Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

Rezoluţie 859 din 30.06.2016


JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ ,

Examinând prezenta cauză penală sub aspectul legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. X din data de Y al Parchetului de pe lângă Judecătoria  Z al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, conform prevederilor art.3 al.6, art.54 şi art.342-348 C.P.P., constată următoarele:

Inculpata BB a fost trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 2 Cp. ce constă în fapta inculpatei care la data de A, fiind de gardă în cadrul Secţiei T a Spitalului Judeţean de Urgenţe Z, deşi a luat la cunoştinţă din fişa R întocmită pe numele pacientei DD, de modul de producere a leziuni,i nu a recomandat un consult şi un tratament de specialitate Boli Infecţioase, pentru protecţia antirabic, (inculpata fiind răspunzătoare de primirea pacienţilor, de evaluarea şi recomandarea investigaţiilor şi tratamentului, fiind în măsură să îşi dea acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte instituţii, de completarea a fişelor pacienţilor aflaţi în UPU SMURD şi a formularelor necesare, de contrasemnarea acestora şi de asigurarea completării corecte de către restul personalului a fişelor şi a documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le completează personal), omisiune ce a condus la decesul pacientei DD din data de G, cu diagnosticul de rabie, fără profilaxie postexpunere, confirmată prin imunoinflorescenţă, Encefalită rabică, insuficienţă cardiorespiratorie de tip central, plagă veche muşcată (câine necunoscut) regiunea palpebrală dreaptă; fals în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 Cp. ce constă în fapta inculpatei care în cursul lunii N, după decesul minorei DD, a completat în fals fişa UPU întocmită la data de Ş pe numele minorei DD, cu menţiunea că la ora O  a consultat-o pe pacientă şi a solicitat examen chirugie infantilă, precum şi faptul că avea TA (tensiunea arterială) de 90/50 şi PS(puls) 120 b/min, deşi nu a efectuat o astfel de consultaţie, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.

Inculpatul AA a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 2 Cp., ce constă în fapta inculpatului, care în data de A, a procedat la examinarea pacientei DD, în Unitatea de Primiri Urgenţe a S.J. U. Z şi deşi a constatat mecanismul de apariţie al plăgii, nu a recomandat un consult şi un tratament de specialitate Boli Infecţioase, pentru protecţia antirabică, nu a contactat medicul de gardă UPU, căruia să-i aducă la cunoştinţă despre diagnosticul stabilit şi despre faptul că pacienta minoră a fost trimisă din UPU la un consult oftalmologie la un cabinet privat, omisiuni ce au condus la decesul pacientei DD din data de N, cu diagnosticul de Rabie, fără profilaxie postexpunere, confirmată prin imunoinflorescenţă. Encefalită rabică, insuficienţă cardiorespiratorie de tip central, plagă veche muşcată (câine necunoscut) regiunea palpebrală dreaptă.

Inculpatul BB a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă , prev. de art. 192 alin. 2 Cp., ce constă în fapta inculpatului, care la data de / I, fiind de gardă la domiciliu, a procedat la examinarea pacientei DD la cabinetul medical R, din mun. P şi, deşi a constata mecanismul de apariţie al plăgii şi a luat la cunoştinţă despre prezenţa paciente în secţia UPU a SJU Bacău, nu a completat fişa UPU şi nu a consemnat în aceasta în timp real orele consultului, nu a contactat medicul de gardă UPU căruia să-i aducă la cunoştinţă despre diagnosticul stabilit şi nu a recomandat consult şi un tratament de specialitate Boli Infecţioase, pentru protecţii antirabică, omisiuni ce au condus la decesul pacientei DD di. data de N, cu diagnosticul de Rabie, fară profilaxie postexpunere confirmată prin imunoinflorescenţă. Encefalită rabică, insuficient cardiorespiratorie de tip central, plagă veche muşcată (câine necunoscut) regiunea palpebrală dreaptă.

Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost stabilită de către procuror în baza următoarelor mijloace de probă:

 - declaraţia inculpatei CC - filele nr. X

-declaraţia inculpatului AA - filele nr. X

-declaraţia inculpatului BB - filele nr. X

-declaraţiile persoanei vătămate II - filele nr. X

-declaraţia persoanei vătămate HH - filele nr. X

-declaraţiile martorilor - filele nr. X

-proces verbal de constatare a decesului martorului VV. - fila nr.

