Grănițuire

Sentinţă civilă 1239 din 14.11.2016


Dosar nr. 132/267/2016 Nr. Operator 3923

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

JUDEŢUL GORJ

Sentinţa Nr. 1239/2016

Şedinţa publică de la 14 Noiembrie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile pentru revendicare şi grăniţuire, formulată de reclamantul xx, domiciliat în x, str. xx, bl.x, sc.x, ap.x, Judeţul x( cu reşedinţa în sat xx, comuna xx, Jud. x, unde solicită să îi fie comunicate actele de procedură), împotriva pârâţilor xx, xx şi xx, domiciliaţi în sat xx, comuna xx, Judeţul xx.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul asistat de avocat xx, pârâţii xx şi  xx, asistaţi de avocat xx, lipsă pârâta xx reprezentată de avocat xx.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că, la data de 26 octombrie 2016, prin serviciul registratură al acestei instanţe, a fost depus la dosarul cauzei raportul de expertiză dispus în cauză, iar la data de 8.11.2016, au fost depuse la dosar obiecţiuni cu privire la acesta, formulate de către reclamant, după care, au fost puse în discuţie obiecţiunile formulate.

Avocat xx, pentru reclamant, a solicitat admiterea obiecţiunilor formulate conform motivelor invocate în scris, arătând că expertul a măsurat şi un alt teren, solicitând de asemenea efectuarea în cauză a unei noi expertize.

Avocat xx pentru pârâţi, a solicitat respingerea obiecţiunilor formulate, arătând că expertul a răspuns la obiectivele stabilite de instanţă, aliniamentul fiind făcut de către expert,în raport de actele de proprietate.

Instanţa, având în vedere răspunsul la obiectivele stabilite, apreciază a fi neîntemeiate obiecţiunile formulate de către reclamant, ca de altfel şi cererea de efectuare a unei noi expertize, urmând a fi respinse.

Constatând cauza în stare de judecată, acordă cuvântul pe fond.

Avocat xx pentru reclamant, a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată, arătând că din probatoriu rezultă că pârâţii au schimbat aliniamentul gardului şi au ocupat 38 mp. teren de la reclamant. AS arătat că reclamantul nu este de acord cu expertiza efectuată.

Avocat xx pentru pârâţi, a solicitat omologarea raportului de expertiză şi stabilirea liniei de hotar pe gardul existent, cu compensarea cheltuielilor de judecată.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 19 ianuarie 2016, sub număr dosar 132/267/2016, reclamantul xx  a chemat în judecată pe pârâţii xx, xx şi xx, solicitând instanței ca prin sentinţa ce se va pronunţa, stabilirea liniei de hotar care desparte proprietăţile acestora;ca urmare a stabilirii liniei de hotar, pârâtul sa fíe obligat să-i respecte dreptul de proprietate şi posesie asupra fâşiei de teren pe care a acaparat-o din proprietatea sa, respectiv 38m.p, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii în fapt, s-a arătat de către reclamant, că este proprietarul terenului în suprafaţa totala de 1.149 m.p, situat în comuna xx, sat xx, jud.xx, din care: teren intravilan în suprafaţa de 524 m.p ( Tarlaua 25, parcelele 538/1, 540, 542 din T.P nr. 002822/15.10.2002) cu următoarele vecinătăţi: la N- m. xx (paraţii xx si xx), S- xx, E- xx, V- x si suprafaţa de 625 m.p teren extravilan (tarla 101 parcela 57 din T.p nr. 002822/15.10.2002) cu vecinii : N- xx, S- xx, E- rest proprietate(teren intravilan), V- xx.

 Că, acest teren l-a dobândit de la părinţii săi, conform sentinţei civile nr.1410 din data de 21.09.2011 pronunţata de Judecătoria Novaci în dosarul nr. 265/267/2011, având ca obiect ieşire din indiviziune, teren înscris în Cartea Funciara nr.xx a comunei xx, şi că, pârâţii xx si xx sunt vecinii săi în partea de nord a terenului intravilan şi sunt moştenitorii lui Cărbunescu Constantin.

