Uzucapiune

Sentinţă civilă 4661 din 06.07.2016


Prin cerere înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de … sub nr .. reclamanţii M P şi M Mau chemat în judecată pe pârâta UAT S  solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate că au dobândit dreptul de proprietate, prin uzucapiune, asupra terenului în suprafaţă de 180 mp din intravilanul com ...

În motivare, reclamanţii au arătat că în anul 1992 au convenit cu numitul O. I.să le vândă un teren în suprafaţă de 180 mp din .., întrucât la rândul său  era îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren pe care acesta îl stăpânea, renunţând în favoarea acestuia. Au susţinut reclamanţii că în anul 1994 numitul O. I. a semnat un act sub semnătură privată  intitulat "declaraţie"  prin care se obliga să le vândă această suprafaţă de teren imediat ce i se va elibera titlul de proprietate pentru acest teren.

Reclamanţii au învederat că din anul 1992 au intrat în stăpânirea acestui teren, fiind cunoscuţi la nivelul comunei ca şi proprietari, în această calitate, fiindu-le eliberate şi actele necesare construirii unei locuinţe de către UAT Sascut, respectiv certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie, memoriu justificativ, în baza cărora au construit casa în care locuiesc în prezent.

S-a arătat de reclamanţi că au luat legătura cu numitul O.  I. pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare însă acesta le-a comunicat că în titlul său de proprietate nu a fost înscris terenul şi neavând calitatea de proprietar nu le poate transmite un drept pe care nu îl are în patrimoniu. Au susţinut că s-au adresat şi pârâtei, care, verificând Registrul Agricol, a constatat că acest teren nu a fost înscris ca proprietatea lui O. I. şi nici a autorilor săi, acesta fiind motivul pentru care nu i s-a eliberat titlul de proprietate, fiind stăpânit fără titlu.

Reclamanţii au pretins că defunctul O. I. a stăpânit sub nume de proprietar acest teren fără ca nimeni să îl tulbure, iar ulterior în anul 1992 posesia le-a fost transmisă continuând să o exercite în mod public, netulburaţi, cunoscuţi ca şi proprietari, înscriind totodată terenul, pe care au plătit impozit, la rolul agricol.

Reclamanţii au învederat că preluând posesia de la o persoană care a stăpânit fără titlu, posesiile fiind de aceeaşi natură, prin joncţiunea posesiilor s-a împlinit termenul de 30 ani pentru a uzucapa.

În drept au invocat prevederile art 1890 C.civ.

În probaţiune au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi martori.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru de 159 lei.

Pârâta nu a formulat întâmpinare.

La termenul din data de … instanţa a încuviinţat pentru reclamanţi proba cu înscrisuri, doi martori şi expertiza topo-cadastru, iar în baza art 208 C.proc.civ a constatat decăzută pârâta din dreptul de a propune probe şi invoca excepţii de ordine privată.

La solicitarea instanţei, pârâta a comunicat regimul juridic al terenului.

La termenul din data de .. a fost administrată proba testimonială.

În cauză a fost efectuată expertiza topo-cadastru de expert B. M. fiind depuse rapotul de expertiză topo-cadastru şi suplimentul la raport.

La termenul din data de … reclamanţii şi-au majorat petitul acţiunii la suprafaţa de 213 mp.

Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenului a comunicat, la solicitarea instanţei, date şi înscrisuri din evidenţele sale.

La termenul din data de .. instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei pentru suprafaţa de teren de 100 mp identificată pe perimetrul 1-2-10-9-8-7-1.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de .. numitul O. I., în calitate de promitent vânzător şi reclamantul M. P., în calitate de promitent cumpărător au încheiat înscrisul sub semnătură privată intitulat "declaraţie" având ca obiect suprafaţa de 180 mp situată în intravilan, cu vecini O. C.,  M. G., V. I., promitentul vânzător obligându-se să încheie actele pentru suprafaţa menţionată după eliberarea titlului de proprietate.

