Civil - grăniţuire - ieşire din indiviziune

Hotărâre 7061 din 12.07.2010


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.09.2007 sub nr. 8282/320/2007, reclamantele Kiss Agneta, Barabas Maria şi Hajdu Iuliana au chemat în judecată pe pârâţii Laszlo-Buja Nicolae, Nemeti Eugen, Bogyo Maria şi Laszlo Eliza, solicitand instanţei ca prin hotărarea ce o va pronunţa, să dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor constituite din imobile teren, situate în comuna Sângeorgiu de Mureş şi înscrise în CF nr. 510/II, nr. cadastral 1905/3, în suprafaţă de 5.755 mp şi respectiv în CF nr. 1047/II, nr. cadastral 1905/6, în suprafaţă de 11.510 mp, atribuirea acestora în funcţie de cotele-părţi ale fiecăruia şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate exclusivă al fiecăreia dintre reclamante asupra imobilelor în litigiu, respectiv terenurile în suprafaţa stabilită pentru fiecare în parte.

In motivarea cererii reclamantele au arătat că, drepturile invocate derivă din moştenire, conform certificatelor de moştenitor depuse la dosar, starea de coproprietate rezultând în urma acceptării acestor moşteniri. Reclamantele au mai precizat că pentru ambele terenuri dreptul de proprietate este înscris şi în registrele de publicitate imobiliară, pentru toate părţile iar cele două terenuri nu fac obiectul Legii nr. 18/1991 şi nu sunt în posesia unei alte persoane. De asemenea au învederat că nu au reuşit a realiza un partaj voluntar.

In drept, au fost invocate dispoz. art. 728 Cod civil şi art. 6731 şi urm. Cod proc. civ.

Cererea a fost legal timbrată.

În dovedire reclamantele au depus la dosar copii ale următoarelor înscrisuri: extras de carte funciară pentru informare nr. 510/II, Sângeorgiu de Mureş (f. 7), extras de carte funciară pentru informare nr. 1047/II, Sângeorgiu de Mureş (f. 8), certificat de moşenitor nr. 96/1957 (f. 9), certificat de moştenitor nr. 98/1957 (f. 10), schiţă (f. 11), adresa nr. 3495/27.07.2007 (f. 12), certificatul de moştenitor calitate nr. 93/2008 (f. 118), certificatul d deces seria DS nr. 022405 (f. 126), testamentul autentificat prin încheierea nr. 3166/11.12.2006 (f. 127), certificatul de moştenitor nr. 25/9.02.2009 (f. 128), certificatul de deces seria DM nr. 619386 (f. 155, f. 163), certificatul de căsătorie seria CE nr. 134213 (f. 156, f. 164), certificat de naştere seria Nx nr. 493352 (f. 165), certificat de naştere nr. 980961 (f. 166) şi certificat de căsătorie (f. 167).

Pârâta Bogyo Maria a depus la data de 25.10.2007 prin serviciul registratură întâmpinare (f. 25-26) prin care a solicitat admiterea în parte a acţiunii introductive, să se constate că este moştenitoare legală după bunica sa Pap Vilma, respectiv tatăl său Pap Ludovic, că masa succesorală se compune din cota-parte de 4/16 din imobilul înscris în CF nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş, nr. top 1905/3, în suprafaţă de 5.755 mp şi respectiv cota-parte de 3/24 din imobilul înscris în CF nr. 1047/II Sângeorgiu de Mureş, nr. top 1905/6, în suprafaţă de 11.510 mp, cu compensarea cheltuielilor de judecată.

În motivare a arătat că numita Laszlo Eliza născută Pap este sora bunicii sale Pap Vilma. S-a mai precizat că bunica sa este moştenitoarea legală a defunctei Laszlo Eliza, iar tatăl său este moştenitorul legal al mamei sale, Pap Vilma. Pârâta a mai învederat că este singura moştenitoare legală după tatăl său, astfel că în urma devoluţiunilor succesorale legale, cotele părţi de 4/16 şi respectiv 3/24 din imobilele în litigiu, în urma moştenirilor succesive, formează proprietatea sa.

În drept au fost invocate prev. art. 668 şi 728 Cod civ.

