Anulare adeverinţă

Sentinţă civilă 711 din 07.03.2016


Dosar nr. 7081/63/2015

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. 711/2016

Şedinţa publică de la 07 Martie 2016

Completul constituit din:

Asupra cauzei de faţă ;

La data de 03.06.2015 reclamantul L. GH. a chemat în judecată pârâtul P. DE M. S. CRAIOVA solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea adeverinţei nr N/150600/19.03.2015 prin care se atestă că în perioada 01.02.2000 până la 01.04.2001 a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, conform nominalizării efectuate prin Ordinul Comandantului Penitenciarului de Maximă Siguranţă Craiova nr S 06 din 21.02.2000, să se constate valabilitatea adeverinţei nr. 29583/23.03.2011 prin care se atestă că  în perioadele 16.07.1984-06.02.19991 şi 01.02.2000 pînă la 01.04.2001 a desfăşurat activitate în grupa I de muncă, în procent de 100% din timp, conform nominalizării efectuate prin Decizia Directorului Întreprinderii de Încălţăminte nr 7/16.07.1984; de la 06.02.1991 – 01.02.2000 a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, conform nominalizării efectuate prin Decizia Directorului Întreprinderii de Încălţăminte nr 7/16.07.1984.

In fapt, a arătat că este angajat la P. C. în meseria de muncitor calificat( confecţioner încălţăminte).

In data de 22.03.2011, sub nr N29583, P. C. i-a eliberat o adeverinţă prin care atestă că în perioadele de la 16.07.1984-06.02.1991  şi de la 01.02.2000 până la 01.04.2001 a desfăşurat activitate în grupa I de muncă, în procent de 100% din timp,conform nominalizării efectuate prin Decizia Directorului Întreprinderii de Încălţăminte nr 26/01.11.1978, iar de la 06 februarie 1991 până la 01.02.2000 a desfăşurat activitate în grupa  a II-a de muncă în procent de 100% din timp, conform nominalizării efectuate prin Decizia Directorului Întreprinderii de Încălţăminte nr 7/16.07.1984.

In data de 19.03.2015, sub nr N/150600, P. C. i-a eliberat altă adeverinţă prin care se atestă că în perioada 01.02.2000 până la 01.04.2001 a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, conform nominalizării efectuate prin O. C. P. M. S. Craiova nr. S 06 din 21.02.2000.

Intre cele două adeverinţe eliberate există discordanta,în sensul că pentru aceeaşi perioadă, 01.02.2000 – 01.04.2001, se atestă situaţii diferite, respectiv în prima adeverinţă se atestă că a lucrat în condiţii de grupa I de muncă, iar în cea de a doua, în condiţii de grupa a II-a de muncă.

A solicitat prin adresa scrisă către pârâta să revoce/anuleze cea de a doua adeverinţă, însă prin adresa nr N/150992/PCDJ/05.05.2015 i s-a comunicat că nu se impune revocarea acesteia întrucât este întocmită în conformitate cu prevederile legale incidente în materia acordării grupei de muncă.

Prin adresa nr N/151177/25.05.2015 pârâta i-a comunicat că în perioada 01.01.2001 până în prezent a îndeplinit aceleaşi sarcini de serviciu şi a lucrat în aceleaşi condiţii de muncă ca şi în perioada anterioară anului 2001.

In drept, şi-a întemeiat prezenta cerere pe disp. art.193 – 193, art 35 cod pr civilă, ale art 1, rt 2 lit h) din Lg 554/2004. A solicitat proba cu înscrisuri., depunând la dasar adeverinţele nr N29583/23.03.2011, nr. N/150600/19.03.2015, adresa nr. N/150992/PCDJ/05.05.2015, nr. N /151177/25.05.2015, nr. N /151177/25.05.2015, carnet de muncă, contract individual de muncă nr.10/05.10.2003, act aditonal nr. N 66497/18.10.2011 lacim, fişe de  post,

La data de 13.10.2015, pârâtul a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii formulate.

Începând cu data de 01.02.2000 P.M. S. Craiova a preluat angajaţii subunităţii în cauză trecând la nominalizarea acestora pentru grupa de muncă.

