Coparticipare procesuală pasivă obligatorie

Decizie 5 R din 06.01.2015


DOSAR nr. 5411/1748/2013

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ nr. 5R

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 06.01.2015

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE E.M.O.

JUDECĂTOR C.D.

JUDECĂTOR M.E.

GREFIER L.I.

 Pe rol se află soluţionarea recursului civil formulat de recurenta S.  C.A. PRIN M.R.L. F. T. SPRL împotriva sentinţei civile nr. 7533/19.11.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 5411/1748/2013 în contradictoriu cu intimata S.C. B  S.A., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, părţile nu au răspuns. 

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că părţile au solicitat judecarea cauzei în lipsă, după care,

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau probe de administrat, Tribunalul declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare asupra motivelor de recurs.

T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrată sub nr. 5411/1748/2013, la data de 22.08.2013, contestatoarea S. C.A. S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu intimata S.C. Bancpost S.A. admiterea contestaţiei la executare, anularea procesului-verbal de licitaţie imobiliară întocmit în data de 06.08.2013 în dosarul de executarea nr. 22/2013 al S. C. P. de E. J. „D., C. & A.” şi întoarcerea executării silite.

În motivare, contestatoarea a precizat că, în data de 06.08.2013, a intrat în procedura insolvenţei, astfel cum rezultă din încheierea nr. 1604 pronunţată în dosarul  nr. 7922/30/2013 al Tribunalului Timiş şi că a înştiinţat executorul judecătoresc despre aceasta solicitând suspendarea oricăror acte de executare, însă executorul judecătoresc a procedat la desfăşurarea licitaţiei publice şi vânzarea imobilului situat în loc….

A mai precizat contestatoarea că prin procesul-verbal atacat s-a procedat la vânzarea imobilului mai sus menţionat, că actul de executare a fost efectuat cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 36 din Legea insolvenţei, procesul-verbal de licitaţie imobiliară fiind nelegal.

Constatatoarea a arătat că, urmare a anulării procesului-verbal de licitaţie imobiliară, se impune întoarcerea executării silite, în sensul revenirii la situaţia anterioară încheierii acestuia.

În drept, au fost invocate prevederile art. 711 şi urm. C. proc. civ.

În dovedire, contestatoarea a depus înscrisuri.

La solicitarea instanţei S. C. P. de E. J. „D., C. & A.” a depus în copie, la data de 05.09.2013, prin Serviciul Registratură, dosarul de executare nr. 22/2013.

Deşi legal citată, intimata nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut următoarele:

În fapt, se constată că prin procesul-verbal de licitaţie imobiliară întocmit în data de 06.08.2013 în dosarul execuţional nr. 22/2013 S. C. P. de E. J. „D., C. & A.” a fost continuată executarea silită în vederea recuperării unei creanţe certe, lichide şi exigibile în sumă de 548.094,71 euro şi 395.546,66 lei, întrucât debitorul S.C. A. S.R.L. nu a executat obligaţiile stabilite prin titlurile executorii, declarând adjudecatar al imobilului situat în loc. …

Potrivit susţinerilor contestatoarei, în data de 06.08.2013 a înştiinţat executorul judecătoresc că a intrat în procedura insolvenţei, astfel cum rezultă din încheierea nr. 1604 pronunţată în dosarul  nr. 7922/30/2013 al Tribunalului Timiş, că înştiinţarea s-a făcut în timp util solicitând suspendarea oricăror acte de executare, însă executorul judecătoresc a procedat la desfăşurarea licitaţiei publice şi vânzarea imobilului debitoarei.

În ceea ce priveşte pretinsa ignorare de către executorul judecătoresc a înştiinţării referitoare la procedura insolvenţei, instanţa reţine că la data adjudecării bunurilor debitoarei nu exista nicio menţiune în registrul comerţului în acest sens, deşi o asemenea măsură este supusă cerinţei înregistrării.

