Contestatie la executare

Sentinţă civilă 10 din 07.04.2017


Cod ECLI contestaţie la executare

Operator de date cu caracter personal 3953

Dosar nr. XXXXX/193/2016

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. XXXX/2017

Şedinţa publică de la xx.xx.xxxx

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorul ORAŞUL BUCECEA şi pe intimatele CEC BANK SA AGENŢIA DOROHOI şi  X. S.R.L., având ca obiect „contestaţie la executare”.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă şi când, din lipsă de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi, când, în aceeaşi compunere,

După deliberare,

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul instanţei la data de xx.xx.xxxx, f.3-5, debitorul – oraş Bucecea solicită în contradictoriu cu creditoarea C.E.C. Bank S.A. anularea ca nelegale a actelor de executare  întocmite în ds.ex.nr.XXXX/XXXX al B.Ex.J.G. C. M..

În fapt, se arată că actele de executare întocmite de executorul judecătoresc vizează executarea unei alte obligaţii decât cea din titlul executoriu şi din încheierea de încuviinţare a executării silite.

Astfel prin Somaţia din data de xx.xx.xxxx, executorul judecătoresc pune în vedere contestatoarei  să preda bunul mobil buldoexcavator KOMATSU tip WB93S5, an fabricaţie 2007, serie de fabricaţie XXXXXXXXXXXXXXXXXX, serie motor XXXXXXX, creditoarei C.E.C. BANK S.A., deşi, pe de o parte, titlul executoriu invocat este Contractul de gaj fără deposedare nr. XXX/xx.xx.xxxx, încheiat de creditoare cu S.C. X S.R.L. Dorohoi, titlu care nu este de natură să confere creditoarei dreptul de a primi acest bun în posesie, iar pe de altă parte, prin încheierea din data de xx.xx.xxxx pronunţată în dosarul nr. XXXXX/193/2016, Judecătoria Botoşani a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu „contract de gaj fără deposedare”, iar nu executarea silită a obligaţiei de predare a bunului, cum i s-a pus în vedere de către executorul judecătoresc.

Solicită contestatoarea să se aibă în vedere că în speţă, creditoarea C.E.C. BANK S.A. nu este proprietarul bunului, ci doar beneficiarul unui drept real asupra bunului ce decurge din încheierea contractului de gaj fără deposedare cu proprietarul bunului, iar acest contract de gaj, care este şi titlul executoriu al creditoarei, nu este de natură a-i conferi acestuia dreptul de a dobândi posesia bunului pe calea executării silite.

În cauza de faţă executarea silită înseamnă vânzarea bunului de către executorul judecătoresc şi distribuirea preţului obţinut din vânzarea creditului C.E.C. BANK, iar nu predarea bunului, obligaţie pentru care nu există nici un titlu executoriu şi nici o încuviinţare de executare silită.

Solicită să se observe că executorul judecătoresc, în mod nelegal, solicită îndeplinirea unei alte obligaţii  decât cea pentru care există titlul executoriu şi pentru care a fost încuviinţată executarea silită.

Pe cale de excepţie contestatoare invocă excepţia prescripţiei dreptului de creanţă al creditoarei C.E.C. Bank SA şi solicită să se constate că dreptul material al creanţei deţinute de creditoare este prescris inclusiv în ceea ce priveşte executarea garanţiilor, în virtutea principiului de drept accesium sequitur principale.

Se arată că izvorul creanţei îl constituie contratele de credit încheiate între S.C. X Company S.R.L. Dorohoi şi C.E.C Bank S.A., iar bunul care face obiectul prezentei executări  a fost  adus în garanţie de împrumutatul S.C. X Company S.R.L. Dorohoi.

