Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 124/2017 din 31.01.2017


R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 124

Şedinţa publică de la 31 Ianuarie 2017

Completul constituit din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulate de reclamantul P D împotriva pârâtei S.C. U S.R.L., având ca obiect obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns procurator P M pentru reclamantul P D, lipsă fiind pârâta S.C. U S.R.L.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care a arătat instanţei că pârâta a depus la dosar adresa nr., prin care a răspuns la adresa instanţei, după care:

Reprezentanta reclamantului a solicitat suspendarea prezentului dosar până la soluţionarea dosarului nr. aflat pe rolul Tribunalului Gorj, depunând cerere în acest sens, la care a ataşat  certificat eliberat de grefa Tribunalului Gorj şi copie de pe acţiunea formulată în dosarul nr..

Instanţa, faţă de prevederile art.413 alin.1 pct.2 Cod de procedură civilă,  respinge cererea de suspendare formulată de reprezentantul reclamantului, deoarece soluţionarea prezentului dosar nu depinde de soluţia ce urmează a fi dată în dosarul nr.. Cauza de faţă are ca obiect  eliberarea unei adeverinţe de către depozitar, în baza documentelor deţinute de acesta,  iar în dosarul nr. se solicită constatarea faptului că reclamantul a lucrat în locuri de muncă ce impun încadrarea în grupa a II-a de muncă.

 Reprezentanta reclamantului arată că nu mai are cereri de formulat şi nu sunt incidente de soluţionat în cauză.

 Constatând că nu mai sunt cereri de formulat şi incidente de soluţionat, instanţa, în baza  art.392 Cod de procedură civilă, declară deschise dezbaterile asupra fondului.

 Reprezentanta reclamantului solicită admiterea cererii, aşa cum a fost formulată.

 Instanţa, în baza art. 394 Cod de procedură civilă, declară închise dezbaterile pe fond şi reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale la data de 11.05.2016, sub nr., reclamantul P D a chemat în judecată pârâta S.C. U S.R.L., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligată pârâta la eliberarea unei adeverinţe care să certifice încadrarea activităţii în grupa a II-a de muncă, pentru perioada 01.03.1987- 01.08.1991, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii a arătat că în perioada 01.03.1987-01.08.1991, conform carnetului de muncă, a desfăşurat activitatea de conducător auto în cadrul S.C. S.A. G, pe maşina de categoria 6, adică 7,5 t.  plus remorcă de 5 t.

La data de 21.10.2015 a formulat cerere către S.C. U B S.A., pentru eliberarea unei adeverinţe prin care să se certifice încadrarea activităţii de conducător auto în grupa II-a de muncă. La data de 17.02 2016, prin adresa nr., i s-a comunicat că este în imposibilitatea soluţionării cererii, pe motiv că nu conţine documentele necesare eliberării adeverinţei grupei de muncă de care a beneficiat pe perioada lucrată în această (decizii, hotărârii ale consiliului de administraţie, liste sau tabele nominale cu privire la încadrarea în grupele de muncă ale foştilor angajaţi ai S.C. A S.A. G).

In drept s-au invocat Ordinele nr.50/1990 şi nr.125/1990.

În probatoriu a solicitat proba cu înscrisuri(carnetul de muncă) şi proba cu martori, şi anexată cererii de chemare în judecată a depus la dosar, în copie, adresa nr.A3056/17.02.2016 emisă de S.C U S.R.L.

 Pârâta S.C. U S.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei ca nefondată şi  respingerea cererii din acţiunea reclamantului prin care subscrisa să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată.

 În motivare a arătat S.C. U S.R.L este un operator economic autorizat în prestarea de servicii arhivistice care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, modificată şi completată prin Legea nr.138/2013 precum şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996. Societatea este autorizată în prelucrarea, păstrarea, conservarea fondurilor arhivistice create de societăţile desfiinţate şi eliberarea la cererea foştilor angajaţi ai unităţilor sus menţionate a certificatelor/adeverinţelor care să ateste drepturile de personal de care au beneficiat.

In calitatea sa de deţinător de arhivă, S.C. U S.R.L. eliberează la cererea persoanelor fizice şi juridice certificate, copii şi extrase doar în baza documentelor deţinute, contra cost.

Art.29 din Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale prevede: ,,(1)Creatorii ori deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligaţi sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ori le deţin, inclusiv de cele pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art.13, daca acestea se refera la drepturi care îl privesc pe solicitant”.

(3)Serviciile arhivistice prestate în condiţiile alin(1) de către operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice se efectuează contra cost, pe baza unor tarife ale căror limite maxime sunt stabilite de Uniunea Naţionala a Practicienilor in Insolventa din România, cu avizul Arhivelor Naţionale."

