Grăniţuire

Sentinţă civilă 3444 din 25.05.2016


Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cerere înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de .. sub nr 14556/180/2010 reclamanta SC E  SA  prin lichidator judiciar S Q SPRL a chemat în judecată pe pârâtele SC R E SRL, SC DSRL, SC OMP SRL, SC M U SRL prin lichidator I E IPURL, SC M E SA prin lichidator L C& H SPRL, SC T SRL, SC T SRL, OCPI Bacău solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună stabilirea liniei de hotar dintre proprietatea sa și a pârâților în urma vânzărilor realizate în cursul anul 2004 din patrimoniul falitei către terţi, obligarea pârâților la respectarea dreptul de proprietate și a posesiei asupra suprafețelor de teren și clădiri ce au fost acaparate din proprietatea sa, rectificarea cărţilor funciare pentru înregistrările eronate constatate prin expertiza administrată în cauză. Totodată a solicitat cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că a avut în proprietate fabrica de mobilă situată în Bacău, .., titlul de proprietate fiind dobândit în baza certificatului de atestare a proprietăţii seria … la Judecătoria Bacău şi în baza centralizatorului cu situaţia clădirilor ce a stat la baza emiterii titlului.

A mai arătat că în anul 2003 adunarea generală a acţionarilor a hotărât divizarea parţială a societăţii prin înfiinţarea altor societăţi, în urma divizării, patrimoniul societăţii fiind împărţit în sensul că o parte din terenurile şi construcţiile sale au fost transferate în patrimoniul societăţilor nou înfiinţate: SC M. E. SA, SC M. U.SA, SC M. I. SRL, SC M. B. SA.

Reclamanta a învederat că ulterior divizării a fost supusă executării silite realizată de DGFP B. şi AVAS, activele fiind înstrăinate către terţe societăţi, în urma înstrăinărilor în patrimoniul său rămânând clădiri conform anexei 1 şi teren în suprafaţa de 25300,6 mp. A susţinut reclamanta că se află în imposibilitatea delimitării suprafeţelor de teren rămase întrucât înstrăinările s-au efectuat fără documentaţie cadastrală, acestea fiind realizate ulterior de către societăţile nou înfiinţate în urma divizării (act de dezmembrare nr .. BNP Ştefan S. U.) sau de către adjudecatari după emiterea procesului verbal de adjudecare de către DGFP Bacău; pe teren nu există o linie de hotar fixată prin semne vizibile, exterioare; documentaţiile cadastrale nu au fost întocmite toate corect şi în coordonate stereo de dobânditori/adjudecatari, fiind intabulate greşit peste cotele altor proprietăţi, rezultând astfel o situaţie neclară asupra delimitării graniţelor terenurilor rămase în proprietatea sa pentru a cărei clarificare se impune realizarea unei expertize topo în vederea realizării măsurătorilor necesare după cum rezultă din titlurile părţilor. A mai arătat că întrucât la prima analiză, terenurile în proprietatea ELBAC nu se află unele lângă altele, fiind enclave ale fostei fabrici  şi având în vedere faptul că prin înstrăinările efectuate nu s-a transmis dreptul de proprietate asupra căilor de acces, acţiunea este îndreptată împotriva  tutror persoanelor ce deţin proprietăţi din fosta fabrică ELBAC.

În drept a invocat prevederile art 584 C.civ.

În probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a depus la dosar act de dezmambrare autentificat sub nr .. la BNP Ş. S. U., certificat de atestare a dreptului de proprietate seria .., centralizator privind terenurile, hotărâre privind înfiinţarea de societăţi comerciale, listă privind societăţile care se înfiinţează în baza Legii 31/1990, listă inventar.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Pârâta OCPI Bacău a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

În motivare a arătat, în ceea ce priveşte acţiunea în grăniţuire, că art 584 C.civ  stabileşte cadrul procesul prin indicarea părţilor din proces care au calitate procesuală activă sau pasivă, respectiv proprietarii vecini  care în calitate de deţinători ai terenului au un interes direct, iar obligaţia de a da, a face sau a nu face poate fi adusă la îndepinire doar de titularul dreptului real. Or, a apreciat pârâta că faţă de acţiune are calitatea de terţ deoarece nu are niciun interes legitim care i-ar putea fi opozabil şi susceptibil de a fi adus la îndeplinire prin executare silită. A mai arătat că în ceea ce priveşte anularea sau modificarea unei documentaţii cadastrale are calitatea de terţ, legiuitorul stabilind că oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară nu au competenţă de a modifica pe cale administrativă actele juridice şi documentaţiile cadastrale deoarece controlul de legalitate şi cenzurarea acestora se face numai instanţa de judecată. A susţinut că potrivit .. a stabilit că în cauzele ce au ca obiect plângeri împotriva încheierilor de carte funciară OCPI nu are calitatea procesuală pasivă, iar prevederile deciziei pronununţate în soluţionarea recursului în interesul legii se aplică şi în cazul documentaţiilor cadastrale.