Având în vedere că prin încheierea nr. XXX/xx.xx.xxxx, Tribunalul Botoşani a dispus deschiderea procedurii insolvenţei asupra debitoarei S.C. X Company S.R.L. Dorohoi  fiind stabilit ca termen de înscriere a creanţelor data de xx.xx.xxxx, iar creditoarea C.E.C Bank S.A. este înscrisă în tabelul preliminar cu o creanţă garantată în sumă de 535.914,94 lei şi o creanţă chirografară în sumă de 126631,96 lei, ambele creanţe figurând în tabelul preliminar ca şi creanţe scadente consideră că nu există nici o creanţă nescadentă.

Luând în considerare prima ipoteză solicită să se constate că creditoarea a declarat scadente creditele acordate debitoarei cel mai târziu la data de xx.xx.xxxx şi invocă excepţia prescripţiei dreptului de creanţă, inclusiv în ceea ce priveşte executarea garanţiilor la contractul de credit.

În cea de-a doua ipoteză, în care banca nu şi-ar fi înscris dreptul de creanţă pentru creanţele nescadente reprezentând rate de credit aferente perioadei următoare datei de înscriere a creanţei solicită să se constate incidenţa în speţă a disp. art. 76 din legea nr.85/2006, creditoarea C.E.C. Bank S.A. fiind decăzută în ceea ce priveşte realizarea creanţelor respective împotriva debitoarei.

Mai arată contestatoarea că dreptul real al creditoarei C.E. Bank S.A. a fost înscris în arhiva electronică de garanţii reale imobiliare abia în anul 2012, astfel încât la data achiziţionării utilajului, xx.xx.xxxx, acest drept nu le era opozabil.

Mai precizează că nu a avut cunoştinţă de actele care sunt evidenţiate că stau la baza executării silite, respectiv: contractul de gaj fără deposedare nr. XXX/xx.xx.xxxx asupra buldoexcavator KOMATSU tip WB93S5, an fabricaţie 2007, serie de fabricaţie XXXXXXXXXXXXXXXXXX, serie motor XXXXXXX, accesoriu al contractului de credit nr. XXX/xx.xx.xxxx, modificat prin actele adiţionale X/xx.xx.xxxx, X/xx.xx.xxxx, X/xx.xx.xxxx şi X/xx.xx.xxxx, ordonanţa de clasare a urmăririi penale nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx.

Primăria oraşului Bucecea nu a fost niciodată parte în vreun contract de credit cu C.E.C. BANK SA- Agenţia Dorohoi şi care să aibă ca accesoriu contractul de gaj fără deposedare nr. XXX/xx.xx.xxxx.

Se mai arată că buldoexcavatorul este proprietatea Consiliului Local al Oraşului Bucecea, evidenţiat în inventarul acesteia de la data de xx.xx.xxxx şi până în prezent la Mijloace fixe, domeniu privat, poziţia 5 din inventar şi a fost achiziţionat prin contractul de furnizare nr. XXXX/xx.xx.xxxx, de la SC X COMPANY SRL Dorohoi, reprezentată prin M. I. V., cu funcţia de administrator.

Achiziţionarea s-a făcut cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiuni de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, prin publicare pe SEAP şi cu respectarea tuturor etapelor procedurale.

La contestaţie s-au ataşat taxă de timbru şi înscrisuri, f.6-36.

Prin nota de la f.41-42 contestatorul formulează precizări la acţiune  prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesual active a Primăriei oraşului Bucecea, aşa cum s-a trecut în toate actele de executare silită, inclusiv în încuviinţarea de admitere a executării silite din dosar nr. XXXXX/193/2016, în cauză având calitate Oraşul Bucecea.

