Acţiune în grăniţuire. Stabilirea mejdiei pe baza planurilor de situaţie care au stat la baza întabulării în cartea funciară a proprietăţilor învecinate

Decizie 1893 din 26.05.2011


Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1893 din 26 mai 2011

Prin Sentinţa civilă nr.730/1 iulie 2010 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei a fost admisă în parte cererea reclamanţilor B.A. şi  B.V. şi s-a stabilit linia de hotar dintre proprietăţile reclamanţilor, teren intravilan cu nr. top 966/b de 541 mp şi teren intravilan cu nr. top 968/a/1/1/b de 459 mp, înscrise în CF nr.4415 Şimleu Silvaniei şi a pârâtului B.V., casă, curte şi grădină de 375 mp, înscris în CF nr.50404 Şimleu Silvaniei (cf.nr.754N) nr.cad 1113, pe linia notată cu ABCD de pe schiţa de la dosar.

Prin aceeaşi sentinţă a fost respinsă cererea reclamanţilor privind anularea încheierii de intabulare 185/2000 din CF 4415 Şimleu Silvaniei.

Pentru a se pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că reclamanţii sunt proprietarii terenurilor înscrise în CF nr.4415 Simleu Silvaniei nr.top.966/b în suprafaţă de 541 mp şi nr.top.968/1/1/b în suprafaţă de 459 mp învecinate cu imobilul proprietatea pârâtului B.V. casă, curte şi grădină de 375 mp înscris în CF nr.50404 Simleu Silvaniei(cf.nr.754 N) nr.cad.1113.

Din concluziile raportului de expertiză topometrică efectuată de către ing.T.I. a reieşit că terenul în suprafaţă de 1000 mp proprietatea reclamantului B.A. este intabulat în  CF nr.4415 mp Simleu Silvaniei în baza deciziei nr.2/13.04.1992, în timp ce terenul în suprafaţă de 375 mp, proprietatea pârâtului este întabulat în CF nr.754 N Simleu Silvaniei nr.cad.1113 în baza sentinţei civile nr.1145/2005 a Judecătoriei Simleu Silvaniei, planurile de situaţie care au stat la baza intabulării corespund cu dimensiunile parcelelor din teren, astfel linia de hotar dintre cele două proprietăţi indicate în planurile de situaţie este una şi aceeaşi cu cea din teren (ABCD în anexa 1 a expertizei).

Intabularea s-a făcut conform actelor depuse la biroul de carte funciară, expertul considerând corectă emiterea unei singure decizii, pentru întreaga suprafaţă înscrisă în CF nr. 657 Simleu Silvaniei, având în vedere că şi asupra construcţiei este înscris dreptul de proprietate în coproprietate.

Câtă vreme decizia de atribuire nu este anulată, nu se poate dispune anularea intabulării acestui act, conform încheierii nr.1851/2000 în CF nr.4415 Simleu Silvaniei, motiv pentru care a respins ca neîntemeiată cererea reclamanţilor pentru anularea încheierii de întabulare nr.1851/2000 din CF nr.4415 Simleu Silvaniei.

Prin decizia civilă nr. 17 din 22.02.2011 a Tribunalului Sălaj a fost respins ca nefondat apelul formulat de reclamanţii: B.A. şi  B.V. împotriva sentinţei civile nr.730/01.07.2010 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei pe care i-a obligă şi la 1500 lei cheltuieli de judecată către pârâtul B.V..

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că,expertiza tehnică efectuată în cauză a identificat cele două terenuri şi a concluzionat că dimensiunile înregistrate în cele două planuri de situaţie, corespund cu dimensiunile din teren şi prin urmare linia de hotar din teren corespunde cu linia de hotar stabilită prin documentaţia de intabulare (ABCD), că raportat la dispoziţiile  art. 584 Cod Civil, faptul că proprietăţile părţilor din proces se învecinează instanţa a constatat că linia de hotar dintre cele două terenuri a fost corect stabilită de prima instanţă.

În ceea ce priveşte cel de al doilea capăt al cererii privind anularea încheierii de intabulare 1851/2000, instanţa de apel a apreciat  că şi acesta a fost corect respins, motivat pe faptul că, atâta vreme cât nu a fost anulat actul în baza căruia s-a făcut intabularea nu se poate anula nici încheierea de intabulare.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs în termenul legal reclamanţii, solicitând casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei pentru rejudecare la instanţa de apel în vederea  suplimentării probatoriului administrat în cauză cu o completare la raportul de expertiză.

În motivarea recursului întemeiat în drept pe  dispoziţiile  art. 304  pct. 8 şi 9 şi 312 alin. 3  Cod proc.civ., recurenţii au arătat că ei sunt proprietarii casei de locuit înscrisă în CF 657 Simleul Silvaniei pe care a cumpărat-o în anul 1997, că instanţa  în mod greşit a reţinut că această casă a fost  cumpărată de la M.V. şi M.I., aceasta fiind şi raţiunea  pentru care în favoarea lui B.A. s-a emis decizia  nr. 2/1992,  prin care i s-a atribuit  în  proprietate suprafaţa de 1000 mp, teren care s-a intabulat cu încheierea nr. 1851/2000, nr. top 996/b şi 968/a/1/1/b transformată în Cf 4415 Şimleu Silvaniei.

În CF 657 Şimleu Silvaniei a figurat doar o suprafaţă de 1080 mp, în realitate  suprafaţa topograficelor  iniţiale fiind mai mare, aceasta fiind raţiunea pentru care s-a emis o decizie de  atribuire şi în favoarea lui M.V. şi M.I..