Pe fond a susţinut că faţă de împrejurarea că acţiunea în revendicare este o acţiune principală care se referă la caracterul constitutiv al dreptului şi priveşte dezlegarea pricinii cu privire la stabilirea liniei de hotar, mai întâi trebuie soluţionat acest capăt de cerere, iar ulterior instanţa poate soluţiona şi rectificarea cărţilor funciare.

În drept a invocat prevederile art 115-119 C.proc.civ, Legea 7/1996, Ordinul 633/2006, Ordinul 634/2006.

Pârâta SC D SRL a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii în  revendicare, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiunea în revendicare şi corelativ la cea în rectificare CF, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Pe fond a solicitat respingerea acţiunii în revendicare şi rectificare carte funciară ca neîntemeiate, iar în cazul admiterii acţiunii în revendicare, să se dispună grăniţuirea pe hotarele deja stabilite prin documentaţiile cadastrale înregistrate la OCPI.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii acţiunii în revendicare, a arătat că poate avea ca obiect numai bunuri individual determinate, or în acţiunea formulată nu se cunoaşte terenul revendicat.

Referitor la excepţia prescripţie, pârâta a arătat că faţă de prevederile art 35 alin 1 din Legea 7/1996  şi art 520 C.proc.civ, termenul de prescripţie s-a împlinit.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, a arătat că, în condiţiile în care reclamanta a solicitat stabilirea liniei de hotar în urma vânzărilor realizate în anul 2004, nu are calitate pasivă întrucât nu a dobândit de la SC E  SA  nicio proprietate în cursul anului 2004.

Pe fondul cauzei a arătat că doar două imobile de la adresa din Calea Moineşti, nr 34, jud Bacău au fost în proprietatea SC E  SA  înainte de a fi achiziţionate de SC DSRL şi ulterior divizării parţiale a societăţii din 2003, iar prezenta acţiune nu se poate referi la imobile ce au fost în proprietatea societăţilor ce au rezultat din divizare, fiind vorba de societăţi distincte cu patrimonii diferite. A arătat că imobilul în suprafaţă de 55790,39 mp cu nr cadastral .., a  fost adjudecat prin executarea silită de către ANAF-DGFP Bacău a debitorului E.SA, or cererea de evicţiune privind imobilul adjudecat se prescrie în 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare. Cu privire la calea de acces, a solicitat a se constata că a fost vândută aferentă suprafeţei menţionate şi clădirea identificată pe documentaţia cadastrală ca fiind C5 situată la intrare, dincolo  de imobil începând domeniul public, respectiv ... A susţinut că pentru al doilea imobil cumpărat direct de la reclamantă conform contractului nr …. există documentaţie cadastrală.

În subsidiar a solicitat acordarea unui drept de servitute legală de trecere spre Calea Moineşti pe actualul amplasament în cazul în care se apreciază că actuala cale de acces nu îi revine în proprietate.

În probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Pârâta SC O. SRL a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţune invocând prevederile art 520 C.proc.civ arătând că transmiterea imobilelor a avut loc pe cale execuţională şi excepţia de garanţie pentru evicţiune pentru capătul de cerere având ca obiect revendicare susţinând că cine trebuie să garanteze pentru evicţiune nu poate să evingă, bunurile fiind dobândite prin procesul verbal de licitaţie nr .. încheiat de A..

Privitor la capătul de cerere având ca obiect grăniţuire a arătat că nu se opune deteminării prin semne exterioare a limitelor de proprietate, însă a solicitat ca stabilirea liniei de hotar să se facă conform  titlurilor sale de proprietate  şi a planurilor de amplasament şi delimitare din documentaţiile cadastrale.

În drept a invocat prevederile art 115  C.proc.civ.

În drept a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi expertiză.

Pârâta SC O. SRL  a formulat în contradictoriu cu SC M.C. SRL prin lichidator SC I. E.IPURL, SC M. E. SA prin lichidator ., cerere de chemare în garanţie solicitând ca în situaţia în care  va fi admisă acţiunea reclamantei, chematele în garanţie să fie obligate la plata sumelor corespunzătoare imobilelor evinse.

