Contestatii la executare

Sentinţă civilă 3908 din 16.12.2011


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 6625/270/2011 - contestatie la executare -

Înreg. 02.11.2011

SENTINTA CIVILA NR. 3908

Sedinta publica din data de 16.12.2011

Instanta constituita din:

Presedinte – …..

Grefier – …….

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile având ca obiect contestatie la executare formulata de contestatorul … în contradictoriu cu intimatii ….. si Casa de Pensii …..

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns contestatorul personal si asistat de avocat ……, intimatul ….. personal si asistat de avocat ….., lipsind intimata Casa de pensii …..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, la solicitarea instantei, intimatul .. arata ca nu are asupra sa cartea de identitate, însa aparatorul acestuia confirma ca el este intimatul în cauza.

Avocat …. arata ca are de invocat o exceptie si anume exceptia tardivitatii introducerii contestatiei. Potrivit înscrisului de la fila 7 dosar rezulta ca adresa de înfiintare a popririi a fost comunicata la data de 2.09.2011 si fata de data introducerii contestatiei, respectiv 2.11.2011, aceasta este tardiva. Art.402 al.1 lit. b stabileste termenul  în cazul contestatiei de 15 zile de la data când s-a primit înstiintarea de înfiintare a popririi. La pagina 2 a contestatiei se mentioneaza ca se contesta în termen de 15 zile de la data primei retineri, temenele nu sunt alternative, se aplica numai în situatia în care în cauza nu s-ar fi facut înstiintarea de înfiintare a popririi. În speta de fata s-a luat cunostinta de înfiintarea popririi la data de 2.09.2011 si nu-l îndreptateste pe contestator sa se prevaleze de procedura speciala.

Avocat ….., referitor la aceasta exceptie, solicita respingerea acesteia, art.401 lit. b din Codul de procedura civila cuprinde în mod clar când poprirea se face pentru venituri periodice, el este pensionar, termenul este cel de la data efectuarii primei popriri. Contestatorul este în termen.

Instanta, având în vedere adresa de la fila 64 dosar comunicata de Casa Judeteana de Pensii prin Casa Locala ….., având în vedere si prevederile art.401 al.1 lit. b din Codul de procedura civila, tinând cont si de faptul ca poprirea a fost înfiintata asupra pensiei, venit periodic, fata de faptul ca prima retinere a fost aplicata pentru pensia din luna octombrie 2011, respinge exceptia invocata de intimatul ….. si acorda cuvântul pentru formularea probelor.

Avocat …. solicita încuviintarea probei cu înscrisurile de la dosar, mai depune un înscris, respectiv o foaie de varsamânt.

Avocat ……. solicita probele cu înscrisuri si cu interogatoriul contestatorului. De asemenea, fata de înscrisul de la fila 8 dosar, a emis o adresa catre executorul judecatoresc sa verifice daca suma a fost depusa si depune la dosar raspunsul la aceasta adresa. Se comunica si contestatorului, prin aparator, un exemplar al acestui înscris. Precizeaza ca exista o diferenta de opinie fata de ceea ce cere creditorul si ce spune executorul.

Avocat ……. arata ca îsi mentine contestatia, aceste mentiuni vizeaza probleme de fond.

Avocat …….. solicita sa se efectueze adresa la executor.

Instanta încuviinteaza proba cu înscrisurile de la dosar ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei si, fata de cele mentionate în dosarul de executare, respinge proba cu interogatoriu.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat …… arata ca …… este îndreptatit sa conteste poprirea pentru satisfacerea creditorului. Actele depuse la dosar lamuresc o situatie în sensul ca suma totala datorata este controversata. A se observa ca intimata Casa de Pensii face trimitere la adresa executorului judecatoresc. Din calcul dumnealor suma ar fi de 4697 lei, este posibil sa fi scazut suma achitata depusa în depozitul colector, însa si asa este o eroare. Din actele comunicate casei de pensii, reiese ca datoreaza lui …… suma de 5079 lei, iar prin adresa finala se comunica ca debitul este de 5704 lei. În actele de înfiintare a popririi se face referire ca suma ar fi de 5704 lei, fara sa existe vreo justificare pentru diferenta de 700 lei. Daca datora suma de 5079 lei, la 01.09.2011 ar fi trebuit sa fie 4072 lei, daca s-ar scadea cei 1704 lei. Solicita admiterea contestatiei la poprire, a se constata ca poprirea este nelegala, daca contestatorul nu ar fi facut contestatie se facea poprire pe o suma în plus. Solicita desfiintarea popririi. Poprirea înfiintata este nelegala. Sumele poprite au intrat în patrimoniul creditorului. Solicita si plata cheltuielilor de judecata, depunând doua chitante de achitare a onorariilor de avocati.

