Granituire exceptie lcpa - detentor precar

Sentinţă civilă .. din 01.01.2019


Excepția lipsei calității procesuale active a detentorului precar în formularea acțiunii având ca obiect grănițuire

Dosar nr. ..........

SENTINȚA CIVILĂ NR. ...............

Ședința din data de ...............

Completul constituit din:

PREȘEDINTE: .................

GREFIER: ......................

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant C. N., reclamant C. T. și pe pârât F.G.M., având ca obiect grănițuire.

Dezbaterile au avut loc la data de .... fiind consemnate în încheierea de ședința de la aceea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea la data de ..... când,

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată:

Prin cererea introdusă pe rolul Judecătoriei .........., la data de .........., sub nr.............., reclamanții C. N. și C. T. au solicitat, în contradictoriu cu pârâta F.G.M., stabilirea liniei de hotar între lotul pârâtei, în suprafață de 128 mp și lotul folosit de reclamanți, proprietatea Municipiului C..., cu cheltuieli de judecată.

De asemenea, reclamanții au formulat cerere de introducere în cauză a proprietarului terenului, Municipiul C...., prin primar, în calitate de intervenient forțat, în temeiul art. 78 Cod procedură civilă.

În motivare, reclamanții au arătat că prin contractul de vânzare cumpărare nr. .../...1996, emis de R... C...., au dobândit proprietatea imobilului construcție situat în C...., str. ..., nr. .., Jud. C.... și că terenul aferent curții lor este proprietatea Municipiului C.....

Au învederat că terenul aferent curții lor a ieșit din indiviziune prin Hot. a Consiliului Local nr. ..., astfel încât suprafața de 128 mp a revenit în proprietatea exclusivă a pârâtei F.G.M., iar reclamanților le-a rămas terenul în suprafață de 167 mp în folosință, în temeiul contractului de vânzare cumpărare mai sus arătat și a contractului de închiriere nr. ...../.............. încheiat cu administratorul RAEDPP.

Au precizat că pentru stabilirea liniei de hotar au avut mai multe neînțelegeri și într-un final au refuzat să își exprime acordul așa cum le-a cerut pârâta și intervenientul forțat.

Au precizat că acțiunea în grănițuire poate fi formulată atât de proprietar, cât și de titularul unui dezmembrământ al dreptului de proprietate, precum și de simplul posesor, inclusiv împotriva titularului unui drept de folosință, ca drept personal, de creanță.

În drept, au fost invocate disp.art.56.0  Cod civil, art.78 Cod procedură civilă.

În probațiune au solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriul și efectuarea unei expertize.

Acțiunea a fost legal timbrată, cu suma de 100 lei.

Legal citată, pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesual active a reclamaților, raportat la faptul că aceștia nu sunt proprietarii terenului în litigiu, iar pe fondul cauzei au solicitat respingerea acțiunii, ca nefondată, precizând că prin prezenta acțiune reclamanții încearcă să obțină folosința unei suprafețe de teren mai mare decât cea care rezultă din acte.

A precizat că deși s-au făcut toate măsurătorile în mod legal, reclamanții au refuzat să efectueze grănițuirea, urmărind să obțină și suprafața de teren de 60 mp, pe care o dețin în mod abuziv și precar.

A solicitat obligarea reclamanților la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, a invocat dispozițiile art. 555 Codul civil, iar în probațiune a depus înscrisuri și a solicitat administrarea interogatoriului reclamanților.

Prin întâmpinarea depusă la data de ..........., Municipiul C...., prin Primar, a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată, arătând că limitele proprietăților corespund referatului de admitere emis de OCPI C.... privind dezmembrarea imobilului situat în C...., str. ..., nr. ..., Jud. C.....

La termenul de judecată din data de ....., instanța a respins, ca inadmisibilă, cererea reclamanților de introducere în cauză, în calitate de intervenient forțat, în temeiul art. 78 Cod procedură civilă, a Municipiului C...., ca Primar.

 La același termen de judecată, a acordat cuvântul asupra excepției lipsei calității procesual active a reclamanților, invocată de pârâtă, prin întâmpinare.

Analizând cu prioritate excepția lipsei calității procesuale active, instanța reține următoarele:

În fapt, prin contractul de vânzare cumpărare nr. ...../....1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului C...., prin RAEDPP C.... și reclamanții C. N. și C. T., aceștia din urmă au dobândit dreptul de proprietate asupra locuinței în suprafață de 45,75 mp situată situat în C...., str. ...., nr. ..., Jud. C.... (f. 9). Prin același contract s-a atribuit în folosință terenul aferent locuinței, în suprafață de 45,75 mp.