În motivare a arătat că a dobândit de la SC M. C. SRL imobilul compus din 3593 mp teren şi construcţii, 116 mp teren indiviz din drum de acces, conform contractului nr … de la SC M. E. SA imobilul compus din 10943 mp teren şi clădire de depozitare de 2811 mp, etajul III din pavilionul administrativ în suprafaţă de 392,8 mp şi terenul indiviz de 83,95 mp, 908,7 mp teren indiviz, conform contractului nr … autentificat la ….; imobilul compus din 2975 mp teren, clădire birouri, remisă auto, magazie prin procesul verbal de adjudecare nr … încheiat de ANAF-DGFP Bacău; imobilul compus din consrucţie de 1499 mp, teren de 1854 mp inclusiv clădirea şi cale ferată uzinală în lungime de 58,51 ml conform procesului verbal de licitaţie nr … încheiat de AVAS, or autorii lor au obligaţia de a îi garanta împotriva oricăror tulburări în exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate.

În drept a invocat art 60-63 C.proc.civ, art 1337 C.civ, art 522 C.proc.civ, art 2 din OG 92/2003, art 74 OUG 51/1998.

Pârâta SC R E SRL  a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei arătând că reclamanta a invocat drept temeiul al acţiunii prevederile art 584 C.civ, însă nu a demonstrat că ar avea proprietatea lipită de cea a sa. A mai arătat că lipsa legitimării procesuale active este generată şi sub un alt aspect în considerarea nejustificării de către reclamantă a exercitării unui drept asupra terenului limitrof. Pârâta a susţinut în esenţă că reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii tuturor operaţiunilor de includere a terenului în capitalul social şi implicit de majorare a acestuia cu un număr suplimentar de acţiuni care să revină instituţiei publice implicate în privatizare conform HG 834/1991, OUG 88/1997, Legea 137/2002, aspect ce duce la imposibilitatea demonstrării dreptului său de proprietate pentru suprafaţa ce se doreşte a fi grăniţuită şi implicit a legimitimătii sale. A mai arătat că din lista de inventariere mijloace fixe rezultă că reclamanta nu deţine documentaţie cadastrală, iar certificatul de atestare fiscală şi centralizatorul cu situaţia clădirilor nu pot ilustra cu exactitate delimitarea şi identificarea exactă a terenului solicitat a fi delimitat. Pârâta a învederat că în doarul nr 4537/2006 reclamanta a solicitat anularea schiţei cadastrale nr .. în baza căreia şi-a intabulat proprietatea, însă prin sentinţa civilă nr .. instanţa a respins acţiunea.

Pe fond a invocat prezumţia legală stipulată la art 33 din Legea 7/1996, or reclamanta nu a dovedit existenţa unui drept real asupra terenului în discuţie, fapt confirmat şi prin posibilitatea de a-şi înscrie proprietatea fără niciun impediment, acţiune imposibilă dacă pe acele suprafeţe erau înscrieri tabulare, nefiindu-le aduse la cunoştinţă înscrisuri care să dovedească vreo suprapunere. A mai arătat că are înscris dreptul de proprietate asupra tuturor porţiunilor de teren stăpânite, titlul său de proprietate şi documentaţia cadastrală fiind valabil întocmită şi anterioară altor intabulări.

Referitor la capătul 2, pârâta a arătat că reprezintă în esenţă o acţiune în revendicare, introdusă fără ca reclamanta să invoce/justifice tulburarea proprietăţii asupra unei anumite porţiuni de teren ca urmare a stăpânirii fără drept a aceleaşi suprafeţe.

În probaţiune a solicitatv încuviinţarea probei cu înscrisuri, martori, interogatoriu.

Pârâta SC R E SRL a formulat cerere de chemare în garanţie în contradictoriu cu DGFP-AFP Bacău  pentru situaţia în care ar cădea în pretenţii arătând că a dobândit imobilul pe care l-a şi intabulat în urma executării silite prin procesul verbal de adjudecare seria A ….

În drept a invocat prevederile art 60 C.proc.civ.

Pârâta SC DSRL a formulat în contradictoriu cu ANAF-DGFP Bacău cerere de chemare în garanţie solicitând obligarea chematei în garanţie la plata sumelor corespunzătoare imobilelor adjudecate în cazul în care ar cădea în pretenţii. Totodată a solicitat cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că a adjudecat suprafeţele de teren şi clădiri  prin executarea silită a societăţilor debitoare de ANAF -DGFP Bacău, iar ulterior au efectuat operaţiunile de publicitate imobiliară.

În drept a invocat prevederile art 60 şi um C.proc.civ, art 522 C.proc.civ, art 1337 C.civ.

În probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu încrisuri şi expertiză.

Chemata în garanţie A. a formulat întâmpinare la cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta SC O. SRL solicitând respingerea cererii.