Conform prevederilor Legii nr. 85/2006, procedura insolvenţei devine opozabilă faţă de persoanele fizice/juridice numai de la data înregistrării acesteia în registrul comerţului ori de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă sau într-un ziar de largă circulaţie. Ca atare, numai de la acest moment se produc şi efectele prescrise de art. 36 din Legea nr. 85/2006, în sensul suspendării procedurilor de executare silită contra averilor debitoarei.

Totodată, instanţa reţine că în dosarul de executare nu s-a depus niciun înscris din care să rezulte adoptarea acestei măsuri, apreciindu-se că înscrisul de la fila 9 din dosar conform căruia societatea debitoare a transmis executorului judecătoresc prin fax două pagini, fără a se confirma conţinutul textului transmis, nu poate avea valoarea înştiinţării cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. S. de C. A. S.R.L..

Prin urmare, de vreme ce la momentul desfăşurării licitaţiei publice având ca obiect valorificarea bunurilor societăţii debitoare măsura deschiderii procedurii generale de insolvenţă nu fusese comunicată executorului judecătoresc, ea nefiind nici înregistrată în registrul comerţului şi nici comunicată acestuia printr-o modalitate care să confirme conţinutul textului transmis, această măsura nu putea produce efectele specifice prevăzute de art. 36 din Legea nr. 85/2006, astfel încât adjudecarea bunurilor debitoarei în contul creanţei s-a făcut în condiţii de legalitate, contestaţia fiind neîntemeiată.

Împotriva sentinţei civile nr. 7533/19.11.2013, a formulat recurs contestatoarea solicitând admiterea recursului şi modificarea în tot a sentinţei civile recurate în sensul admiterii contestaţiei la executare. 

În motivare s-a este incident motivul de recurs prevăzut de art. 309 pct. 9 C. proc. civ. potrivit cărora hotărârea este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea ori aplicarea greşită a legii.

Astfel, s-a arătat că instanţa de fond, fără niciun temei legal, a reţinut că efectele prescrise de art. 36 din Legea nr. 85/2006 s-ar produce numai de la data înregistrării hotărârii de deschidere a procedurii În registrul comerţului ori de la publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În opinia recurentei instanţa a făcut o greşită aplicare a dispoziţiei legale sus-menţionate. În realitate, Legea nr. 85/2006 cuprinde norme speciale, derogatorii de la dreptul comun.

Potrivit art. 12 alin. 1 din acest act normativ, hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii de drept. De asemenea, potrivit art. 8 alin. 5, "prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 şi 3 din Codul de proceduri civilă ( ... ) hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs". Din interpretarea coroborată a acestor două taxe de lege, rezultă că hotărârlle judecătorului-sindic produc efecte chiar din momentul pronunţării, astfel că numai termenul pentru exercitarea căii de atac curge de la momentul comunicării hotărârii prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Recurenta a arătat că textul de lege invocat de contestatoare - art. 36 - conţine referiri exprese cu privire la modalitatea de aplicare, legiferându-se în mod expres şi neechivoc că de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale". Iar data deschiderii procedurii este data la care judecătorul sindic a pronunţat încheierea şi nu data la care aceasta a fost înregistrată în registrul comerţului ori data când a fost publicată în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Prin urmare, în opinia recurentei, instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a legii atunci când a apreciat că art. 36 ar opera numai de la data înregistrării hotărârii de deschidere a procedurii în registrul comerţului ori de la publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă, pentru că, în realitate. suspendarea prevăzută de art. 36 operează de drept chiar în momentul pronuntării hotărârii, instanţa ori executorul judecătoresc fiind chemaţi doar să constate incidenţa acestei suspendări legale.

După cum însăşi Curtea Constituţională a statuat prin Decizia nr. 1075/2007, măsura stabilită prin art. 36 se justifică prin natura specială a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, procedură care impune crearea unui cadru unitar, colectiv, consensual şi egalitar în care creditorii unui debitor comun să îşi poată valorifica drepturile impotriva debitorului aflat în stare de insolvenţă. În aceste condiţii, existenţa unor acţiuni paralele cu procedura concursuală prevăzută de lege ar produce incertitudine cu privire la masa credală, fapt ce ar face imposibilă evaluarea activului şi pasivului debitorului, în vederea distribuirii rezultatului lichidării.