S-a mai arătat că, pe acest teren a construit doua șopruri şi o polată între ele, şopru unde ţine  animalele.

În continuare, s-a arătat că, pârâţii în luna mai 2015, au înlocuit ştenepii din lemn la gardul ce delimitează proprietatea lor (partea de N a proprietăţii mele), iar în mod abuziv la înlocuirea acestora nu au respectat vechiul amplasament, afectând hotarul dintre terenurile lor, cu acest prilej aceştia i-au acaparat din terenul proprietatea sa o fâşie lunga de 25 m (plecând din pct. 7, spre pct. l pe schiţa) şi lata de 1,5 m( plecând din pct. 7 spre pct. 4 din schiţa) în suprafaţa totala de aproximativ 38 m.p.

A mai arătat faptul că, a făcut şi plângere la Postul de Politie xx, aşa cum rezultă din Procesul verbal de constatare din data de 09.06.2015 cât şi din Adresa nr. 577460 din 26.06.2015, constatându-se faptul ca pârâţii au mutat gardul ce delimitează proprietăţile lor şi că acesta nu mai este în linie dreapta şi că, gardul ce desparte proprietăţile  lor este făcut din anul 1992, iar pârâţii în anul 2015 l-au modificat pe o porţiune de 25 m, mutând ştenepii din locul unde erau, pe proprietatea sa acaparând o suprafaţa aproximativa de 38m.p şi au mutat sârma din care este construit gardul( cablul) spre el (partea de S) pentru a arata ca gardul este al lor.

De aceea a solicitat să se stabililească linia de hotar reală, care separa proprietăţile noastre si să fie obligaţi  pârâţii să îi respecte dreptul de proprietate şi posesie asupra fâşiei de teren acaparată în suprafaţă de 38m.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 560. C.civil si 563 si urm. C. civil, art.451-453 C.p.c.

În dovedirea cererii, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor; expertiza de specialitate topografica; proba cu martori, solicitând a fi citaţi în această calitate numiţii xx, domiciliat in comuna xx, sat xx, jud. Gorj şi xx, domiciliat in comuna xx, sat xx, jud. xx.

Au fost depuse în copie conformă cu originalul următoarele înscrisuri: copie buletin identitate ; sentinţa civila nr. 1410 pronunţata de Judecătoria Novaci în dosarul nr. xx/267/2011; plan de amplasament şi delimitare a imobilului; proces-verbal din 09.06.2015; titlul de proprietate; schiţa de la Primărie; adresa nr. xx/26.06.2015, extras de Carte Funciara; încheierea nr. xx de la O.C.P.I; plan de încadrare în zona şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului.

Legal citată, la data de 10 februarie 2016, pârâta xx, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

Sub aspect de întâmpinare, s-a arătat că, xx nu are calitate procesuală pasivă-moştenitorul  lui xx fiind bunica sa, respectiv mama acestuia.

Că, în baza actelor de proprietate eliberate de comisia locală  de fond funciar Alimpeşti, în reconstituire au fost de acord cu stabilirea liniei de hotar între proprietăţi, şi că, nu ocupă din terenul reclamantului, ştompii de care face vorbire au fost puşi pe acelaşi aliniament al gardului vechi, în aceleaşi găuri.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile art.205 Cod.proc.civ.

În apărare, au înţeles a se folosi de interogatoriul reclamantului,  cu actele de proprietate şi proba testimonială, solicitând a fi citaţi în această calitate numiţii xx  şi xx, domiciliată în comuna xx, sat. xx, judeţul xx.

Au fost depuse la dosar în copie, procesul verbal de punere în posesie încheiat la data de 30.07.2002, titlul de proprietate nr.xx din data de 26 august 2002 şi procesul verbal de punere în posesie  nr.144 din 30.08.2004.

La data de 24 februarie 2016, reclamantul a formulat cerere de modificare a cererii de chemare în judecată, în sensul că a solicitat introducerea în cauză în calitate de pârâtă a numitei xx.