În motivare a arătat că nu s-a făcut dovada că reclamanta a fost evinsă de bunurile ce au făcut obiectul executării silite, iar înainte de a fi urmărită O. SRL trebuia să se îndrepte împotriva debitorului urmărit şi numai dacă nu se putea îndestula avea dreptul formulării acţiunii împotriva A.. A mai arăta că a avut doar calitatea de creditor a SC E  SA  şi a procedat la vânzarea bunurilor acesteia fiind doar un intermediar.

În drept a invocat prevederile art 60 -63 C.proc.civ, art 522 C.proc.civ, art 74 din OUG 51/2008.

Reclamanta a formulat precizări la acţiune prin care a arătat că în urma înstrăinărilor succesive lichidatorul nu cunoaşte cu exactitate limitele suprafeţelor societăţii falite deşi în evidenţele contabile suprafaţa rămasă de teren este de 25300,60 mp, situaţia fiind datorată împrejurării că nu s-a întocmit o documentaţie cadastrală.

A mai arătat că temeiul cererii îl constituie prevederiloe art 584 C.civ în vederea pronunţării unei hotărâri de delimitare a limitelor proprietăţii, iar în subsidiar a solicitat obligarea pârâţilor la respectarea dreptului de proprietate şi a posesiei în situaţia în care se constată prin probatoriul administrat o depăşire faptică a limitei de proprietate de către vecini, în mod greşit fiind apreciat de către pârâte atacarea dreptului de proprietate, acţiunea urmărind doar clarificarea limitrelor de proprietate, fără contestarea titlurilor vecinilor.

La termenul din data de 07.12.2011  instanţa a unit excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC DSRL cu fondul, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului OCPI, a prorogat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune după efectuarea expertizei topo-cadastru, a respins excepţia inadmisibilităţii. La acelaşi termen a încuviinţat proba cu înscrisuri şi expertiza topo-cadastru.

Părţile au depus la dosar înscrisuri.

Chemata în garanţei DGFP Bacău a formulat întâmpinare la cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta SC R E SRL .

În apărare a arătat că în cadrul executării silite a reclamantei în vederea recuperării datoriilor înregistrate la bugetul de stat, în calitate de organ de executare a organizat la .. al treilea termen de vânzare la licitaţie publică pentru bunul imobil Fabrică de PFL clădiri C1-C7 suprafaţa de clădiri 8264, 68 mp cu teren aferent în suprafaţă de 21811,59 mp conform publicaţiei de vânzare din 01.11.2004. A mai arătat că urmare a adjudecării imobilelor respective de către pârâta SC R E SRL au fost încheiate procesul verbal de licitaţie, procesul verbal de adjudecare … şi factura fiscală nr …are rezultă în mod evident că au fost adjudecate o clădire de8264, 68 mp şi terenul în suprafaţă de 21811,59 mp reprezentând 8268,68 mp suprafaţă construită şi diferenţa de 13542,91 mp reprezentând suprafeţe de transport-căi de acces, platforme betonate, teren aferent "expo case" şi nu suprafaţa de 31041,31 mp cum eroat susţine pârâta. A mai arătat că faţă de adresa pârâtei .., prin adresele .. şi nr .. a atenţionat-o pe aceasta că suprafaţa scoasă la licitaţie şi adjudecată este de 21811,59 mp şi nu 31014,31 mp cum a susţinut şi i s-a transmis şi o copie a documentaţiei cadastrale  ce a stat la baza licitaţiei, solicitându-i expres să efectueze intabularea doar pe această suprafaţă, însă pârâta a nesocotit această obligaţie. Chemata în garanţie a susţinut că această împrejurare reprezintă o faptă culpabilă a pârâtei, iar în situaţia în care este evinsă trebuie să suporte consecinţele.

Pârâta SC M. E. SA prin lichidator C. de I.ă T. a depus note de şedinţă prin care a arătat că la data de .. a înstrăinat către SC DSRL activul, solicitând scoaterea sa din cauză şi introducerea SC DSRL.

Reclamanta a formulat precizări la acţiune prin care a arătat că renunţă la judecată în contradictoriu cu pârâţii SC DSRL, SC O. SRL, SC M. U. SRL, SC M. E. SRL prin lichidator C. de I. Tr., SC T. SRL, SC T. SRL, SC M. U. SRL  prin lichidator I. E. IP., SC M. E.SA prin lichidator C. & H. SPRL arătând că au ajuns la o înțelegere, solicitând continuarea judecății în contradictoriu cu pârâta SC R E SRL.

Prin încheierea din data de 12.03.2014 instanța a luat act de renunțarea reclamantei la judecată în contradictoriu cu pârâţii SC DSRL, SC O. SRL, SC M. U... SRL, SC M. E. SRL prin lichidator C.de I. Tr., SC T. SRL, SC T. SRL, SC M. U. SRL  prin lichidator I. E. IPURL, SC M. E.SA prin lichidator C. & H.. SPRL.

