Contestație la executare

Sentinţă civilă 605 din 12.09.2014


Cuprins pe materii: Drept civil. Drept procesual civil. Contestație la executare. Poprire. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a executorului judecătoresc. Cheltuieli de executare.

Nu se poate face o nouă contestație de către aceeași parte pentru motive care au existat la data primei contestații. Cu toate acestea, contestatorul își poate modifica cererea inițială adăugând motive noi de contestație dacă, în privința acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestației la executare, conform disp. art. 712 alin.3 C.pr.civ

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 605/12.09.2014

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei T B, sub nr. …./2014 la data 02.07.2014, contestatorul: O  D , Prefectul Judeţului G , în calitate de Preşedinte al Comisiei Judeţene privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor  în contradictoriu cu intimaţii Biroul Executorului Judecătoresc C  M  C , P  E  şi Comisia Locală de aplicare a Legii fondului funciar din cadrul mun. G , a formulat contestaţie la executarea prin poprire în dosarul execuţional nr. …../2014 al BEJ C  M  C , pentru recuperarea cheltuielilor de executare în cuantum de 8149, 20 lei.

În motivarea în fapt a cererii, contestatoarea arată că prin adresa nr. 7/26.06.2014, emisă de BEJ C  M  C , şi înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul G  sub nr. ….17/30.06.2014, s-a comunicat că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor de bani aflate în conturile deschise la Trezoreria G i, pentru recuperarea cheltuielilor de executare în cuantum de 8149, 20 lei, aferente dosarului execuţional nr. …./2014 şi că s-a dispus înfiinţarea unei popriri asupra tuturor conturilor (în lei şi valută) pe care debitoarea contestatoare le are deschise la Trezorerie până la încasarea sumei mai sus-menţionate, conform Încheierii nr. ….04.02.2014 privind cheltuielile de executare silită .

Contestatoarea a arătat că împotriva somaţiei din dosarul execuţional nr. …/2014, a încheierii de încuviinţare a executării silite din 23.01.2014 pronunţată în dosarul nr. …./2014 de Judecătoria T  B  şi a încheierii nr. ….04.02.2013 a BEJ C  M C, a formulat contestaţie la executare ce face obiectul dosarului nr. …../2014 al Judecătoriei T  B , în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. …14.05.2014 prin care a fost respinsă contestaţia la executare ca neîntemeiată și că este lipsită de legalitate executarea silită prin poprire în condiţiile în care s-a dispus suspendarea executării silite până la soluţionarea cererii de acordare a termenului de graţie sau/şi stabilirea unor termene de plată eşalonate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanța a constatat că prezenta contestaţie la executare este formulată de aceeaşi contestatoare împotriva aceloraşi intimaţi din dosarul nr. …./2014 având ca obiect contestaţie la executare, pentru motive care nu au existat la data primei contestaţii, şi anume pentru contestaţia la executarea prin poprirea înfiinţată asupra tuturor conturilor (lei şi valută) pe care debitoarea-contestatoare le are deschise la Trezorerie până la încasarea sumei de 8149, 20 lei, reprezentând cheltuielile de executare, conform Încheierii nr. …/1/04.02.2014, aferente dosarului execuţional nr. …/2014 al BEJ C. M.C..

Cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut de art. 714 alin.1 pct. 2 C.pr.civ., contestatoarea-debitoare a formulat contestaţie la executarea prin poprire a cheltuielilor de executare la data de 02.07.2014, pe rolul Judecătoriei T  B .

În dosarul civil nr. …./2014 al Judecătoriei T  B , a fost pronunţată sentinţa civilă nr. …/14.05.2014 prin care s-a respins contestaţia la executare promovată de contestatoarea-debitoare din prezenta cauză, ca neîntemeiată.

Împotriva sentinţei civile nr. ../14.05.2014 a Judecătoriei T  B , contestatoarea debitoare a formulat apel pe rolul Tribunalului G , contestaţia la executare nefiind soluţionată în mod definitiv.

Având în vedere precizările scrise ale BEJ C  M  C , dovedite cu înscrisurile din dosarul execuţional nr…../CMC/2014, respectiv: Încheierea nr. …./15.07.2014, emisă de BEJ C  M  C l, prin care s-a dispus suspendarea executării silite pornite la cererea creditoarei-intimate P  E  împotriva debitorilor: Comisia Judeţeană de aplicare a legii fondului funciar din cadrul Prefecturii G  şi Comisia Locală de aplicare a Legii fondului funciar din cadrul mun. G , precum şi Încheierea nr. …./5/22.07.2014, emisă de BEJ C  M  C , prin care s-a dispus îndreptarea erorii materiale în sensul că executarea silită va continua pe obligaţia de face din titlul executoriu, sistându-se doar executarea silită în privinţa cheltuielilor de executare în cuantum de 8149, 20 lei stabilite prin Încheierea nr. ….1/04.02.2014, instanţa a constatat că prezenta contestaţie la executarea prin poprire a cheltuielilor de executare a rămas fără obiect, urmând a o respinge.

Cu privire la cheltuielile de executare în cuantum de 8149,20 lei, conform Încheierii nr. …./1/04.02.2014, emisă de BEJ C  M C , contestatoarea-debitoare a invocat motive noi, respectiv că obligaţia de plată a cheltuielilor de executare este divizibilă între debitorii din raportul juridic obligaţional.

Instanţa a constatat că prin contestaţia la executare înregistrată sub nr. …./2014 la data de 12.02.2014, contestatoarea a contestat şi aceste cheltuieli de executare, astfel că, în privinţa motivelor noi invocate de contestatoare în prezenta contestaţie la executare prin poprire, nu a fost respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare înregistrate la data de 12.02.2014.

Prin urmare, instanţa, raportându-se la data cererii iniţiale, a respins acest capăt de cerere ca fiind tardiv formulat.