Prin răspunsul la întâmpinare depus de reclamant la data de 24.02.2016, a solicitat respingerea excepţiei invocată de pârâtul xx, respectiv excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, motivată de faptul că acesta a înlocuit împreună cu mama sa, pârâta xx, ştenepii de lemn la gardul ce delimitează proprietatea lor, iar în mod abuziv la înlocuirea acestora nu au respectat vechiul amplasament, afectând hotarul dintre proprietăţile lor, iar cu acest prilej i-au acaparat din terenul proprietatea sa suprafaţa totală de 38 mp.

Ca urmare a modificării cererii de chemare în judecată, în şedinţa publică din data de 04.04.2016, a fost introdusă în cauză în calitate de pârâtă şi numita xx.

În şedinţa publică din data de 25.04.2016, a fost luat un interogatoriu pârâţilor xx şi xx, care după citire şi semnare s-au ataşat la dosar la filele nr.51, 52.

În şedinţa publică din data de 30.05.2016, a fost luat un interogatoriu reclamantului, propus de către pârâţii xx şi xx, fiind audiaţi şi martorii xx, xx, Popescu Sabin şi xx.

De asemenea, în aceeaşi şedinţă publică, a fost pusă în discuţie şi proba cu expertiza tehnică de specialitate, solicitată de reclamant prin apărătorul său, prin tragere la sorţi fiind desemnat expert Militaru Marian, cu un onorariu provizoriu  de 800 lei, în sarcina reclamantului, cu obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă respectivă,  fiind depuse la dosar propuneri de obiective şi de către părţi.

Raportul de expertiză dispus în cauză a fost întocmit  şi depus  de expertul xx data de 26 octombrie 2016, fiind ataşat la filele nr.82-93.

Cu privire la acesta au fost formulate obiecţiuni de către reclamant, ce se află ataşate la dosar la fila nr.95, 97, care au fost respinse de către instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, a celor arătate în întâmpinarea formulată, precum şi a dispoziţiilor legale aplicabile în materie, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin prezenta acţiune, şi xx, solicitând instanței ca prin sentinţa ce se va pronunţa, stabilirea liniei de hotar care desparte proprietăţile acestora;ca urmare a stabilirii liniei de hotar, pârâtul sa fíe obligat să-i respecte dreptul de proprietate şi posesie asupra fâşiei de teren pe care a acaparat-o din proprietatea sa, respectiv 38m.p, cu cheltuieli de judecată.

Rezultă din cuprinsul actelor existente la dosar, din interogatoriile pârâţilor, ce se află ataşate la dosar la filele nr.51 şi 52, din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, respectiv xx, xx, xx şi xx, ce se află ataşate la dosar la filele nr.60, 61, 62 şi 63, ca de altfel şi din concluziile expertizei efectuate în cauză, că părţile au terenuri vecine situate pe raza satului xx, comuna xx, Judeţul xx.

Potrivit art.560 Cod civil, proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați să contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.

Acțiunea în grănițuire este o acțiune reală imobiliară, petitorie și imprescriptibilă, izvorând din dreptul de proprietate, care este un drept real și având ca obiect un imobil, fiind deci o acțiune reală.

Grăniţuirea, reprezentând o operaţie de delimitare prin semne exterioare a liniilor dintre două proprietăţi vecine, este admisibilă chiar dacă între proprietăţi ar exista astfel de semne, ori de câte ori acestea nu au fost stabilite prin hotărâre judecătorească sau prin înţelegerea părţilor.

Astfel, în situaţia în care părţile nu ajung la un acord, prin deschiderea unei acţiuni în grăniţuire se urmăreşte determinarea, prin hotărâre judecătorească, a limitelor dintre proprietăţi şi stabilirea traseului real pe care trebuie să îl urmeze titularul.

Această acţiune îşi găseşte raţiunea atât în cazul inexistenţei unei delimitări între proprietăţi, cât şi în situaţia în care astfel de semne există, dar nu au fost stabilite prin înţelegerea părţilor sau prin hotărâre judecătorească şi sunt contestate de către părţi.