În cauză a fost efectuată expertiza topo-cadastru de expert G. M. fiind depus raportul de expertiză și suplimentul la raport ca urmare a obiecțiunilor formulate.

Reclamanta a formulat precizări la acțiune prin care a arătat că suprafața de teren ce face obiectul celui de-al doilea capăt de cerere este de 9202,72 mp diferența dintre 31014,31 mp și 21811,59 mp identificată pe perimetrul punctelor de contur 5.. suprafață cuprinsă în CF/număr cadastral 15193 și 15255 solicitând rectificarea acestor cărți funciare.

La termenul din data de 06.04.2016 apărătorul reclamantei a precizat numărul vechi al cărților funciare aferente terenului ce face obiect acțiunii, respectiv 42289 și 42283. La același termen  instanța a introdus în cauză pârâtul R. C. A. în calitate de succesor cu titlu particular al pârâtei SC R E SRL.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Conform certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr .. emis de Ministerul Industriei (fl 9, 319 vol I, fl 3 vol II) şi a centralizatorului privind terenurile deţinute (fl 10vol I), SC E  SA  a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 332954,59 mp.

Prin hotărârea nr 2 din 14.11.2003 AGA din cadrul SC E  SA  a aprobat proiectul de divizare a societăţii în cinci societăţi comerciale de sine stătătoare, respectiv SC E. SA, SC M. E.SA, SC M. U. SA, SC  M. B. SA, SC M. C. SA. Totodată au fost transferate către societăţile nou -înfiinţate elemente patrimoniale din activul şi pasivul SC E. SA. Astfel, printre bunurile transferate, conform anexelor la protocoalele de predare primire, către SC M. E. SA  figurează suprafaţa de 61110 mp (fl 385 şi um vol I, fl 17 şi um vol II), către SC M. C. SRL figurează suprafaţa de 3150 mp (fl 380 şi um, fl 12 şi um volm II), către SC M. U. SA  figurează suprafaţa de 24673 mp (fl 376 şi um, fl 9 si um vol II)

Prin actul de dezmembare  autentificat sub nr … încheiat la .. (fl 5-8 vol I), reclamanta SC E..SA, în calitate de proprietar al imobilului situat în intravilanul mun Bacău, .., intabulat în Cartea Funciară nr .. a localităţii Bacău, număr cadastral 200, suprafaţă totală de .. mp teren curţi construcţii, pe care se află construcţiile aferente, a hotărât dezmembrarea imobilului.

Pârâta SC R E SRL a dobândit, în cadrul procedurii executării silite demarate de chemata în garanţie ANAF -DGFP Bacău împotriva reclamanta SC E. SA, conform procesului verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri seria A..  (fl 165 vol I, fl 66 vol IV) o clădire în suprafaţă de 8268,68 mp compusă din fabrică PFL şi teren în suprafaţă de 21811,59 mp, situate în Bacău, ... Potrivit procesului verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri nr .. obiectul vânzării la licitaţie publică a fost Fabrică de PFL - suprafaţa de clădiri 8264, 68 mp cu teren aferent în suprafaţă de 21811,59 mp.

În baza actului de adjudecare, pârâta a întocmit documentaţia cadastrală pentru suprafaţa de 31014,31 mp (fl 62-73 vol IV), teren ce a fost intabulat în cartea funciară nr ...

Prin actul de dezmembrare autentificat sub nr .... (fl 130 vol IV), pârâta SC R E SRL a hotărât dezmembrarea  suprafeţei de 30080,27 mp teren curţi construcţii pe care sunt edificate construcţii în suprafaţa de 1314,24 mp cu număr cadastral 15193 şi suprafaţa de 28766,03 mp cu număr cadastral .., la rândul său această din urmă suprafaţă fiind dezmembrată, prin acelaşi act în suprafaţa de 7028,73 mp cu număr cadastral .., suprafaţa de 2794,74 mp cu număr cadastral .., suprafaţa de 16810 mp cu număr cadastral .., suprafaţa de 2038,72 mp cu număr cadastral …, suprafaţa de 93,84 mp fără număr cadastral.

Prin contractul de dare în plată autentificat sub nr .. pârâta SC R E SRL a transmis în proprietatea numitului R. C. suprafaţa de 16810 mp teren, număr cadastral .. şi suprafaţa de 7029 mp teren, număr cadastral ...

Prin contractul de donaţie cu rezerva uzufructului viager R. C. şi R. L. au donat, cu rezerva uzufructului viager, lui R. C. Al.suprafaţa de 16810 mp teren, număr cadastral … şi suprafaţa de 7029 mp teren, număr cadastral ...

