Contestaţie la executare. Anulare proces verbal de licitatie.

Sentinţă civilă 3187 din 29.04.2009


 

 

Contestaţie la executare. Anulare proces verbal de licitaţie.

 Pe data de 19.03.2009, pe rolul acestei instanţe a fost înregistrată contestaţia formulată de contestatoarea M.I.N., în contradictoriu cu intimatul P.D.E. la executarea silită ce face obiectul dosarului de executare silită nr. 97/2008 înregistrată la BEJ M.C. din Giurgiu prin care solicită să se dispună anularea procesului verbal de licitaţie din data de 13.03.2009 şi a actelor de executare premergătoare şi suspendarea executării până la judecarea contestaţiei.

În fapt, contestatoarea a arătat că s-a obligat faţă de creditorul său P.D.E., ca până la data de 04.03.2008 sa-i restitui suma luata cu împrumut, garantându-l totodată pe acesta cu imobilul proprietatea sa, din com. Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu, datorita unor probleme grave de sănătate, acest fapt nu a fost posibil, motiv pentru care creditorul său a solicitat executarea silita a obligaţiei, astfel, prin somaţia nr. 97/ 2008 a fost înştiinţată că trebuie sa-şi achite datoria faţă de creditorul în termen de 15 zile, în caz contrar procedându-se la scoaterea la vânzare prin licitaţie a imobilului proprietatea sa, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă , nu a reuşit să cumuleze întreaga suma datorata până la împlinirea termenului respectiv şi astfel s-a început executarea sa asupra imobilului din com. Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu.

Consideră contestatoarea că actele premergătoare de executare au fost întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la efectuarea acestora, astfel, termenul stabilit pentru vânzarea imobilului a fost mai scut de 30 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare, nerespectându-se astfel dispoziţiile art. 504 alin. 2 C.P.Civ., unde se prevede un termen de peste 30 de zile, dar nu mai lung de 60 de zile. Ori, aşa cum se poate observa, din publicaţia de vânzare efectuata de executor judecătoresc M.C., data afişării publicaţiilor de vânzare a fost 20.02.2009 , iar termenul pentru vânzare a fost 13.03.2009.

Mai mult decât atât, la efectuarea licitaţiei din data de 13.03.2009, ea nu a fost acceptată în camera unde s-a desfăşurat licitaţia, fiind invitată să aştepte pe holul biroului executorului judecătoresc, deşi a intrat în acea încăpere la ora 16.00 şi a anunţat ca a reuşit să strângă toata suma datorata şi o poate pune la dispoziţia creditorului său. Domnul executor judecătoresc i-a recomandat să meargă la CEC pentru a depune suma şi să se întoarcă cu chitanţa. A mers la CEC, cu bucuria si speranţa ca va reuşi să evite vânzarea casei la licitaţie, însa , datorita faptului că operaţiunea necesita mai mult timp, a sunat la dl. Executor pentru a-i comunica faptul ca va aduce chitanţa in 15 minute însă acesta  i-a spus să nu mai depun nici un ban pentru că licitaţia a început şi nu mai este cazul.

Dezamăgita, s-a întors la biroul executorului judecătoresc, pentru a asista la vânzarea casei sale, dar, a fost rugata să aştepte pe hol până v-a fi chemata. Menţionează ca atunci când a intrat în birou a întrebat daca a început licitaţia şi i s-a răspuns ca nu. De asemenea, menţionează că licitaţia nu a luat sfârşit la ora menţionata în procesul verbal de desfăşurare a licitaţiei.

Consideră ca în mod nelegal a fost îndepărtată de la efectuarea licitaţiei, fiind trecută în lipsă, in condiţiile în care ea a fost tot timpul pe holul biroului, aşteptând sa fie primită, iar împreună cu ea au fost de fata încă trei persoane care pot confirma cele relatate.

A mai menţionat contestatoarea că anularea procesului verbal de desfăşurare a licitaţiei din 13.03.2009 se impune şi datorită faptului să acest proces verbal a fost întocmit cu nerespectarea prevederilor art. 509 pct. 5, astfel , dat fiind faptul că la licitaţie s-a prezentat un singur licitator, acesta, putea adjudeca bunul imobil daca oferea preţul de la care a început licitaţia, respectiv, 32.720,25 euro, ori din cuprinsul procesului verbal rezulta fără putinţa de tăgadă că la licitaţie a fost înscrisa o singura persoana, numitul S.M., cel căruia i-a fost adjudecat imobilul cu suma de 12.000 euro, si nu cu preţul de pornire al licitaţiei cum prevede art. 509 pct.5 C.P.Civ., consideră că vânzarea imobilului la preţul de 12.000 euro reprezintă o încălcare flagrantă a dispoziţiilor legale, încălcare ce a fost săvârşită în mod voit în lipsa sa.

