Excepţia de prematuritate în cererile privind recalcularea pensiei, în temeiul dispoziţiilor art. 169¹ din Legea nr. 192/2015.

Sentinţă civilă 2893 din 29.11.2016


Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Tribunalului CS, cu nr. ../21.09.2016, reclamantul JM a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii CS, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtei la stabilirea drepturilor de pensie, arătând că, deşi s-a adresat pârâtei cu cerere privind stabilirea drepturilor de pensie ce i se cuvin potrivit art. 1 din Legea nr. 192/2015, aplicabilă începând cu 01.01.2016, cererea fiind depusă şi înregistrată la data de 15.01.2016, şi a aşteptat trecerea termenului de 30 de zile, aceasta nu a recalculat, până la data introducerii acţiunii, drepturile de pensie cuvenite.În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 2 lit. c, art. 96 alin. 2, art. 159 alin. 2, raportat la art. 165 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, completată şi modificată, raportat la art. 34 alin. 5, art. 38 codul muncii, republicat, respectiv OUG nr. 100/2008 şi art. 1 din Legea nr. 192/2015.

Faţă de dispoziţiile art. 248 alin. 1 cod procedură civilă, instanţa s-a pronunţat, cu precădere, asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond, care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei, fiind admisă excepţia de prematuritate a acţiunii reclamantului, şi în consecinţă acţiunea a fost respinsă, reţinându-se că reclamantul, în calitate de pensionar pentru limită de vârstă, a formulat cerere înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii CS cu nr. …/15.01.2016, cerere prin care a solicitat recalcularea pensiei sale, conform dispoziţiilor art. 169¹ din Legea nr. 192/2015, faţă de care s-a constatat că, potrivit dispoziţiilor art. 169¹ alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 263/2010, recalcularea prevăzută la alin. 1 – alin. 4, trebuie efectuată în termen de 24 de luni, calculat de la data de 01 ianuarie 2016, iar drepturile de pensie recalculate potrivit dispoziţiilor legale mai sus menţionate se cuvin şi se plătesc începând cu data de 01 ianuarie 2016. Ori, în cauză, instanţa a constatat că, la data la care reclamantul a formulat cererea de chemare în judecată - 22.09.2016, termenul prevăzut de dispoziţiile art. 169¹ alin. 5 din Legea nr. 263/2010, nu era împlinit, astfel că acţiunea sa este formulată prematur.