În dovedire pârâta a depus copia fidelă a CF nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş (f. 30-31) şi copii ale următoarelor înscrisuri: extras de carte funciară nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş (f. 32), extras de carte funciară nr. 1047/II Sângeorgiu de Mureş (f. 33), certificat de naştere seria NO nr. 349426 (f. 34), certificat de deces seria DP nr. 720937 (f. 35), certificat de căsătorie seria C4 nr. 141357 (f. 36), certificat de naştere seria Nb nr. 671411 (f. 37), adresa nr. 67721/10.10.2007 (f. 38), certificatul de moştenitor suplimentar nr. 243 (f. 45, 46, 47, 48, 49), certificatul de moştenitor nr. 324/1962 (f. 50) .

Urmare a adresei emise de instanţă a fost comunicată la dosar de Primăria comunei Sângeorgiu de Mureş extras din registrul de deces privind pe pârâtul Laszlo-Buja Nicolae (f. 67).

La data de 29.10.2008 a fost depus la dosar raportul de expertiză topografică încuviinţat a fi efectuat în cauză (f. 83-96) iar la termenul de judecată din data de 14.01.2009 instanţa a dispus anularea raportului de expertiză întocmit şi refacerea expertizei topografice, noua expertiză efectuată în cauză fiind depusă la dosar la data de 9.03.2010 (f. 214-222).

La data de 25.06.2010 reclamantele Kiss Agneta şi Barabas Maria au formulat cerere de chenare în judecată a altor persoane (f. 160-161) arătând că, numitele Nemeti Maria Magdolna, Teglas Erzsebeth şi Nemeti Klara, moştenitoare de drept ale defunctului Nemeti Eugen ar putea pretinde un drept ca urmare a partajării bunului înscris în CF nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş, aflat în coproprietate.

În drept au fost invocate prevederile art. 728 Cod civ., art. 57 alin. 1, 3 şi 4 şi art. 6131 Cod proc. civ.

Intervenienţii în interes propriu au formulat întâmpinare (f. 194-195) la cererea de chemare în judecată a altor persoane arătând că sunt moştenitoarele legale ale defunctului Nemeti Eugen şi că sunt de acord în parte cu acţiunea reclamantelor, solicitând atribuirea în natură a cotei de 3/16 parte din imobilul înscris în CF nr. 510/II nr. top 1905/3 în suprafaţă de 5.755 mp, prin partajarea în natură.

În drept au fost invocate prev. art. 664 şi urm., art. 728 şi urm. Cod civ., art. 58 Cod proc. civ.

În susţinere au depus la dosar copii ale următoarelor înscrisuri: certificatul de deces seria DM nr. 619386 (f. 196), certificatul de căsătorie seria CE nr. 134213 (f. 197), cerificatul de naştere seria Np nr. 773938 (f. 198), cartea de identitate seria MS nr. 425616 (f. 199), certificatul de naştere seria Nx nr. 493352 (f. 200), cartea de identitate seria MS nr. 307174 (f. 201), cerificatul de naştere seria N3 nr. 980961 (f. 202), certificat de căsătorie seria C8, nr. 116996 (f. 203), extras de carte funciară nr. 510/II (f. 204), extras de care funciară (f. 205-206) şi certificat de moştenitor nr. 556/1957 (f. 207).

La termenul de judecată din data de 1.07.2009 instanţa a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului Nemeti Eugen.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri, constând în actele de la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit extrasului de carte funciară pentru informare (f. 7), terenul (arător Gera) înscris în CF nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/3, în suprafaţă de 5.755 mp, se afla în coproprietatea reclamantelor Hajdu Iuliana (fostă Szekely, născută Laszlo, decedată), Kiss Agneta, Barabas Maria, pe cote-părţi de 3/16, 3/32, respectiv 3/32, a pârâţilor Laszlo Buja-Nicolae (decedat), Nemeti Eugen (decedat) şi a numitei Pap Vilma (decedată), pe cote-părţi de 3/16, 3/16, respectiv 4/16, dobândit prin moştenire, conform certificatelor de moştenitor nr. 96/1957(f. 9), 98/1957 (f. 10), nr. 324/1962 (f. 50), nr. 556/1957 (f. 207) şi certificatului de moştenitor suplimentar nr. 243 (dosar nr. 329/2007) (f. 45).