Prin contractul de închiriere pentru teren curte, înregistrat sub nr. ... din 17.07.2014, RAEDPP C...., în calitate de titular al dreptului de administrare privind fondul de locuințe proprietate de stat, a închiriat reclamanților suprafața de teren de 107,76 mp, ce depășește suprafața de teren aferentă construcției, pentru o perioadă de 5 ani (f. 11).

Terenul în suprafață de 153,51 mp (107,76 mp + 45,75 mp), care face obiectul celor două contracte mai sus arătate, este proprietatea Municipiului C.....

În drept, conform art. 560 Cod civil, proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați să contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.

Instanța reține că acțiunea în grănițuire este o acțiune reală, care se întemeiază pe un drept real, astfel încât persoana care introduce în justiție o astfel de acțiune, trebuie să justifice calitatea procesuală a părților prin invocarea unor drepturi reale asupra imobilelor cu privire la care se solicită grănițuirea.

Prin operația grănițuirii se urmărește determinarea prin semne exterioare a hotarului dintre două fonduri vecine ce aparțin unor titulari diferiți, față de care grănițuirea este pe de o parte, o obligație reală de a face, propter rem, iar pe de altă parte, privită exclusiv din punctul de vedere al celui care o solicită, un atribut esențial al dreptului real. Astfel, dată fiind reglementarea legală a grănițuirii, această operație materială și juridică, pe de o parte, trebuie privită ca fiind alcătuită dintr-un drept și o obligație de a participa la delimitarea prin trasarea unor semne exterioare de hotar, ceea ce este un atribut esențial al dreptului real de proprietate.

Deși textul de lege face referire numai la „proprietar”, practica judiciară a statuat că acțiunea în grănițuire poate fi exercitată și de către orice persoană care are un drept real asupra fondului (art. 551 pct. 1-6, 10-11 – pentru terenuri care nu fac parte din domeniul public), nu însă și de detentorul precar.

În prezenta cauză, din contractul de închiriere pentru teren curte nr. 9266 din 17.07.2014 (f. 9-12), rezultă că reclamanții au calitate de detentori precari ai terenului în suprafață de 107,76 mp, care face obiectul prezentei cauze, proprietar fiind Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul C.....

Contrar susținerilor reclamanților, dreptul de folosință asupra terenului, care face parte din domeniul privat al statului/unităților administrativ teritoriale ale statului, nu este un drept real, art. 551 pct. 9 din Codul civil referindu-se la art. 874 Cod civil care are ca obiect terenuri care fac parte din domeniul public al statului, nu terenuri care face parte din domeniul privat al statului, cum este cel din prezenta cauză.

În ceea ce privește dreptul de folosință asupra terenului în suprafață de 45,75 mp, aferent construcției dobândite prin contractul de vânzare cumpărare nr. .../28.10.1996, instanța reține că deși ar putea fi considerat un drept de superficie, deci un drept real, acest aspect nu are relevanță în prezenta cauză, câtă vreme din schițele depuse la dosar, inclusiv de reclamant, rezultă că acest teren nu este situat în apropierea liniei de hotar, neînțelegerile dintre părți vizând exclusiv terenul care formează curtea imobilelor (f. 15, f. 40-45), deci în ceea ce privește reclamații terenul ce face obiectul contractului de închiriere pentru teren curte nr. 9266 din 17.07.2014 (f. 9-12).

Pentru aceste considerente, reținând că reclamanții nu se legitimează ca și proprietari ai imobilului în litigiu, nici ca titulari ai unui alt drept real asupra acestui teren, ci ca simpli detentori precari, instanța urmează a admite excepția și a respinge cererea de chemare în judecată, ca fiind formulată de persoane fără calitate procesuală activă.

În temeiul art. 453 Cod procedură civilă, va obliga reclamanții la plata către pârâtă a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite excepția lipsei calității procesuale active, invocată de pârâtă prin întâmpinare.

Respinge acțiunea în grănițuire formulată de reclamanții C. N. și C. T. ambii cu domiciliul  în ........ în contradictoriu cu pârâta F.G.M., ............., ca fiind introdusă de persoane fără calitate procesuală activă.

Obligă reclamanții la plata către pârâtă a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria C.....

Pronunțată astăzi, ..., prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform art.396 alin.2 C. Proc. Civ .

PREȘEDINTE, GREFIER,

Domenii speta