Opoziţie la executare

Hotărâre 213 din 18.01.2016


Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B, sub nr. …… contestatorul A a formulat în contradictoriu cu intimata  S.C. L S.A. contestaţie  la executare, solicitând anularea  Publicaţiei de vânzare imobiliară din data de ….. emisa in dosarul execuţional nr. ………… şi a Încheierii din data de ……… emisa in acelaşi dosar. A solicitat totodată si suspendarea executării silite pana la soluţionarea contestaţiei.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că  înştiinţarea emisa la ………… de BEJ i s-a comunicat cu rea-credinţă la o alta adresa, ca prin aceasta i s-a adus la cunoştinţă ca la data de ……….. ora 10 urmează  sa fie vândut la licitaţie publica imobilul sau din Bacău, ……….., ca la aceeaşi a fost emisa şi Încheierea de stabilire a termenului pentru vânzarea imobilului şi Publicaţia de vânzare in care se menţionează preţul de pornire  a licitaţiei de …….. euro, echivalentul a …………. lei fiind stabilit prin expertiza întocmită de expertul evaluator ing. G, ca nu i s-a comunicat niciodată acesta expertiză şi nu are cunoştinţă de modalitatea in care s-a evaluat imobilul şi ca valoarea este derizoriu. Mai arat contestatorul ca  se impune o expertiză judiciară pentru stabilirea valorii reale a preţului de circulaţie,  ca acesta continuare a executării este nelegală întrucât suma solicitata de creditoare nu are caracter cert, creanţa fiind contestată in dosarul nr. 0* al Judecătoriei B aflat in rejudecare iar abuzul creditoarei porneşte de la declararea scadenţei anticipate a contractelor de credit încheiate de SC P SRL cu banca intimata, ca in acel dosar s-a dispus suspendarea executării silite a titlurilor executării contract de credit nr. X şi contract de garanţie imobiliara autentificat sub nr. XXXXX astfel ca executorul nu mai avea dreptul sa continue executarea silită. Motivând cererea de suspendare a executării silite contestatorul arata ca in cazul in care se va vinde imobilul va fi imposibil ulterior sa facă întoarcerea de executare.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.. 712 şi urm.  din Noul Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii, au fost depuse înscrisuri.

Contestaţia la executare a fost timbrata cu suma de 100 lei iar cererea de suspendare a executării silite nu a fost timbrata.

La data de A contestatorul a completat acţiunea solicitând si anularea  Publicaţiei de vânzare imobiliară din data de B prin care se aduce la cunoştinţă ca la data de C va avea loc licitaţia pentru  imobilul in cauză, Încheierea din D prin care s-a stabilit al doilea termen de vânzare şi procesul-verbal de vânzare licitaţie din data de E, reiterând aceleaşi motivare in susţinerea cererii.

Cererii completatoare i s-au anexat înscrisurile aferente.

Intimata a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea ca inadmisibil a capătului de cerere privind suspendarea si pe fond respingerea contestaţiei. S-a arătat ca nu a fost depusa cauţiunea pentru cererea de suspendare, ca nu exista motive pentru suspendare, ca actele de executare au fost comunicate atât la imobilul scos la licitaţie cat si la adresa contestatorilor din Strada….. ca raportul de expertiză a fost comunicat la data de ………., ca nu este admisibila o noua expertiza iar creanţa urmărită este certa, lichida si exigibila.

Au fost anexate înscrisuri la întâmpinare care au fost comunicate contestatorului, acesta formulând răspuns la întâmpinare in care arata ca actele au fost comunicate la o alta adresa decât cea unde locuieşte el, astfel încât ele sunt nelegale.

După comunicare cererii completatoare, intimata a depus întâmpinare la aceasta in care arata ca actele de executare au fost emise conform legii si au fost comunicate contestatorului la toate adresele indicate de acesta.

La dosar s-a depus în copie certificată dosarul execuţional nr.  Q al BEJ G.