În aceste împrejurări, instanţa de fond trebuia să constate că licitaţia publică din data de 06.08.2013 s-a desfăşurat cu nesocotirea dispoziţiilor legale imperative ale art. 36 din legea insolvenţei - lege specială şi, pe cale de consecinţă, să admită contestaţia formulată de S.C. S. de C. A. S.R.L., astfel cum a fost formulată.

Un alt considerent avut în vedere de instanţa de fond şi care a condus la soluţia din dispozitivul sentinţei recurate este acela că "înscrisul de la fila 9 din dosar conform căruia societatea debitoare a transmis executorului judecătoresc prin fax două pagini, fără a se confirma conţinutul textului transmis, nu poate avea valoarea înştiinţării cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. S. de C. A. S.R.L.

Nici creditoarea nu a contestat conţinutul textului transmis prin fax şi nici executorul judecătoresc care nu era parte în dosar, nu a fost în niciun fel interpelat cu privire la acest aspect reţinut de instanţa de fond în considerente.

De asemenea, a apreciat recurenta că, în lipsa unei probe care să demonstreze contrariul, raportul care conţine confirmarea de primire a faxului face şi dovada conţinutului transmis (similar confirmării de primire, care se ataşează înscrisului transmis prin poştă, deşi face parte integrantă din acesta).

Pe de altă parte, suspendarea prevăzută de art. 36 opera de drept din momentul pronunţării hotărârii, înştiinţarea executorului judecătoresc nefiind obligatorie, ci reprezentând o expresie a diligenţei debitoarei contestatoare.

Prin întâmpinarea depusă la dosar intimata a solicitat respingerea recursului arătând că instanta, in mod corect, a apreciat ca organul de executare nu putea sa prevada sau sa observe (imposibilitate obiectiva) ca in aceeasi zi in care are loc licitatia publica asupra imobilului proprietatea debitoarei, S.C. S. de C. A. S.R.L., se va deschide si procedura insolventei impotriva aceleiasi debitoare, acest fapt nefiind comunicat pe nicio cale, nici prin publicitate si nici prin informare directa.

S-a arătat că asa-zisa transmitere a unei adrese de instiintare pe fax catre organul de executare pe care o invoca contestatoarea nu are suport legal si faptic. Pe de o parte, asa cum retine si instanta, inscrisul depus de contestatoare la dosar nu face dovada continutului si cuprinsului comunicarii, neputând fi socotit drept o înştiinţare valabila.

S-a mai arătat că Înalta Curte de Casatie si Justitie, prin decizia nr. 4799 din 18 octombrie 2011 pronunţată în recurs care chemată să aprecizeze asupra modului in care comunicarea pe fax poate constitui o transmitere valabila, a apreciat ca simpla şi unica depunere la dosar a XMT Report al faxului, pe care figurează înscris doar un număr de telefon (fax) la care s-a făcut transmisia, în lipsa unei pagini de însoţire pe care să fie înscrise numele şi eventual calitatea persoanei din cadrul societăţii reclamante în atenţia căreia s-a efectuat o astfel de transmitere, nu reprezintă o modalitate efectivă de comunicare cu confirmarea primirii actului, În sensul textului de lege indicat.

Pe de alta parte, potrivit actelor existente in dosarul executional care au fost transmise de executorul judecatoresc, cererea privind supendarea executarii silite a fost transmisa de contestatoare, la data de 12.08.2013, cu mult peste termenul la care a avut loc procedura de adjudecare - 06.08.2014. Aceasta este singura cerere pe care executorul judecatoresc a primit-o de la contestatoare. Ce rost ar mai fi avut transmiterea unei noi cereri in data de 12.08.2013, daca s-ar fi solicitat suspendarea inca din data de 06.08.2013.

