Achizitii publice.

Decizie 3086 din 20.10.2011


Achizitii publice.

Achizitie publica. Inadmisibilitatea contestatiei îndreptata împotriva celui de-al doilea rezultat al procedurii de achizitie publica, în conditiile în care contestatia ofertantei îndreptata împotriva primului rezultat al procedurii  a fost respinsa.

- art. 2562 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII-A  CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.3086/20.10.2011)

Prin plângerea înregistrata pe rolul Curtii de apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal la data de 14.11.2011, petenta ASOCIEREA S.C. B. E. S.R.L. - I. - S. C., reprezentata de liderul Asocierii, S.C. B. E. S.R.L. s-a îndreptat, în contradictoriu cu autoritatea contractanta COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR S.A., împotriva deciziei nr.4708/C9/5171, 5187, 5188/ 28.10.2011 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, solicitând desfiintarea în parte a acesteia, respingerea exceptiei de inadmisibilitate a contestatiilor formulate de S.C. B. E. S.R.L., înregistrate la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor sub nr.32781/3.10.2011 si sub nr.32782/3.10.2011, solutionarea în fond a acestor contestatii în sensul admiterii lor si anularii adresei nr.9/3/4211/2011 a CNCFR SA si a rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publice "Lucrari de modernizare a statiilor Slatina, Râmnicu Vâlcea si Resita Sud", pentru lotul nr.1 Slatina si pentru lotul nr.3 Resita Sud, obligarea autoritatii contractante la reevaluarea ofertelor depuse de Asocierea petenta pentru loturile nr.1 si nr.3, cu consecinta declararii acestora drept acceptabile si a continuarii procedurii de evaluare si atribuire.

În motivarea plângerii, petenta arata ca ofertele sale pentru cele doua loturi mentionate au fost declarate inacceptabile în baza prevederilor art.36 alin.1 lit.b) din Hotarârea de Guvern nr.925/2006 cu motivarea ca nu a fost îndeplinita cerinta minima de calificare privitoare la experienta similara în materie de lucrari de constructii cai ferate, cerinta impusa la pct.B.4.2. lit.b) din fisa de date a achizitiei.

Contestatiile formulate de liderul Asocierii în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor au fost solutionate prin decizia nr.3792/C9/3984, 3985, 3999, 4077, 4087, 4248/2.09.2011 prin care Consiliul a respins, ca tardiv formulate, aceste contestatii, admitând numai contestatiile formulate de SC G. C. C. SRL, în calitate de lider al altei asocieri si de A. B. GmbH, dispunând continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor decise. Împotriva acestei decizii Asocierea petenta a formulat plângere, înregistrata pe rolul Curtii de apel Bucuresti sub nr.8147/2/2011.

La data de 21.09.2011 cu adresa nr.9/3/5477/2011 autoritatea contractanta a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului împotriva caruia Asocierea petenta a formulat contestatiile înregistrate la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor  sub nr.32781/3.10.2011 si sub nr.32782/3.10.2011, care, prin decizia atacata prin prezenta plângere, au fost respinse ca inadmisibile.

Aceasta decizie este nelegala în parte, prin modul gresit de interpretare a dispozitiilor art.255 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, raportat la starea de fapt. În conditiile în care autoritatea contractanta a reanalizat ofertele si a comunicat petentei rezultatul procedurii de atribuire a contractului, petenta avea dreptul de a formula contestatie împotriva acestui rezultat, prin care ofertele sale au fost declarate drept inacceptabile. Din continutul adresei nr.9/3/5477/2011 rezulta ca autoritatea contractanta a procedat la o reverificare a tuturor ofertelor, iar nu numai a celor apartinând lui SC G. C. C. SRL si lui A. B. GmbH. Pe cale de consecinta, Asocierea petenta are calitatea de persoana vatamata prin actul autoritatii contractante si are posibilitatea legala de a formula contestatie împotriva acestuia.

În situatia respingerii exceptiei de inadmisibilitate a contestatiilor si analizarii fondului acestora, în cadrul plângerii de fata, petenta arata care sunt motivele de nelegalitate si de netemeinicie ale hotarârii autoritatii contractante prin care ofertele sale sunt declarate drept inacceptabile.

În drept sunt invocate dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

Prin întâmpinare, intimata CN CFR SA solicita respingerea plângerii ca nefondata, aratând ca Asocierea petenta a formulat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor doua contestatii declarate drept tardive prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.3792/C9/3984, 3985, 3999, 4077, 4087, 4248/2.09.2011, decizia atacata cu plângere în dosarul nr.8147/2/2011 al Curtii de apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ramas în pronuntare la data de 24.10.2011. Prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor mentionata s-au dispus masuri de remediere, respectiv reanalizarea ofertelor depuse de SC G. C. C. SRL si A. B. GmbH. Aplicând masurile dispuse, au fost reanalizate numai aceste oferte întocmindu-se un nou raport al procedurii si transmitându-se comunicarile aferente. Drept urmare, Asocierii petentei i-a fost comunicata aceeasi decizie de respingere a ofertelor proprii comunicata si  anterior, având în vedere ca prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nu s-a dispus o reanalizare a acestor oferte. Deci, contestarea deciziei de respingere a ofertei care a fost comunicata prima data la data de 25.07.2011, în urma recomunicarii ei printr-un al doilea document, este tardiva si nejustificata.

