Pensie intretinere (major)

Hotărâre 292 din 02.02.2017


pensie întreţinere (major)

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PIATRA-NEAMŢ

JUDEŢUL NEAMŢ

S E N T I N Ţ A C I V I L Ă  NR. 292/2017

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect pensie întreţinere (major) formulată de reclamanta AA în contradictoriu cu pârâtul BB.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au lipsit părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele:

- procedura de citare legal îndeplinită;

- cauza este la primul termen de judecată;

- s-a solicitat de către reclamantă judecarea cauzei în lipsă;

Se prezintă mama reclamantei –Arată că reclamanta este la şcoală şi este majoră, împlinind 18 ani la data de 20.09.2016. La intrebarea instantei arata ca nu are procura de reprezentare.

Instanţa, verificând competenţa generală, materială şi teritorială de judecare a pricinii, constată că, în temeiul art. 131 alin. 1 Cod de  procedură civilă raportat la art. 114 Cod procedură civilă este legal sesizată, material şi teritorial cu soluţionarea cauzei având ca obiect pensie întreţinere.

Faţă de  dispoziţiile art. 238 Cod de procedură civilă, instanţa estimează durata necesară pentru cercetarea procesului, la un an.

Instanţa, în temeiul art. 255 şi art. 258 Cod procedură civilă încuviinţează pentru ambele părţi proba cu înscrisuri, apreciind că este utilă, pertinentă şi concludentă putând duce la soluţionarea pricinii cu privire la situaţia de fapt.

Faţă de solicitarea reclamantei de judecare a cauzei în lipsă, faţă de lipsa părţilor şi de împrejurarea că nu mai sunt alte probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine pentru soluţionare.

I N S T A N ŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29.09.2016 sub nr., reclamanta AA a chemat în judecată pe pârâtul BB, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestuia la plata unei pensii de întreţinere în favoarea sa de la data implinirii varstei de 18 ani  (20.09.2016)  si pana la finalizarea studiilor.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că este fiica paratului si prin sentinţa civilă nr.  Judecătoriei Piatra-Neamţ din cadrul dosarului fost incredintata  spre crestere si educare mamei sale Stroia Elena Luminita.

Prin sentinta civila untata de Judecatoria Piatra-Neamt in dosarul atal sau  Balauntescu  Iulian  a fost obligat  sa contribuie  la intretinerea sa  cu cate 25% din veniturile  nete lunare realizate  incepand cu data pronuntarii hotararii  si pana la  majorat.

Prin decizia civila 769/A/18.04.2000 pronuntata de Tribunalul Neamt în dosarul  definitiva la .. s-a admis apelul reclamantei AA  impotriva sentintei civile .. a Judecatoriei Piatra-Neamt si a fost schimbata in parte sentinta  in sensul ca tatal sau  a fost obligat la plata unei pensii de intretinere lunare in cota de 25% incepand cu data de 17.06.1999 si pana la majoratul sau.

A mentionat ca este eleva la colegiul Petru Rares din Piatra Neamt in clasa a XII-a in anul scolar 2016-2017  locuind impreuna cu mama sa.

Avand in vedere ca indeplineste  conditiile legale necesare  promovarii actiunii, a solicitat admiterea cererii si obligarea paratului la plata pensiei de intretinere  pana la finalizarea  studiilor.

In drept, s-au invocat prevederile  art. 499, art. 516, art. 524, art. 527, art. 529, 530, 533 Cod civil,  art. 194, 451 si 453 CPC.

În dovedire, a anexat  în fotocopie înscrisuri (filele 6-11).

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 29 alin. 1 lit. c din OUG 80/2013.

Pârâtul, legal citat a formulat intampinare la 27.10.2016 prin care a solicitat admiterea actiunii.

In drept, s-au invocat prevederile art. 499 Cod civil.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, până la atingerea vârstei majoratului, reclamanta a beneficiat de pensie de întreţinere, conform Sentinţei civile nr. pronunţată în dosarul nr. … al Judecătoriei Piatra Neamţ (f.10 ds.) schimbata in parte prin Decizia civila pronuntata de Tribunalul Neamt in cadrul dosarului, pârâtul fiind obligat să-i achite acesteia o contributie de întreţinere în cota de  25% din veniturile  lunare nete  incepand cu data de  .. si pana la majoratul minorei.