Potrivit extrasului de carte funciară pentru informare (f. 8), terenul (arător Gera) înscris în CF nr. 1047/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/6, în suprafaţă de 11.510 mp, se afla în coproprietatea reclamantelor Kiss Agneta, Barabas Maria, Hajdu Iuliana (fostă Szekely, decedată), pe cote-părţi de 7/48, 7/48, respectiv 7/24, a pârâţilor Laszlo Buja-Nicolae (decedat) şi Laszlo Eliza (decedată), pe cote-părţi de 7/24, respectiv 3/24, dobândit prin moştenire, conform certificatelor de moştenitor nr. 96/1957(f. 9), 98/1957 (f. 10) şi certificatului de moştenitor suplimentar nr. 243 (dosar nr. 329/2007) (f. 45).

Potrivit adresei nr. 3495/27.07.2007 emisă de Pimăria comunei Sângeorgiu de Mureş (f. 12), parcelele cu număr cadastral 1905/3 şi 1905/6 situate pe teritoriul acestei comune nu fac obiectul Legii nr. 18/1991.

Potrivit testamentului autentificat prin încheierea nr. 3166/11.12.2006 de BNP Asociaţi Holbach&Rozsa (f. 127) reclamantele Kiss Agneta, Barabas Maria au fost instituite legatare cu titlu universal de către reclamanta Hajdu Iuliana (fostă Szekely, născută Laszlo), decedată la data de 31.01.2009. Din certificatul de moştenitor nr. 25/9.02.2009 (f. 128) rezultă că reclamantele Kiss Agneta, Barabas Maria, în calitate de legatare cu titlu universal, au acceptat prin declaraţie expresă succesiunea de pe urma defunctei Hajdu Iuliana, fiecare cu câte o cotă-parte de 1/2. Masa succesorală rămasă de pe urma acestei defuncte se compune din cota de 1/1 din apartamentul descris în acest certificat de moştenitor, cota-parte de 3/16 din terenul (arător Gera) înscris în CF nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/3 în suprafaţă de 5.755 mp şi respectiv cota-parte de 7/24 din terenul (arător Gera) înscris în CF nr. 1047/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/6 în suprafaţă de 11.510 mp.

Din certificatul de moştenitor nr. 324/8.09.1962 (f. 50) rezultă că numita Pap Vilma, în calitate de rudă de gradul II (soră), a acceptat expres succesiunea de pe urma defunctei Laszlo Eliza,  revenindu-i astfel cota-parte de 1/1.

Succesiunea numitei Pap Vilma al cărei deces a fost înregistrat sub nr. 1320/13.08.1998 în registrul de stare civilă al localităţii Târgu-Mureş (f. 38) s-a transmis numitului Pop Ludvig în calitate de rudă de gradul I (fiu) (f. 34) iar urmare a decesului acestuia din urmă intervenit la data de 29.07.2006 întreaga moştenire s-a transmis pârâtei Bogyo Maria în calitate de rudă de gradul I (fiică) (f. 36, 37), acesteia revenindu-i astfel cota-parte de 1/1. Masa succesorală rămasă de pe urma acestor defuncţi se compune din cota-parte de 4/16 din terenul (arător Gera) înscris în CF nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/3 în suprafaţă de 5.755 mp şi cota-parte de 3/24 din terenul (arător Gera) înscris în CF nr. 1047/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/6, în suprafaţă de 11.510 mp.

Din certificatul de moştenitor calitate nr. 93/14.04.2008 (f. 118) rezultă că pârâtele Demeter Judit, Buja Ilona şi Matei Doina Gabriela, în calitate de rude de gradul I (fiice), au acceptat expres succesiunea de pe urma defunctului Laszlo-Buja Nicolae, decedat la data de 20.03.2008, fiecare cu câte o cotă-parte de 1/3. Masa succesorală rămasă de pe urma acestui defunct se compune din cota-parte de 3/16 din terenul (arător Gera) înscris în CF nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/3 în suprafaţă de 5.755 mp şi cota-parte de 7/24 din terenul (arător Gera) înscris în CF nr. 1047/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/6 în suprafaţă de 11.510 mp.