X

-raport de expertiză medico-legală nr. B - filele nr. X

-avizul comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale nr. S - fila nr. X

- raport de nouă expertiză medico-legală nr. M - filele nr. X

- avizul comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale nr. H-fila nr. X

- avizul comisiei de avizare şi control al actelor medicale laşi nr. D prin care se comunică că se menţin avizele nr. Y şi B şi se face precizarea privind conduita pe care medicii trebuiau să o aibă în cazul minorei DD. - filele nr X

- înscrisuri în xerocopie (reţetă medicală cu medicamente prescrise de dr. BB semnată şi ştampilată de acesta, un formular de reţetă medicală cu nr. de telefon, numele dr. A şi adresa X -filaX

- scrisoare medicală eliberată de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase H - T - fila 54

-Certificat Medical Constatator al decesului eliberat de Spitalul de boli infecţioase T ) puse la dispoziţie de partea vătămată II - fila X adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase H – T din care reiese că se constituie parte civilă cu suma de 396.21 lei - fila nr. X,

- înscrisuri în xerocopie (foaia de observaţie clinică a minorei DD întocmită eu ocazia internării în Spitalul de Boli Infecţioase T, fişa UPU întocmită de Spitalul Clinic de Urgenţă TI, protocolul întocmit cu ocazia efectuării necropsiei cadavrului minorei DD, Buletin Histo-patologic emis de Spitalul de Boli Infecţioase T) - filele X

-fişa UPU a pacientei DD întocmită cu ocazia prezentării la S.JU Z) din dosar de la filele nr. X,

- Decizia nr. TZ a Comisiei de Disciplină întrunită la Colegiul Medicilor Z din dosar de la filele nr. X,

- proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare întocmit de Direcţia de Sănătate Publică Z după decesul minorei DD) din dosar de la filele nr. X,

-tabel nominal cu personalul medical care a fost de serviciu în data de Z şi tabel nominal cu medicii care au efectuat serviciul de gardă în data de Y - filele nr. X,

-Protocol de Colaborare între Spitalul de Pediatrie Z şi Spitalul Judeţean de Urgenţe Z - filele nr. X,

-fişe UPU a tuturor pacienţilor minori care s-au prezentat la UPU Z cu plăgi muşcate în cursul anului D din care reiese modul cum s-a efectuat actul medical în comparaţie cu cel efectua la pacienta DD - filele nr. X,

-proces verbal îndeplinire procedură citare inculpata CC  - fila X

-proces verbal aducere la cunoştinţă a ordonanţei de extindere a acţiunii penale a apărătorului ales al inculpatei CC  - fila X.

Judecătorul de cameră preliminară constată că s-au îndeplinit prevederile art.344 C.P.P. referitoare la comunicarea către inculpaţi a unei copii a rechizitoriului şi respectiv înştiinţarea inculpaţilor şi a avocaţilor acestora, a persoanelor vătămate şi părţilor civile  cu privire la obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Nu se impun a fi invocate din oficiu excepţii de către judecătorul de cameră preliminară.

Însă judecătorul de cameră preliminară constată că inculpatul BB a solicitat anularea şi excluderea probelor administrate în cursul urmăririi penale şi anume a avizelor Comisiei de avizare şi control al actelor medico – legale din cadrul I.M.L. T, apreciind că sunt emise cu încălcarea dispoziţiilor legale ce reglementează atribuţiile comisiilor de avizare şi control al actelor medico – legale, respectiv art. 25 alin. 1, lit. aşi b din OG 1/2000 şi art. 19 din HG 774/2000, cu precizarea că avizarea din punct de vedere ştiinţific a rapoartelor medico – legale trebuia efectuată strict de către Comisia superioară medico – legală.

Inculpata CC  a solicitat restituirea cauzei la procuror ca o consecinţă a neregularităţii rechizitoriului, dat fiind că inculpata a fost trimisă în judecată pentru două infracţiuni care se exclud reciproc, astfel încât ar putea fi privată de dreptul de a se prevala de procedura simplificată. A solicitat şi refacerea raportului de expertiză medico-legală din anul RT întrucât  nu s-a răspuns la unul dintre obiective, cel mai important pentru inculpata CC, anume :„să se  stabilească la nivel de principiu răspunderea medicului UPU, dacă răspunderea medicului UPU poate fi antrenată pentru prejudicii aduse vieţii  sau integrităţii corporale a unui pacient,  care  nu a fost prezentat medicului UPU în vederea examinării medicale”.