Arată  reclamanta că a dobândit cu bună- credinţa dreptul  de proprietate, având toate atributele dreptului de proprietate asupra bunului mobil - buldoexcavatorul, care a intrat în mod legal şi public în proprietatea Consiliului Local al Oraşului Bucecea prin licitaţie /achiziţie publică, conform OUG nr.34/2006, având la baza contractul de furnizare nr.XXXX/xx.xx.xxxx de la S.C. “X COMPANY” S.R.L. Dorohoi. Deşi cumpărarea acestui bun s-a făcut în mod public, instituţia interesata, C.E.C. BANK S.A.Dorohoi, nu a opus nici un drept asupra acestui bun (“revendicare” ori “obligaţia de a face”) până la înscrierea în lista credală nr.XXXX din xx.xx.xxxx, iar până la data începerii lichidării a S.C. “X COMPANY” S.R.L. Dorohoi, în dosarul de insolventa nr.XXXX/40/2011 al Tribunalului Botoşani, lichidatorul judiciar economist. L. D., care reprezenta interesele creditorilor, nu a recuperat de la societatea în insolvenţă bunuri ori sume care sa acopere in întregime creditul de la C.E.C. Bank.

Consideră reclamanta că proprietarul de bună-credinţă păstrează bunul deoarece a plătit în mod corect preţul, dar in cazul creditorul gajist el nu poate susţine că a cumpărat bunul (fiind exclusa noţiunea de proprietate) şi va pierde dreptul de gaj şi cât timp debitorul obligaţiei contractuale cu C.E.C. Bank are ca administrator pe lichidatorul judiciar L. D., C.E.C. Bank nu are calitate procesuala activă şi nu poate solicita executarea silită a debitului datorat de S.C. “X COMPANY” S.R.L. Dorohoi. Contractul de împrumut a fost în desfăşurare cu societatea debitoare până la înscrierea C.E.C. Bank-ului în tabelul creditorilor societăţii, iar obligaţia de recuperare a creanţelor datorate de societate revine lichidatorului judiciar şi în momentul de fata, procedura insolvenţei nu este finalizată.

 Mai precizează că între Oraşul Bucecea si C.E.C. Bank nu exista nici un raport juridic din care sa reiasă ca are vreo obligaţie faţă de aceasta.

Se ataşează noi înscrisuri, f.43-50.

*

Intimata creditoare C.E.C. Bank S.A. a formulat întâmpinare intitulată precizare, f.55-57, prin care arată că, la  data de xx.xx.xxxx a fost încheiat, între C.E.C. BANK SA şi X. S.R.L., Contractul de vânzare-cumpărare de creanţe nr. RU/XXX/xx.xx.xxxx, prin care C. a cesionat în favoarea X. S.R.L., creanţa avuta împotriva S.C. X COMPANY SRL, rezultata şi din Contractul de credit nr. XXX/xx.xx.xxxx modificat si completat cu Actele adiţionale 1-4, la care a fost declarata scadenta anticipat în totalitate, împreuna cu toate drepturile cedente rezultând din sau în legătură cu contractul de credit, incluzând, fără a se limita la: „(i) toate drepturile prezente şi viitoare, dobânzile şi beneficiile în legătură cu Contractul de credit; (ii) orice fel de garanţii în legătură cu creanţele cedate.”

Se arată că noul creditor al creanţei deţinută de către C.E.C. BANK S.A., împotriva debitoarei S.C. X COMPANY S.R.L., este X. S.R.L., iar debitoarea a fost notificata cu privire la cesiunea de creanţa prin notificarea nr. BT/B/14/03.01 2017 şi solicită să se constate lipsa calităţii procesuale active a C.E.C. BANK SA şi să se introducă în cauză  cauza X. S.R.L .

S-a ataşat notificarea de cesiune de creanţă, f.56-57.

Din oficiu s-a solicitat şi a fost ataşat dosarul de executare, f.62-118.

*

În cauză a intervenit şi creditoarea cesionară, conform cererii depuse la f.121, 122 prin care solicită să se ia act de transmiterea convenţională a calităţii procesuale a intimatei C,E,C Bank S.A.  prin cesiunea de creanţă intervenită, în sensul înlocuirii intimatului cedent cu intimatul cesionar.

