Incetare obligatii

Sentinţă penală 13 din 09.01.2017


SENTINŢA PENALĂ NR.  13/2017

Şedinţa publică din data de 9 ianuarie 2017

Preşedinte –

Grefier –

Ministerul public este reprezentat de procuror C din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria O...

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile art. 369 C.p.p.

Pe rol, judecarea cauzei penale având ca obiect contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat la Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei O.. referitoare la intimatul condamnata, cu privire la executarea dispoziţiilor din sentinţa penală nr. 3/2016 a Judecătoriei O...

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă condamnata.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care :

Se constată că s-a depus la dosar de către Serviciul de probaţiune B.., adresa nr. 29/S/2016 din 05.01.2017, la care sunt ataşate în copie, adeverinţa medicală eliberată de Centrul de Medicina Muncii M.., rezultatul mamografiei şi adeverinţele medicale eliberate la data de 02.03.2016 şi 23.05.2016 de către medicul de familie.

Nefiind alte cereri de formulat, instanţa, în baza art. 387 alin. 2 C.p.p. declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri, conform art. 388 C.p.p..

Reprezentanta parchetului apreciază că se impune menţinerea obligaţiei impusă condamnatei prin sentinţa penală de condamnare, faţă de cele menţionate în certificatul medico-legal din care rezultă că aceasta este aptă pentru unele munci. În consecinţă, solicită respingerea sesizării judecătorului delegat privind modificarea obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii dispusă prin sentinţa penală de condamnare.

Condamnata, având cuvântul, solicită admiterea cererii şi să se dispună să nu mai efectueze muncă neremunerată în folosul comunităţii, întrucât are mai mulţi copii, are o fată care trebuie să nască şi ea este programată pentru operaţie în data de 20.01.2017.

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND:

Constată că sub dosar nr. 13583/271/2016 s-a înregistrat la Judecătoria O.., contestaţia formulată de judecătorul delegat la Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei O.. referitoare la intimata condamnată, cu privire la executarea dispoziţiilor din sentinţa penală nr. 3/06.01.2016 a Judecătoriei O.., def. prin neapelare la 20.01.2016, prin care inculpata a fost condamnată la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pentru comiterea unei infracţiuni de complicitate la tâlhărie, fiind totodată obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul DGASPC B.. sau Primăriei O.., obligaţie impusă în baza disp. art. 93 alin. 3 C.penal, pe o durată de 60 de zile lucrătoare.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că, condamnata deţine acte medicale din care rezultă că prezintă o formaţiune tumorală la nivelul sânului şi necesită intervenţie chirurgicală, serviciul de Probaţiune B, apreciind că implicarea persoanei supravegheate în activităţi lucrative i-ar putea înrăutăţi starea de sănătate, întrucât activităţile pe care instituţiile publice din comunitate le pun la dispoziţia condamnaţilor sunt de natură gospodărească ce necesită un efort fizic ridicat. 

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sent. penală nr. 3/.06.012016 a Judecătoriei O.., def. prin neapelare la 20.01.2016 condamnata în calitate de inculpată a fost condamnată la o pedeapsă de 1 an 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 233 C.penal cu aplic. art. 77 lit. a C.penal, în privinţa modalităţii de executare dispunându-se suspendarea sub supraveghere.

Printre obligaţiile impuse de către instanţă, intimatei i s-a impus ca pe o durată de 60 de zile să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul DGASPC B sau Primăriei O.., pentru punerea în executare a acestei obligaţii, în baza art. 51 alin. 3 din legea 253/2013 consilierul de probaţiune a solicitat persoanei supravegheate să prezinte un certificat medical în care să se arate că este apt să presteze muncă în folosul comunităţii. Condamnata a prezentat actele medicale din care rezultă că prezintă o formaţiune tumorală la nivelul sânului în baza căreia a fost sesizat judecătorul delegat la Biroul de executări penale de către consilierul de caz care a apreciat că implicarea persoanei condamnate în activităţi lucrative i-ar înrăutăţi starea de sănătate, deoarece activităţile pe care instituţiile publice din comunitate le pun la dispoziţia condamnaţilor sunt de natură gospodărească.

Potrivit disp. art. 51 alin. 3 şi 6 din Legea 253/2013 pentru aprecierea capacităţii persoanei condamnate de a îndeplini obligaţia de muncă în folosul comunităţii, aceasta trebuie să prezinte un certificat medical care să confirme dacă este sau nu aptă pentru prestarea unor activităţi dintre cele propuse de consilierul de probaţiune. La evaluarea iniţială, pentru emiterea deciziei prev. la alin. 1 din art. 51, consilierul de probaţiune nu a intrat în posesia unui astfel de certificat medical, care a fost solicitat în temeiul prevederilor alin. 6, ulterior solicitării instanţei (fila 17), din care însă nu rezultă că persoana condamnată nu este aptă pentru prestarea de activităţi fizice ci se menţionează că este apt condiţionat - ,,cu efort fizic în limita toleranţei”.

Întrucât condamnata nu îndeplineşte condiţia necesară pentru a se aprecia că a devenit inaptă pentru prestarea unor activităţi lucrative, întrucât din certificatul medical nr. 19127 din 12.12.2016 eliberat de SC M.. SRL nu rezultă că nu mai este aptă pentru desfăşurarea de munci fizice, instanţa apreciază contestaţia ca fiind neîntemeiată, în cauză nefiind vorba de o împiedicare la executare a dispoziţiilor din sentinţa de condamnare, întrucât avizul medical nu este ,,inapt”, ci ,,apt condiţionat”, astfel că munca ce urmează a fi prestată de către condamnată trebuie adaptată recomandărilor medicale. 

Faţă de acestea, instanţa în baza art. 95 C.penal cu ref. la art. 57 rap la art. 48 din Legea 253/2013, va respinge sesizarea judecătorului delegat cu executarea din cadrul Judecătoriei O.. privind încetarea executării muncii în folosul comunităţii impusă condamnatei, prin sent. penală nr. 3//2016 a Judecătoriei O.., def. prin neapelare la 20.01.2016.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 95 C.penal cu ref. la art. 57 rap la art. 48 din Legea 253/2013, respinge sesizarea judecătorului delegat cu executarea din cadrul Judecătoriei O.. privind încetarea executării muncii în folosul comunităţii  impusă condamnatei  prin sent. penală nr. 3//2016 a Judecătoriei O.., def. prin neapelare la 20.01.2016.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 09 ianuarie 2017.

PREŞEDINTE GREFIER