Succesiunea pârâtului Nemeti Eugen, decedat la data de 11.03.2000 (f. 196) s-a transmis intervenienţilor în interes propriu Nemeti Maria Magdolna în calitate de soţie supravieţuitoare (f. 164), Teglas Erzsebeth (născută Nemeti) şi Nemeti Klara, în calitatea de rude de gradul I (fiice)  (f. 166, 167, f. 165). Masa succesorală rămasă de pe urma acestui defunct se compune din cota-parte de 3/16 din terenul (arător Gera) înscris în CF nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/3 în suprafaţă de 5.755 mp.

Urmare a devoluţiunilor succesorale legale şi testamentare prezentate anerior, având în vedere cotele-părţi ce se cuvin fiecăreia dintre părţi raportat la calitatea acestora şi la masa succesorală a fiecăruia dintre antecesori, instanţa constată următoarele: coproprietari ai terenului înscris în CF nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/3, în suprafaţă de 5.755 mp sunt reclamantele Kiss Agneta şi Barabas Maria, care deţin împreună o cotă-parte de 6/16 (fiecare cu câte o cotă-parte de 6/32), pârâtele Demeter Judit, Buja Ilona şi Matei Doina Gabriela, toate împreună cu o cotă-parte de 3/16, Bogyo Maria cu o cotă-parte de 4/16 şi intervenienţii în interes propriu Nemeti Maria Magdolna, Teglas Erzsebeth şi Nemeti Klara, toate trei împreună cu o cotă-parte de 3/16 iar coproprietari ai terenului înscris în CF nr. 1047/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/6, în suprafaţă de 11.510 mp sunt reclamantele Kiss Agneta şi Barabas Maria, care deţin împreună o cotă-parte de 7/12 (fiecare cu câte o cotă-parte de 7/24) şi pârâtele Demeter Judit, Buja Ilona şi Matei Doina Gabriela, toate împreună cu o cotă-parte de 7/24 şi Bogyo Maria, cu o cotă-parte de 3/24.

Dispoziţiile art. 728 Cod civil instituie principiul potrivit căruia nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Modalitatea practică prin care se pune capăt stării de coproprietate este partajul, prin atribuirea către coproprietari, în natură sau prin echivalent, a bunului aflat în coproprietate, operaţiune care are ca efect înlocuirea cu efect retroactiv a cotei-părţi ideale asupra bunului cu un drept de proprietate exclusiv sau cu un drept de creanţă, după caz. Totodată instanţa reţine că coproprietarii au posibilitatea să solicite partajul parţial, respectiv doar în raport de unii dintre coproprietari, ceilalţi putându-se înţelege ca, după satisfacerea coproprietarilor care solicită împărţeala, să menţină starea de coproprietate asupra bunului comun.

Potrivit dispoziţiilor art. 6734 alin. 2 Cod procedură civilă, dacă părţile ajung la o înţelegere cu privire la împărţirea bunurilor, instanţa va hotărî potrivit învoielii lor. Având în vedere textul menţionat care dă expresie principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil şi ţinând cont de faptul că părţile au învederat că sunt de acord cu modalitatea de partajare propusă de expert prin expertiza topografică efectuată în cauză, în temeiul art. 728 Cod civil, instanţa va pronunţa o hotărâre în acord cu înţelegerea părţilor.

Totodată, având în vedere că la termenul de judecată din data de 1.07.2009 instanţa a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului Nemeti Eugen, instanţa va respinge cererea principală formulată de reclamante în contradictoriu cu pârâtul Nemeti Eugen ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

De asemenea, faţă de împrejurarea că antecesorul intervenienţilor în interes propriu avea calitatea de coproprietar cu privire la terenul înscris în CF nr. 510/II Sângeorgiu de Mureş, nr. cadastral 1905/3, în suprafaţă de 5.755 mp, instanţa apreciază că intervenienţii în interes propriu din prezenta cauză pot să pretindă aceleaşi drepturi ca şi celelalte părţi din acest dosar, dată fiind dubla calitate a acestora, atât de reclamanţi cât şi de pârâţi care derivă din obiectul acestei cauzei. În consecinţă, instanţa apreciază că cererea de chemare în judecată a altor persoane formulată de reclamante este întemeiată, urmând să o admită ca atare.

