Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2364 din 11.11.2015


Prin cererea înregistrată sub nr…../207/2015 contestatoarea  S.C. P.  SNC prin lichidator CII T. E. M.,  în contradictoriu cu intimata  A.J.F.P. OLT- SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL, a solicitat ca pe calea contestaţiei la executare să se dispună anularea titlului executoriu nr. OT425640 din data de 02 07.2015 emis de AJFP Olt Serviciul Fiscal Caracal iar pe cale de consecinţa constatarea ca netemeinica si nelegala a sumei de 260 lei reprezentant debit şi  penalităţi

În fapt, se arată că,  prin  încheierea nr.647/18 03.2005 emisa de judecătorul delegat al ORC de pe langa Tribunalul Olt s-a dispus constatarea dizolvării de drept a  S.C. P.  SNC aliata pe lista anexa, care face parte integranta din încheiere la poziţia 798.

Prin Rezoluţia nr.2478/25.03.2015 ORC de pe lângă Tribunalul Olt a fost numit lichidator Cii T. E. M. al debitoarei S.C. P.  SNC cu sediul în Caracal, str. A… nr. 1, bl… ap. 16, judeţul Olt, având cod unic de identificare fiscală 4622111 înregistrai la Registrul comerţului sub nr. J28/1424/1992, se află în procedura de dizolvare judiciara conform ari.237 alin.6, 7 din Legea nr.31/1990.

Conform prevederilor art.253 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificările si completările ulterioare, lichidatorul judiciar a notificat Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caracal prin adresa nr.2/25.06.2015 prin care s-a solicitat comunicarea situaţiei financiare a debitoarei S.C. P.  SNC , deoarece pe sile-ul Ministerului de Finanţe nu s-a regăsit Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caracal a răspuns prin adresa nr OT425300 înregistrata la sediul lichidatorului cu nr.5/08.07.2015, ca pentru debitoarea  S.C. P.  SNC s-a emis Titlu executoriu nr.OT425640/02 .07.2015 pentru suma de 260 lei reprezentând debit şi  penalităţi

Debitoarea S.C. P.  SNC nu a depus bilanţ anual la ORC de pe langa Tribunalul Olt si nici la ANAF Olt din anul 2004 si nu a actualizat actele de sediu ceea ce a determinat intrarea in procedura de dizolvare conform art.237 din Legea nr.31/1990.

Totodată, debitoarea nu figurează cu bunuri mobile si imobile conform adresei emise de Primăria Caracal nr. 16240/01.07.2015 înregistrata la sediul lichidatorului cu nr. 6/08.07 2015

În motivarea cererii se arată că prin emiterea titlului executoriu nr. OT425640/02 .07.2015 au fost încălcate prevederile art.145 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscal, republicată „Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită.

Prin emiterea titlului executoriu susmenţionat nu se justifică penalitatea de 260 lei  în condiţiile  în care nu se respectă art.15 din ordonanţa nr.68/1997R „dreptul de a  constata nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe se prescrie într-un termen de 5 ani”.

Creanţa de 260 lei nu se justifică, deoarece debitorul nu a depus bilanţ anual din anul 2004,  astfel ANAF Caracal  încălcând prevederile art.91 din OG br.92/2003 privind Codul de pr. fiscal, R „Dreptul  organului fiscal de a stabili obligaţiile fiscal se prescriu în termen de 5 ani.

În drept, se invocă dispoz.  OG 92/2003, Ordonanţa nr.68/1997R, Legea nr.31/1990.

S-a depus la dosar titlu executoriu din  02.07.2015,  încheierea nr.647 din 18.03.2005, adresa din  01.07.2015.

În data de 16.09.2015 intimata  A.J.F.P. OLT- Serviciul Fiscal Municipal Caracal a formulat întâmpinare solicitând respingerea cererii formulată de petentă, ca  neîntemeiată şi nelegală. 

In fapt, contestatorul Cil T. E. M., in calitate de lichidator pentru SC P. SNC a formulat contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nr. OT 425640 din 02.07.2015 emis de Serviciul Fiscal Municipal Caracal pentru suma de 260 de lei.

In drept, contestaţia la executare în materie fiscală trebuie fundamentată în primul rând pe baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 92/2003 R privind Codul de Procedură Fiscală, prevederi care pot fi coroborate cu dispoziţiile art. 711 şi următoarele din Noul Cod de Procedură Civilă

Conf. art.172 (3) Cod de Procedură Fiscală contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege

Coroborând prevederile acestui articol cu prevederile art. 711 din NCpc în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac rezultă in mod clar că instanţei ii este interzis în mod expres .sa intre pe fondul titlului .atât timp cat acesta provine de la un organ jurisdicţional şi pentru acesta este prevăzută o alta cale de atac, nu contestaţia la executare.

Arată că prin contestaţia la executare in materie fiscală nu se poate aduce în discuţie fondul titlului in baza căruia se porneşte executarea acestui .ci numai probleme strict legate de formă, având in vedere ca pentru fondul acestor titluri executorii există căi de atac specifice.

Astfel, suma de 260 lei înscrisa in titlul executoriu este formata din : 50 lei conform Dec. 650/13.01.2003 SC P. SNC fiind sancţionată pentru nedepunere in termen a declaraţiilor; 50 lei conform pvc nr.493733 din 12.06.1997; 60 lei conform pvc nr.469707 din 12.09.1997 ; 100 lei conform pvc nr.469730 din 17.07.1999.