Avocat ….. arata ca aceste concluzii sunt netemeinice si nelegale, situatia legala nu ar fi desfiintarea în totalitate a popririi, ci admiterea în parte. Speta în cauza prezinta o particularitate. …… a depus o suma de bani, nu sunt chestiuni imputabile debitorului popritor. Exista si originalul actului bancar, nu s-a dus la executor sa-i aduca la cunostinta acest aspect. Contestatia a ramas fara obiect. În ceea ce-l priveste pe ……, contestatia a ramas fara obiect fata de adresa depusa. Suma nominalizata este de 5079 lei, s-au platit 1007 lei, astfel ca rezulta suma mentionata de executor în adresa. Sunt înscrisuri la dosar, chitante si implicit cota parte a onorarului executorului. Au fost 4 debitori, suma initiala  total debit a fost de 5709 lei, s-au dat 1007 lei, suma restanta fiind de 4797 lei. În principal, solicita respingerea contestatiei ca lipsita de obiect. Poprirea valabila este pentru suma de 4797 lei. Asupra cheltuielilor judiciare solicita ca instanta sa se raporteze la culpa partilor. …..  nu are nicio culpa, nu este raspunzator pentru faptele si actele executorului judecatoresc.

În replica avocat …. arata ca contestatorul se numeste …….., iar în hotarârea de la dosar si în adresa executorului judecatoresc apare ….. iar totalul debitului este de 5079 lei, inclusiv cheltuielile de executare.

Avocat ……., în replica, arata ca suma de 5079 lei nu cuprinde si onorarul de executor.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 02.11.2011, sub nr. 6625/270/2011, contestatorul …., cu domiciliul în ….. a formulat în contradictoriu cu intimatii ….., cu domiciliul în comuna ….. si Casa de Pensii …., cu sediul în ……, contestatie la executare prin care a solicitat invalidarea popririi pentru suma de 5.079 lei si validarea acesteia doar pentru suma de 3.201,09 lei si a se scadea din suma corecta ratele retinute pâna la data solutionaii prezentei cereri.

În motivarea cererii, contestatorul  a aratat ca a fost încunostintat de BEJ ……. ca a fost pusa în executare de catre intimatul …… sentinta civila nr. 2072/2010. Prin adresa emisa la data de 18.07.2011 i s-a pus în vedere sa achite si suma de 378 lei cheltuieli de judecata- reprezentând onorariu expert, 4 lei taxa judiciara de timbru si încuviintare, 125 lei onorariu avocat si 500 lei cheltuieli de executare silita. La data de 26.07.2011 întreaga suma a fost achitata de contestator în contul executorului judecatoresc. Suma datorata de contestator este de 3201,09 lei si nu 5079 lei cât reprezinta debitul pentru care s-a înfiintat poprire pe pensie.

În drept, contestatia a fost motivata pe dispozitiile art. 452 si urm. Cod procedura civila, art. 401 pct. b Cod procedura civila.

În dovedirea cererii, contestatorul a depus la dosar, în copie, cupon de pensie (fila 7), foaie de varsamânt din 26.07.2011 (fila 8), adresa de înfiintare a popririi (fila 10), sentinta civila nr. 2072/01.07.2010 (file 11-15). 

Actiunea a fost timbrata initial cu 50 lei taxa judiciara de timbru si 0,60 lei timbru judiciar. Ulterior, a mai fost achitata o diferenta de taxa judiciara de timbru în cuantum de 144 lei.

Intimata Casa Judeteana de Pensii …. a formulat întâmpinare prin care arata ca a procedat la înfiintarea popririi pe baza documentelor primite de la executorul judecatoresc.

În drept, întâmpinarea a fost motivata pe dispozitiile art. 454 Cod procedura civila.

La solicitarea instantei, a fost depus dosarul de executare silita de catre executorul judecatoresc …… (filele 20-48). De asemenea, la solicitarea instantei, Casa Judeteana de Pensii …. a comunicat prin adresa nr. 33317 din 07.12.2011 ca începând cu luna octombrie 2011 a fost retinuta din pensia lui …. suma de 600 lei lunar, cu respectarea adresei de înfiintare a popririi emisa de executorul judecatoresc în dosarul de executare nr. 592/2011. Au fost anexate acestei adrese înscrisurile comunicate de catre executorul judecatoresc (filele 55-64).

Din oficiu, instanta a depus la dosar decizia civila nr. 459 din 27.05.2011, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 3940/270/2008.

La termenul din 16.12.2011 instanta a respins exceptia tardivitatii invocata de intimat pentru considerentele expuse în practicaua hotarârii.

La acelasi termen, instanta a încuviintat proba cu înscrisurile de la dosar ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei si, fata de cele mentionate în dosarul de executare, a respins proba cu interogatoriu.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 2072 din 01.07.2010, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 3940/270/2008, …… a fost obligat sa plateasca sulta lui …. în cuantum de 3.201,09 lei, precum si suma de 378 lei, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Împotriva sentintei civile nr. 2072 din 01.07.2010 a formulat recurs …… care a fost respins prin decizia civila nr. 459 din 27.05.2011, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 3940/270/2008. Prin aceeasi decizie a fost obligat recurentul ….. sa plateasca intimatului …… cheltuieli de judecata în cuantum de 1.500 lei.