In speţă, reclamantul s-a adresat societăţii printr-o cerere înregistrată sub nr. A3056/ 21.10.2015, prin care a solicitat eliberarea unei adeverinţe care să ateste faptul că a beneficiat de încadrarea în grupa a II-a de muncă, în perioada în care a fost angajat în baza contractului de muncă la S.C. A S.A.

Pentru soluţionarea cererii, societatea a efectuat cercetări în documentele cu valoare practică pe care le deţine spre păstrare şi conservare de la societatea anterior menţionată.

In urma cercetărilor efectuate în documentele create de S.C A S.A., nu au fost identificate hotărâri ale consiliului de administraţie, procese-verbale, tabele nominale etc. cu privire la personalul încadrat în grupa a II-a de muncă. Prin procesul-verbal nr., societatea pârâtă a preluat de la S.C. S S.P.R.L., lichidatorul judiciar al S.C. A S.A., doar statele de plată create de această unitate. In procesul-verbal mai sus enunţat este precizat faptul că nu au fost identificate documente privind încadrarea în grupa a II-a de muncă a foştilor angajaţi.

Luând în considerare cercetările efectuate în documente, a transmis un răspuns reclamantului, prin care i-a comunicat faptul că în fondul arhivistic creat de S.C.  A S.A. deţinut în vederea păstrării, conservării şi depozitarii, nu au fost identificate documente necesare întocmirii corecte a adeverinţelor/certificatelor privind încadrarea în grupa a II-a de muncă, cu respectarea anexei nr.14 din H.G.257/2011 privind metodologia de aplicare a Legii nr. 263/2010-Legea pensiilor publice de stat.

Art.126 a H.G. nr. 257/2011, privind Normele de aplicare a Legii nr.263/2010, Legea pensiilor, precizează următoarele: "Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr.14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive".

De altfel, potrivit art. 6 din Ordinul M.M.P.S. nr.50/1990, nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de micro-climat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare).

Ordinele M.M.P.S. nr.50/1990 şi nr.125/1990 prevăd expres  carnetul de muncă, ca mijloc de probă a perioadei de activitate desfăşurata in locurile de munca si a activităţilor ce se încadrează în grupele I şi a II - a de muncă. Astfel, pct.15 din Ordinul M.M.P.S. nr.50/1990 prevede că: "dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionarii se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă conform metodologiei de completare a acesteia stabilite de M.M.P.S."

Potrivit dispoziţiilor art.4 din O.U.G.nr.4/2005, angajatorii poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi corectitudinea adeverinţelor eliberate şi a înscrierilor din carnetul de muncă.

La încetarea activităţii la S.C. A S.A., la data de 01.08.1991, unitatea nu i-a efectuat înscrierile în carnetul de muncă privind încadrarea în grupa a II-a de muncă. S.C. U S.R.L. nu este în măsură să aprecieze dacă unitatea a considerat că reclamantul se încadrează sau nu în grupa a II-a de muncă, or este vorba de o eroare sau neglijenţă din partea S.C. A S.A., privind neînscrierea în carnetul de muncă al acestui drept. S.C. U S.R.L. nu este continuatoarea activităţii S.C. A S.A., ci doar păstrează si conservă o parte a fondului arhivistic creat de aceasta unitate şi nu are competenţa de a stabili drepturi noi în sarcina foştilor angajaţi ai S.A A S.A. Or, în speţă, în fondul arhivistic nu au fost identifícate documente/informaţii privind încadrarea în grupa a II-a a de muncă, prevăzute de Legea pensiilor nr.263/2010 şi nu poartă răspunderea pentru distrugerea sau dispariţia documentelor înainte de intrarea acestora în posesia sa.

Conform statutului său, S.C. U S.R.L. nu are dreptul şi nici competenţa de a efectua încadrări în grupe de muncă, având la bază doar temeiurile juridice, respectiv Ordinele M.M.P.S. nr.50/1990/1994 şi nr.125/1990/1994 cu completările ulterioare, acest drept revenind doar instanţei de judecată.

Referitor la cheltuielile de judecată, a solicitat respingerea, deoarece nu este echitabil ca reclamantul să-i cheme în judecată, să-i oblige la efectuarea unor cheltuieli, într-o acţiune în constatare, în condiţiile de faţă.

În apărare, ataşat întâmpinării, pârâta a depus la dosar, în copie, procesul-verbal nr..

La data de 08.07.2016, reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat admiterea acţiuni formulate în contradictoriu cu pârâta S.C. U S.R.L., să se constate încadrarea sa în grupa a II-a de muncă şi obligarea unei adeverinţe care să certifice încadrarea activităţii sale în grupa a II-a de muncă, pentru perioada 01.03.1987-01.08.1991.

