Contestatie la executare. Distribuire pret

Sentinţă civilă 396 din 22.01.2015


Prin contestatia la executare înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 22.05.2015, sub nr. 15360/212/2014, contestatoarea B.R. SA în contradictoriu cu intimatii T.A. si T.C., BEJ GAVRILESCU ALIN MIHAIL, BEJ GRASU GELU IULIAN si S.C. M. L. IFN S.A., a formulat contestatie împotriva procesului verbal din data de 16.05.2014, de stabilire a cheltuielilor de executare si distribuire pret rezultate din executarea silita în dosarul executional nr. 1021/G/2012 al BEG GAVRILESCU ALIN MIHAIL, întelegând sa conteste distribuirea sumelor, ca urmare a vânzarii silite a imobilului aflat în proprietatea debitorilor garanti T.A. si T.C., imobil aflat în garantia subscrisei în baza contractului de ipoteca autentificat sub nr. 767/21.04.2006 de catre BNP Bratu Daniel Dumitru, astfel: suma de 1500 lei distribuita catre BEJ Gavrilescu Alin Mihail cu titlu de cheltuieli de executare în dosarul nr. 358/2010 (nr. nou 240/G/2014), suma de 1500 lei distribuita catre BEJ Gavrilescu Alin Mihail cu titlu de cheltuieli de executare în dosarul nr. 773/2009 (nr. nou 1584/2014), suma de 8234,93 lei distribuita catre BEJ Grasu Gelu Iulian cu titlu de cheltuieli de executare în dosarul nr. 87/2011, suma de 1820,65 lei distribuita catre creditorul S.C. M L IFN SA pentru dosarul nr. 358/2010, suma de 1782,37 lei distribuita catre creditorul S.C. M L IFN SA pentru dosarul nr. 773/2009.

În temeiul art. 570 alin. 2 din CPC, contestatoarea a solicitat suspendarea distribuirii sumelor pâna la solutionarea contestatiei, iar pe fond, a cerut anularea distribuirii sumelor si rectificarea procesului verbal, în sensul distribuirii acestor sume catre B.R. SA, în calitate de creditor ipotecar.

Motivele contestatiei constau în realizarea distributiei cu încalcarea drepturilor creditorului ipotecar,  respectiv a dispozitiilor art. 2345 alin. 2 si art. 2360 din NCC.

 S.C. M. L. IFN SA este un creditor chirografar, prin urmare sumele distribuite catre acesta pentru fiecare dosar de executare, cu titlu de cheltuieli de executare, trebuiau distribuite tot contestatoarei.

Procesul verbal de eliberare a sumelor încheiat la 16.05.2014 a fost încheiat cu încalcarea dispozitiilor art. 563 alin. 1 lit. a din CPC si art. 564, fiind dat un alt înteles cheltuielilor de executare în interesul comun al creditorilor, desi singura îndreptatita sa încaseze suma rezultata din vânzarea imobilului ipotecat în favoarea sa este contestatoarea, fiind si singurul creditor care a facut cheltuieli cu privire strict la imobilul supus executarii. Asa zisele cheltuieli de executare pretinse si distribuite catre BEJ Grasu Gelu Iulian (dosar executare nr. 87/2011) si BEJ Gavrilescu Alin Mihail (dosar nr. 240/G2014 si nr. 1584/G/2013) sunt de fapt onorariile executorilor si nu sunt cheltuieli de executare facute pentru conservarea imobilului si nici în interesul comun al creditorilor.

În mod concret, nu se poate acorda onorariul altui executor, acesta reprezentând o creanta chirografara raportându-ne la faptul ca exista un singur onorariu aferent unei executari silite. Un alt motiv consta în faptul ca onorariile executorilor judecatoresti ai celorlalti  creditori este negociat nu numai pentru vânzarea imobilului executat silit, ci este un onorariu negociat de catre creditorul chirografar cu executorul judecatoresc investit de acel creditor si pentru urmarirea altor bunuri ale debitorilor..

Analizând probele administrate în cauza, prin prisma dispozitiilor legale incidente, instanta retine urmatoarele:

În fapt, contestatoarea B.R. SA a criticat, pe calea speciala a contestatiei reglementate de art. 570 alin. 2 din CPC, procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare si distributie pret întocmit la data de 16.05.2014 în dosarul executional nr. 1021/G/2012 al BEJ Gavrilescu Alin Mihail.

Suma rezultata din executarea silita de 99.292 lei a fost distribuita precum rezulta din tabelul anexat procesului verbal atacat, însa în concret, contestatoarea a criticat modalitatea de distribuire a sumelor individualizate la pozitiile 2,3, 4, 6 si respectiv 7 din cele 13 indicate în tabel, astfel: suma de 1500 lei distribuita catre BEJ Gavrilescu Alin Mihail cu titlu de cheltuieli de executare în dosarul nr. 358/2010 (nr. nou 240/G/2014), suma de 1500 lei distribuita catre BEJ Gavrilescu Alin Mihail cu titlu de cheltuieli de executare în dosarul nr. 773/2009 (nr. nou 1584/2014), suma de 8234,93 lei distribuita catre BEJ Grasu Gelu Iulian cu titlu de cheltuieli de executare în dosarul nr. 87/2011, suma de 1820,65 lei distribuita catre creditorul S.C. M L IFN SA pentru dosarul nr. 358/2010, suma de 1782,37 lei distribuita catre creditorul S.C. M L IFN SA pentru dosarul nr. 773/2009.