Pentru termenul de judecata din  …. instanţa a citata contestatorul cu menţiunea de a timbra cererea de suspendare cu suma de 50 de lei si de a  depune cauţiune in cuantum de 1000 lei insa acesta nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei nici la primul termen şi nici pentru termenul din ……, când instanţa a invocat excepţia netimbrarii.

Faţă de faptul că art. 10 alin. 1 lit. b din OUG nr. 80/2013 prevede obligativitatea achitării sumei de 50 dde lei la momentul formulării cererii de suspendare executare silită precum şi faptul că contestatorul nu a înţeles sa achite acesta taxa nici in condiţiile in care i s-a mai acordat un termen in acest sen, instanţa va admite excepţia netimbrării acestei cereri si va anula cererea de suspendare executare silită ca netimbrata

Cu privire la  contestaţia la executare instanţa reţine:

Împotriva contestatorului s-a pornit o executare silită având ca temei biletul la ordin emis de SC P SRL la data de ….. pentru suma de ……… lei în favoarea L SA, reprezentând garanţie contract nr. X, biletul la ordin fiind avalizat de  A şi A, după cum rezultă din actele de executare din dosarul înaintat de executor.

Contestatorul invoca ca prim motiv al contestaţiei faptul ca actele de executare contestate nu i-au fost comunicate la adresa sa, fiind lovite de nulitate.

Instanţa constat ca la momentul înregistrării dosarului de executare silită , contestatorul a figurat in evidenţele executorului judecătoresc cu adresa in Bacău, astfel fiind menţionat si în Încheierea Judecătoriei  B din …. prin care s-a încuviinţat executarea silită.

Toate actele din dosarul de executare au fost comunicate contestatorului la acesta adresa din Bacău iar parte din ele la adresa din Bacau, unde locuieşte celalalt debitor fidejusor ( A), inclusiv cele contestate in cauza de faţă, insa după cum tot el afirmă au ajuns cu întârziere in posesia lui, astfel incat nu se poate prevala de faptul ca nu le cunoaşte. Mai mult, acesta a formulat contestaţie la executare împotriva a 5 acte încadrându-se in termenul de contestaţie, de fiecare data ataşând cererii formulate actele contestate, de unde rezultă ca a intrat in posesia lor şi prin acesta nu i s-a pricinuit contestatorului nici un fel de vătămare care sa nu poată fi înlăturata decât prin anularea actului.

În aceeaşi ordine de idei instanţa observa ca acest contestator a mai promovat si alte contestaţii după cum rezultă din verificare Ecris a instanţei, parte din ele vizând acelaşi dosar de executare parte dosarul de executare privind societatea SC P SRL al cărei administrator este, astfel incat nu se poate prevala de faptul ca nu are cunoaşte executarea începuta împotriva sa.

Un alt motiv invocat este cel legat de preţul de pornire a licitaţiei stabilit de executor prin Publicaţia de vânzare in care se menţionează preţul de pornire este de ….. euro, echivalentul a ……….. lei , acest preţ fiind stabilit in baza expertizei întocmită de expertul evaluator ing. G.

Potrivit art. 836 NCPC „ Evaluarea imobilului urmărit

(1) Executorul judecătoresc va stabili de îndată, prin încheiere, valoarea de circulaţie a imobilului, raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea respectivă, şi o va comunica părţilor.

(2) Totodată, executorul va cere biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să îi comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi eventualele drepturi de preferinţă înscrise în folosul altor persoane. Titularii acestor drepturi vor fi înştiinţaţi despre executare şi vor fi citaţi la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.

(3) La cererea părţilor interesate sau în cazul în care nu poate proceda el însuşi la evaluare, executorul judecătoresc va numi un expert care să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului.

(4) Cererea de expertiză va fi făcută de părţi, în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea decăderii. Expertiza poate fi cerută şi de terţul dobânditor, de coproprietari în cazul prevăzut la art. 822, precum şi de creditorii intervenienţi, în acelaşi termen.