Reclamanţii M P şi M Mau intrat în stăpânirea unui teren situat în com .., conform susţinerilor lor în anul 1992. Potrivit declaraţiilor martorilor S. L. şi L.V. reclamanţii stăpânesc terenul pe care l-au preluat de la O. I., care la rândul său îl avea de la O. G.,  pe teren fiind ridicată de reclamanţi şi o construcţie după anul 1989. Martorii au mai arătat că reclamanţii nu au fost tulburaţi, stăpânind terenul în mod continuu.

Potrivit raportului de expertiză topo-cadastru întocmit de expert B. M. (fl 64, schiţa anexă fl 65), avizat la OCPI (proces verbal de recepţie nr 357/2016) terenul ce face obiectul cauzei în suprafaţă de 180 mp, la măsurători 213 mp a fost identificat pe perimetrul punctelor de contur 1-2-3-4-5-6-1, cu vecini la N-., E-., S-., V-drum sătesc, fiind situat în T 4 P 255,  pe terenul împrejmuit fiind edificată şi o construcţie-casă. Expertul a concluzionat că terenul face parte din zona cooperativizată, fiind înscris în TP . eliberat pe numelui lui O. I., în tarlaua 4 parcela 255, cu suprafaţa de 100 mp teren arabil intravilan.

Conform suplimentului la raportul de expertiză (fl 81, schiţa anexă fl 82)  suprafaţa de 100 mp din  TP .. eliberat pe numelui lui Ol. I., situată în tarlaua 4 parcela 255 a fost identificată pe perimetrul punctelor de contur 1-2-10-9-8-7-1.

La data de ..,  numitului O. I. i s-a eliberat TP nr .. în faza de reconstituire a dreptului de proprietate ce cuprinde şi suprafaţa de 100 mp din ...

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a UAT cu privire la suprafaţa de 100 mp identificată pe perimetrul punctelor de contur 1-2-10-9-8-7-1 , potrivit art248 C.proc.civ instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra acestei excepţii.

Exceptia lipsei calitatii procesuale active este o exceptie de fond, absoluta si peremptorie, la fel ca şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Calitatea procesuala reprezinta una din condiţiile de exercitare a acţiunii civile şi presupune pe latura pasivă  existenţa unei identităţi între  persoana pârâtului şi  cel despre care se  pretinde că este obligat în raportul juridic dedus judecăţii.

Reclamanţii fiind cei care pornesc acţiunea, trebuie să justifice  atât calitatea procesuală  activă, cât şi pe cea pasivă – respectiv  îndreptăţirea  de a  introduce cererea  împotriva pârâtei, prin indicarea  obiectului cererii şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiată  pretenţia sa, deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega valabil  decât între titularii dreptului ce rezultă din raportul de drept material dedus judecăţii. Uzucapiunea reprezintă unul din modurile de dobandire a proprietăţii prin posedarea neîntreruptă a lucrului în termen fixat de lege. Prin intermediul prescripţiei achizitive este sancţionata pasivitatea fostului proprietar al imobilului.

Din probele administrate rezultă că pentru suprafaţa de 100 mp numitul O. I. deţine titlu de proprietate. Dat fiind că nu pârâta UAT S. este titular al vreun drept asupra terenului ci calitatea de proprietar revine numitului O. I., instanţa va admite excepţia invocată şi va respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâta UAT S.  pentru suprafaţa de 100 mp identificată pe perimetrul punctelor de contur 1-2-10-9-8-7-1 (schiţa anexă fl 81 supliment raport) ca fiind formulată în contradictoriu cun o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă.

 Pentru restul suprafeţei de teren solicitate, instanţa reţine că uzucapiunea reprezinta unul din modurile de dobandirea a proprietatii prin posedarea neintrerupta a lucrului in termen fixat de lege. Prin intermediul prescriptiei achizitive este sancţionata pasivitatea fostului proprietar al imobilului.

Pentru a opera uzucapiunea in vederea dobandirii proprietatii, potrivit art 1846 si art 1890 C.civ este necesar sa fie indeplinite doua conditii: bunul imobil , in cauza terenul, sa fie posedat de cel ce invoca prescriptia achizitiva timp de 30 de ani, iar posesia sa fie utila.

 Utilitatea posesiei este stabilita de art 1847 C.civ si presupune ca acesta sa indeplineasca caracterul continuu, neintrerupt, netulburat, public si sub nume de proprietar.