Conform raportului de expertiză întocmit de expert G. M. (fl 2 şi um vol IV) şi a suplimentului la raportul de expertiză, terenul  proprietatea SC E  SA  situat în Bacău, Calea .., din certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria … cuprinde suprafaţa de 241505,84 mp la măsurători .. mp identificată pe perimetrul punctelor de contor  . Potivit concluziilor expertului, faţă de suprafaţa de 242505,84 mp din documentaţia cadastrală întocmită de SC E. SA, se constată o diferenţă de 205 mp, care se încadrează ca o toleranţă riguroasă de măsurare raportat la mărimea suprafeţei. Diferenţa până la suprafaţa de 332954,59 mp înscrisă în actul de proprietate reprezintă  alte amplasamente în mun Bacău, în Buhuşi, aşa cum a susţinut expertul.

Conform raportului de expertiză din suprafaţa de 242505,48 mp din patrimoniul SC E  SA a fost înstrăinată suprafaţa de  215432 mp.

Expertul a identificat o suprafaţă de 27074 mp, evidenţiată ca zonă nehaşurată în schiţa anexă la raportul de expertiză şi suplimentul la raport, ca fiind diferenţa dintre suprafaţa de 242505,84 mp (înscrisă în documentaţia cadastrală) şi suprafaţa de 215432 mp (suprafaţa cumulată din actele de proprietate ale tuturor pârâţilor). A mai arătat expertul că există o diferenţă faţă de suprafaţa de 25600 mp învederată de reclamantă ca fiind proprietate sa în prezent, diferenţă de 1474 mp posibilă în cazul înstrăinării acestei suprafeţe.

Terenul proprietatea pârâtei dobândit conform procesului de adjudecare nr .. în suprafaţă de 21811,59 mp a fost identificat pe perimetrul punctelor de contur 1…. Conform documentaţiei cadastrale, a arătat expertul, este înscrisă suprafaţa de 31014,31 mp, la măsurători fiind identificată suprafaţa de 29986 mp compus din 7028 mp număr cadastral …, pe perimetrul punctelor de contur …

Linia de hotar dintre reclamanta şi pârâtă a fost indicată de expert pe aliniamentul .… în situaţia în care se are în vedere suprafaţa de 21811,59 mp proprietatea pârâtei.

Conform art 137 C.proc.civ instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiilor invocate în cauză.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, instanţa reţine că este o excepţie de fond, absolută şi peremptorie. Calitatea procesuală activă presupune presupune  existenţa unei identităţi între  persoana reclamantei şi  cel despre care se  pretinde titularul dreptului în raportul juridic dedus judecăţii.

Reclamanta fiind cea care porneşte acţiunea, trebuie să justifice  atât calitatea procesuală  activă, cât şi pe cea pasivă, prin indicarea  obiectului cererii şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiată  pretenţia sa, potrivit art. 112 Cod de procedură civilă, deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega valabil  decât între titularii dreptului ce rezultă din raportul de drept material dedus judecăţii.

Calitatea procesuală activă în cadrul acţiunii în revendicare este determinată de calitatea de proprietar neposesor al imobilul ce face obiectul acţiunii, iar în cadrul acţiunii în grăniţuire, dat fiind că are ca finalitate delimitarea unor proprietăţi limitrofe, ea poate fi exercitată de şi împotriva proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra terenurilor limitrofe.

În cauză, reclamanta se prevalează de dreptul de  proprietate asupra terenului ce face obiectul acţiunii, aşa cum reise din certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria .. emis de Ministerul Industriei şi a centralizatorului privind terenurile deţinute, terenul proprietatea sa fiind învecinat în parte cu cel al pârâtei. Împrejurările invocate prin întâmpinare în susţinerea excepţiei nu sunt pertinente şi nu pot fi primite de instanţă, susţinerile nefiind de natură a nega calitatea de proprietar a reclamantei justificată prin actele de proprietate depuse la dosar.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, dat fiind că această excepţie a fost invocată de părţile pârâte faţă de care reclamanta a renunţat la judecată în cursul judecăţii, instanţa luând act de renunţare prin încheierea din .., instanţa va respinge excepţia ca rămasă fără obiect.

În privinţa excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC DSRL, întrucât reclamanta a renunţat la judecată în contradictoriu cu aceasta, instanţa va respinge excepţia ca rămasă fără obiect.

În privinţa pârâtei OCPI, dat fiind că instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive prin încheierea din .., prin prezenta hotărârea va respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul O. de C. şi P. I. B. cu sediul în Bacău, str ….d Bacău ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană lipsită de capacitate procesuală pasivă.