(5) La cerere se vor alătura toate înscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului.

(6) Expertul va fi numit de către executor prin încheiere executorie, care va arăta şi termenul de depunere a raportului de expertiză, dispoziţiile art. 758 alin. (6) - (9) aplicându-se în mod corespunzător. Încheierea se comunică părţilor şi expertului. Creditorul poate depune la dosar înscrisuri în vederea evaluării imobilului, dacă este cazul.

(7) O altă expertiză nu este admisibilă, dar părţile pot conveni o altă valoare.

(8) Refuzul debitorului de a permite accesul expertului în imobil în vederea evaluării nu împiedică evaluarea, urmând să se ia în considerare înscrisurile depuse la dosarul de executare, precum şi orice alte date sau informaţii disponibile, inclusiv cele obţinute de executor pe baza demersurilor întreprinse în condiţiile art. 660.”

În aceeaşi ordine de idei, la art. 837 din cod se prevede că „ Stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi

(1) Executorul va fixa preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, la valoarea stabilită conform art. 836, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor.

(2) Separat de preţul imobilului se va determina şi valoarea drepturilor de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, dacă aceste drepturi au fost intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci; în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară se va avea în vedere valoarea acestor drepturi menţionată în cartea funciară, iar dacă nu este înscrisă, ea se va stabili, când este cazul, prin expertiză, în condiţiile arătate la art. 836.”

Rezultă aşadar, că Încheierea prin care executorul a fixat preţul imobilului la valoarea calculată conform art. 836 este definitivă, astfel că, în conformitate cu art. 657 alin. 3 nu mai pot fi contestate.

Ceea ce putea contestatoarea să conteste este încheierea executorului de desemnare a expertului, executorul procedând în cazul de faţă în conformitate cu prevederile art. 836 alin. 3 NCPC, numind un expert tehnic care să stabilească valoarea de circulaţie a bunului urmărit, respectiv Încheierea nr. ……………., fila 75 verso dosar executare sau actele acestui expert.

 În cadrul procedurii alese de executor, părţile din dosarul de executare au de asemenea,  anumite garanţii procesuale de care se pot prevala, respectiv dreptul de a fi citaţi la efectuarea expertizei, putându-şi astfel exprima opinia cu privire la actele expertului,pot desemna experţi consilieri, art. 330 NCPC aplicându-se în mod corespunzător, să conteste concluziile expertului daca este cazul, toate acestea însă până la momentul stabilirii de către executor a preţului  imobilului urmărit, acesta încheiere fiind definitivă, o nouă expertiză fiind inadmisibilă.

În atare condiţii, instanţa nu are căderea de a stabili un alt preţ decât cel fixat de executor prin Încheiere, criticile referitoare la modul de stabilire a valorii putând fi formulate în cadrul procedurii instituite de art. 836 NCPC cu care instanţa de faţă nu este investită.

Pentru cel  de-al doilea act contestat prin cererea introductivă de instanţă, respectiv Încheierea de stabilire a termenului pentru vânzarea imobilului contestatorul nu aduce critici separate, motivele de contestare fiind comune cu cele de la Publicaţia de vânzare, astfel ca in lipsa unor alte apărări care sa conducă la nulitatea actului de executare instanţa constata ca nu se impune anularea sa, fiind întocmit in conformitate cu dispoziţiile art. 838 NCPC.

Prin cererea adiţionala contestatorul aduce critici si solicită anularea  Publicaţiei de vânzare imobiliară din data de ………… prin care se aduce la cunoştinţă ca la data de ………… va avea loc licitaţia pentru  imobilul in cauză, Încheierea din ……………. prin care s-a stabilit al doilea termen de vânzare şi procesul-verbal de vânzare licitaţie din data de ……………., reiterând in mare aceleaşi motivare in susţinerea cererii ca si motivarea iniţiala.

Instanţa constat ca aceste acte au fost emise in continuarea procedurii de executare silită imobiliară fiind întemeiate pe dispoziţiile art. 842 si următoare din NCPC.