Astfel, s-a arătat ca executorul judecatoresc a respectat dispozitiile legale, emitand un act perfect valabil – procesul-verbal de adjudecare. De alfel, dupa data luarii la cunostinta despre deschiderea procedurii insolventei, executarea silita in dosarul nr. 22/2013 a fost suspendata, imediat dupa primirea instiintarii, nemafiind emise alte acte executionale,

Acest fapt demonstreaza atat buna-credinta, cat si respectarea dispozitiilor legale, executarea imobiliara urmand a fi continuata de administratorul judiciar in cadrul procedurii concursuale cu respectarea drepturilor tuturor partilor implicate.

Prin motivele de recurs de ordine publică, recurenta a invocat faptul că procedura de citare a părţilor pentru termenul când s-a judecat contestaţia la executare, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legale, întrucât în cauză nu a fost citată şi persoana declarată drept adjudecatară a imobilului, respectiv S.C. I. P. I. B. S.A, întrucât într-o contestaţie la executare este obligatorie citarea tuturor părţilor din raportul execuţional, întrucât anularea unui act de executare are efect asupra tuturor părţilor.

Recurenta a susţinut că instanţa în baza rolului activ trebuia să pună în discuţie introducerea în cauză a adjudecatarului în calitate de intimat. S-a arătat de către recurentă că, deşi a avut calitatea de contestator în faţa instanţei de fond şi avea obligaţia de a fixa cadrul procesual, la momentul introducerii contestaţiei nu erau cunoscute toate împrejurările de fapt, care să permită stabilirea unui cadru procesual corect şi complet.

Faţă de aceste aspecte, recurenta a solicitat admiterea recursului şi în principal casarea sentinţei civile recurate cu trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu adjudecatarul şi, în subsidiar, modificarea în tot a sentinţei civile recurate în sensul admiterii contestaţiei la executare aşa cum a fost formulată.

Analizând sentinţa civilă recurată în raport de motivele invocate, tribunalul reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de licitaţie imobiliară întocmit la data de 06.08.2013 de SCPE D. C. şi A. în dosarul de executare nr. 22/2013 format la cererea creditoarei S.C. B. S.A. împotriva debitoarei S.C. A. S.R.L. a fost declarat adjudecatar asupra imobilului situat în … S.C. I. P. I. B. S.A.

Mai reţine tribunalul că, prin încheierea nr. 1604/06.08.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 7922/30/2013, s-a deschis procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. S. de C. A. S.R.L..

În consecinţă, contestatoarea debitoare a formulat contestatie la executare in temeiul dispozitiilor art. 399 si urm. Cod procedură civilă în contradictoriu cu intimata cerditoare S.C. B. S.A., solicitând anularea procesului-verbal de licitaţie imobiliară întocmit la data de 06.08.2013, precum şi întoarcerea executării.

Potrivit dispoziţiilor art. 399 alin. 1 Cod procedură civilă, impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, la acest mijloc procedural se poate recurge si în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

Conform dispoziţiilor art. 47 Cod procedură civilă, mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaţiune comună ori dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză. Dispoziţiile legale reglementează litisconsorţiul sau coparticiparea procesuală care, în conformitate cu poziţia părţilor, poate fi activă, pasivă sau mixtă. Deşi, în principiu, în funcţie de rolul voinţei părţilor în formarea sa, coparticiparea procesuală are un caracter facultativ, sunt situaţii în care, datorită naturii litigiului, coparticiparea procesuală este obligatorie sau necesară.

