Contestatie la executare fiscala.inexistenta titlu executoriu

Sentinţă civilă 373 din 03.03.2016


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MEDGIDIA

MEDGIDIA, STR.INDEPENDENŢEI NR.14, JUDEŢUL CONSTANŢA;

 COD POŞTAL – 905600

ÎNREGISTRATĂ ÎN EVIDENŢA A.N.S.P.D.C.P. SUB NR. 3068

DOSAR NR. 7918/256/2015

SENTINŢA CIVILĂ NR. 373

ŞEDINŢA PUBLICĂ  DIN DATA DE 03.03.2016

COMPLETUL COMPUS DIN:

PREŞEDINTE – T.O.C.

GREFIER- E.L.

 

 S-a luat în pronunţare cauza civilă având ca obiect contestație la executare silită formulată de contestatoarea S.C. E. S.R.L.  în contradictoriu cu intimata C.C. P.P. cu sediul în.

 Dezbaterile în fond  au avut loc în şedinţa publică din data de 26.02.2016  şi s-au consemnat în încheierea din acea zi ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi pentru care instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea cauzei la data de 03.03.2016, dată când a pronunţat prezenta hotărâre.

 

INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cauze civile, reține următoarele:

 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Medgidia sub nr. 7918/256/2015, contestatoarea E. SRL, a formulat în contradictoriu cu intimata C. C. p.p., în temeiul disp. art. 172 din Codul de procedură fiscală contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nr.73 din 2 octombrie 2015 şi a somaţiei de executare silită nr.73 emise de comuna Ciocârlia, judeţul Constanţa, prin care a solicitat anularea acestora.

 În cuprinsul cererii acesta a arătat că a primit titlul executoriu nr.73 din 2.10.2015 şi somaţia nr.73 din 2.10.2015 emise de comuna Ciocârlia, judeţul Constanţa prin care s-a pornit executarea silită pentru suma de 1878 lei, reprezentând, astfel cum rezultă din titlul executoriu menţionat, impozit pe clădiri cu termen legal de plată la data de 31.03.2015 şi la data de 30.09.2015.

În esență contestatoarea a susținut că titlul executoriu a fost  emis în lipsa unui titlu de creanţă care să stabilească creanţele fiscale principale şi accesorii, fiind astfel încălcate disp. art.141 din Codul de procedură fiscală. Titlul executoriu nr.73 din 2.10.2015 nu are la bază un titlu de creanţă. Obligaţiile fiscale menţionate în cuprinsul său nefiind concretizate printr-un titlu de creanţă sau un alt act administrativ cu caracter de titlu executoriu prevăzut de lege care să fi fost comunicat către E. SRL în conformitate cu art. 44 din Codul de procedură fiscală.Titlul executoriu cuprinde ca debit sume diferite la data de 31.03.2015 faţă de data de 30.09.2015, deşi natura debitului este aceeaşi, respectiv impozit pe clădiri. Diferenţa între cele două sume, respectiv 355 lei şi 1181 lei fiind nejustificată. Totodată, aplicarea de accesorii (majorări de întârziere) este de asemenea, nelegală în condiţiile în care nu a fost comunicat niciodată contribuabilului obligaţia de plată a impozitului pe clădiri.

  În probațiune, contestatoarea a depus înscrisuri reprezentând somații, titluri executorii, proces- verbal privind cheltuielile de executare silită,.

Cererea a fost legal timbrată conform art. 19 din OUG nr 80/2013.

  În drept au fost invocate dispozițiile art. 172 din Codul de procedură fiscală.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestației la executare, prin care a arătat modul în care a fost calculate impozitul pe clădiri și susținând că potrivit Cap VIII pct. 7.7. din Contractul de închiriere nr. 3888/2013 ,, Taxele locale, precum și utilitățile consumate sunt în sarcina locatarului- iar potrivit dispozițiilor capitolului XII pct. 12.2 din contract acesta reprezintă titlu de creanță. Titlul executoriu are la bază titlul de creanță care reprezentat de contractul închiriere încheiat între părți, prin care locatarul își asumă clauzele contractuale și obligațiile ce derivă din acestea.

 Analizând probele administrate, instanța reține următoarele

Între părți a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 3888/ 2013, iar potrivit  Cap VIII pct. 7.7. din acesta  ,, Taxele locale, precum și utilitățile consumate sunt în sarcina locatarului. De asemenea, potrivit dispozițiilor capitolului XII pct. 12.2 din contract ,, Prezentul contract reprezintă titlu de creanțăˮ .

  În temeiul titlului executoriu nr. 73 din 2 octombrie 2015, emis în cadrul dosarului de executare, intimata a pornit executarea silită împotriva contestatoarei pentru realizarea creanței în cuantum de  1878 lei reprezentând impozit pe clădiri și accesorii aferent perioadei 2013- 2014.

 Astfel, în dosarul de executare au fost emise somația de plată nr. 73 din 2 octombrie 2015, titlul executoriu nr. 73 din 2 octombrie 2015  si procesul-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu (filele  41-43).

  În drept, instanța reține că, în conformitate cu art. 172 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, contestația putând fi făcută și împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanță judecătorească sau de alt organ jurisdicțional și dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

  În plus, art. 205 din același act normativ dispune că împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestație potrivit legii. Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condițiile legii. Este îndreptățit la contestație numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.