SFM Caracal ca urmare a încheierii nr. 647 din 18.03.2005 prin care s-a constatat dizolvarea de drept a societăţii SC P. SNC , a formulat cerere de numire lichidator pentru debitele cu care aceasta era înregistrata la SFM Caracal, iar prin încheierea nr. 1980/11.08.2005 a fost numit lichidator al societăţii SC E. G. SRL .

Conform art.110 alineat 3 din OG.92/2003* „Titlu de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii".

Acelaşi act normativ prevede la art.136 alineat 1: În cazul în care debitorul nu-şi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente pentru stingerea plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silită, potrivit prezentului cod.

Titlul executoriu este emis pentru debitele pe care le înregistrează societatea debitoare a respectat întocmai normele legale in vigoare.

În cuprinsul contestaţiei la executare nu se arată care sunt acele norme legale pe care organul fiscal le-a încălcat cu prilejul emiterii titlului executoriu pentru debitele pe care le înregistrează la bugetul de stat, aşa cum s-a arătat acestea provin din sancţiuni contravenţionale, datorita neîndeplinirii obligaţiilor declarative ale contribuabilului SC P. SNC.

In nici un act normativ aflat in vigoare, la această dată, nu se prevede că o hotărâre a unei instanţe sau a unui organ jurisdictional se poate ataca cu "contestaţie la executare " indiferent dacă ne aflăm sau nu in interiorul unui termen legal de atac,pentru aceste hotărâri sau decizii existând aşa cum statuează Codul de Procedură Civilă sau alte acte normative căi specifice de atac.

Toate normele legale privitoare la executarea silită a creanţelor fiscale s-au respectat întocmai de către SFM Caracal, şi de asemenea, această acţiune nu este motivată in fapt şi in drept.

Pentru motivele invocate, intimata solicită respingerea contestaţiei la executare formulata de CII T. E. M. ca fiind neîntemeiata.

In drept,  se invocă dispoziţiile art. 205 Cod procedura civila.

In conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedura civila, intimata solicită judecarea cauzei în lipsă.

S-a depus la dosar titlul executoriu din 02.07.2015.

În data de 20.10.2015 contestatoarea a formulat concluzii scrise, solicitând  anularea titlului executoriu cu nr. OT425640/02 .07.2015 ca netemeinic şi nelegal.

În data de 29.10.2015  intimata A.J.F.P. OLT- Serviciul Fiscal Municipal Caracal a formulat din nou întâmpinare solicitând respingerea cererii formulată de petentă, ca  neîntemeiată şi nelegală. 

La termenul din data de 28.10.2015 instanţa a dispus  emiterea unei adrese către ANAF Olt pentru a înainta întreg dosarul de executare ce a stat la baza emiterii titlului executoriu nr. OT425640/02 .07.2015.

În data de 10.11.2015  ANAF Olt a depus la dosar adresa nr.441060 din 10.11.2015, titlu executoriu din data de 02.07.2015, somaţia din 31.10.2015, confirmare de primire.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin încheierea nr.647/18.03.2005 pronunţată de Tribunalul Olt s-a dispus constatarea dizolvării de drept a  S.C. P.  SNC .

Ulterior prin rezoluţia 2478/25.03.2015 emisă de Tribunalul Olt a fost numit lichidator CII T. E. M.,  pentru debitoarea contestatoare  SC P. SNC.

La data de 2.07.2015 ANAF – Serv. Mun. Caracal a emis titlu executoriu seria OT nr.425640, prin care contestatoarea SC P. SNC figurează cu un debit în cuantum de 210 lei.

Din somaţia emisă la data de  31.10.2005 în dosarul de executare nr.2/2005 de ANAF Caracal ( fila 35),  rezultă că suma de 210 lei este compusă din următoarele: 60 lei din procesul verbal nr.04697 din data de 12.09.1997; 50 lei din procesul verbal 04937 din data de 12.06.1997 şi 100 lei din procesul verbal nr.04697 din 17.07.1999.

Potrivit art.131 alin.1 din Ordonanţa nr.92/2003, dreptul de a cere executarea silită a finanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept. Alin.2 stabileşte că, dreptul de prescripţie prev. la alin.1 se aplică şi creanţelor provenind din amenzi contravenţionale.

Totodată din dispoziţiile art.  91 Ordonanţa nr.92/2003, republicată , rezultă că  obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale. Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel, iar termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.

Din actele de executare silită depuse de intimată, instanţa constată că din anul  2005 până în anul 2015 când s-a emis titlul executoriu OT:425640 la data de 2.07.2005,  intimata nu a efectuat nici  un act de executare silită, motiv pentru care în temeiul art.134 instanţa constată că s-a împlinit termenul de prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţei fiscale în sumă de 210 lei.

De altfel, din adresa nr.OT.441060 din data de 10.11.2015 emisă de Serv. Mun. Caracal, rezultă că, executarea silită începută împotriva debitoarei SC P. SNC  a încetat de drept (fila 32).

Pe cale de consecinţă, în temeiul  art.172 alin.  1  Cod de Procedură Fiscală,  instanţa va admite contestaţia la executare şi va dispune anularea titlului executoriu nr.  OT425640 din data de 02.07.2015 emis de AJFP Olt Serviciul Fiscal Caracal.

Postat 27.11.2015