În drept, contestatoarea şi-a întemeiat contestaţia pe dispoziţiile art. 399 – 401 C.pr.civ.

Cu adresa nr.97/10.04.2009 Executorul Judecătoresc M.C. din Giurgiu a depus la dosar copii de pe toate înscrisurile din dosarul de executare silită menţionat.

Pe data de 21.04.2009 intimatul a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată şi obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

Intimatul a arătat în fapt că susţinerile contestatoarei sunt neîntemeiate pentru următoarele aspecte:

Prin somaţia nr. 97/2008 executorul judecătoresc a înştiinţat-o pe contestatoare ca în termen de 15 zile trebuie sa-si achite datoria fata de creditor, în caz  contrar se va proceda la scoaterea la vânzare prin licitaţie a imobilului, având în vedere că nu s-a conformat în termenul stabilit în somaţie şi prev. de art. 500 din C. pr. civ, pe data de 06.11.2008, executorul judecătoresc a întocmit publicaţia de vânzare imobiliara ce cuprinde toate menţiunile obligatorii prev. de art. 504 alin. 1 C.pr.civ. , stabilind că termen data de 09.12.2008, adică un termen minim de 30 de zile aşa cum prevede art. 504 alin 2 din C.pr.civ.

La termenul din 09.12.2008 s-a întocmit procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei în care s-a consemnat faptul că nu s-au înregistrat nici o cerere din partea persoanelor fizice sau juridice, ca debitoarea nu s-a prezentat la licitaţie deşi a fost înştiinţata in acest sens , motiv

Pe data de 20.02.2009, executorul judecătoresc a întocmit publicaţia de vânzare imobiliara, stabilind ca termen data de 13.03.2009 ora 16, adică un termen de cel mult 60 de zile aşa cum prevede art. 509 alin 5 C.pr.civ

Fiind a doua licitaţie, legea nu mai prevede un termen minim ci doar un termen maxim de 60 de zile, termen ce a fost respectat de executor

Prin urmare, critica contestatoarei apare ca neîntemeiata din acest punct de vedere deoarece debitoarea a fost înştiinţată prin somaţie că în termen de doua săptămâni să achite debitul în caz contrar imobilul se va scoate la vânzare ( pag. 33 din dosar ), iar în ceea ce priveşte prima licitaţie de vânzare a imobilului, executorul judecătoresc a mai acordat debitoarei încă un termen de 30 de zile pentru achitarea datoriei

Toate aceste termene, au fost acordate tocmai pentru ca debitoarea să aibă posibilitatea să-si procure mijloacele băneşti pentru achitarea datoriei şi să împiedice vânzarea, lucru care nu s-a întâmplat .

Mai mult decât atât imobilul nu s-a vândut la prima licitaţie, adică pe data de 09.12.2008, motiv pentru care s-a ţinut o a doua licitaţie care a avut loc, cu procedura completa, pe data de 13.03.2009. Până la cest termen, executorul a înştiinţat-o pe debitoare că până pe 13.02.2009 să-şi achite datoria în caz contrar imobilul se va scoate la vânzare.

Nici de aceasta dată debitoarea nu s-a conformat motiv pentru care, pe data de 13.03.2009 a avut loc licitaţia, debitoare fiind înştiinţată în acest sens şi semnând confirmarea de primire a notificării.

Referitor la faptul că se impune anularea procesului verbal de licitaţie pentru motivul că s-a prezentat o singura persoana la licitaţie, va rugam sa observaţi ca si aceasta critica este neîntemeiata deoarece art. 509 alin 5 din C. pr. civ menţionează ca " Daca nu se obţine preţul 4 de începere a licitaţie, la acelaşi termen bunul va fi vândut la cel mai mare pre chiar daca se prezintă o singura persoana.