Inculpatul AA nu a formulat cereri/excepţii cu privire la obiectul camerei preliminare, însă avocatul acestuia a susţinut excepţiile invocate de ceilalţi inculpaţi.

Potrivit art.342 C.P.P., obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Analizând actul de sesizare a instanţei, probele şi actele de urmărire penală efectuate in dosarul nr. U al Parchetului de pe lângă Judecătoria Z, judecătorul constată că acestea au fost îndeplinite cu respectarea prevederilor legale. Astfel, rechizitoriul întruneşte condiţiile prevăzute de art.328, art.329 C.P.P., mijloacele de probă au fost administrate cu respectarea prevederilor Titlului IV al codului de procedură penală şi nu există vreunul din cazurile de nulitate a actelor de urmărire penală.

Judecătorul reţine că în cuprinsul rechizitoriului nu sunt cuprinse dispoziţii echivoce în ceea ce priveşte fapta şi persoana pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

Date fiind cele antemenţionate, se observă că rechizitoriul îndeplineşte condiţiile de formă şi de fond, astfel cum acestea sunt reglementate de art.328-art.331 C.p.p., neputându-se reţine incidenţa vreunei nulităţi absolute, astfel cum acestea sunt prevăzute expres şi limitativ prin art.281 C.p.p. ori a vreunei nulităţi relative conform art.282 C.p.p.

Raportat la excepţiile invocate de către inculpatul BB, judecătorul de cameră preliminară constată că la filele X, X şi X d.u.p. sunt ataşate avizele nr. SS, nr.SD, nr. SF, emise de  Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul I.M.L. T, cu privire la rapoartele de expertiză medico-legală cu nr. D şi nr. E, întocmite de I.M.L. T.

Conform art. 15 din ordonanţa Nr. 1 din 20 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, Institutul Naţional de Medicină Legală G, precum şi celelalte institute de medicină legală, în limitele competenţei lor teritoriale, au, ca atribuţii principale, şi efectuarea de expertize medico-legale, din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti. Drept urmare, I.M.L. T a fost competent a efectua expertiza medico-legală  şi noua expertiza medico-legală, respectiv rapoartele de expertiză medico-legală cu nr. S şi nr. D.

Din prevederile art.17 din HG 774/2000 rezultă că instituţiile de medicină legală funcţionează cu respectarea, printre altele, şi a principiilor de competenţă teritorială şi ştiinţifică.

Potrivit art.5 alin.3, art.25 alin.1, art.24 din ordonanţa Nr. 1 din 20 ianuarie 2000 şi art.4 alin. (2) şi art.19 din hotărârea Nr. 774 din  7 septembrie 2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legal, în cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare, precum şi în cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală G funcţionează comisii de avizare şi control al actelor medico-legale.  Comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală examinează şi avizează actele de constatare sau de expertiză medico-legală, efectuate de serviciile de medicină legală judeţene, în cazurile în care organele de urmărire penală sau instanţele judecătoreşti consideră necesară avizarea. Comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale, care funcţionează în cadrul institutelor de medicină legală, verifică, evaluează, analizează şi avizează din punct de vedere ştiinţific conţinutul şi concluziile diverselor acte medico-legale realizate de serviciile de medicină legală judeţene, conform competenţei teritoriale.

Conform art. 24 din ordonanţa nr. 1 din 20 ianuarie 2000, Comisia superioară medico-legală din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală G verifică şi avizează, din punct de vedere ştiinţific, la cererea organelor în drept, concluziile diverselor acte medico-legale şi se pronunţă asupra eventualelor concluzii contradictorii ale expertizei cu cele ale noii expertize medico-legale sau ale altor acte medico-legale. Potrivit art.23 din hotărârea nr. 774 din  7 septembrie 2000, Comisia superioară medico-legală funcţionează pe lângă Institutul de Medicină Legală G, reprezentând autoritatea ştiinţifică supremă în domeniul medicinei legale, care verifică, evaluează, analizează şi avizează din punct de vedere ştiinţific, la cererea organelor judiciare, conţinutul şi concluziile diverselor acte medico-legale. Comisia superioară medico-legală se poate pronunţa, verificând şi avizând din punct de vedere ştiinţific, şi în situaţiile în care au fost efectuate noi expertize sau au fost date avize de către comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale competente teritorial.