Arată că, la data de xx.xx.xxxx a fost semnat de Contractul de vânzare-cumpărare creanţe nr. XXXX/xx.xx.xxxx, prin care C.E.C. Bank S.A. a cesionat creanţa sa împotriva X Company S.R.L., iar opozabilitatea cesiunii se realizează potrivit art. 1578-1581 Cod civil.

În lumina cesiunii intervenite consideră că, în prezenta cauză operează o transmitere convenţională a calităţii procesuale a intimatului C.E.C. Bank S.A toate drepturile prezente şi viitoare ale creditului iniţial, revenind de la data de xx.xx.xxxx în favoarea acesteia, care devine creditorul societăţii debitoare şi deţine toate drepturile principale şi accesorii pe care creanţa le-a oferit şi creditorului iniţial.

Se ataşează contractul de vânzare-cumpărare creanţe, f.123-163.

Contestatoarea a depus şi concluzii scrise prin care solicită admiterea contestaţiei la executare, desfiinţarea tuturor  actelor de executare şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Solicită contestatoarea să se constate că Primăria oraşului Bucecea nu are calitate procesuală în cauză raportat la dispoziţiile art. 20 din Lg. 215/2001 şi reia susţinerile din anterioare cu privire la această excepţie.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesual pasive a C.E.C. Bank- Agenţia Dorohoi, invocată de aceasta  ca urmare a cesionării creanţei către X. solicită respingerea acesteia pentru următoarele motive:

Ca si Oraşul Bucecea, X este terţ faţă de contractul de împrumut nr.XXX/xx.xx.xxxx, încheiat între C.E.C. Bank- Agenţia Dorohoi şi S.C. “X COMPANY” S.R.L. Dorohoi (fila 85 dosar), între contestatoare şi cesionar neoperând nici un raport juridic execuţional.

Notificarea cesiunii de creanţa (fila 45 dosar) s-a făcut către S.C. “X COMPANY” S.R.L. Dorohoi, dar fără înştiinţarea lichidatorului judiciar, iar contractul de cesiune de creanţa către X. S.R.L. nu constituie titlu executoriu.

Consideră contestatoarea că, prin schimbarea creditorului s-a schimbat şi temeiul juridic în baza căruia s-a solicitat executarea silită.

Prin „dobândirea” creanţei de către cesionarul ce nu deţine calitatea de instituţie de credit cu obiect de activitate principal creditarea, caracterul intuitu personae al contractului de credit nu se transmite şi cesionarului neprofesionist în materie de creditare, iar contractul de cesiune nu reprezintă titlu executoriu.

Dreptul la executare silită acordat instituţiilor de credit prin art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 are un caracter intuitu personae, acordat tocmai în considerarea instituţiei bancare, raportat la particularităţile acestui tip de activitate, neputând fi transferat unei persoane care nu este instituţie de credit. Contractul de credit este titlu executoriu exclusiv în ce priveşte raporturile juridice dintre împrumutător şi împrumutat.

Din moment ce contractul de cesiune nu reprezintă un titlu executoriu, nici dreptul de creanţă al societăţii X. nu are un asemenea caracter, fiind necesară obţinerea unui titlu executoriu pentru satisfacerea acestei creanţe.

Se arată că, faţă de Oraşul Bucecea nu se poate realiza executarea silită, fiind un terţ dobânditor de bună- credinţă al bunului mobil - buldoexcavatorul KOMATSU tip WB93S5, care a intrat în mod legal şi public in proprietatea Consiliului Local al Oraşului Bucecea prin licitaţie (achiziţie publica), conform OUG nr.34/2006, având la baza contractul de furnizare nr.XXXX/xx.xx.xxxx de la S.C. “X COMPANY” S.R.L. Dorohoi.

O dată cu depunerea actelor pentru licitaţie, reprezentantul societăţii “X COMPANY” S.R.L. Dorohoi, M. I. V., a declarat ca activităţile sale comerciale nu fac obiectul unui angajament cu creditorii.

