Termen prescripţie vs termen de comunicare proces-verbal

Decizie 1142 din 20.12.2016


Termen prescripţie vs termen de comunicare proces-verbal

Cuprins pe materii : Contencios-administrativ

Index alfabetic : prescripţie

La data de .....pe rolul Tribunalului Galaţi secţia CAF  a fost înregistrat sub nr ......apelul declarat de  SCA SRL în contradictoriu cu intimata  .....împotriva sentinţei civile nr ......a Judecătoriei Galaţi.

În motivarea apelului declarat, apelanta a arătat că prima instanţă a respins neîntemeiat excepţia prescripţiei dreptului de a aplica amenzi , apreciind că fapta a fost constatată în termen de 6 luni  , iar procesul-verbal a fost comunicat prin predare la 07.07.2015. În motivare, apelanta a menţionat că din art 13 din OG nr 2/2001 şi art 9 alin 4 pct 8 din OG nr 15/2002 rezultă că termenul pentru comunicarea procesului-verbal este de 2 luni în acest caz al contravenţiilor referitoare la plata rovinietei  şi nu de 6 luni cf termenului general prev de art 13 din OG nr 2/2001.

Din procesul-verbal de contravenţie contestat  rezultă că momentul săvârşirii şi constatării contravenţiei printr-un mijloc tehnic omologat este data de 06.01.2015 , iar procesul-verbal a fost comunicat la data de 07.07.20165 cu depăşirea termenului de 2 luni prev de art 9 pct 8 din OG nr 15/2002.

Apelanta a susţinut că a fost sancţionat cf 14 zile înainte de împlinirea termenului de prescrierea al sancţiunii amenzii aplicate.

În termen legal, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului declarat motivat de faptul că excepţia prescripţiei aplicării sancţiunii a fost respinsă pentru că procesul-verbal a fost întocmit în 6 luni de la săvârşirea contravenţiei şi comunicat în 2 luni de la constatare.

Pe fond , intimata a cerut respingerea apelului deoarece apelantul a utilizat drumurile naţionale fără a deţine rovinieta .

În prezenta cauză, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine că prin sentinţa civilă nr .....Judecătoria Galaţi a respins plângerea formulată de petenta apelantă deoarece a apreciat ca neîntemeiată apărarea petentei  cu privire la trecerea a mai mult de 2 luni între momentul constatării contravenţiei şi cel al comunicării procesului-verbal pentru soluţionarea excepţiei de prescripţie a dreptului de a aplica amenda.

Cu privire la fondul cauzei, aceeaşi instanţă a reţinut că simplele susţineri ale petentei nu pot răsturna prezumţia procesului-verbal prin care s-a constatat o faptă de către un organ al statului învestit cu putere de stat.

Prima instanţă a reţinut că intimata a dovedit fapta prin planşele foto depuse la dosar.

Cu privire la excepţia prescripţiei aplicării amenzii instanţa reţine că apelanta nu face distincţie între aplicarea sancţiunii şi comunicarea procesului-verbal. Este adevărat că  în ambele cazuri sunt stipulate termene, dar rolul acestora este diferit. Astfel cf art 13 din OG nr 2/2001 aplicarea sancţiunii se realizează în 6 luni de la data săvârşirii faptei. În acest caz, data săvârşirii faptei este 06.01.2015 , iar data aplicării sancţiunii este data întocmirii procesului-verbal contestat, adică 22.06.2015. După cum se observă, procesul-verbal a fost întocmit în 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Termenul de comunicare este o instituţie diferită de termenul de 6 luni amintit. Cf art 9 pct 8 din OG nr 15/2002 acest termen de comunicare este de 2 luni. Din actele dosarului rezultă că procesul-verbal a fost comunicat la data de 07.07.2015 cf filei 15 dosar de fond . Pe cale de consecinţă rezultă că procesul-verbal a fost comunicat în interiorul termenului de 2 luni.

Cu privire la contravenţia reţinută, instanţa reţine că apelanta nu a contestat existenţa sa, apărările acesteia limitându-se numai la faptul că nu a fost respectat termenul de comunicare al procesului-verbal , ceea ce ar echivala cu excepţia prescripţiei aplicării amenzii.

Faţă de cele arătate mai sus, tribunalul va respinge apelul declarat şi va menţine sentinţa apelată.

Tribunalul Galaţi decizia nr 1142/20.12.2016