Granituire.

Sentinţă civilă 4785 din 29.06.2009


Dosar nr. ...........Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 4785

Sedinta publica de la 29 Iunie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE ..............

Grefier ................

Pe rol fiind judecarea cauzei civile, formulata de reclamanta N.M. în contradictoriu  cu pârâtul T. N., având ca obiect granituire.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat reclamanta asistata de avocat Stanica Constantin si avocat Rugeanu Adina, lipsa fiind pârâtul, reprezentat de avocat Tanase Felix.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a constatat atasat dosarul cu nr. 18566/2001 al judecatoriei Tg-Jiu, la dosarul de fata si depus la dosar la data de 26.06.2009, raspunsul expertului desemnat în cauza, Militaru Marian, la obiectiuni.

Avocat Stanica Constantin, pentru reclamanta, a solicitat efectuarea în cauza a unei contraexpertize, aratând ca este nemultumit de raspunsul la obiectiuni.

Avocat Tanase Felix, pentru pârât, s-a opus la efectuarea probei cu contraexpertiza, iar instanta a respins aceasta proba, considerând ca expertul a raspuns la toate obiectivele expertizei fixate prin încheiere de sedinta.

Nemaifiind alte cereri de formulat, s-a acordat cuvântul pe fond partilor prezente.

Avocat Stanica Constantin pentru reclamanta a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

Avocat Tanase Felix pentru pârât a solicitat respingerea actiunii formulate de catre reclamanta, cu cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Prin actiunea civila introdusa pe rolul Judecatoriei Tg Jiu, reclamanta N.M, a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta si în contradictoriu  cu pârâtul T. N., sa se stabileasca linia de hotar care desparte proprietatile partilor, cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare, reclamanta a aratat ca este proprietara terenului situat în Tg Jiu, str. Ec. Teodoroiu nr.387, jud. Gorj în suprafata de 2757 mp, din care lipsesc 159 mp, conform titlului de proprietate nr.1353654 din 27 ianuarie 1999.

A mai precizat reclamanta ca este mostenitoarea legala a parintilor defuncti, Olaru C. Grigore si Olaru Gr. Frusina, iar în punctul din litigiu, bunicul sau a detinut o suprafata de teren, din care a dat parintilor sai o suprafata de 1000 mp, pentru a-si construi o casa si pozitia de rol a fost pe numele mamei sale, Olaru Gr. Frusina, care s-a înscris cu terenul în CAP.

În perioada regimului comunist, la data decesului acestora, în certificatul de mostenitor nr.63/27.06.1975, se evidentiaza o suprafata de 800 mp teren loc de casa si o casa de lemn, ambele situate în Tg Jiu, B-ul 1 Mai, nr. 387.

În acelasi timp, dupa decesul bunicului sau, Olaru Constantin, mostenitorii acestuia, pe nume de Olaru C. Grigore si Olaru Ion, au împartit suprafata de teren de 24 m, vecin cu terenul de 800 mp, printr-un act de împartire din data de 14 mai 1930, înregistrat sub nr. 860/16 mai 1930 - Vadeni.

Ca urmare a acestei împarteli au fost evidentiate doua pozitii de rol, una a mamei reclamantei, pentru terenul cu casa de 800 mp si una pe numele reclamantei, pentru terenul dobândit de tatal acesteia, pe nume de Olaru C. Grigore, de la autorul sau, Olaru Constantin.

Asadar, în anul 1963, reclamanta avea la pozitia de rol doua suprafete distincte de teren în punctul în litigiu, nr.387.

S-a mentionat ca pârâtul a încheiat contractul de vânzare cumparare nr. 1814/21.04.1997 cu Olaru Ecaterina, cumparând o suprafata de teren mult mai mare decât cea mentionata în actul original de împartire din 14 mai 1930 la Vadeni.

În drept, actiunea a fost întemeiata pe disp. art. 584 C.C.