Simplul fapt ca acestea au fost comunicate la o alta adresa anterioară a contestatorului, după cum rezulta din verificările bazei de privitoare la persoane, nu conduce automat la nulitatea acestora in condiţiile in care contestatorului nu i s-a produs o vătămare de neînlăturat, astfel cum instanţa  analizat anterior. Faptul că cel de-al doilea preţ de pornire a fost diminuat cu …………% se încadrează in prevederile art. 846 NCPC. Acest aspect este motivat si de faptul ca instanţa a combătut apărarea contestatorului legat de preţul iniţial al licitaţie, menţinând actul contestat astfel ca pentru reducerea de …………..% in mod corect executorul a avut ca reper preţul iniţial.

În partea finala, contestatorul invoca faptul ca este urmărit pentru o creanţă care nu este certa , lichida si exigibila.

Când pe calea contestației la executare debitorul invocă nulitatea executării silite sau intervenția altor impedimente la executare, precum necertitudinea creanţei se contesta in fapt si drept  însăși executarea silită declanșată împotriva sa, astfel incat acesta are obligaţia sa formuleze aceasta contestaţie  în condițiile prevăzute de cod , inclusiv sub aspectul termenului de exercitare, în caz contrar, aceste chestiuni nu mai pot fi invocate ulterior, iar instanța nu le mai poate analiza în cadrul contestării ulterioare a unui alt act de executare silită.

Prin art. 715 alin. 1 pct. 3 NCPC se instituie un termen de 15 zile în care se poate introduce contestația la executare, ipoteză în care termenul curge fie de la data de la care debitorul a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare în cazul în care acesta nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația sau executarea se face fără somație, ori in cazul de faţă actele contesttae sunt la un interval de peste un an de zile de la inceprea executării si comunicării primului act d execeuatre. De altfel, contestatorul a recunoscut faptul ca , creanţa supusă executării a mai fost contesttaă in cadrul contestaţiei la executare care face obiectul  dosarului nr. ………………… aflat in rejudecare, astfel ca rezultă cu evidenţă faptul ca a ştiut de creanţa in cauza inca de la momentul promovării contestaţiei din dosarul menţionat..

Procedând in acest mod, pentru a eluda aplicarea acestor prevederi legale, contestatorul a  formulat o contestație la executare împotriva unor acte de executare pentru care termenul de 15 zile nu a expirat încă, invocând însă motive de nelegalitate care, de fapt, reprezintă motive de nelegalitate a însăși executării silite (caracterul cert al creanței) insă, practic, ulterior expirării termenului de 15 zile prevăzut la art. 715 alin. (1) pct. 3, indiferent de motivul de nulitate invocat, legalitatea executării silite însăși nu mai poate fi analizată în cadrul contestației la executare.

Cel din urmă motiv al contestaţiei vizează faptul ca executorul ar fi continuat executarea silită chiar in condiţiile in care instanţa a dispus in dosarul nr. ………prin încheierea din  X suspendarea executării silite a titlurilor executării contract de credit nr. R şi contract de garanţie imobiliara autentificat sub nr. U astfel ca executorul nu mai avea dreptul sa continue executarea silită.

Instanţa constat ca prin Încheierea din …. data in dosarul nr. …….. (in rejudecare primind nr. ……….*)  instanţa  a dispus suspendarea executării silite dar intr-un alt dosar d executare, respectiv O, care priveşte pe S.C. P şi banca L S.A.

În aceste condiţii, cat timp suspendarea a intervenit in alt dosar de executare cu alte părţi, chiar daca priveşte acelaşi titlu executori, instanţa nu poate reţină ca in cazul de faţă s-a efectuat o executare nelegala de către executor , acesta având loc între alte părţi şi dosarul execuţional fiind …...

Faţă de toate aceste considerente, apreciind ca in mod corect şi legal au fost intocmite actele de executare contestate,  instanţa va respinge contestaţia la executare, astfel cum a fost completată.