Contestatie la executare

Sentinţă civilă 4719 din 24.09.2010


Contestaţie la executare.

Data publicare portal: 09.12.2011

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 6819/311/2010 contestatoarea SC VI SRL a formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu Administraţia Fondului pentru Mediu împotriva  Titlului 914 din 02.06.2010 si a somaţiei eliberate in baza acestuia, din aceeaşi data, emise de intimata, in dosarul de executare nr.914/2010, prin care s-a stabilit obligaţia de plata a sumei de 2046 lei, reprezentata prin 1430 lei contribuţie si 616 lei majorări de întârziere (dobânzi), solicitând suspendarea executării silite, pana la soluţionarea prezentei cereri şi anularea titlului executoriu nr.914/02.06.2010 si a somaţiei din aceeaşi data, emise in dosarul de executare nr.914/2010.

In motivarea cererii contestatoarea a arătat că prin titlul executoriu nr.914 si a somaţiei emise de către intimata in dosarul de executare nr.914/2010 a fost pornita executarea silita impotriva sa pentru suma de 2046 lei, reprezentata prin 1430 lei contribuţii si majorari de intarziere (dobânzi) in cuantum de 616 lei.

Obligaţiile au fost stabilite in baza legii 73/2000 privind Fondul pentru Mediu Republicata si in OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu aprobata cu modificări si completări prin Legea 105/2005.

Potrivit acestor dispoziţii trebuia ca anumite deşeuri (folie polietilena si polipropilena) rezultate din activitatea desfăşurata, sa fie predate unei societăţi specializate in acest sens, in caz contrar contestatoarea era obligata la plata unei sume rezultata din înmulţirea cantităţii de deşeuri (1735 kg) cu preţul stabilit de lege.

Societatea s-a conformat acestei sarcini si in data de 16.06.2010 a predat respectivele deşeuri către REMAT S, astfel cum rezulta din actul anexat (aviz de însoţire a mărfii corespunzător facturii fiscale VAL 330/16.06.2010).

Contestatoarea învederează că titlul executoriu a rămas fara obiect, iar daca executarea silita începută ar continua, aceasta ar însemna o dubla obligaţie / impunere, ceea ce contravine legii.

In drept, au fost invocate disp. art. 172 - 173 din O.G. 92/2003 care se completează cu disp.art. 399 si urm.CPC.

În dovedirea cererii s-au depus la dosar înscrisuri, respectiv titlul executoriu nr. 914, somaţia nr. 33962/02.06.2010, avizul de însotire a mărfii.

La data de 21.07.2010 intimata Administraţia Fondului pentru Mediu, a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare formulată de contestatoare.

In motivarea întâmpinării intimata a invocat inadmisibilitatea contestaţiei la titlu formulate de către contestatoare arătând că desfiinţarea titlului executoriu din motive de fond, în acest caz, nu poate fi admisibilă pentru că societatea contestatoare avea la îndemână o altă cale de atac, şi anume contestaţia împotriva actului administrativ fiscal reglementată de art. 175 şi urm. din Codul de procedură fiscală şi ulterior, acţiunea în contencios.

Având în vedere că, potrivit art. 188 alin. 2 din Codul de procedură fiscală „deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ competentă", intimata apreciază că, în ipoteza în care contestatoarea ar fi considerat decizia de respingere a contestaţiei sale ca fiind nelegală, ar fi avut posibilitatea de a o ataca la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii.

Este evident că, în prezenţa unui asemenea mijloc legal, în contestaţia la titlu nu mai pot fi valorificate apărări de fond împotriva titlului atacat şi, pe cale de consecinţă, instanţa nu poate pronunţa desfiintarea acesteia.

Intimata consideră că instanta se poate pronunta asupra temeiniciei cererii de suspendare a executării numai după ce reclamanta a achitat cautiunea în caz contrar cererea fiind inadmisibilă.

Intimata apreciază că motivele invocate de contestatoare nu sunt de natură a atrage anularea somatiei şi a titlului executoriu nr. 914/02.06.2010.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 299-316 C.p.c. .

Anexat întâmpinării intimata a depus la dosar următoarele înscrisuri: titlul executoriu nr. 914/02.06.2010, somatia nr. 33962/02.06.2010, înstiintare de plată nr. 26999/06.05.2010.

Analizând contestaţia la executare formulată prin prisma dispoziţiilor legale aplicabile şi a înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, instanţa urmează să o respingă pentru următoarele considerente :

Prin înştiinţarea de plată nr. 26999/06.05.2010 (fila 13) intimata a comunicat societăţii-contestatoare cuantumul sumelor datorate de aceasta din urmă, debitele fiind stabilite în baza declaraţiilor lunare privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru Mediu, depuse de reprezentanţii SC VI SRL.

Împotriva acestui act administrativ-fiscal societatea-debitoare avea deschisă calea contestaţiei speciale prevăzute de dispoziţiile art. 205-208 din OG nr. 92/2003 R.

În cauză, contestatoarea nici nu a susţinut şi nici nu a făcut dovada promovării unei astfel de contestaţii administrativ-fiscale împotriva înştiinţării de plată nr. 26999/06.05.2010.

Potrivit dispoziţiilor art. 141 (2) din OG nr. 92/2003 R, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.

În acest sens, după expirarea termenului de 15 zile prevăzut în înştiinţarea de plată nr. 26999/06.05.2010, pentru achitarea sumei de 2046 lei, intimata, cu respectarea dispoziţiilor anterior evocate coroborate cu prev. art. 145 din OG nr. 92/2003 R, a emis titlul executoriu nr. 914/02.06.2010 şi somatia nr. 33962/02.06.2010, comunicate în mod legal contestatoarei (filele 4-5 şi 11-12).

În conformitate cu dispoziţiile art. 172 alin. 1 Cod procedură fiscală, persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare fiscală.

Singurele acte de executare emise faţă de societatea-contestatoare şi contestate în prezenta cauză sunt titlul executoriu nr. 914/02.06.2010 şi somatia nr. 33962/02.06.2010, emise cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.

Împrejurarea invocată de contestatoare, potrivit căreia, ulterior emiterii actelor de executare, la data de 16.06.2010, aceasta şi-ar fi stins obligaţia în alt mod decât prin plata sumei stabilite în sarcina sa ( depunând aviz de însoţire a mărfii - fila 6), nu este de natură să atragă anularea titlului executoriu şi a somaţiei legal întocmite.

De asemenea, faţă de apărările intimatei în sensul că obiectul cauzei îl reprezintă o contestaţie la titlu inadmisibilă, instanţa reţine, în primul rând, că inadmisibilitatea invocată nu este o veritabilă excepţie ci doar o apărare de fond ce vizează o anume modalitate de respingere a cererii de chemare în judecată, iar în al doilea rând, că însăşi prin cererea introductivă, dar şi prin concluziile apărătorului, contestatoarea a arătat fără nici un dubiu că cererea formulată vizează strict contestarea actelor de executare – titlu executoriu şi somaţie - şi  nu titlul de creanţă - înştiinţarea de plată nr. 26999/06.05.2010.

În concluzie, contestatoarea-debitoare deşi recunoaşte cuantumul sumei datorate cu titlu de obligaţie fiscală, solicită anularea actelor de executare pentru împrejurări ivite după emiterea legală a acestora, motiv pentru care instanţa urmează să respingă contestaţia ca neîntemeiată.

Faţă de renunţarea contestatoarei la judecata cererii de suspendare a executării silite, instanţa urmează să ia act de voinţa acesteia.