Reclamanta a împlinit vârsta de 18 ani la data de 20.09.2016, dar se află în continuarea studiilor, fiind eleva la cursurile de zi în anul scolar 2016-2017 la Colegiul National Petru Rares, aşa cum rezultă din adeverinta  3923/19.09.2016 (fila 8).

În drept, conform dispoziţiilor art.513, art.516 al.1 şi art.529 al.1 Cod civil, între părinţi şi copii există obligaţia legală de întreţinere, care este datorată potrivit cu nevoile celui care o solicită şi posibilităţile de plată ale celui ce urmează să fie obligat, iar dispoziţiile art. 499 Cod Civil, reglementează obligaţia specială de educare şi instruire ce revine părinţilor, atât cu privire la copilul minor cât şi la cel major.

În acest sens, reţine instanţa că, potrivit art. 499 alin.3 Cod civil „Părinţii sunt obligaţi să îl întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.”

În consecinţă, reţine instanţa că reclamanta a dovedit starea sa de nevoie fiind în continuarea studiilor, învăţământ de zi şi neputându-se întreţine din muncă, iar din probele administrate nu a rezultat ca ar avea  bunuri.

În ceea ce-l priveşte pe debitorul obligaţiei de întreţinere, instanţa constată ca a fost de acord cu admiterea cererii.

Conform art. 530 Cod civil, obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin  asigurarea celor necesare traiului şi, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională, însă dacă această obligaţie nu se execută de bunăvoie, în natură, instanţa de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere, stabilită în bani. Ca atare, plata pensiei de întreţinere în bani este a doua opţiune la care instanţele trebuie să se oprească dacă se dovedeşte că unul dintre părinţi nu sprijină financiar copilul.

Prin înscrisurile depuse la dosar de către parti a fost răsturnată prezumţia de bunăcredinţă cu privire la pârât.

Astfel, în cauza nu s-a dovedit faptul ca paratul a prestat intretinere catre reclamanta de la data cand aceasta a devenit majora.

In consecinta, se impune în prezent, când reclamanta este majoră, stabilirea unei pensii de întreţinere în bani, în condiţiile în care paratul nu locuieşte împreună cu reclamanta.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite cererea de chemare în judecată, avand ca obiect stabilire pensie de intretinere copil major.

În ceea ce priveşte cuantumul contributiei de întreţinere la care va fi obligat pârâtul, instanţa reţine că dispoziţiile legale prevăd obligaţia sa de a stabili un cuantum capabil să satisfacă nevoile reale actuale ale creditorului pensiei de întreţinere, fără a depăşi pragul stabilit de lege şi ţinând cont de variaţiile pe care le pot suferi în timp veniturile debitorului. În acest sens, se vor avea în vedere dispoziţiile art.529 al.2 Cod civil, potrivit cărora „Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii”.

Faţă de acestea, va obliga paratul BB la plata unei contribuţii de întreţinere lunare în favoarea reclamantei AA in cuantum  de 25% din venitul net obţinut, dar nu mai putin de 25% din salariul minim pe economie începând cu data de 20.09.2016 şi până la terminarea studiilor reclamantei, dar fără a depăşi vârsta de 26 ani.

Pensia va fi acordată în cotă procentuală, instanţa apreciind că este în interesul reclamantei această modalitate de stabilire a pensiei, pentru a nu fi nevoită să introducă alte acţiuni în eventualitatea modificării veniturilor pârâtului, acesta din urmă nefiind nici el prejudiciat în raport de eventualele fluctuaţii ce vor interveni în veniturile sale.

Data de la care este datorată contribuţia de întreţinere este data de 20.09.2016, in cauza nefacandu-se proba achitarii unor contributii lunare ulterioare acestei date cu care paratul a fost, de altfel de acord, prin intampinare, iar obligaţia pârâtului va dura până la finalizarea studiilor de către reclamantă, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite  acţiunea formulată de reclamanta, în contradictoriu cu pârâtul BB, jud. Neamţ, având ca obiect pensie de întreţinere.

Obliga paratul BB la plata unei contribuţii de întreţinere lunare în favoarea reclamantei AA in cuantum  de 25% din venitul net obţinut, dar nu mai putin de 25% din salariul minim pe economie începând cu data de şi până la terminarea studiilor reclamantei, dar fără a depăşi vârsta de 26 ani.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare la Tribunalul Neamt care se depune la Judecătoria Piatra Neamt.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.02.2017.