Cumpărarea buldo-excavatorului s-a făcut în mod public, iar instituţia interesata, C.E.C. BANK Dorohoi, nu a opus nici un drept asupra acestui bun până la înscrierea in lista credală nr.1324 din xx.xx.xxxx.

Contractul de împrumut între C.E.C. Bank Dorohoi şi S.C. “X COMPANY” S.R.L. Dorohoi s-a încheiat în anul 2007 (contract de credit nr.XXX/xx.xx.xxxx), când era in vigoare vechiul Cod civil, care a rămas aplicabil pârtilor contractante, cât şi cesionarului. Raportul juridic principal intre contractanţi era creditul în lei, iar raportul juridic accesoriu era gajul fără deposedare care echivalează cu o promisiune de a da lucrul în gaj.

Se invocă dispoziţiile art.117 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a noului Cod civil, conform cărora obligaţia transmisa prin preluare de datorie îşi păstrează regimul stabilit de normele in vigoare la data naşterii obligaţiei şi se arată că,  în cazul dobânditorului de bună - credinţa proprietarul păstrează bunul deoarece a plătit în mod corect preţul, dar în cazul creditorul gajist el nu poate susţine ca a cumpărat bunul (fiind exclusa noţiunea de proprietate) şi va pierde dreptul de gaj.

*

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că este investită cu judecarea unei contestaţii la executare formulată în baza art.712-720 C.p.c.

Contestaţia este neîntemeiată şi va fi respinsă ca atare.

Este , de asemenea, neîntemeiată şi excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită invocată de contestatoare, astfel că va fi respinsă şi aceasta.

Pentru a hotărî astfel, instanţa reţine că, în ceea ce priveşte dreptul de a cere executarea silită al creditoarei, este generat de titlul executoriu contract de gaj fără deposedare nr.XXX/xx.xx.xxxx asupra unui buldoexcavator, modificat şi completat prin actele adiţionaleX/xx.xx.xxxx, X/xx.xx.xxxx, X/xx.xx.xxxx şi X/xx.xx.xxxx, acest contract garantând restituirea împrumutului acordat de creditoarea CEC SA către SC X Company SRL în valoare de 300.000 lei, prin contractul de împrumut nr.XXX/xx.xx.xxxx.

Deşi creditoarea s-a adresat executorului judecătoresc la data de xx.xx.xxxx, aceasta a făcut anterior demersuri pentru recuperarea creanţei, înscriindu-se pe tabloul creditorilor debitoarei aflate în insolvenţă la data de xx.xx.xxxx,cf.f.50, dată la care în mod cert era scadentă şi exigibilă creanţa creanţa.

Creditoarea nu a precizat data declarării scadenţei anticipate, însă figurează înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor debitorului întocmit la data de xx.xx.xxxx, cu sumele garantate.

xx.xx.xxxx lipsei calităţii procesuale pasive, întemeiate pe cesiunea de creanţă.

Această excepţie nu este dată faţă de apărările ce izvorăsc din contract, astfel că în ceea ce priveşte caracterul cert şi exigibil al creanţei, creditoarea cesionară este parte în cauză alături de cedentă , fiind mai în măsură decât cea de-a doua să ofere informaţii în legătură cu evoluţia plăţilor, cu scadenţa anticipată şi cu intervalul în care curge dreptul de a cere executarea silită, aspecte pe care le-a transmis prin cesiune în 2016 într-un mod netransparent şi în legătură cu care procedura o îndatorează să formuleze obligatoriu apărări.

Cu toate că creditoarea cedentă CEC nu s-a conformat acestor obligaţii procesuale, iar creditoarea cesionară X., la rândul ei şi-a asumat doar formal calitatea de creditoare în cauză, probând că a notificat pe debitoare despre cesiune, dar fără a preciza în ce constă creanţa dobândită şi nici dacă aceasta este o creanţă exigibilă, instanţa observă în cursul procedurii de insolvenţă s-a sesizat vânzarea garanţiei bunului rezervat de creditoarea CEC pentru garantarea creanţei sale, astfel că s-a formulat la data de xx.xx.xxxx plângere penală, finalizată cu ordonanţa de clasare a urmăririi penale din xx.xx.xxxx dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi, f.114-115, menţinută la data de xx.xx.xxxx, f.117.