Dat fiind că prin încheierea din … s- a luat act de renunţarea la judecată în contradictoriu cu pârâtele S.C DS.R.L, S.C. OMP S.R.L. S.C. M. U. S.R.L, S.C. M. E. S.A, S.C. T. S.R.L, S.C. T. S S.R.L., instanţa va constata această împrejurare.

Întrucât cererile de chemare în garanţie  formulate de S.C. OMP S.R.L în contradictoriu cu chematele în garanţie S.C M. C. S.R.L, S.C. M. E. SA, ANAF-DGFP Bacău  şi cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. DS.R.L în contradictoriu cu chemata în garanţie ANAF-DGFP au rămas fără obiect ca urmare a renunţării la judecată, instanţa le va respinge cu această motivare.

Pe fondul cauzei, potrivit art. 480 şi 481 C.civ, proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege şi  nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire.

 Prin acţiunea în revendicare, proprietarul care a pierdut posesia lucrului, poate cere restituirea acesteia de la cel la care se găseşte; proprietarul neposesor cere posesorului neproprietar recunoaşterea dreptului sau de proprietate si restituirea lucrului. Această acţiune este o acţiune reală deoarece însoţeşte, apără şi se întemeiază pe însuşi dreptul real de proprietate; petitorie întrucât tinde să stabilească direct existenţa dreptului de proprietate al reclamantei, redobândirea posesiei fiind numai un efect accesoriu al acestei acţiuni şi imprescriptibilă. Acţiunea în revendicare poate fi exercitată numai de titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicare. În privinţa ridicării construcţiilor solicitate de reclamanti acesta ar rezulta din acţiune în revendicare.

Sub aspect probatoriu, reclamanta trebuie să facă dovada pozitivă, în sensul că este titulara dreptului de proprietate asupra bunului revendicat: actori incumbit probatio.

În ceea ce priveşte acţiunea în grăniţuire instanţa reţine că  potrivit art 584 C.civ orice proprietar poate obliga pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipite de a sa. Astfel, aceasta este acea acţiune prin care reclamantul pretinde ca în contradictoriu cu pârâtul instanţa să determine prin semene exterioare întinderea celor două fonduri învecinate. Întrucât acţiunea în grăniţuire este o acţiune petitorie, imobiliară, având ca finalitate delimitarea unor proprietăţi limitrofe, ea poate fi exercitată de şi împotriva proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra terenurilor limitrofe.

În cauză, instanţa reţine că doar reclamanta se prevalează de acte de proprietate pentru imobilul ce face obiectul acţiunii, respectiv certificatul de atestare a dreptului de proprietate. Astfel, deşi pârâta a obţinut, conform procesului verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri seria …  (fl 165 vol I, fl 66 vol IV), o clădire în suprafaţă de 8268,68 mp compusă din fabrică PFL şi teren aferent în suprafaţă de 21811,59 mp, situate în Bacău, … înscris în cartea funciară, fiind întocmită şi  documentaţia cadastrală aferentă, o suprafaţă mai mare, respectiv de 31014,31 mp (la măsurători expertul G. a identificat suprafaţa de 29986 mp ) pe care a şi stăpânit-o. Or, pentru diferenţa de suprafaţă de . pârâta nu justifică vreun drept  de proprietate, înscrierea în cartea funciară a terenului având doar efect de opozabilitate, nefiind constitutivă de drepturi.

Împrejuarea că reclamanta nu a procedat la intabularea şi întocmirea documentaţiei cadastrale pentru acest teren nu prezintă relevanţă în speţă, dat fiind că exercitarea acţiunii în revendicare, respectiv grăniţuire nu este condiţionată de o efectuarea operaţiunilor de publicitate imobilară. De altfel, a fost întocmită documentaţie cadastrală pentru suprafaţa de 242505,84 mp. În orice caz,  această împrejurare nu influenţează situaţia pârâtei care şi-a înscris în cartea funciară o suprafaţă mai mare decât cea pentru care deţinea acte de proprietate. Intepretarea dată actelor de proprietate de către pârâtă este eronată întrucât suprafaţa de teren achiziţionată cuprindea şi suprafaţa aferentă imobilelor clădiri, se suprapuneau parţial, nefiind suprafeţe care să se adiţioneze cum a considerat în mod greşit pârâta. Aceste concluzii se desprind şi din  anunţul chematei în garanţie ANAF-DGFP privind vânzarea unui ansamblu de bunuri imobile şi mobile din … ce prevedea că bunurile ce fac obiectul licitaţiei sunt Fabrica PFL în suprafaţă de 8268,68 mp şi teren aferen de 21811,59 mp din Bacău, ...