De obicei, grăniţuirea are loc pe cale amiabilă, prin aceasta urmărindu-se delimitarea proprietăţilor învecinate prin semne exterioare şi vizibile, fiind o simplă operaţiune materială realizată prin acordul părţilor, dar grăniţuirea nu trebuie confundată cu acţiunea în grăniţuire, care are un caracter imobiliar şi este imprescriptibilă.

Acţiunea în grăniţuire poate fi exercitată de către proprietar, de către un uzufructuar, un superficiar sau chiar şi de către posesor, această acțiune putând fi exercitată atât în situația în care nu există semne vizibile ale liniei de hotar, care trebuie să separe proprietățile limitrofe, cât și în situația în care, deși exista între proprietățile învecinate semne exterioare de delimitare, totuși acestea sunt controversate sau există îndoieli că ar fi amplasate pe traseul hotarului dintre proprietăți, stabilit prin voința părților sau pe cale judiciară.

Expertiza efectuată în cauză a concluzionat faptul că părţile au terenuri vecine, reclamantul deţinând 557 mp., faţă de 548 mp. din act, deci mai mult cu 9 mp., iar pârâţii deţin fizic o suprafaţă de 751 mp., faţă de 839 mp. din acte, actuala linie de hotar existentă între părţi şi materializată prin gardul descris de punctele 2-8-7-5, conform anexei1, nu afectează proprietatea reclamantului, deci respectă linia de hotar dintre părţi.

A considerat expertul că linia de hotar dintre proprietăţile părţilor poate rămâne pe actualul amplasament dat de gardul descris de punctele 2-8-7-5 conform anexei 1, având în vedere că reclamantul deţine fizic suprafeţele din actele de proprietate, iar pârâţii nu-şi regăsesc nici suprafaţa din acte.

Expertiza a concluzionat şi faptul că pârâţii nu ocupă din terenul reclamantului.

De asemenea şi faţă de obiectivele propuse de reclamant, expertiza a concluzionat faptul că între proprietăţile părţilor există un gard despărţitor pe aliniamentul 2-8-7-5, conform anexei 1,  gard care nu afectează dreptul de proprietate al reclamantului, gardul fiind din scândură şi toroane de cablu, pe ştompi de lemn, vechimea acestuia părând destul de mare, după cum se poate observa şi din planşele foto depuse la raportul de expertiză, neputând fi estimată exact vechimea acestuia( posibil ca scândura din gard să aibă peste 10-15 ani vechime). Că acest gard dintre părţi nu este amplasat în linie dreaptă, dar respectă dreptul de proprietate al reclamantului.

Pentru considerentele expuse şi faţă de actele existente la dosar, se apreciază a fi întemeiată în parte acţiunea promovată de reclamant, motiv pentru care urmează a se dispune admiterea în parte a acesteia şi a fi stabilită linia de hotar dintre proprietăţile părţilor, pe actualul amplasament, dat de gardul descris de punctele 2-8-7-5, conform anexei nr.1, la raportul de expertiză.

Urmează a fi respins capătul de cerere privind acţiunea în revendicare.

Compensează cheltuielile de judecată şi obligă pârâţii la plata sumei de 760 lei cheltuieli de judecată faţă de reclamant.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea civilă pentru revendicare şi grăniţuire, formulată de reclamantul xx, domiciliat în xx str. xx, bl.xx, sc.xx, ap.xx, Judeţul xx( cu reşedinţa în sat xx, comuna xx, Jud. xx, unde solicită să îi fie comunicate actele de procedură), împotriva pârâţilor xx, xx şi xx, domiciliaţi în sat xx, comuna xx, Judeţul xx.

Stabileşte linia de hotar dintre proprietăţile părţilor, pe actualul amplasament, dat de gardul descris de punctele 2-8-7-5, conform anexei nr.1, la raportul de expertiză.

Respinge capătul de cerere privind acţiunea în revendicare.

Compensează cheltuielile de judecată şi obligă pârâţii la plata sumei de 760 lei cheltuieli de judecată faţă de reclamant.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Novaci.

Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Noiembrie 2016.