Prin urmare, în baza art. 673 ind. 9, art. 673 ind. 14 Cod procedură civilă, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune cu privire la fiecare dintre terenurile ce fac obiectul acestui partaj şi va atribui coproprietarilor teren în materialitatea lui, corespunzător cotelor părţi deţinute, conform propunerii de partajare din raportul de expertiză tehnică topografică efectuată de către dl. expert Merişescu Grigore, expertiză ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Astfel, faţă de cele expuse, instanţa va atribui: reclamantelor KISS AGNETA şi BARABAS MARIA (moştenitoare ale defunctei Hajdu Iuliana) parcela I a, cu suprafaţa de 1.079 mp, cuprinsă între punctele S1-3-A-A1-S1, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză, cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea lui Kiss Agneta şi Barabas Maria şi a servituţii de trecere cu piciorul şi mijloace de transport, pentru parcelele 2, 3, 4, 5 şi 6 pe drumul de 3,00 m lăsat pe latura sudică; reclamantei KISS AGNETA parcela II a, cu suprafaţa de 539 mp, cuprinsă între punctele A1-A-B-B1-5-A1, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză, cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea lui Kiss Agneta şi a servituţii de trecere cu piciorul şi mijloace de transport pentru parcelele 3, 4, 5 şi 6, pe drumul comun în lăţime de 3,00 m situat pe latura sudică; reclamantei BARABAS MARIA parcela III a, cu suprafaţa de 540 mp, cuprinsă între punctele B1-B-C-C1-B1, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză, cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea lui Barabas Maria şi a servituţii de trecere cu piciorul şi mijloace de transport, pentru parcelele 4, 5 şi 6 pe drumul comun din sudul parcelei cu lăţimea de 3,00 m; intervenienţilor în interes propriu NEMETI MARIA MAGDOLNA, TEGLAS ERZSEBETH şi NEMETI KLARA (moştenitoare ale defunctului NEMETI EUGEN) parcela IV a, cu suprafaţa de 1.079 mp cuprinsă între punctele C1-C-D-D1-6-C1, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză, cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea moştenitoarelor Nemeti Maria Magdolna, Teglas Erzsebet şi Nemeti Klara şi a servituţii de trecere cu piciorul şi mijloace de transport, pentru parcelele 5 şi 6 pe drumul comun din sudul parcelei cu lăţimea de 3,00 m; pârâtei BOGYO MARIA (succesoare a defunctei Pap Vilma) parcela V a, cu suprafaţa de 1.439 mp cuprinsă între punctele D1-D-E-E1-7-D1, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză,  cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea lui Bogyo Maria şi a servituţii de trecere cu piciorul sau mijloace de transport, pentru parcela nr. 6, pe drumul comun din sudul parcelei în lăţime de 3,00 m iar pârâtelor MATEI DOINA GABRIELA, DEMETER JUDIT şi BUJA ILONA (moştenitoare ale defunctului LASZLO-BUJA NICOLAE) parcela VI a, cu suprafaţa de 1.079 mp cuprinsă între punctele E1-E-G1-F-E1, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză,  cu  înscrierea dreptului de proprietate în favoarea moştenitoarelor Matei Doina Gabriela, Demeter Judit şi Buja Ilona şi a servituţii de trecere cu piciorul şi mijloace de transport spre pădure, pentru parcelele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5.