Se notează totodată că prin adresa nr .. emisă de ANAF-DGFP, urmare a adresei nr .. emisă de pârâta SC R E SRL, s-a adus la cunoştinţa acesteia din urmă că prin raportul de evaluare al imobilelor pentru licitaţie din .. a fost măsurată suprafaţa de 21811,59 mp, fiind atenţionată că aceasta este suprafaţa cumpărată prin procesul verbal de adjudecare nr .. şi i s-a transmis şi o copie a documentaţiei cadastrale  ce a stat la baza licitaţiei

Deşi terenurilor înstrăinate  către ceilalţi pârâţi  şi alţi terţi din suprafaţa iniţială înscrisă în certificatul de atestare seria …  sunt relevante şi au un caracter hotărâtor în ceea ce priveşte suprafaţa de teren proprietatea reclamantei, fiind în mod necesar şi implicit identificate şi acestere terenuri, faţă de situaţia de fapt din speţă privitor la dreptul de proprietate al pârâtei SC R E SRL aceasta nu influenţează soluţia, dat fiind dovada dreptului de proprietate de care se prevalează această din urmă. Astfel, se reţine că suprafaţa ce face obiectul cauzei de 9202,72 mp (la măsurători 8174,41 mp) nu a fost înstrăinată altor terţi, prin urmare faţă de suprafaţa iniţială deţinută de reclamantă îi aparţine şi cu toate acestea pârâtă a exercitat acte de stăpânire în fapt.

Împrejurarea că reclamanta la momentul introducerii acţiunii nu cunoştea amplasamentul exact al terenurilor din proprietatea sa îi este imputabil, însă nu are relevanţă, situaţia terenurilor părţilor fiind clarificată şi tranşată prin intermediul probatoriului adminstrat în cauză, în special expertiza topo cadastru.

Reclamanta, aşa cum a arătat, nu contestă dreptul de proprietate al pârâtei şi revendică doar suprafaţa pe care aceasta o deţine în plus faţă de actele de proprietate.

Faţă de aceste împrejurări, dat fiind dreptul de proprietate al părţilor asupra imobilelor învecinate, astfel cum se desprinde din raţionamentul expus, instanţa va stabili linia de hotar dintre proprietăți pe aliniamentul ..

Totodată, având în vedere situaţia prezentată, instanţa va obliga pârâta să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 9202,72 mp (la măsurători 8174,41 mp) pe perimetrul punctelor de contur ….

În ceea ce priveşte acţiunea în rectificarea cărţii funciare, potrivit art 33 alin 1 din Legea 7/1996, aplicabil speţei conform art 80 din Legea 71/2011 în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia.

Potrivit alin 2 prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.

Art 34 prevede că orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară, dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că: 1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil; 2. dreptul înscris a fost greşit calificat; 3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea; 4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului.

Având în vedere că instanţa a apreciat întemeiată acţiunea în revendicare obligând pârâta să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 9202,72 mp (la măsurători 8174,41 mp), teren ce a fost intabulat la cererea pârâtei în cărţile funciare nr .. transcrisă din ..,  numărul cadastral …, faţă de prevederile legale invocate, va dispune rectificarea acestor cărţi funciare în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtei asupra suprafeţei de 9202,72 mp (la măsurători 8174,41 mp), identificată prin raportul de expertiză întocmit de expert ..

Referitor la  cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. R. E.S.R.L. în contradictoriu cu chemata în garanţie DGFP -AFP Bacău, instanţa reţine că potrivit art 60 alin 1 C.proc.civ partea poate să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte, în cazul în care ar cădea în pretenţii cu o cerere în garanţie sau despăgubiri.În speţă, aşa cum s-a arătat, terenul în suprafaţă de 21811,59 mp a fost dobândit, în cadrul procedurii executării silite demarate de chemata în garanţie ANAF -DGFP Bacău, care are calitatea de organ de executare, împotriva reclamanta SC E. SA, conform procesului verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri seria …. Însă pârâta a intabulat o suprafaţa mai mare de 31014,31 mp. Or, suprafaţa de 9202,72 mp (la măsurători 8174,41 mp) ce face obiectul cauzei nu este inclusă în suprafaţa pentru care pârâta deţine acte de proprietate încheiate cu chemata în garanţie. Prin urmare se reţine că situaţia dedusă judecăţii este determinată de atitudinea pârâtei, neputând fi reţinută vreo culpă a chematei în garanţie. În aceste împrejurări, instanţa va respinge cererea de chemare în garanţie ca neîntemeiat.

În baza art 274 C.proc.civ, având în vedere culpa procesuală, va obliga pârâta să achite reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 8557 lei reprezentând onorariu de expert.