Analizând plângerea prin prisma criticilor invocate, Curtea retine urmatoarele:

Prin decizia nr.4708/C9/5171, 5187, 5188/ 28.10.2011 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor au fost respinse ca inadmisibile contestatiile formulate de ofertantii SC V. SL si asocierea S.C. B. E. S.R.L. - I. - S. C., reprezentata de liderul asocierii, S.C. B. E. S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractanta CN CFR SA, împotriva rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica "Lucrari de modernizare a statiilor Slatina, Râmnicu Vâlcea si Resita Sud", pentru lotul nr.1 Slatina si pentru lotul nr.3 Resita Sud, retinându-se, în cazul contestatiilor formulate de Asocierea petenta, ca acestea au acelasi continut cu cel al contestatiilor solutionate printr-o decizie anterioara a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.3792/C9/3984, 3985, 3999, 4077, 4087, 4248/2.09.2011, atacata cu plângere în fata Curtii de apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Aceste contestatii vizeaza aceleasi aspecte legate de respingerea ca inacceptabile a ofertelor Asocierii petente pentru loturile nr.1 si nr.3, pentru neîndeplinirea cerintelor minime de calificare privind experienta similara prevazute la pct. B.4.2 b) din fisa de date a achizitiei. Prin decizia mentionata au fost respinse ca tardive respectivele contestatii, pentru neîndeplinirea de catre Asocierea ofertanta a obligatiei prevazuta de art.271 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, respectiv înaintarea catre autoritatea contractanta a unui exemplar de pe contestatie.

Urmare a reevaluarii ofertelor depuse de SC G. C. C. SRL si A. B. GmbH, dispusa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor prin aceeasi decizie, autoritatea contractanta a transmis noi adrese de comunicare a rezultatului procedurii tuturor participantilor la procedura, inclusiv celor carora nu le-a reanalizat ofertele, motivele de respingere a ofertelor Asocierii petente ramânând aceleasi.

În concluzie, raportat la continutul deciziei nr.3792/C9/3984, 3985, 3999, 4077, 4087, 4248/2.09.2011 Consiliul, analizând exceptia inadmisibilitatii contestatiilor, în temeiul prevazut art.278 alin.1 si 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 a retinut ca, raportat si la dispozitiile art. 2562 alin.1, exercitarea dreptului la contestatie este conditionata de respectarea unor termene procedurale, iar transmiterea unor noi comunicari prin care ofertele sunt în aceeasi situatie stabilita initial nu are rolul de a repune în termen pe contestatoare, sanctiunea decaderii având ca efect chiar pierderea dreptului subiectiv.

Astfel, noile contestatii formulate de Asocierea petenta împotriva noului rezultat al procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica în privinta loturilor nr. 1 si nr. 3 au fost socotite inadmisibile, având în vedere ca privesc aceeasi hotarâre a autoritatii contractante de declarare drept inacceptabile a ofertelor Asocierii petente pentru cele doua loturi, hotarâre contestata anterior, contestatiile fiind respinse ca tardiv formulate prin decizia nr.3792/C9/3984, 3985, 3999, 4077, 4087, 4248/2.09.2011,  decizie atacata cu plângere care formeaza obiectul dosarului nr.8147/2/2011.

Petenta sustine ca, raportat la noua comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, are calitatea de persoana vatamata prin acest act al autoritatii contractante, care îi confera legitimarea procesuala în formularea noilor contestatii prin care sunt invocate aceleasi critici ca si cele îndreptate împotriva primului rezultat al procedurii.

Însa, asa cum a retinut si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, contestatiile îndreptate împotriva declararii ofertelor Asocierii petente drept inacceptabile au fost analizate deja în procedura urmata anterior în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si finalizata prin decizia nr.3792/C9/3984, 3985, 3999, 4077, 4087, 4248/2.09.2011, fiind socotite tardive. Legalitatea si temeinicia solutionarii acestor contestatii pe temeiul exceptiei tardivitatii face obiectul unei alte cauze, respectiv a celei înregistrate sub nr.8147/2/2011 pe rolul Curtii de apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. În mod legal si temeinic, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a decis în sensul primirii exceptiei de inadmisibilitate a noilor contestatii adresate de Asocierea petenta întrucât, în privinta ofertelor depuse de aceasta, declararea lor drept inacceptabile a facut anterior obiectul unor contestatii în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, respinse, iar reluarea procedurii prin reanalizarea ofertelor depuse de alti doi ofertanti, cu emiterea unui nou raport al procedurii si transmiterea unor noi comunicari cu privire la acest rezultat nu îndrituieste Asocierea petenta la reformularea unor contestatii cu acelasi continut cu cel al precedentelor, întrucât comunicarea noului rezultat al procedurii în privinta ofertelor petentei a avut un caracter formal, de reiterare a deciziei autoritatii contractante comunicate anterior si în privinta careia s-au exercitat caile de atac legale. Decizia pronuntata anterior de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, respectiv cea cu nr.3792, prin care sunt respinse contestatiile declarate de Asocierea petenta împotriva primului rezultat al procedurii, face ca (în conditiile mentinerii ei în cadrul plângerii declarate si care face obiectul dosarului nr.8147/2/2011), în privinta acestei petente, hotarârea autoritatii contractante de respingere a ofertelor sa fie definitiva. Fata de aceste împrejurari, Asocierea petenta nu mai poate reitera contestatiile (carora li se opune, în cele din urma, puterea de lucru judecat) si nici nu mai îndeplineste conditiile pentru a fi considerata persoana vatamata prin actele ulterioare ale autoritatii contractante care reconfirma hotarârea de respingere a ofertelor, calea de atac pusa la dispozitia petentei fiind cea îndreptata împotriva primului rezultat al procedurii si exercitata în fapt.

Pentru aceste motive, Curtea va respinge plângerea ca nefondata.