Faţă de aceste motive, în mod eronat au apreciat  instanţele că se  impune anularea deciziei emisă în favoarea lor, fără de care nu se poate anula încheierea de intabulare.

Recurenţii au mai arătat că intabularea suprafeţei de 1000 mp pe cele  două numere topografice s-a făcut eronat, greşeala datorându-se modificării limitelor  de  hotar dintre terenul lor şi cel al pârâţilor, care în mod evident, nu pot avea o suprafaţă egală cu suprafaţa  lor, respectiv acelaşi front stradal. Pe terenul  proprietatea  pârâţilor a existat  o casă veche  care a fost demolată, iar pe aliniamentul acelei case a existat gardul despărţitor dintre fondurile învecinate, în linie dreaptă, perpendicular pe stradă.

Actele depuse la dosar dovedesc dreptul  lor de  proprietate, cât şi faptul că frontul la stradă al lotului lor  este de 22,5 ml. Aceste  ultime motive impun completarea raportului de expertiză cu o variantă în care linia de hotar să fie stabilită în modul arătat de ei.

Examinând  recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea în baza art.312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l respingă pentru următoarele considerente: 

Art. 306 Cod proc.civ., cere ca recursul să fie motivat în termen. A motiva recursul, înseamnă pe de o parte, arătarea  motivelor de recurs  prin identificarea unuia dintre motivele de recurs  prevăzute de art. 304  Cod proc.civ., dar şi dezvoltarea acestuia în sensul formulării unor critici privind  modul de judecată al instanţei, raportat la motivul de recurs  invocat.

Prin motivele de recurs  invocate, recurenta  reia starea de fapt  cu privire la  modul în care a dobândit  dreptul de proprietate asupra casei înscrisă în Cf 657 Şimleu Silvaniei, cât şi cu privire la terenul în suprafaţă de 1000 mp înscris în CF 4415 Şimleu Silvaniei. Aceleaşi aspecte sunt reiterate şi cu privire la modalitatea de dobândire a dreptului de proprietate, asupra terenului în suprafaţă de 375 mp, înscris în CF 754 Şimleu Silvaniei, de către pârât.

Aceste critici privind  starea de fapt, cât şi cele  referitoare la greşita apreciere a  probelor, nu pot fi încadrate în vreunul din cazurile prev. de art. 304  Cod proc.civ., motiv pentru care nu vor fi analizate de  instanţa de  recurs.

Critica referitoare la  modul de stabilire a liniei de hotar dintre  imobilele  proprietatea părţilor pune în discuţie aplicarea dispoziţiilor art. 584 C. civil, ce reglementează posibilitatea ca orice proprietar să poată obliga pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipite de a sa, astfel că ea poate fi încadrată în cazul de modificare prev. de art. 304  pct. 9 Cod proc.civ.

Analizând decizia atacată sub acest aspect, curtea reţine următoarele:

Reclamanţii sunt proprietarii terenului înscris în CF 4415 Şimleu Silvaniei nr. top 966/b în suprafaţă de 541 mp, şi nr. top 968/a/1/1/b în suprafaţă de 459 mp. şi si-au intabulat  dreptul de proprietate în baza Deciziei nr. 2/13.04.1992 emisă de Consiliul Judeţean Sălaj şi a  memoriului tehnic de  intabulare cu privire la terenul ce a făcut  obiectul deciziei nr. 1/1992.

Pârâtul este proprietarul terenului în suprafaţă de 375 mp, şi a construcţiei înscrise în CF 50404 Şimleu Silvaniei nr. cad. 1113 şi şi-a intabulat  dreptul de proprietate în baza sentinţei civile nr. 1145/2005 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei.

Raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză analizând cele  două planuri de situaţie care au stat la baza intabulării, a constatat că dimensiunile parcelelor din teren corespunde cu cele indicate în planurile ce au stat la baza  intabulării, astfel că linia de hotar dintre cele două proprietăţi indicate în planurile de situaţie este una şi aceeaşi cu cea din teren (ABCD în anexa 1 a expertizei).

Prin urmare, critica recurenţilor cu privire la modalitatea de stabilire a  liniei de hotar dintre  proprietatea  lor şi cea a pârâtului în varianta aleasă de instanţa de  fond este neîntemeiată.

Cererea recurenţilor de casare a  hotărârii şi de trimitere a cauzei spre rejudecare în vederea  suplimentării probatoriului administrat printr-o completare la raportul de expertiză este nefondată. La  instanţa de fond, expertiza tehnică efectuată în cauză de expertul T.I. nu a fost  contestată de părţile dosarului.

Prin declaraţia de apel, reclamanţii au arătat că se impune completarea raportului de expertiză în sensul de a se „reconfigura terenurile intravilane în suprafaţă de 541 şi 459 mp, atribuite reclamanţilor prin Decizia nr. 2/1992 a Consiliului Judeţean Sălaj în vederea anulării încheierii de intabulare  nr. 1851/2000 în Cf 4415 Şimleu Silvaniei, şi respectiv pentru intabularea acestora  şi pentru a se face o nouă propunere de stabilire a  liniei de hotar pe aliniamentul casei vechi demolate de  pârâţi şi a gardului despărţitor în linie dreaptă, perpendicular pe str. A., astfel ca deschiderea  la frontul stradal pentru terenul lor  să fie de 22,5 ml”, această cerere nu a mai fost susţinută pe parcursul soluţionării apelului, deşi în cauză s-au acordat trei termene de judecată, iar cu ocazia dezbaterii apelului pe fond, reprezentanta apelanţilor a declarat că nu mai are cereri de formulat în cauză. (Judecător Ana Ionescu)

Domenii speta