Totodată va atribui: reclamantei KISS AGNETA parcela I a, cu suprafaţa de 1.679 mp, cuprinsă între punctele 013-022-21-20-19-18-018-02-S2-9-09-10-013, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză, cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea lui Kiss Agneta şi a servituţii de trecere cu piciorul şi mijloace de transport, pentru parcelele nr. 2, 3, 4 şi 5 pe drumul comun din sudul parcelei de 3,50 m; reclamantei BARABAS MARIA parcela II a, cu suprafaţa de 1.678 mp, cuprinsă între punctele 02-018-A-A1-029-02, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză, cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea lui Barabas Maria şi a servituţii de trecere cu piciorul şi mijloace de transport, pentru parcelele nr. 3, 4 şi 5 pe drumul comun din sudul parcelei cu lăţimea de 3,50 m; reclamantelor KISS AGNETA şi BARABAS MARIA (moştenitoare ale defunctei HAJDU IULIANA) parcela III a, cu suprafaţa de 3.357 mp, cuprinsă între punctele A1-A-023-024-B-027-028-A1, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză, cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea moştenitoarelor Kiss Agneta şi Barabas Maria şi a servituţii de trecere cu piciorul şi mijloace de transport, pentru parcelele nr. 4 şi 5 pe drumul comun cu lăţimea de 3,50 m; pârâtei BOGYO MARIA (succesoare a defunctei Laszlo Eliza) parcela IV a, cu suprafaţa de 1.439 mp, cuprinsă între punctele 027-B-C-C1-027, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză, cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea lui Bogyo Maria şi a servituţii de trecere cu piciorul şi mijloace de transport, pentru parcela nr. 5 pe drumul comun cu lăţimea de 3,50 m iar pârâtelor MATEI DOINA GABRIELA, DEMETER JUDIT şi BUJA ILONA (moştenitoare ale defunctului LASZLO-BUJA NICOLAE) parcela V a, cu suprafaţa de 3.357 mp, cuprinsă între punctele C1-C-025-030-32-34-034-033-026-C1, conform planului de amplasament şi delimitare din raportul de expertiză, cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea moştenitoarelor Matei Doina Gabriela, Demeter Judit şi Buja Ilona şi a servituţii de trecere cu piciorul şi mijloace auto, spre pădure a parcelelor 1, 2, 3 şi 4.

De asemenea, faţă de prevederile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 şi ale Ordinului nr. 634/13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, instanţa va dispune înscrierea dreptului de proprietate şi a dreptului de servitute al părţilor în cartea funciară conform prezentei hotărâri, ulterior întocmirii documentaţiei cadastrale.

Faţă de cele reţinute mai sus, instanţa va admite în parte cererea principală formulată de reclamante, va respinge cererea principală formulată de reclamante în contradictoriu cu pârâtul Nemeti Eugen ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă şi respectiv va admite cererea de chemare în judecată a altor persoane formulată de reclamante.

În privinţa cheltuielilor de judecată instanţa constată din chitanţele depuse la dosar că din onorariile datorate pentru efectuarea expertizelor tehnice topografice reclamantele Kiss Agneta şi Barabas Maria au achitat suma totală de 2.535,40 lei (1.834,40 lei pentru prima expertiză + 701 lei pentru a doua expertiză) iar pârâta Bogyo Maria a achitat suma de 572 lei din contravaloarea primei expertize. Contravaloarea expertizelor efectuate în cauză este de 3.107,40 lei.

În soluţionarea cererii privind cheltuielile de judecată, trebuie avut în vedere că procesele de partaj prezintă particularitatea că părţile au o dublă calitate, fiind reclamanţi în privinţa cotei lor de proprietate pe care o deţin în mod exclusiv şi pârâţi în ceea ce priveşte cota de proprietate ce revine celorlalţi coproprietari, iar hotărârea care se va pronunţa profită fiecărui coproprietar, neexistând „parte căzută în pretenţii”. Faţă de aceste caracteristici ale proceselor de partaj, este firesc ca cheltuielile legate de administrarea probelor să fie suportate de coproprietari ţinând cont şi de calitatea acestora de coproprietari ai unuia sau ambelor imobile supuse partajului. Suportarea în comun a cheltuielilor în cauza de faţă se impune, deoarece expertiza efectuată, la care toate părţile au achiesat în final, a fost necesară soluţionării cererilor tuturor părţilor din dosar.

În concluzie, instanţa va obliga pârâta BOGYO MARIA să plătească câte o sumă de 335 lei către fiecare dintre reclamantele Kiss Agneta şi Barabas Maria, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert, rămase după compensare, fiecare dintre pârâtele MATEI DOINA GABRIELA, DEMETER JUDIT şi BUJA ILONA să plătească câte o sumă de 103,50 lei către fiecare dintre reclamantele Kiss Agneta şi Barabas Maria, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert şi fiecare dintre intervenienţii în interes propriu NEMETI MARIA MAGDOLNA, TEGLAS ERZSEBETH şi NEMETI KLARA să plătească câte o sumă de 103,50 lei către fiecare dintre reclamantele Kiss Agneta şi Barabas Maria, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert.

Domenii speta