştirilor, informaţii din ziare, etc. (f.27).

În al doilea rând, se reţine că prin cererea de comunicare de informaţii de interes public adresată pârâtei, reclamanta a invocat faptul că informaţiile solicitate vor fi utilizate la definitivarea studiului naţional privind: formele şi consecinţele mitei electorale asupra procesului electoral, impactul asupra mediului concurenţial al aplicării diferenţiate a normelor fiscale, impactul asupra mediului concurenţial al necolectării taxelor şi impozitelor locale, impactul asupra procedurilor de achiziţie publică al necolectării taxelor şi impozitelor locale, impactul asupra calităţii serviciilor publice a necolectării taxelor şi impozitelor locale, conflictul de interese la nivelul administraţiei publice locale (f.2 verso). Acest studiu nu a fost dovedit, însă, la dosar.

În al treilea rând, se reţine din borderoul pentru trimiteri poştale din data de 27.07.2016 depus la filele 3-5 dosar că reclamanta a expediat la aceeaşi dată corespondenţă similară la 56 de comune de pe raza judeţelor C. şi B..

Faţă de cele reţinute, Tribunalul apreciază că reclamanta, a formulat cererea analizată în cauză în scop propriu, pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii comerciale descris mai sus, scop care se poate suprapune şi cu cel de realizare a unui studiu naţional, dar tot în folos propriu.

De aceea, în cauză devin incidente dispoziţiile art.11 din Legea nr.544/2001, potrivit cărora, „persoanele care efectuează studii sau cercetări în folosi propriu … au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau instituţiei publice, pe baza solicitării personale, în condiţiile legii”. Deci, reprezentantul legal al societăţii reclamante poate studia fondul documentaristic al instituţiei pârâte, dar în cauză, nu s-a dovedit de reclamantă că s-a încercat acest lucru, iar pârâta ar fi refuzat accesul, după cum nu s-a dovedit nici disponibilitatea de achitare a eventualelor copii ale înscrisurilor studiate.

De asemenea, instanţa apreciază că reclamanta nu a dovedit că pârâta nu şi-a respectat obligaţia prevăzută de art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001, privind publicarea în buletinul informativ al informaţiilor de interes public prevăzute de alin.1 al aceluiaşi text de lege [a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; b) structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice;  c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; f) programele si strategiile proprii; g) lista cuprinzând documentele de interes public; h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate] și cea prevăzută la art.5 alin.3 din aceeaşi lege (publicarea în Monitorul Oficial al României a raportului periodic de activitate).

Or, în condiţiile în care respectivele informaţii sunt publicate, informaţiile solicitate la punctele 2 şi 3 (bugetul şi contul de execuţie al instituţiei pârâte, în forma finală, aferent anului 2015 şi copia bilanţului contabil al instituţiei pârâte la data de 31.12.2015 şi a dării de seamă aferente) şi parte din informaţiile solicitate la punctul 4 (numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice) sunt de găsit în buletinul informativ sau în Monitorul Oficial şi nu se impune ca pârâta să comunice în mod special reclamantei respectivele date.

Apoi, actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice nu sunt informaţii de interes public, în sensul art.2 lit.b din Legea nr.544/2001, deci solicitarea acestora este nefondată.

De asemenea, informaţiile privind numărul avertizărilor de interes public (pct.1), numărul amenzilor necolectate, numărul de somaţii şi titluri executorii, suma recuperată de instituţie în cadrul executării silite, numărul de dosare de conversie a amenzii în muncă în folosul comunităţii, toate pentru perioada 01.01.2010-01.01.2016 (pct.4) exced domeniului de aplicare a Legii nr.544/2001, fiind evident că se solicită pârâtei să întocmească situaţii statistice, ce implică un efort de personal şi bugetar pe care legiuitul nu l-a urmărit la momentul adoptării acestei legi.  Aceleaşi considerente sunt reţinut de instanţă şi în privinţa situaţiei statistice privind contractele de achiziţii publice.

Reclamanta, ca societate comercială, urmăreşte să-şi asigure realizarea obiectului de activitate pe cheltuiala şi efortul unităţii administrativ teritoriale, fără nicio legătură cu scopul  legii privind liberul acces la informaţiile de interes public.

De asemenea, studiul invocat în cererea de comunicare de informaţii comunicată pârâtei nu a fost dovedit,  fiind doar menţionat în respectiva cerere.

Dimpotrivă, din documentele depuse la dosar de pârâta din dosarul nr.4249/62/2016 la f.35-38 (extrase din ziare) se reţine că reclamanta urmăreşte să obţină venituri din viitoare contracte pe care le-ar putea încheia cu unitatea administrativ-teritorială pârâtă, în vederea recuperării debitelor ce ar putea rezulta din informaţiile solicitate, deci urmăreşte realizarea unui scop pecuniar propriu.

Raportat tuturor acestor considerente de fapt şi de drept şi în temeiul art.22 din Legea nr.544/2001, urmează a fi respinsă cererea formulată de reclamanta Programul pentru Aplicaţii Bugetare SRL, ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta PROGRAMUL DE APLICAŢII BUGETARE SRL, înregistrat la RC sub nr.xxx/xx/2015, CIF xxx, prin administrator Asociaţia P. P. H.V., prin director executiv C. C. P., cu sediul ales la OP 13/CP 905, C.-N., jud.C., în contradictoriu cu pârâta UAT COMUNA B., cu sediul în B., str.x, nr.xxx, jud.Braşov.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare, ce se va depune la T. B..

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.11.2016.

PREŞEDINTE, GREFIER,

M. L.I.T.

ed. M.L./03.11.2016

Dact I.T./11.11.2016

 - 4 ex. -