În dovedirea actiunii, s-au depus la dosarul cauzei, în copie xerox, buletinul de identitate al reclamantei, cererea formulata de reclamanta si adresata primarului Mun.Tg Jiu, înregistrata sub nr. 1500/12.02.1991, actul intitulat "Dovada" înregistrat sub nr. 618 din 16 mai 1930, încheiat între cei doi frati, Ion C.Olaru si Grigore C.Olaru, cu privire la partajarea suprafetei de 24 m latime teren, situata în hotarul com.Vadeni si lung din soseaua nationala Tg Jiu-Petrosani pâna în proprietatea Bisericii Vadeni, titlul de proprietate nr. 1353654/27.01.1999, eliberat pe numele reclamantei, pt. suprafata de 2757 mp teren, încheierea nr. 5011/01.X.2001 emisa de Biroul de Carte Funciara din cadrul Judecatoriei Tg Jiu, adresa nr. 55/09.09.2002 emisa de Cabinet de Avocatura "Badita Nicolae", catre Administratia Financiara a Mun. Tg-Jiu, certificatul de mostenitor nr. 63/ 27.06.1975 autentificat de Notariatul de Stat Jud. Gorj, în urma dezbaterii succesiunii autoarei Olaru Frusina, de unde rezulta ca singura mostenitoare acceptanta la succesiune a ramas reclamanta Neamtu Maria, deoarece ceilalti au renuntat, fila din registrul agricol pe perioada 1959-1961 a autoarei Olaru Frusina, adresa nr.37377/17.01.2006 emisa de Primaria Mun. Tg Jiu, certificatul cu nr. 26977/19.09.2002 eliberat de Primaria Mun. Tg Jiu, doua foi de varsamânt nr. 63/ 27 mai 1970, emise de CEC Tg Jiu, adeverinta nr. 356/ 20.03.1995 eliberata de Coop. Agricola "Pandurul" cu sediul în Tg Jiu, fisa bunului imobil situat în Tg Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr.387 si certificatul de mostenitor nr. 63/ 27.06.1975.

Pârâtul, prin avocat Tanase Felix, a depus la dosar o întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecata ce face obiectul dosarului de fata si a motivat ca instantele de judecata s-au mai pronuntat, existând hotarâri judecatoresti, ramase definitive si irevocabile, deci, în concluzie, a invocat exceptia puterii de lucru judecat.

La întâmpinare au fost anexate înscrisuri doveditoare, respectiv: s.c. 8010/ 13.09.2002 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu, în dosarul nr. 18566/2001, decizia civila nr. 122 A/09.02.2005 pronuntata de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. 4109/2002, decizia civila nr. 2566/20.10.2005 pronuntata de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 2967 CIV/2005, decizia civila nr. 1601/15.06.2005 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr. 799 CIV/2005.

Reclamanta a solicitat respingerea exceptiei autoritatii de lucru judecat si a depus la dosar o nota în acest sens, fiind atasata la fila 49, însotita de înscrisuri doveditoare, respectiv procesul verbal din 02.10.2007 încheiat de BEJ Olaru Constantin, s.c. nr.7025/16.10.2007 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu în dosarul nr. 9530/318/2007, încheierea din 5 iunie 2008 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu, în dosarul nr. 3250/318/2008, decizia civila nr. 101/18.03.2008 pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 13002/318/2007.

În sedinta publica din 26 ian.2009, instanta s-a pronuntat asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat, în sensul ca a procedat la respingerea acesteia, cu motivarea ca nu sunt îndeplinite disp. art.1201 CC si a acordat partilor cuvântul pe probatorii, în legatura cu fondul cauzei.

Avocat Mischie Constantin, pentru reclamanta, a solicitat încuviintarea probei cu expertiza, depunând propunerile de obiective, iar avocat Tanase Felix pentru pârât nu s-a opus la proba solicitata de aparatorul reclamantei .

În cauza a fost numit ca expert d-ul inginer Militaru Marian si s-au fixat ca obiective: stabilirea liniei de hotar despartitoare între proprietatile partilor, în raport de titlu de proprietate nr. 1353654 din 27.01.1999 detinut de reclamanta pentru terenul de 2757 mp si în raport de contractul de vânzare - cumparare nr. 1814/21.04.1997 încheiat de pârâta cu Olaru Ecaterina; sa se stabileasca daca partile s-au mai judecat pentru granituire si daca fata de  hotarârile judecatoresti depuse la dosar a mai fost stabilita linia de hotar despartitoare între proprietatile partilor, sa se raspunda la obiectivele depuse de reclamanta la fila 61 din dosar.

Pentru efectuarea acestei expertize a fost depus si contractul de vânzare cumparare încheiat între Olaru Ecaterina si Tanase Nicolae si autentificat sub nr. 1814/21.04.1997 la BNP Anica Merisescu, privind suprafata de 2570 mp teren arabil si constructii.

În urma depunerii raportului de expertiza de catre expert Militaru Marian si studierea acestuia de catre parti, s-au formulat obiectiuni la raport, din partea reclamantei, acestea fiind depuse la fila 160 dosar, iar expertul a raspuns la obiectiuni prin nota de sedinta depusa la fila 82 dosar.

Avocat Tanase Felix a mai depus la dosar raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expert Gramada Romulus în dosarul nr. 18556/2001, împreuna cu schitele anexe la acest raport.