A menţionat că, în  mod greşit, pârâta susţine că nu este continuatoarea activităţii S.C. A S.A. Aşa cum a arătat şi în acţiune, în perioada 01.03.1987-01.08.1991,  conform carnetului de muncă, a desfăşurat activitatea de conducător auto în cadrul S.C. A S.A. Gorj, pe maşina de categoria 6, adică 7,5 t plus remorca de 5 t. La data de 21.10.2015 a formulat cerere către S.C. U B pentru eliberarea unei adeverinţe prin care să se certifice încadrarea activităţii sale de conducător auto în grupa II-a de muncă, iar, la data de 17.02.2016, prin adresa nr.A3056, S.C U S.A. comunică că este în imposibilitatea soluţionării cererii, pe motiv că nu conţine documentele necesare eliberării adeverinţei grupei de muncă de care ar beneficia pe perioada lucrată în această unitate(decizii, hotărârii ale consiliului de administraţie, liste sau tabele nominale cu privire la încadrările în grupele de muncă ale foştilor angajaţi ai S.C. A S.A. G.

Simpla comunicare a procesului verbal de predare-primire a documentelor nr. nu poate justifica lipsa documentelor legale care atestă tonajul maşini pe care şi-a desfăşurat activitate în perioada 01.03.1987-01.08.1991.

Potrivit disp.art.2 din Ordinele nr.50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite, care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionarii în grupa I şi II de muncă se încadrează locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa nr.2.iar conform art.3 din ordinul 50/1991, beneficiază de încadrare în grupele I şi II de muncă, fără limitarea numărului personalului care este în activitate, muncitori, ingineri, subingineri etc., precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locuri de muncă şi activităţile prevăzute în anexele 1 şi 2.

Potrivit pct.208 din anexa nr.II la Ordinul Ministrului Muncii si Protecţiei Sociale nr.50/1990 cu completările din anul 1995(scrisoarea MMPS nr.152/18.07.19950 şi a Ordinului nr. 125/1990 referitoare la categoria şoferi, indiferent de ramura de activitate a Scrisorii M.M.P.S. nr. 1224/26.11.1992, seria G /l003/13.05.1996, pentru şoferii din alte ramuri. Ser 152/18.07.1995, şoferii cu autocamioane cu capacitate mai mare de 4 tone şi seria 2704/DA/l 1.10.1995, autobasculante, autocamioane cu H.I.A.B., cu instalaţii de ridicat/încărcat mai mare de 4 tone  înlocuite cu seria 96/12.04.1996, trebuia să-i emită această adeverinţa de încadrare a activităţii în grupa II-a de muncă.

Anexat răspunsului la întâmpinare, reclamantul a depus la dosar, în copie, carnetul de muncă.

La primul termen de judecată, la interpelarea instanţei, faţă de cele menţionate în răspunsul la întâmpinare, reclamantul, prin reprezentant, a arătat că nu solicită constatarea desfăşurării activităţii în grupa a II-a de muncă, ci eliberarea unei adeverinţe prin care să se certifice încadrarea activităţii reclamantului în grupa a II-a de muncă, pentru perioada 01.03.1987-01.08.1991.

În probatoriu, instanţa a încuviinţat, pentru ambele părţi, proba cu înscrisuri.

În  cursul cercetării judecătoreşti, în administrarea probei cu înscrisuri, pârâta a depus la dosar, în  copie certificată pentru conformitate cu originalul, state de plată din perioada  în litigiu.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Conform menţiunilor din carnetul de muncă, în perioada 01.03.1987-01.08.1991 reclamantul P D a fost angajat la Î T S A, devenită S.C. A S.A., pe postul de conducător auto.

Prin cererea înregistrată la unitatea pârâtă sub nr. A 3056/21.10.2015,  reclamantul a solicitat eliberarea unei adeverinţe prin care să se certifice încadrarea activităţii sale de conducător auto  la S.C. A S.A., în grupa a II-a de muncă.

Prin adresa nr. A 3056/17.02.2016, pârâta a comunicat că este în imposibilitatea soluţionării cererii, pe motiv că nu conţine documentele necesare eliberării adeverinţei  privind grupa de muncă, respectiv decizii, hotărârii ale consiliului de administraţie, liste sau tabele nominale cu privire la încadrarea în grupele de muncă ale foştilor angajaţi ai S.C. A S.A. Gorj.

Nemulţumit de răspunsul pârâtei, reclamantul solicită obligarea acesteia la eliberarea  unei adeverinţe care să certifice încadrarea activităţii sale în grupa a II-a de muncă, pentru perioada  01.03.1987-01.08.1991.

 Pârâta S.C. U S.R.L. este depozitar al arhivei fostului angajator al reclamantului, S.C. A S.A.

 Prin procesul-verbal nr. S S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C. A S.A., a predat pârâtei documentele din arhiva S.C. A S.A., respectiv documente din perioada 1980-1986, care şi-au îndeplinit termenul de păstrare (33 unităţi arhivistice) şi state de plată din perioada 1980-2007(65 unităţi arhivistice).