Potrivit carnetului de muncă cu seria reclamantul a fost angajat la M.I. – Întreprinderea de Încălţăminte Craiova prin decizia nr 7/16.07.1984 decizie de încadrare în care nu este posibilă o nominalizare a acestuia pentru grupa a II de muncă. Nominalizarea efectivă a reclamantului pentru grupa a II-a de muncă a fost făcută prin O. C. P. M. S. Craiova nr S 06 din 21.02.2000, document calificat, dat ca urmare a preluării subunităţi de producţie din administrarea R. A. " Multiproduct".

In aceste condiţii, adeverinţa cu nr 150600/19.03.2015 este emisă cu respectarea întocmai a adresei C.P. S. a M. A. I. înregistrată cu nr I/1142/08.05.2014, stabilind pentru reclamant că perioada 01.02.2000 – 01.04.2001 se încadrează în grupa a II-a de muncă.

Pentru perioada anterioară preluării de către P.M. S. Craiova a subunităţii Întreprinderea de Încălţăminte Craiova, respectiv anterior datei de 01.02.2000, au existat documente unde sunt nominalizate locurile de muncă ce se încadrează în grupa I şi a II-a de muncă.Până la data preluării de către PMS Craiova-01.02.2000 nu au fost emise ordine  de încadrare  în grupele de muncă I şi II  conform art 30 din CCM.

In acest sens a făcut referire la O. A. R. A. Multiproduct nr 53/19.11.1999.

Singura nominalizare privind încadrarea în grupa a II-a de muncă pentru reclamant a fost cea din O. C. P. M. S. Craiova nr S 06 din 21.02.2000. Acordarea grupei a II-a de muncă s-a făcut în conformitate cu ordinele specifice emise pentru sistemul penitenciar şi cu respectarea prevederilor Ordinului nr 50/1990.

Faptul că în adeverinţa nr 29583/23.03.2011, pentru aceeaşi perioadă de timp, 01.02.2000 – 01.04.2001, este înscrisă din eroare o altă grupă de muncă se datorează existentei unui alt cadru legislativ ambiguu, şi nu înseamnă că adeverinţa cu nr  N 150600/19.03.2015 este greşită şi supusă anulării. A menţionat că adeverinţa ulterioară – valabilă din punct de vedere al legislaţiei actuale a pensiilor – este emisă conform art 126 din HG nr 257/2001.Decizia Directorului Întreprinderii de Încălţăminte  nr. 7/16.07.1984 este cea de încadrare a reclamantului la unitatea de producţie., fapr rezultat şi din menţiunile din poz 11 şi 16 din carnetul de muncă.În drept este întemeiata pe dispoz  art 205/208 CPC şi 223 CPC .În scop probator s-au depus : adresa CPS a MAI nr. I/1142/08.05.2014,adresa Regiei Autonome Multiproduct nr. 790/19.11.1999, Ord 348/26.05.2000,nr. 53/19.11.1999, nr. 16/07.03.1979, CCM nr. 19340/29.11.1999.

La data de 27.10.2015, reclamantul a depus la dosar răspuns la întâmpinare, în care a menţionat că solicitarea sa de a se dispune anularea adeverinţei nr N/150600/19.03.2015 şi de a se constata valabilitatea adeverinţei nr N 29583 din 22.03.2011 se întemeiază pe împrejurarea că aceste două adeverinţe conţin menţiuni contradictorii cu privire la încadrarea în grupa de muncă pe perioada 01.02.2000 până la 01.04.2001, situaţie ce va fi considerată nelegală de către Casa Judeţeană de Pensii Dolj, practica acesteia fiind de a nu valorifica nici una dintre cele două adeverinţe.

Temeiul juridic al încadrării în grupa I de muncă menţionat în adeverinţa nr. N 29583/22.03.2011 este pct 75 din Anexa 1 la Ord 50/1990, modificat de Ord MMPS nr. 348/2000.

La ultimul termen de judecată reclamantul a precizat că din eroare a menţionat numele pârâtului ca fiind P. M. S. Craiova în loc de P. Craiova, cum este stabilit prin HG 1849/28.10.2004 privind organizarea,funcţionarea şi atribuţiile ANP.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Potrivit menţiunilor din carnetul de muncă reclamantul a fost angajat la M. de I. – Întreprinderea de Încălţăminte Craiova în perioada 16.07.1984- 01.02.2000,iar în perioada 01.02.2000-01.04.2001 la P.  M. S. Craiova.