Analizând înscrisurile depuse la dosar si având în vedere cererea formulata de reclamanta, precum si concluziile raportului de expertiza întocmit de inginer Militaru Marian, instanta constata urmatoarele:

Reclamanta N.M. detine titlul de proprietate nr. 1353654/ 27.01.1999, privind reconstituirea dreptului de proprietate pe suprafata de 2757 mp si proces verbal de punere în posesie din 19.10.2008, iar conform schitei terenului trebuie sa aiba 12,30 m front stradal, iar la partea de vest o latime de 13 m.

Cu ocazia masuratorilor s-au gasit cei 12,30 mp front stradal la B-ul Ecaterina Teodoroiu, dar nu s-a mai gasit latimea de 13 m la Vest, real fiind 11,12 m, deci suprafata detinuta de reclamanta este de 2591 mp, fata de 2757 mp, cât are în titlul de proprietate.

Pârâtul T. N. detine contract de vânzare cumparare nr. 1814/21.04.1997, unde este prevazuta suprafata de 2570 mp, iar conform procesului verbal de punere în posesie din 11 aprilie 1997 a lui Olaru Ecaterina, terenul trebuie sa aiba 12 m latime la B-ul Ecaterina Teodoroiu si 14 m la Vest.

În realitate, pârâtul are un front stradala la B-ul Ecaterina Teodoroiu de 12,20 m si o latime la Vest de 11,42 m, detinând o suprafata de 2463 mp, fata de 2570 mp cât are în acte.

Se constata ca prin eliberarea actelor de proprietate de catre CLFF Tg Jiu le-au fost atribuite partilor latimi mai mari decât în actele vechi, dar suprafata din actele vechi de cca. 4598,6 mp se regaseste în prezent, partile detinând efectiv 5054 mp, iar reclamanta având chiar 2591 mp, fata de 2479,3 mp, cât ar reiesi din împartirea egala a suprafetei din actele vechi.

Deoarece ambele parti detin suprafata prevazuta în actele vechi de proprietate, respectiv, dovada de partaj încheiata la 14 mai 1930, între cei doi frati Ion C. Olaru si Grigore C. Olaru, instanta apreciaza ca expertul a identificat în mod corect linia de hotar dintre proprietatile partilor, dar Comisia Locala de Fond Funciar Tg Jiu, trebuia la eliberarea titlului de proprietate pe numele reclamantei si a procesului verbal de punere în posesie pe nume de Olaru Ecaterina, sa respecte aceste acte vechi de proprietate.

Este de retinut ca la masuratorile efectuate în teren în baza acestui act vechi, s-a gasit o lungime medie de 206,6 m si o latime de 24 m, deci total 4958,6 m, care împartita în mod egal da câte 2479,3 m pentru fiecare dintre parti.

Cu privire la solutia data de instanta, referitoare la exceptia autoritatii de lucru judecat, se constata ca expertul a subliniat ca partile nu s-au mai judecat pentru granituire, nefiind stabilita o linie de hotar dintre parti printr-o alta hotarâre.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca în cauza sunt îndeplinite disp. art.584 CC, în conformitate cu care"Orice proprietar poate îndatora pe vecinul sau la granituire proprietatii lipite cu a sa, cheltuielile granituirii se vor face pe jumatate " si urmeaza a se admite actiunea formulata de reclamanta, a se stabili linia de hotar despartitoare între proprietatile partilor, ca fiind cea descrisa în raportul de expertiza întocmit de inginer Militaru Marian.

În baza art.274 CPC, urmeaza a fi obligata reclamanta la plata sumei de 800 lei cheltuieli de judecata fata de pârât.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta N.M., domiciliata în..........., în contradictoriu  cu pârâtul T. N., domiciliat în ............

Stabileste linia de hotar despartitoare între proprietatile partilor, ca fiind cea descrisa în raportul de expertiza, întocmit de inginer Militaru Marian, ca fiind actuala linie de hotar existenta la data efectuarii expertizei pe traseul marcat cu rosu pe schita anexa la raport si anume 2-15-16-17-18-9, astfel încât la B-ul Ecaterina Teodoroiu reclamanta sa aiba un front stradal de 12,30 m, iar pârâtul 12,20 m, în punctul 15, latimea terenului reclamantei fiind de 12,63 m, iar a pârâtului de 12,15 m, în punctul 16 latimea terenului reclamantei sa fie de 13,27 m, iar a pârâtului de 12,18 m, în punctul 17 latimea terenului reclamantei sa fie de 13,12 m, iar a pârâtului de 12,32 m, în punctul 18 latimea terenului reclamantei sa fie de 12,60 m, iar a pârâtului de 11,84 m si în punctul 9 reclamanta are 11,12 m, iar pârâtul 11,42 m.

Obliga reclamanta la plata sumei de 800 lei cheltuieli de judecata fata de pârât.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 29 Iunie 2009, la Judecatoria Tg Jiu.

Presedinte Grefier,

Red. .

Tehn.

4 ex.