Indemnizaţie delegare

Decizie 5619/R din 06.11.2014


Indemnizaţie delegare

 Prin Decizia menţionată s-a admis recursul formulat împotriva Sentinţei Tribunalului Harghita.

Instanţa de control judiciar a reţinut că, cu titlu prealabil, trebuie arătat că, în fapt cursul urmat de către reclamant și pentru care a abținut certificat de absolvire în specializarea conducere și dresaj cu specialitatea patrulare și intervenție, reprezintă în fapt un curs de specializare, pentru dezvoltarea carierei, astfel cum acesta este definit de art. 7 din Ordinul 69/2009 care prevede: Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:

a) cursuri de capacitate profesională, cursuri de capacitate şi cursuri de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare;

b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;

c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului sau evoluţiei în carieră în cadrul instituţiei, cum sunt cursurile de specialitate, cursurile de perfecţionare, cursurile de management etc.

(3) Cursurile în vederea obţinerii calităţii de conductor animale de serviciu constituie cursuri de specialitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. c).

Concluzia instanței de fond în sensul că ar fi fost un curs de pregătire sau perfecționare și nu de carieră ignoră prevederile exprese anterior citate, care includ toate aceste cursuri în noțiunea de dezvoltare a carierei dar și textul art. 8 al aceluiași act normativ care enumeră cursurile de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate, cu mențiunea că acestea se efectuează pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare.

Or, reclamantul nu a promovat în grad ca urmare a absolvirii cursului ci în sensul art. 7 alin. 2 litera c și alineat 3 al aceluiași text, a urmat acest curs de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor postului/evoluția carierei în cadrul instituției.

Conform Ordinului 310/2009 norma 6 de hrană se acordă cadrelor militare permanente, polițiștilor  în activitate, soldaților și gradaților voluntari, personalului contractual cu funcții de conducere, cu excepția celor care beneficiază de prevederile normelor 2-5, 7-9 și 11.

Norma 8  se acordă gratuit, cadrelor militare și polițiștilor care urmează diferite cursuri de carieră, indiferent de durata lor, dacă pe perioada respectivă nu li se acordă diurna de delegare. Cei aflați în astfel de situații primesc în continuare de la unitățile care asigură plata salariului drepturile de hrană prev. De norma 8 sub forma valorii financiare neimpozabile.

Rezultă din cele ce preced că norma 8, aplicabilă cu prioritate situației specifice în care se afla și reclamantul – în timpul cursurilor de carieră – exclude acordarea normei 6 și nu există nici un text care să justifice acordarea diferenței dintre cele două norme, reclamantul neavând pe perioada în care a urmat cursurile dreptul la norma 6 de hrană.

În ceea ce privește faptul neacordării în natură a hranei, pe perioada în care reclamantul s-a aflat la Centru Chinologic din Sibiu, acesta nu poate justifica acordarea diferenței dintre cele două norme dar are a fi avut în vedere în analiza solicitării reclamantului de acordare a indemnizației de delegare.

Din adresa aflată la fila 9 dosar fond rezultă fără echivoc că Centrul Chinologic, aflat în subordinea IGPR, nu a asigurat hrana polițiștilor cursanți în ultimii trei ani, așadar o situație cu caracter de continuitate și care nu putea să nu fie cunoscută de pârâta aflată la rândul său în subordinea IGPR.

 În aceste condiții, instanța reține că devin incidente dispozițiile art. 58 litera g, din Ordinul 136/2004 conform cărora indemnizația de delegare nu se acordă pe timpul cât polițiștii se urmează școli, cursuri sau alte forme de pregătire în unități cu profil de învățământ unde sunt alocați la hrană în natură și sunt încazarmați.

 În cazul de față, reclamantul nu a beneficiat de hrană în natură astfel încât, nu este aplicabilă norma 8 de hrană – care presupune achitarea valorii financiare primite de la unitatea care plătește salariul unității la care se urmează cursul și care asigură hrana în natură.

În condițiile în care unitatea de învățământ nu a asigurat hrana în natură, interpretarea per a contrario a textului  art. 58 litera g, din Ordinul 136/2004 impune acordarea indemnizației de delegare, fiind lipsite de relevanță susținerile pârâtei legate de faptul că este obligația unității de învățământ de a asigura hrana în natură. Astfel cum s-a arătat deja, imposibilitatea îndeplinirii acestei obligații era cunoscută pârâtei care trebuia să facă aplicarea dispozițiilor art. 58 litera g, din Ordinul 136/2004,  iar aspectele legate de culpă nu pot fi reținute în condițiile în care cele două instituții sunt subordonate aceleiași autorități. 

Având în vedere cele ce preced, Curtea reține că pentru perioada 05.08.2013-22.11.2013 reclamantul avea dreptul de a primi indemnizaţia de delegare, dat fiind faptul că a urmat cursuri de specialitate fără a primi hrană în natură. Pe cale de consecință, admițând recursurile  formulate în cauză, Curtea va casa sentința atacată și va dispune admiterea în parte a acțiunii în sensul de a obliga  pârâta să achite membrului de sindicat, indemnizaţia de delegare pentru perioada 05.08.2013-22.11.2013, actualizată cu rata inflaţiei, respingând în rest ca neîntemeiate pretențiile acestuia.