În urma cererii de punere în executare formulata de …… (fila 21) prin care acesta a solicitat executarea silita împotriva a 4 debitori, respectiv ….., ……, ….. si …., s-a format dosarul de executare silita nr. 592/2011 al executorului judecatoresc …

Pentru formularea cererii de punere în executare …. a achitat onorariu de avocat de 500 lei, conform chitantei nr. 23 din 29.06.2011 (fila 43).

Prin procesul verbal constatator nr. 592/2011 din 18.07.2011 cheltuielile de executare silita au fost stabilite la suma de 2.000 lei, inclusiv TVA.

În dosarul de executare la data de 18.07.2011 este emisa o adresa catre …. (fila 29) prin care executorul judecatoresc îi solicita acestuia sa achite suma totala de 1.007 lei, compusa din 378 lei onorariu expert, 4 lei taxa judiciara de timbru si încuviintare, 125 lei onorariu avocat si 500 lei cheltuieli de executare silita.

La data de 26.07.2011, conform foii de varsamânt eliberata de Raiffeisen Bank (fila 8), contestatorul …… depune în contul executorului judecatoresc suma de 1.007 lei. 

La data de 01.09.2011, deci dupa depunerea sumei de 1.007 lei, este emisa în dosarul de executare adresa de înfiintare a popririi (fila 45) prin care i se solicita Casei de Pensii sa puna poprire pe pensia debitorului …. pentru recuperarea sumei de 5.704 lei.

Din cele aratate anterior, rezulta ca suma pe care trebuia sa o achite debitorul ….. catre creditorul … este în cuantum total de 5.708 lei si se compune din 3.201 lei, reprezentând sulta conform sentintei civile nr. 2072 din 01.07.2010, 378 lei reprezentând cota parte din onorariile pentru experti, conform aceleiasi sentinte, 1.500 lei reprezentând cheltuieli de judecata conform deciziei civile nr. 459 din 27.05.2011, 125 lei reprezentând partea sa din onorariu de avocat achitat pentru formularea cererii de punere în executare, 4 lei reprezentând partea sa din taxa judiciara de timbru aferenta cererilor de legalizare si investire cu formula executorie si încuviintare executare silita si 500 lei reprezentând partea sa din cheltuielile de executare stabilite în dosar.

Din suma de 5.708 lei, contestatorul ….. a depus la data de 26.07.2011 în contul executorului judecatoresc suma de 1.007 lei.

Astfel, la data de emiterii adresei de înfiintare a popririi, respectiv 01.09.2011, contestatorul ….. mai avea de achitat suma de 4.701 lei.

Conform art. 404 alin. 1 din codul de procedura civila „daca admite contestatia la executare, instanta, dupa caz, anuleaza actul de executare contestat sau dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executarii însesi, anularea ori lamurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a carui îndeplinire a fost refuzata”.

Având în vedere cele aratate anterior, instanta apreciaza ca în cauza se impune îndreptarea adresei de înfiintare a popririi emisa la data de 01.09.2011 în dosarul de executare nr. 592/2011 al B.E.J. ….

 Astfel, fata de cele expuse, urmeaza a fi admisa în parte contestatia la executare si a se dispune îndreptarea adresei de înfiintare a popririi emisa la data de 01.09.2011 în dosarul de executare nr. 592/2011 al B.E.J. ….., în sensul ca, în loc de 5.704 lei, suma datorata este de 4.701 lei, suma din care, în continuarea executarii, vor fi scazute sumele retinute pâna la data pronuntarii prezentei sentinte.

 

Conform art. 274 alin. 1 din codul de procedura civila, partea care cade în pretentiuni va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata. Temeiul acordarii cheltuielilor de judecata îl reprezinta culpa procesuala.

În cauza nu se poate retine o culpa procesuala în sarcina intimatului ……., întrucât ceea ce a generat litigiul, respectiv stabilirea cuantumului sumei poprite, nu este imputabila acestuia, aspect fata de care urmeaza a fi respinsa cererea contestatorului privind obligarea intimatului …… la plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE

Admite în parte contestatia la executare formulata de contestatorul …., cu domiciliul în ….., în contradictoriu cu intimatii ….., cu domiciliul în comuna …… si Casa de Pensii …., cu sediul în ……...

Dispune îndreptarea adresei de înfiintare a popririi emisa la data de 01.09.2011 în dosarul de executare nr. 592/2011 al B.E.J. ….., în sensul ca, în loc de 5.704 lei, suma datorata este de 4.701 lei, suma din care, în continuarea executarii, vor fi scazute sumele retinute pâna la data pronuntarii prezentei sentinte. 

Respinge cererea contestatorului privind obligarea intimatului …….. la plata cheltuielilor de judecata.

Cu drept la recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 16.12.2011. 

PRESEDINTE, GREFIER,