Prin adeverinţa nr. 29583/23.03.2011 eliberată de P. C.  se atestă următoarele :perioadele 16.07.1984-06.02.1991 şi  01.02.2000 - 01.04.2001 a desfăşurat activitate în grupa I de muncă, în procent de 100% din timp, conform nominalizării efectuate prin D. D. Întreprinderii de Încălţăminte nr 26/01.11.1978; perioada de la 06.02.1991 – 01.02.2000 a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, conform nominalizării efectuate prin D. D. Întreprinderii de Încălţăminte nr 7/16.07.1984.

Ulterior, reclamantului i s-a eliberat o altă adeverinţă de către P. C.,respectiv N/150600/2015 , a cărei anulare se solicită în prezenta cauză, prin care se arată că în perioada 01.02.2000 până la 01.04.2001 acesta a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, conform nominalizării efectuate prin Ordinul Comandantului Penitenciarului de Maximă Siguranţă Craiova nr S 06 din 21.02.2000.

De asemenea , Autoritatea pentru administrarea Activelor Statului-R. A. Multproduct  a eliberat adeverinţa nr. 27/25.05.2015 prin care se arată că reclamantul a  fost angajatul acesteia în perioada 15.07.1984-01.03.1991 ca muncitor cizmar/confecţioner încălţăminte la M. I. – Întreprinderea de Încălţăminte Craiova, iar în perioada 15.07.1999-01.02.2000 ca confecţioner încălţăminte la M. J.- R. A. Multproduct-Sucursala Î.Î. Craiova, perioadă în care a fost încadrat în grupa a II a d e muncă cu un spor de 3 luni/an, în procent de 100%, conform nominalizării efectuate prin Ordinul 53/1999 al administratorului regiei .

S-a menţionat ca temei juridic art 2 din Decretul – lege nr 68/1990, pct 75 Anexa 1 la ordinul 50/1990, art 2 alin 3 lit c pct a din D 247/1977, decizia nr. 878/1999 a Curţii Constituţionale , art 10 din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2037/C/1999, Ordinul 348/2000 al MMPS , Ordinul 2458/C/2000, Ordinul 421/C/2001,Ordinul 1658/C/2002 ale M. J..

Încadrarea în grupa a II a de muncă, în vederea pensionării, a unor locuri de muncă, activităţi sau categorii de personal a fost prevăzută de Ordinul 50/1990, anexa 2. În completarea acestui ordin, pentru anumite categorii de salariaţi au fost  emise acte comune ale ministerelor de resort şi MMPS, prin care s-au nominalizat şi locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal, specifice, ce se încadrează în grupa a II de muncă.

Nominalizarea persoanelor care se încadrează în această grupă se face, potrivit art.6 din Ordinul 50/1990, de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de munca concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).

În art. 3. se prevede că beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de munca, potrivit celor menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de munca şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Conform carnetului de muncă poz 19, decizia nr.7/16.07.1984 este menţionată la încadrarea reclamantului la M.I.- INC Craiova.

Instanţa constată că Ordinul nr. 53/1999 al administratorului R. A. Multproduct şi Decizia nr. 4/1999 a directorului Î.Î. Craiova  sunt cele care privesc încadrarea în grupe de muncă a salariaţilor de la această regie

Prin urmare, decizia nr. 2/1984 a directorului  Î.Î.Craiova menţionată în adeverinţa nr. N 29583/2011 pe care reclamantul o consideră valabilă nu priveşte încadrarea salariaţilor în grupe de muncă .

Mai mult , în perioada 01.02.2000-01.04.2001 pe care reclamantul o consideră a fi lucrat-o în grupa I de muncă, acesta nu a mai fost angajatul R. A. Multproduct, fiind transferat la P.M. S. Craiova,după cum rezultă din menţiunile carnetului de muncă , poz 64 şi prin urmare ,decizia directorului Î.Î.Craiova menţionată în adeverinţa nr. N 29583/2011 nu mai putea constitui temei pentru încadrarea reclamantului în grupe de muncă pentru această perioadă.

De altfel , reclamantul a obţinut ulterior o altă adeverinţă cu nr.27/2015 prin care doar perioada 15.07.1984 -01.02.2000 în care a fost angajatul M. I. – Î.  Î. Craiova, respectiv M. J.- R. A. Multproduct-S. Î.Î. Craiova este încadrată în grupa a II a de muncă ,conform nominalizării efectuate prin Ordinul 53/1999 al administratorului regiei.

Faţă de cele expuse mai sus, dat fiind că nu există motive de nulitate a adeverinţei contestate, instanţa va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu hotărârea şi considerentele prezente.