Văzând  dispoziţiile normative antemenţionate, judecătorul observă că Institutul de Medicină Legală G  şi celelalte institute de medicină legală au competenţă ştiinţifică egală, în cadrul acestora funcţionează  comisii de avizare şi control al actelor medico-legale.  În plus, în cadrul Institutului de Medicină Legală G  funcţionează Comisia superioară medico-legală, în competenţa căreia nu se regăseşte şi avizarea  actelor medico – legale, emise de institutele de medicină legală din centrele medicale universitare, cum este şi I.M.L. T. Rezultă că examinarea şi avizarea actele de expertiză medico-legală poate fi efectuată de Comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală, această activitate ştiinţifică neregăsindu-se printre competenţele Comisiei superioare medico-legală. Se observă că referiri la competenţa institutelor de medicină legală a făcut şi Institutul de Medicină Legală G. Astfel, prin adresa de la fila X d.u.p. se reţine că institutele de medicină legală au statut egal cu Institutul de Medicină Legală G  şi, după epuizarea etapelor privind normele de funcţionare ale medicinei legale la nivelul I.M.L. T şi obţinerea avizului Comisiei de control şi avizare, organele judiciare pot solicita avizul Comisiei superioare medico-legală.

Conclusiv, se reţine că avizele Comisiei de avizare şi control al actelor medico – legale din cadrul I.M.L. T au fost întocmite cu respectarea normelor de funcţionare ale medicinei legale, astfel încât, în baza art. 345 alin. (1), (2)  C. proc. penală, va respinge cererile invocate de către inculpatul BB având ca obiect excluderea/anularea de probe.

Cu privire la cererea inculpatei CC, judecătorul reţine că inculpata a fost trimisă în judecată  sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, prevăzută de art.192 alin.2 C.pen. şi fals în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen., ceea ce nu echivalează cu neregularitatea rechizitoriului pe motivul că aceste infracţiuni s-ar exclude reciproc. Se observă că aspectele invocate de către inculpată vizează temeinicia rechizitoriului, aspecte ce nu pot fi verificate în procedura de cameră preliminară, obiectul procedurii fiind strict şi limitativ prevăzut în art. 342 C.p.p. Temeinicia probelor şi a actului de sesizare a instanţei nu pot fi contestate în cadrul procedurii de cameră preliminară, obiectul acesteia fiind prevăzut expres şi limitativ la art.342 C.p.p. Aspectele ce ţin de modalitatea de comitere a presupusei fapte, de procedura de judecată aplicabilă, învederate de către inculpată, vor fi analizate şi avute în vedere de către instanţa de judecată. Pentru aceste motive, în baza art. 345 alin. (1), (2)  C. proc. penală, se vor respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpata CC, vizând restituirea cauzei la procuror pentru neregularitatea actului de sesizare al instanţei. Judecătorul de cameră preliminară va respinge şi cererea de trimitere a cauzei la procuror pentru refacerea  raportului de expertiză medico-legală din anul X întrucât  nu s-a răspuns la unul dintre obiectivele cele mai importante pentru inculpata, avându-se în vedere că în prezenta cauză s-a efectuat atât expertiză medico-legală, cât şi o nouă expertiză medico-legală, conform art. 177, art.181 C.p.p., iar o eventuală suplimentare a acestora, inclusiv a obiectivelor, poate fi solicitată în faţa instanţei de judecată, potrivit art.180 C.p.p. şi art.100 C.p.p.

Se constată că instanţa sesizată în prezenta cauză este competentă să judece cauza penală, conform art.35 şi art.41 C.P.P.

Se mai reţine că rechizitoriul cuprinde date referitoare la faptă, încadrarea juridică, persoana fiecărui inculpat,  precum şi dispoziţia de trimitere în judecată a inculpatului.

Pentru aceste considerente, în baza art. 345 alin. (1), (2)  C. proc. penală, se vor respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii BB, CC, vizând restituirea cauzei la procuror, excluderea/anularea de probe şi neregularităţii actului de sesizare al instanţei.

În baza art. 346 alin. (2)  C. proc. penală, se va constata legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. X din data de Y al Parchetului de pe lângă Judecătoria  Z prin care  a fost trimis în judecată inculpata CC sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art.192 alin.2 C.pen., fals în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen., inculpatul AA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art.192 alin.2 C.pen., inculpatul BB sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art.192 alin.2 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Se va dispune începerea judecăţii în cauză.

Prezenta încheiere se va comunica