Modificare acte constitutiv persoană juridică. Respingere pentru lipsa Statutului asociaţiei în forma prevăzută de lege.

Hotărâre 71 din 18.05.2016


Cuprins pe materii: 

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, încheiere nr. 71/18.05.2016

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …../2016 din data de 15.04.2016, petenta  Societatea Agricolă A  S ,, , a solicitat instanţei prelungire funcţionării societăţii întrucât s-a încheiat durata de 15 ani.

Conform art. 33 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii ,,(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 – 12;  (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director,,.

Conform art. 6 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii ,, (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat; (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora; b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus; c) denumirea asociaţiei; d) sediul asociaţiei; e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie; g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei; h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice; i) semnăturile membrilor asociaţi; (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h); b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;  c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;  d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor; e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei; f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei; g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.

Prin decizia civilă nr. 1132/26.10.2016 pronunţată de Tribunalul G , s-a stabilit că se poate interpreta, astfel, prin trimiterile succesive realizate de dispoziţiile normative menţionate, că Statutul asociaţiei, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale din data de 12.04.2016, trebuie prezentat instanţei, în vederea operării cuvenitelor menţiuni, în forma indicată de art. 6 alin. 1 din OG nr. 26/2000, respectiv în formă autentică sau atestată de avocat.

Este adevărat că nu este necesar ca Actul constitutiv nu este necesar a fi prezentat în aceeaşi formă, întrucât  dispoziţiile art. 6 din OG nr. 26/2000 sunt aplicabile exclusiv actelor întocmite ulterior intrării acesteia în vigoare. Or, Actul constitutiv în prezenta cauză este reprezentat, conform procesului – verbal  din data de 02.08.1994,  de Contractul de societate agricolă, întocmit anterior intrării în vigoare a OG nr. 26/2000.

De asemenea, tribunalul reţine că nu este necesară prezentarea Hotărârii Adunării Generale în formă autentică sau atestată de avocat, întrucât actul normativ incident în speţă nu prevede o asemenea cerinţă.

Pe de altă parte, este de remarcat că nu toate persoanele care au semnat  Procesul – verbal din data de 15.04.2016 şi Actul adiţional din data de 12.04.2016, în calitate de asociaţi, au aceeaşi calitate conform actului constitutiv, iar eventuale schimbări intervenite cu privire la asociaţi nu au fost probate în cauză.