Actiune în granituire. Legitimare procesual activa. Incidenta dispozitiilor art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995.

Decizie 369/C din 28.06.2006


Actiune în granituire. Legitimare procesual activa. Incidenta dispozitiilor art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 2974/2004, reclamantii C.C., M.D., Z.D., V.V. si H.L. în contradictoriu cu pârâtii C.O., R.A.E.D.P.P. Constanta si M.F. prin D.G.F.P. Constanta au solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna granituirea în vederea stabilirii liniei de hotar a proprietatilor situate în Constanta, b-dul Ferdinand nr. 54–52, judetul Constanta.

În motivarea actiunii s-a aratat ca reclamantii sunt proprietarii apartamentelor ce constituie imobilul situat la adresa sus mentionata conform actelor de proprietate, amplasat pe suprafata de 552,24 mp. din care C 1 – 161,70 mp. (P+1).

S-a mai aratat ca fostii chiriasi ai imobilului situat la nr. 52 au trasat un gard între cele doua proprietati, fara a se stabili anterior linia de hotar, intrând cu 1,60 m. pe latime si 16,80 m. în lungime pe terenul aferent constructiei reclamantilor.

Au mai precizat reclamantii faptul ca pârâta C.O. a devenit ulterior proprietara imobilului situat la nr. 52 si refuza sa ridice gardul pentru a-l amplasa pe traseul hotarului dintre cele doua proprietati limitrofe.

În drept, s-au invocat dispozitiile art. 584 Cod civil.

Prin sentinta civila nr. 5636/31.05.2004 pronuntata de Judecatoria Constanta, în dosarul civil nr. 2974/2004 a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantilor invocata din oficiu, cu consecinta respingerii actiunii ca fiind introdusa de persoane lipsite de calitate procesuala.

Totodata, reclamantii au fost obligati sa achite pârâtei C.O. suma de 1.500.000 lei si pârâtei R.A.E.D.P.P. Constanta suma de 3.000.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu de avocat.

Împotriva sentintei civile mai sus mentionate au declarat apel reclamantii, care au criticat hotarârea instantei de fond pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin decizia civila nr. 120/16.01.2006 Tribunalul Constanta a respins ca nefondat apelul reclamantilor.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de apel a retinut, în esenta, ca reclamantii nu au calitate de proprietari ai terenului învecinat cu proprietatea pârâtei C.O., ori granituirea asa cum este definita de art. 584 Cod civil reprezinta o modalitate de determinare prin semne exterioare a limitelor dintre doua proprietati vecine.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, au declarat recurs reclamantii, care au criticat legalitatea deciziei conform art. 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila, sub aspectul solutionarii exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor în actiunea în granituire.

Recurentii au sustinut ca reclamantii sunt proprietarii apartamentelor situate în imobilul de pe b-dul Ferdinand nr. 54, conform actelor de vânzare-cumparare anexate actiunii si încheiate în baza Legii nr. 112/1995, iar terenul aferent în suprafata de  552,24 mp. le-a fost atribuit proprietarilor de locuinte, în folosinta, proportional cu cota din constructie detinuta de fiecare.

Dreptul de folosinta „de tip nou”, astfel cum a fost consacrat în doctrina si jurisprudenta timpului a legitimat dintotdeauna, dreptul procesual la granituire, daca asa zisul cadrul procesual nu crea un fine de neprimire.

Cum dreptul de folosinta are un caracter real, deci opozabil inclusiv titularului proprietatii, niciodata jurisprudenta nu a refuzat demersul procesual de granituire, tocmai în consideratia întinderii dreptului, la care aspira în mod legitim uzuarul.

Analizând legalitatea hotarârii recurate în raport cu criticile recurentilor reclamanti, se constata ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

Dreptul la actiune, bazat pe dispozitiile art. 584 Cod civil, circumscrie posibilitatea pentru proprietar sau orice persoana care are un drept real asupra unui fond limitrof, de a pretinde vecinului sau, prin actiune în justitie sau pe cale amiabila, restabilirea hotarului care separa fondurile învecinate si marcarea acestora prin semne materiale vizibile.

Într-o asemenea actiune judecatorul nu are a se pronunta asupra existentei si întinderii dreptului de proprietate, ci asupra formei terenului asupra caruia poarta dreptul de proprietate.

Operatiunile judiciare ale granituirii circumscriu identificarea hotarului real, trasarea hotarului si asezarea semnelor de hotar, actiunea în granituire fiind la îndemâna si altor titulari de drepturi reale, inclusiv a titularului dreptului real de folosinta asupra unui teren.

În cauza se retine ca reclamantii sunt proprietarii apartamentelor situate în imobilul din b-dul Ferdinand nr. 54, amplasat pe suprafata de teren de 552,24 mp., în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate conform art. 9 din Legea nr. 112/1995.

Potrivit art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 20/1996 pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, în situatiile de vânzare catre chiriasi a apartamentelor si când este cazul, a anexelor gospodaresti aferente, dreptul de proprietate se dobândeste si asupra terenului aferent, cu respectarea dispozitiilor art. 26 alin. ultim din Legea nr. 112/1995.

Prin urmare, dreptul de proprietate asupra terenului aferent imobilelor, constructii înstrainate în baza Legii nr. 112/1995, se naste din lege, ulterior reglementarea situatiei acestui drept rezolvându-se pe cale administrativa, respectiv prin ordin al prefectului, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991.

Calitatea procesual activa presupune existenta unei identitati între persoana reclamantului si cel care se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecatii.

În cauza, retinându-se ca reclamantii sunt proprietarii constructiilor amplasate pe terenul învecinat cu proprietatea pârâtei C.O., drept dobândit conform art. 9 din Legea nr. 112/1995 si având în vedere dispozitiile art. 33 din H.G. nr. 20/1996 si ale art. 26 ultim alineat din Legea nr. 112/1995, se retine ca acestia au dobândit, ope legis, un drept de proprietate si asupra terenurilor aferente locuintelor înstrainate, situatie în care este justificata calitatea procesual activa a reclamantilor în actiunea în granituire.

În baza art. 312 alin. 5 Cod procedura civila, constatându-se ca instantele de fond si de apel au solutionat gresit procesul, fara a intra în cercetarea fondului actiunii în granituire, urmeaza a se admite recursul si a se casa ambele hotarâri, cu trimiterea cauzei spre rejudecare Judecatoriei Constanta.

Decizia civila nr. 369/C/28 iunie 2006.