În conformitate cu art.29 din Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale: ,,(1)Creatorii ori deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art.13, daca acestea se refera la drepturi care îl privesc pe solicitant”.

La art. 126 alin. 1 şi alin.2 din Normele metodologice  de aplicare a Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensiei, aprobate prin H.G. nr.257/2011,  se prevede că:

,,(1) Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr.14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive.

(2) Angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să elibereze aceste adeverinţe, în termen de 30 de zile de la data solicitări: fără a percepe taxe sau comisioane.”

În anexa nr.14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.263/2010 sunt arătate mențiunile pe care trebuie să le cuprindă adeverinţa ce atestă încadrarea în grupa I sau a II-a de muncă, printre care şi menţiunile privind actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr.50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc.), temeiul juridic al încadrării în grupa I sau a II-a de muncă, perioada în care a desfăşurat activitate în grupa de muncă, procentul încadrării în grupa de muncă.

Prin Ordinul nr.50/5 martie 1990, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 20 martie 1990, emis de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Protecţia Muncii, s-au precizat locuri de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cu condiţii deosebite care se încadrau în grupele I şi a II-a de muncă şi metodologia de încadrare a activităţii în grupa I/ a II-a de muncă.

În Ordinul nr. 125 din 5 mai 1990, emis de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Protecţia Muncii, au fost precizate locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cu condiţii deosebite care se încadrau în grupa I şi a II-a de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990, în baza aceleiaşi metodologii reglementate de Ordinul nr. 50/1990.

La  pct.6 şi pct.7 din  Ordinul nr.50/1990  s-au prevăzut următoarele:

,,6. Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de munca concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).

7. Încadrarea în grupele I şi II de muncă se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiţia ca, pentru grupa I, personalul să lucreze în aceste locuri cel puţin 50%, iar pentru grupa II, cel puţin 70% din programul de lucru(…).”

Potrivit prevederilor pct.15 alin.2 din Ordinul nr.50/1990, „ţinând seama de prevederile art. 2 şi 3 din Decretul-lege nr. 68/1990, unităţile au obligaţia să analizeze şi să precizeze, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin, pe baza documentelor existente în unitate, situaţia încadrării personalului în grupele I şi II de munca începând cu 18.03.1969 şi până în prezent.”

Deci, pentru încadrarea salariaţilor în grupa superioară de muncă era necesară nominalizarea persoanelor ce desfăşurau activităţi în grupa a II-a de muncă,  prevăzute în  anexele la Ordinul nr.50/1990 sau Ordinul nr.125/1990, de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele din unităţi(pct.6 din Ordinul nr.50/1990), ţinându-se seama de condiţiile de muncă concrete în care-şi desfăşurau activitatea persoanele respective(nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.), iar deţinătorul arhivei are obligaţia de a elibera adeverinţe privind desfăşurarea activităţii în grupele superioare de muncă, cu condiţia să existe documente primare emise de fostul angajator, prin care salariatul să fi fost încadrat în grupa superioară de muncă.

În cazul de faţă, pârâta, în calitate de depozitar al arhivei fostului angajator al reclamantului,  nu deţine acte primare, prin care angajatorul să fi făcut încadrarea salariaţilor  în grupa a II-a de muncă, potrivit atribuţiilor care îi reveneau în baza legislaţiei speciale.

Aşa cum rezultă din procesul-verbal de predare-primire a arhivei fostului angajator al reclamantului(fila 13 din dosar), pârâtei nu i-au fost predate acte de nominalizare a salariaţilor în grupe superioare de muncă, astfel că, în lipsa acestor documente, pârâta s-a aflat în imposibilitatea de  a emite  adeverinţa care să ateste desfăşurarea activităţii în grupa a II-a de muncă pentru perioada 01.03.1987-01.08.1991.

Păstrătorul arhivei are obligaţia de a elibera adeverinţe doar în baza înscrisurilor ce se regăsesc în arhivă, care să ofere elementele necesare întocmirii adeverinţei, iar în lipsa documentelor primare de încadrare în grupa superioară de muncă, întocmite de angajator, nu este în măsură să aprecieze dacă activitatea salariatului se încadra în grupa superioară de muncă, acesta nefiind atributul său, ci al angajatorului.

În lipsa documentelor primare şi desfiinţării fostului angajator, salariatul are însă posibilitatea formulării acţiunii privind constatarea încadrării activităţii  în grupa superioară de muncă, astfel cum s-a stabilit prin decizia în interesul legii nr.2/2016, pronunţată de  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, urmează a se respinge cererea reclamantului ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamantul P D, împotriva pârâtei S.C. U S.R.L., ca neîntemeiată.

Cu apel în termen de 10 zile de comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 31.01.2017, la Tribunalul Gorj.