Debitoarea în insolvenţă a fost informată despre soluţia dată plângerii penale, de respingere a acuzaţiei de bancrută frauduloasă pe considerentul că vânzarea garanţiei către debitoarea urmărită în cauză a avut loc anterior intrării în insolvenţă, la data de xx.xx.xxxx.

Întrucât creditoarea CEC nu a fost informată despre această vânzare şi nu a cunoscut-o nici din surse publice, şi nici nu a putut acţiona după intrarea în insolvenţă a debitoarei, când s-a cunoscut despre înstrăinarea garanţiei, în sensul executării silite, fiind ţinută de soluţionarea plângerii penale, al cărei scop era readucerea în patrimoniul debitoarei a bunului-garanţie, în cazul ei concret dreptul de a cere executarea silită contra achizitoarei bunului curge de la soluţia de menţinere a ordonanţei de clasare, dată prin ordonanţa de respingere a plângerii din xx.xx.xxxx.

Faţă de această dată de la care creditoarea putea şi trebuia să cunoască faptul că bunul său nu se întoarce în patrimoniul debitoarei ci rămâne la achizitorul oraşul Bucecea, s-a născut dreptul de a cere executarea silită a acestei părţi pentru valorificarea garanţiei sale, astfel că este formulată în termenul general de prescripţie de 3 ani cererea de executare silită împotriva acestui debitor la data de xx.xx.xxxx.

Prin urmare excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită invocată de contestator  nu este întemeiată şi va fi respinsă ca atare.

În ce priveşte celelalte obiecţii privind executarea silită, respectiv că :

-executarea silită a contractului de gaj fără deposedare nu –i permite creditoarei să obţină bunul în natură,

-că dreptul creditoarei de garanţie nu era public la data achiziţiei şi nu îi era opozabil oraşului Bucecea, achizitor de bună credinţă, care nu are în raport cu creditoarea calitatea de debitor, la fel cum nici aceasta nu este creditoarea sa şi cu atât mai puţin ţerţa cesionară X. SA,

-mai mult că însuşi contractul de cesiune de creanţă nu îi este opozabil şi că nu reprezintă titlu executoriu,

-că pe durata desfăşurării procedurii lichidării judiciare se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale,

-ineficienţa garanţei gajului fără deposedare în ce priveşte predarea efectivă a bunului, debitorul contestator opinând că prin garanţia sa, debitoarea falită şi-a asumat o simplă promisiune şi nu datorează predarea bunului promis ca garanţie, ci despăgubiri pentru neonorarea promisiunii, creditoarea pierzând dreptul de gaj ca urmare a vânzării bunului promis a fi oferit ca gaj la licitaţie publică.

Instanţa observă că aceste obiecţiuni nu sunt întemeiate şi le va respinge, astfel că va respinge, în consecinţă şi contestaţia la executare.

În acest sens instanţa observă că atât contractul de credit nr.XXX/xx.xx.xxxx, cât şi contractul de garanţi reală mobiliară fără deposedare nr.XXX/xx.xx.xxxx au fost încheiate ca raporturi juridice obligaţionale , iar nu ca promisiuni, în ce priveşte garanţia creditului aceasta fiind în ambele acte enunţată expres ca o garanţie reală mobiliară.