Mai mult decât atât, ceea ce nu arată debitoarea este ca P.D.E. a acordat debitoarei pe lângă termenul scadent de 04.03.2008 din contract, încă doua termene de achitare a datoriei, respectiv data de 05.08.2008 din actul adiţional la contract autentificat sub nr. 629/05.03.2008 de B.N. A.M.V, şi data de 01.09.2008 din declaraţia autentificata sub nr. 4427/05.08.2008 de B.N. A.M.V.

Ori, din data de 04.03.2008 până pe data de 13.03.2009 când a avut loc licitaţia, consider că a trecut suficient timp în care debitoarea avea posibilitatea să-şi îndeplinească obligaţia prin consemnarea la CEC a sumei datorate la dispoziţia debitorului şi să evite astfel producerea unui prejudiciu în patrimoniul debitorului.

În drept, intimatul şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 115 C.pr.civ.

Analizând materialul probatoriu aflat la dosarul cauzei, în special înscrisurile din dosarul de executare silită înregistrat la executorul judecătoresc instanţa reţine următoarele aspecte:

Prin contractul de împrumut cu garanţie imobiliară autentificat sub nr. 1611/07.09.2007 de B.N. A.M.V Bucureşti intimata a împrumutat-o pe contestatoare, numită atunci „M” cu suma de 10.000 euro stabilindu-se termen de restituire la 04.03.2008.

Contestatoarea s-a obligat să garanteze restituirea integrală a împrumutului cu imobilul proprietatea sa situat în com. Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu, având nr. cadastral 1480 intabulat în cartea funciară nr. 832/N compus din teren în suprafaţă totală de 1732 mp. din acte, respectiv 1611 mp. din măsurătorile cadastrale şi construcţia edificată pe acesta din cărămidă, formată din 4 camere, şi anexe gospodăreşti.

Contestatoarea nu şi-a onorat obligaţia de restituire a împrumutului la termenul scadent din 04.03.2008, părţile convenind prelungirea termenului scadent până la 05.08.2008 şi apoi până la 01.09.2008.

Întrucât nici la ultimul termen convenit contestatoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată prin cererea înregistrată sub nr. 97/02.09.2008 la BEJ M.C din Giurgiu, intimatul a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu, constând în contractul de împrumut cu garanţie imobiliară menţionat.

Executorul judecătoresc a emis somaţia nr. 97/04.09.2008 către contestatoare şi întrucât aceasta nu a achitat de bunăvoie în termenul de 15 zile creanţa intimatului şi cheltuielile de executare, a pornit la urmărirea silită imobiliară a imobilului constituit garanţie reală imobiliară de către contestatoare, după ce a întocmit procesul verbal de situaţie şi a solicitat înscrierea somaţiei în cartea funciară.

La solicitarea expresă a intimatului, executorul judecătoresc a dispus efectuarea unei expertize tehnice de evaluare a imobilului urmărit, aceasta fiind efectuată de expertul S.I., din raportul întocmit rezultând că valoarea acestuia este de 46.627 euro, echivalent 158.200 RON la cursul BNR din 30.10.2008.

Executorul judecătoresc a emis publicaţia de vânzare a imobilului urmărit la preţul de 43.627 euro afişată la 06.11.2008, fixând termen de licitaţie la 09.12.2008, ora 11,oo la sediul său, publicaţia fiind afişată şi comunicată contestatoarei.

La termenul de licitaţie din 09.12.2008, s-a prezentat doar intimatul.

Întrucât la acest prim termen de licitaţie nu s-au prezentat persoane interesate, executorul judecătoresc a închis licitaţia şi a stabilit data de 13.01.2009, ora 11,oo ca al doilea termen de vânzare şi reducerea preţului cu 25%, conform art. 509 alin. 3 C.pr.civ.

Executorul judecătoresc a emis publicaţie de vânzare pentru noul termen, iar la data de 13.01.2009 a constatat că nu au fost îndeplinite actele procedurale cu Primăria com. Adunaţii Copăceni şi contestatoare, drept pentru care a închis licitaţia, urmând a stabili un nou termen de licitaţie, la acelaşi preţ de pornire.

Executorul judecătoresc a emis o altă publicaţie de vânzare pentru termenul din 13.02.2009 la preţul de 32.720,25 euro afişat la 23.01.2009, iar la termenul din 13.02.2009 a constatat că nu a fost îndeplinite actele procedurale cu Primăria com. Adunaţii Copăceni şi contestatoare, motiv pentru care a închis licitaţia, urmând a stabili un alt termen de vânzare, la acelaşi preţ de pornire.