Astfel, tribunalul reţine că, în cauză, contestatoarea, in calitate de debitor a inteles sa solicite anularea procesului-verbal de licitaţie imobiliară întocmit de către executorul judecătoresc la data de 06.08.2013 fără să înţeleagă să se judece în contradictoriu şi cu adjudecatarul. Distincţia dintre litisconsorţiul facultativ şi cel necesar prezintă importanţă şi în prezenta cauză, deoarece, într-o contestatie la executare formulată împotriva procesului-verbal de licitaţie imobiliară, instanţa nu poate să constate nevalabilitatea unui act de executare efectuat de organul de executare decât în contradictoriu cu toate părţile raportului juridic execuţional, respectiv creditorul, debitorul şi adjudecatarul, întrucât, pronunţarea unei hotărâri uniforme reprezintă o necesitate obiectivă în materia executării silite, litisconsorţiul fiind întotdeauna necesar, obligatoriu şi unitar.

Astfel, contestatoarea solicitând anularea procesului-verbal de licitaţie imobiliară întocmit de către executorul judecătoresc la data de 06.08.2013 avea obligaţia să cheme în judecată în calitate de intimat toate subiectele raportului juridic de drept execuţional şi nu numai pe unul dintre ei, raportul juridic dintre creditor, debitor şi adjudecatar presupunând cu necesitate soluţionarea unitară a contestaţiei le executare cu privire la toţi coparticipanţii, printr-o singură hotărâre.

În acest sens, coparticiparea procesuală pasivă este obligatorie, deoarece atunci când se solicită constatarea nulităţii unui act de executare, chemarea în judecată a tuturor părţilor implicate in raportul juridic executional este o condiţie obligatorie obiectivă, având în vedere faptul că un act juridic de drept execuţional, expresie a activităţii organului de executare, nu poate să fie în acelaşi timp valabil pentru o parte şi nul pentru cealaltă.

Cu toate acestea, contestatoarea nu a introdus acţiunea în contradictoriu şi cu S.C. I. P. I. B. S.A., în calitate de adjudecatar şi, având în vedere faptul că, în cauză, contestaţia la executare vizează legalitatea unui act de executare săvârşit de organul de executare care conţine declararea drept adjudecatar al imobilului în litigiu a unei terţe persoane, se impunea, obligatoriu, chemarea în judecată şi a adjudecatarului.

Mai mult, contestatorul trebuie să justifice îndeplinirea condiţiei interesului declanşării unei proceduri judiciare, cu respectarea principiilor generale privind interesul legitim, născut şi actual, direct şi personal al celui care învesteşte instanţa, condiţie care nu ar fi îndeplinită în cauză prin pronunţarea unei hotărâri care nu ar produce efecte faţă de adjudecatar.

În consecinţă, faţă de obiectul cererii de chemare în judecată, respectiv anularea procesului-verbal de licitaţie imobiliară întocmit de către executorul judecătoresc la data de 06.08.2013 şi faţă de cadrul procesual stabilit de contestatoare, care a înţeles să se judece în contradictoriu numai cu intimata creditoare S.C. B. S.A., tribunalul reţine că prima instanţă a nesocotit principiul rolului activ al judecătorului în baza căruia trebuia să pună în discuţia contradictorie a părţilor introducerea în cauză în calitate de intimat a adjudecatarului S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A..

Prin urmare, în temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ. coroborate cu art. 312 alin. 5 C. proc. civ., tribunalul va admite recursul, va casa sentinţa civilă recurată şi va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe, prilej cu care aceasta va proceda la punerea în discuţia contradictorie a părţilor a necesităţii introducerii în proces a adjudecatarului, urmând să procedeze la soluţionarea cauzei în funcţie de manifestarea de voinţă a contestatoarei debitoare referitoare la cadrul procesual.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul formulat de recurenta S. DE C. A. PRIN M.R. L.- F. T. SPRL împotriva sentinţei civile nr. 7533/19.11.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 5411/1748/2013 în contradictoriu cu intimată S.C. B. S.A..

Casează sentinţa civilă recurată.

Trimite cauza spre rejudecare primei instanţe.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.01.2015.

Preşedinte Judecător Judecător 

Grefier

Concept red. gref. L.I.

Red. Jud.: EO/2 exemplare

Jud. fond: B. M. - Jud. Cornetu