Caracterul de obligaţie propriu-zisă, iar nu de promisiune a garanţiei rezultă şi din împrejurarea că toate bunurile aduse în garanţie printre care şi acela în litigiu trebuie asigurate de către debitoarea împrumutată pe cheltuiala sa, tocmai pentru ca în cazul dispariţiei, uzurii sau altor riscuri să poată fi recuperată măcar o asigurare. Este singura ipoteză executare indirectă prin plata unor daune, care însă nu exonera pe posesorul bunului în caz de regres al asiguratorului, din cauza caracterului real al garanţiei.

Într-adevăr, garanţia fiind fără deposedare, debitorul garant putea vinde bunul, însă numai cu acordul expres al creditoarei, caz în care, în virtutea caracterului real al garanţiei, aceasta se strămuta asupra preţului încasat, cf. art.II şi IV lit.c din contractul de garanţie, f.106.

În cauză vânzarea s-a făcut cu încălcarea condiţiei impuse de creditor, în lipsa consimţământului acestuia, astfel că în mod legal acesta uzează de dreptul său de urmărire, consacrat de art.23 al.2 din Legea 99/1999, potrivit cu care :

Dacă debitorul a dispus de bunul sau dreptul afectat garanţiei, în situaţia în care nu-şi îndeplineşte obligaţia garantată, creditorul poate urmări bunul afectat garanţiei precum şi produsele lui, indiferent în posesia cui s-ar găsi acesta.

Împrejurarea că gajul era fără deposedare a fost greşit calificată ca o promisiune, acest aspect având importanţă numai sub aspectul exercitării posesiei până la valorificarea garanţie, ca varietate a executării contractului de gaj, lipsa deposedării semnificând că posesia este permisă debitorului sub controlul creditorului.

În caz de neexecutare a obligaţiei garantate însă creditorul are dreptul conform art.V din contractul de garanţie să treacă la executarea bunurilor aduse în garanţie, fie prin luarea directă în posesie a bunului, fie cu concursul executorului judecătoresc, conform Codului de procedură civilă.

Aşadar, dispoziţiile contractului sunt evidente în ce priveşte caracterul real şi efectiv al garanţiei, precum şi în ce priveşte dreptul creditorului de urmărire a bunului în mâinile oricărui posesor ce l-a dobândit fără consimţământul său, ca în cauză.

Împrejurarea că debitorul actual este de bună credinţă şi că a plătit preţ pentru bun este un argument pentru o eventuală acţiune în evicţiune contra vânzătoarei şi pentru a avea temei să se înscrie la masa credală să-şi recupereze acest preţ, dat nu o exonerează pe debitoarea în cauză de răspunderea faţă de creditoarea urmăritoare, care avea dreptul inclusiv să ridice prin mijloacele proprii bunul executat silit în cauză.

Nu sunt întemeiate prin urmare afirmaţiile referitoare la lipsa calităţii de debitoare /creditor sau lipsa unui raport juridic obligaţional.

Tot astfel sunt neîntemeiate afirmaţiile potrivit cărora creditoarea cesionară nu ar avea drept de urmărire contra debitoarei sau nu ar deţine titlu, în condiţiile în care prin cesiune s-a transmis contractul de garanţie ce reprezintă titlu executoriu cu toate prerogativele sale de preferinţă şi de urmărire, cesiunea fiind doar un mod de transmitere a obligaţiilor, iar nu de depreciere sau de modificare a lor, aspecte subliniate contant şi în jurisprudenţa ÎCCJ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de debitorul Oraşul Bucecea, cu sediul în oraş Bucecea, str. Calea Naţională, nr. 70, judeţul Botoşani, în contradictoriu cu creditoarea C.E.C. Bank S.A -Agenţia Dorohoi, cu sediul în mun. Dorohoi, str. Grigore Ghica, judeţul Botoşani şi creditoarea - cesionară X. S.R.L., cu sediul în sector 4, Bucureşti, str.Intrarea Nestoriei, nr. 1, et. 10,

Respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită invocată de debitor.

Cu apel, ce se depune la Judecătoria Botoşani în 10 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţa publică de la xx.xx.xxxx

Preşedinte,Grefier,