Executorul judecătoresc a emis o altă publicaţie de vânzare pentru termenul din 13.03.2009, ora 16,oo la sediul său, pentru preţul de 32.720,25 euro, ce a fost afişat la 20.02.2009.

Intimatul a depus o cerere către executorul judecătoresc prin care solicită să se ia act că vrea să participe la licitaţie conform art. 506 C.pr.civ., în cazul în care prin deschiderea licitaţiei se va obţine preţul ce îi dă dreptul să achiziţioneze imobilul la un preţ ce nu poate fi mai mic de 75% din valoarea stabilită, la preţul egal să fie preferat cel ce are un drept de preemţiune asupra bunului urmărit.

La termenul din 13.03.2009, ora 16,oo, după cum rezultă din procesul verbal de desfăşurare a licitaţiei întocmit de executorul judecătoresc s-a prezentat contestatoarea împreună cu o persoană recomandată a fi avocat, a cerut să studieze dosarul, după care s-au retras,comunicând că vor reveni, lucru pe care însă nu l-au făcut.

Executorul judecătoresc a început licitaţia, singurul licitator fiind numitul Ş. M., la prima strigare nu s-a oferit preţul de 75% din valoarea imobilului, adică 32.720,25 euro, ca de altfel nici la a doua şi nici la a treia strigare,  dar după această din urmă ofertantul licitator a făcut o ofertă de 12.000 euro, după care s-au făcut alte trei strigări succesive, nefiind alte persoane care să ofere un preţ mai mare de 12.000 euro.

După ce i-a pus în vedere intimatului această sumă de 12.000 euro, iar acesta a fost de acord cu ea, executorul judecătoresc a declarat adjudecat imobilul urmărit.

Cu privire la actele de executare întocmite de executorul judecătoresc până la termenul de licitaţie de 13.03.2009, instanţa reţine că acestea sunt temeinice şi legale, valoarea imobilului a fost stabilită prin expertiză tehnică, primul termen de vânzare a fost stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 504 alin. 2 C.pr.civ., publicaţia de vânzare a cuprins menţiunile prevăzute de art. 504 alin. 1 C.pr.civ., următoarele termene de vânzare au fost stabilite în mod legal conform art. 509 alin. 5 C.pr.civ., în baza căreia s-a dispus şi reducerea preţului până la 75% din valoare.

Referitor la licitaţia din 13.03.2009 instanţa constată că potrivit dispoziţiilor art. 509 alin. 5 teza finală C.pr.civ. dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei, la acelaşi termen bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, iar în completare se prevede că vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia.

Reţine instanţa că din procesul verbal de licitaţie întocmit de executorul judecătoresc la termenul din 13.03.2009 singurul licitator a fost numitul Ş.M., care nu a oferit preţul de pornire a licitaţiei de 32.720,25 euro (75% din valoare), ci preţul de 12.000 euro, acceptat de intimat şi pentru care executorul a declarat adjudecat imobilul

Chiar dacă intimatul şi-a exprimat prin cererea adresată executorului judecătoresc intenţia de a participa la licitaţie potrivit dispoziţiilor art. 506 C.pr.civ., din procesul verbal de licitaţie nu rezultă acest fapt, menţionându-se expres că singurul licitator este numitul Ş.M..

Ori din aceste aspecte reţine instanţa că declararea imobilului de către executorul judecătoresc ca fiind adjudecat la preţul de 12.000 euro s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 509 alin. 5 alin. 5 teza finală C.pr.civ., vânzarea putând fi valabil numai în situaţia în care singurul licitator ar fi achitat suma de 32.720,25 euro, reprezentând preţul de pornire a licitaţiei.

Ar fi fost valabilă vânzarea la preţul de 12.000 euro, în situaţia în care ar fi participat mai mulţi licitatori, iar acesta ar fi fost preţul cel mai mare oferit.

Astfel în situaţia concretă în care a avut loc licitaţia din 13.03.2009, adjudecarea imobilului s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 509 alin. 5 teza finală C.pr.civ.

Având în vedere cele expuse anterior, în baza art. 399 – 402 C.pr.civ., art. 488 -509 C.pr.civ., instanţa a admis în parte contestaţia ca fiind parţial întemeiată, şi în consecinţă a dispus anularea numai a procesului verbal de licitaţie din 13.03.2009.