Posesia este privita ca o stare de fapt ce consta in stapanirea unui lucru, in exercitarea unei puteri in cadrul careia posesorul se comporta ca si cand ar fi adevaratul titular al dreptului real asupra lucrului.  Pentru  ca stapanirea materiala a unui bun sa fie apta sa duca la dobandirea dreptului de proprietate prin prescriptie achizitiva este necesar ca ea sa constituie manifestarea exterioara a prerogativelor acestui drept real prin exercitarea faptelor materiale si a actelor juridice care obiectiveaza continutul juridic al dreptului de proprietate. Aceasta stapanirea trebuie trebuie exercitata „de noi insine sau de altul in numele nostru”,potrivit art 1846 alin 2 C.civ.  În aceste conditii posesorul trebuie sa intruneasca ambele elemente respectiv corpus-stapanirea materiala si animus-intentia de a stapani bunul pentru sine.

In privinta elementului intentional, subiectiv al posesiei, art 1943 C.civ instituie prezumtia ca posesorul este presupus ca poseda pentru sine sub nume de proprietar, daca nu este probat ca a inceput a poseda pentru altul.

Posesia terenul trebuie exercitată neintrerupt in timpul prescris de lege, respectiv termenul de 30 de ani necesar pentru a opera prescriptia.. Fiind dovedit momentul inceperii posesiei, cel în favoarea căruia oprează beneficiaza de prezumtia de continuitate prevazuta de art 1850 C.civ.

Simplul fapt al posesiei nu este suficient pentru a conduce la dobandirea proprietatii astfel incat este necesar ca posesia sa fie utila. Regularitatea posesiei presupune verificare conditiilor prescrise de art 1847 C.civ.

In privinta caracterului continuu, acesta presupune ca posesia sa fie exercitata cu regularitate,fara a fi afectata de intermitente ,astfel incat actele de stapanire sa fie indeplinite cu regularitatea pe care natura lucrului o impune. Potrivit art 1850 C.civ continuitatea posesiei este prezumata relativ in sensul ca posesorul actual care probeaza ca a posedat intr-un moment dat este presupus ca a posedat in tot timpul intermediar. Caracterul netulburat presupune ca reclamanţii să nu fi  fost tulburaţi in exercitarea actelor de stapanire, respectiv ca posesia nu fie dobandita sau conservata prin acte de violenta.Cu privire la caraterul public, aceasta reiese din insasi natura bunului imobil al litigiului care impiedica exercitarea unei posesii pe ascuns. Caracterul neprecar al posesiei rezulta din prezumtia instituita de art 1854 C.civ.

Toate aceste elemente reprezintă condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru a opera uzucapiunea de lungă durată ca mijloc de dobândire a proprietăţii.

Cu privire la joncţiunea posesiilor, conform art. 1860 C.civ., orice posesor posterior are facultatea, spre a putea invoca dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, sa uneasca posesiunea sa cu posesiunea autorului sau daca: intre acestia a existat un raport juridic  şi posesorul anterior nu a fost proprietarul imobilului.

Din probatoriul administrat se reţine că terenul ce face obiectul cauzei a făcut parte din zona cooperativizată aşa cu rezultă din  concluziile raportului de expertiză topo cadastru. Astfel, pana in anul 1990 nu se poate retine decat existenta unei detentii precare a asupra terenului, deoarece terenul fiind cooperativizat nu se poate reţine  ca in respectiva perioada cei care au exercitat acte de stăpânire a terenului s-au comportat cu privire la teren ca proprietari. Astfel, instanta reţine  ca detentia precara, oricat de indelungat ar fi exercitiul acesteia, nu se bucura de efectul juridic al dobandirii proprietatii asupra bunului detinut. Totodată se reţine că reclamanţii au intrat în stăpânirea efectivă a terenului după anul 1990, începând cu anul 1992.

Prin urmare, nu se poate retine ca reclamanţii au exercitat o posesie utila timp de 30 de ani care să conducă la dobândirea dreptului de proprietate.

Faţă de aceste împrejurări, instanţa va respinge acţiunea formulată ca neîntemeiată.