Primul motiv de contestatie consta în realizarea distributiei cu încalcarea drepturilor creditorului ipotecar, raportat la dispozitiile art. 2345 alin. 2 si art. 2360 din NCC.

Potrivit art. 2345 alin. 2 din NCC, creditorul ipotecar are dreptul de a-si satisface creanta, în conditiile legii, înaintea creditorilor chirografari, precum si înaintea creditorilor de rang inferior.

Conform art. 2360 din NCC, creditorul ipotecar poate urmari bunul ipotecat în orice mâna ar trece, fara a tine seama de drepturile reale constituite sau înscrise dupa înscrierea ipotecii sale.

Instanta observa ca, atât sumele reprezentând cheltuieli de executare silita, cât si cele constituind creanta propriu zisa a contestatoarei – creditor ipotecar – au fost distribuite anterior altor creante, respectiv suma reprezentând cheltuieli de executare silita efectuate în dosarul executional nr. 1021/G/2012 figureaza la pozitia 5, iar sumele avansate cu titlu de cheltuieli de executare de catre creditorul S.C. M L IFN SA în dosarele executionale nr. 350/2010 si 773/2009, la pozitiile 6 si 7. Tot astfel, creanta ipotecara a contestoarei (pozitia 8) în temeiul contractului de credit  bancar nr. 15063547/21.04.2006  a fost distribuita anterior creantelor lui S.C. M L IFN SA (pozitiile 10 si 11).

Astfel fiind, au fost respectate dispozitiile art. 2345 alin. 2 din NCC, iar cât priveste textul art. 2360 din NCC, acesta nu este aplicabil, raportat la obiectul prezentei cauze.

În ceea ce priveste al doilea motiv de contestatie, întemeiat pe nesocotirea dispozitiilor art. 563 alin. 1 lit. 1 din CPC raportat la art. 564, potrivit primului articol indicat, în cazul în care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau când, pâna la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus si alti creditori titlurile lor, executorul judecatoresc procedeaza la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel: a) creantele reprezentând cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, precum si orice alte cheltuieli facute în interesul comun al creditorilor.

Potrivit art. 564 din CPC, daca exista creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, în conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creantele lor vor fi platite înaintea creantelor prevazute la art. 563 alin. 1 lit. b).

Prin urmare, rangul creditorului intereseaza în masura în care acesta concureaza cu o categorie dintre creantele prevazute la art. 563 alin. 1 lit b, ceea ce înseamna ca, în toate cazurile, creantele reprezentând cheltuieili de executare silita se distribuie cu prioritate, iar cu privire la acestea din urma, legea nu distinge în functie de cum sunt efectuate în dosarul executional principal ori în dosare de executare ale altor creditori, îndreptate împotriva aceluiasi debitor, care s-au înscris la masa credala cu sumele reprezentând cheltuieili de executare silita.

Referitor la argumentul potrivit caruia onorariile executorilor judecatoresti ai celorlalti creditori este negociat nu numai pentru vânzarea imobilului executat silit, ci este un onorariu negociat de catre creditorul chirografar cu executorul judecatoresc investit de acel creditor si pentru urmarirea altor bunuri ale debitorilor, instanta apreciaza ca orice aparare vizând cuantumul ori componenta cheltuielilor de executare nu poate fi analizata în procedura speciala a contestatiei reglementate de art. 570 alin. 2 din CPC, care poate viza numai continutul intelectual al procesului verbal de distribuire ori eliberare a sumelor, respectiv, modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei, neputând fi contestat însusi cuantumul sumei ce urmeaza a fi distribuite, atunci când acest cuantum a fost stabilit printr-un alt act de executare, care constituie el însusi titlu executoriu, potrivit legii.

Cu alte cuvinte, contestatoarea avea deschisa calea contestatiei la executare de drept comun împotriva proceselor verbale de stabilire a cheltuielilor de executare silita întocmite în dosarele celorlalti executori judecatoresti.

Pentru aceleasi considerente, nu se va analiza nici incidenta perimarii executarii silite.

Tot astfel, instanta apreciaza ca si apararea potrivit careia cheltuielile de executare silita ale altui executor judecatoresc reprezinta o creanta chirografara si prin urmare, trebuie distribuite ulterior platii sumelor cuvenite creditorului ipotecar excede limitelor impuse de textul art. 570 alin. 2 din CPC.

Cu toate acestea, instanta observa ca, art. 563 alin. 1 lit. a din CPC se refera în mod expres la executarea prioritara a cheltuielilor de executare silita, indiferent ca au fost efectuate  în dosarul de executare în cadrul caruia se face distribuirea sumei obtinute prin urmarirea silita ori în alte dosare de executare, ceea ce rezulta implicit, dar fara echivoc si din aspectul ca aplicabilitatea art. 563 alin. 1 lit. 1 este conditionata de existenta mai multor creditori. Or, mai multi creditori implica – precum în speta – mai multe dosare de executare silita, în cadrul carora se întocmesc procese verbale de stabilire a cheltuielilor de executare silita.

Fata de cele de mai sus, instanta va respinge contestatia la executare formulata de catre contestatoarea B.R. SA, în contradictoriu cu intimatii T.A. si T.C., BEJ GAVRILESCU ALIN MIHAIL, BEJ GRASU GELU IULIAN si S.C. M L IFN S.A., ca neîntemeiata.

Având în vedere ca, instanta a ramas în pronuntare pe capatul de cerere având ca obiect suspendarea distribuirii sumelor la termenul la care a ramas în pronuntare si pe fondul contestatiei la executare, acest capat de cerere se va respinge ca ramas fara obiect.