  În ceea ce privește motivele contestației la executare privind declanșarea procedurii de executare silită în lipsa unui titlu executoriu, instanța reține următoarele:

  Potrivit art. 110 alin.2 și 3 Cod de procedură fiscal ,, colectarea creanțelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanță sau al unui titlu executoriu, după caz. Titlul de creanță este actul prin care se stabilește și se individualizează creanța fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptățite, potrivit legiiˮ.

  Dispozițiile art. 41 din Codul de procedură fiscală dispun că actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscal. Potrivit art. 45 din același act normativ acesta producând efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat potrivit legii. De asemenea, potrivit art. 44.1 din Normele metodologice organul fiscal nu poate pretinde executarea obligației stabilite în sarcina contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

Totodată, instanța reține că potrivit art 44 C proc fiscala, actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/ împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

  Potrivit art. 141 alin. 2 din Codul de procedură fiscală titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care creanța fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent sau în alt mod prevăzut de lege.

  Hotărârea nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 107.1, prevede că - ,, Titlul de creanţă este actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată privind creanţele fiscale, întocmit de organele competente sau de alte persoane îndreptăţite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:a) decizia de impunere emisă de organele competente, potrivit legii;b) declaraţia fiscală, angajamentul de plată sau documentul întocmit de plătitor prin care acesta declară obligaţiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de către plătitor, potrivit legii;c) decizia prin care se stabileşte şi se individualizează suma de plată, pentru creanţele fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite de organele competente;d) declaraţia vamală pentru obligaţiile de plată în vamă;e) documentul prin care se stabileşte şi se individualizează datoria vamală, inclusiv accesorii, potrivit legii;f) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit de organul prevăzut de lege, pentru obligaţiile privind plata amenzilor contravenţionale;g) ordonanţa procurorului, încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte în cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare şi al altor creanţe fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanţa judecătorească.

Cercetând înscrisurile administrate în prezenta cauză, instanța constată că intimata a declanșat în mod nelegal procedura executării silite împotriva intimatei, în condițiile în care titlul de creanță nu i-a fost comunicat contestatoarei în conformitate cu prevederile art. 44 Cod proc fiscală.

Din înscrisurile administrate în cauză, instanța constată că intimata a întocmit la data de 2 octombrie 2015, titlul executoriu nr. 73.

Instanța constată că nu există un  titlul de creanță fiscală care a stat la baza emiterii titlului executoriu sau a oricărui act de executare întocmit în cauză, în conformitate cu dispozițiile art. 107. 1 din Hotărârea 1050 din 1 iulie 2004. Astfel, pentru orice obligaţie fiscală există obligaţia emiterii în prealabil a titlului de creanţă, titlu de creanţă ce constă într-un act administrativ fiscal care constată obligaţiile fiscale ale contribuabilului şi termenul de plată şi care poate fi contestat la organul fiscal emitent. Totodată, titlul executoriu este un titlu de creanţă a cărui creanţă a devenit scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul emitent sau alt mod prevăzut de lege. S-a instituit această ierarhie pentru a da posibilitatea contribuabilului să achite obligaţiile sau să conteste aceste obligaţii prin procedura prealabilă administrativă.

Ca atare, în raport de textele legale menționate, nu numai opozabilitatea dar și producerea efectelor față de contestator a titlului executoriu este condiționată de comunicarea titlului de creanță către contribuabil, acesta luând astfel cunoștință de existența obligației de plată în sarcina sa, precum și de data scadentă a acesteia.

  Per a contrario, în lipsa comunicării  titlului de creanță, anterior începerii executării, organul fiscal nu poate pretinde aducerea la îndeplinire a obligației de plată, și cu atât mai mult, nu poate proceda la executarea silită a acesteia.

Altfel spus, titlul de creanță necomunicat nu poate deveni titlu executoriu, întrucât nu poate expira termenul de contestare a titlului de creanță și deci nu poate expira termenul de plată, iar executarea făcută în temeiul unui titlu de creanță necomunicat este nulă din moment ce titlul de creanță nu a devenit titlu executoriu, executarea fiind făcută astfel în lipsa unui titlu executoriu.

 Prin urmare, reținând că titlul de creanță nu a fost întocmit și nu a fost comunicat legal contestatorului până la momentul emiterii titlului executoriu, executarea în speță începând în temeiul unui titlu care nu a ajuns la scadență pentru a deveni titlu executoriu, în lipsa comunicării legale, instanța va admite contestația la executare și va anula titlului executoriu nr.73 din 2 octombrie 2015 şi a somaţiei de executare silită nr.73 și procesul- verbal privind cheltuielile de executare silită emise de comuna Ciocârlia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea E. S.R.L.,  împotriva intimatei C. C. P.P..

Dispune anularea titlului executoriu nr. 73 din 2 octombrie 2015 şi a somaţiei de executare nr. 73 din 2 octombrie 2015.

  Respinge cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând taxă de timbru.

  Cu apel, în termen de 10 zile de comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Medgidia, sub sancţiunea nulităţii.

  Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.03.2016.

PREŞEDINTE,   GREFIER

T. O.-C. E.L.

 

pentru preşedinte T. O.-C.

 aflat la cursuri de formare profesională

organizate de I.N.M.

 semnează  cf. art. 426 alin.4 C.p.c 

PREŞEDINTE,

S.A. I.