Hotarare care sa tine loc de act autentic

Hotărâre 2023/2018 din 06.12.2018


Ședința camerei de consiliu de la 6 decembrie 2018

Completul compus din

P_________ D_____ I___ H_____

Grefier  F_____ V_____

 

Pe rol  se află judecarea acțiunii civile formulată de către reclamanta P____ S_____-M______ , în contradictoriu cu pârâta U_______ A____________ T__________ B_____ reprezentată prin Primăria B_____ și pr in Primar , având ca obiect hotărâre care să țină loc de act autentic.

Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 22 noiembr ie 2018, care face parte integrantă din prezenta sentință, și când instanța a amânat pronunțarea la această dată în vederea deliberării.

 

INSTANȚA

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin acțiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei D___ sub nr. XXXXXXXXXXXXX, la data de 7 iunie 2018, reclamanta P____ S_____-M______, în contradictoriu cu pârâta U_______ A____________ T__________ B_____ reprezentată prin Primăria B_____ și prin Primar , a solicitat pronunțarea unei hotărâri care s ă ț in ă loc de contract de vânzare-cumpărare cu privire la terenul în suprafața de 7 h și 0,800 mp î nscris î n Titlul de proprietate nr. 3/100 emis la data de 09.05.2006, teren ce a aparținut numitei M______ A__, î n c alitate de moștenitoare a numit ului M______ G_______, conform Certificatului de moștenitor suplimentar emis de BNP M___ scu G_______.

Î n fapt , s-a menționat că a fost prietenă foarte apropiată cu numita M______ A__, mai precis a avut grija de numita M______ A__ la rugămintea acesteia, fiind foarte apropiate.

Numita M______ A__ a fost moștenitoarea numitului M______ G_______ , decedat la data de 07.07. 2010, î n calitate de soție supraviețuitoare.

În anul 2014 s-a înțel es cu numita M______ A__ să cumpere terenul în suprafață de 7 ha și 800 mp suprafață înscrisă î n Titlul de proprietate nr. 3/100, pentru acest teren a plătit suma de 7 . 000 euro reprezentând contravaloarea terenului.

Datorita faptului ca nu a mai di spus de banii necesarii pentru încheierea actelor în formă autentică la notarul public, s -a înțel es cu num ita M______ A__ ca ulterior când va avea , acei bani , să se prez int e, împreună cu aceasta, la notarul public pentru a încheia contractul autentic de vânzare-cumpă rare asupra acestui teren.

Numita M______ A__ a decedat însă la data de 02.03.2015 ș i a stfel nu a mai putut s ă se prezint e cu aceasta la notar pentru a încheia contractul autentic de vânzare-cumpărare asupra terenului înscris î n Titlul de proprietate nr. 3/100.

A precizat că datorită relației de prietenie dintre ele nu a încheiat un î nscris c u

aceasta atunci când a predat suma de 7 . 000 euro, repreze ntând contr avaloarea

terenului.

În probaț iune a înț ele s să se folose a _____________ cu înscrisuri ș i martori .

Î n drept a invocat disp ozițiile art. 1279, art. 1483, art. 1516 Cod civ il .

Alăturat cererii de chemare în judecată a atașat un set de înscrisuri.

La data de 24 .07.2018 pârâta a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat excepția in admisibilității cererii și excepția lipsei calității procesual pasive , a pârâtei, iar pe fond respingerea cererii de chemare în judecata ca nefondată.

Î n ceea ce privește excepția inadmisibilită ții a solicitat admiterea acesteia; apreciind că în prezenta cauză sunt incidente dispozițiile art. 5 din Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate p ublică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Cu privire la excepția lipsei calității procesua l pasive , a pârâtei , a solicitat admiterea acesteia, deoarece, în acest caz, pârâ ta ____________________ calitate, nefiind implicată în raportul obligațional despre care se vorbește în cererea de ch emare în judecată, așa zisul ac ord încheiat între reclamantă și presupusa promitentă vânzătoare, M______ A__.

Calitatea procesual pasivă presupune identitate între părți și subiectele raportului juridic litigios, dedus judecății în ceea ce privește calitatea procesual pasivă , aceas ta presupune identitate între pâ r â t și cel obligat în raportul obligațional, ceea ce nu este cazul în aceasta speță.

Pe fondul cauzei, în cuprinsul cererii de chemare în judecată , reclamanta a menționat existența unui a cord verbal între aceasta și M______ A__ cu privire la înstrăinarea unei suprafețe de teren sit uate de raza localității Partoș, și a considerat că prezenta cerere este nefondată, raportat la faptul că simplele afirmații ale reclamantei nu sunt însoțite de înscrisuri, mai mult prețul aferent achiziționării nu este dovedit.

R aportat la cele invocate anterior a solicitat admiterea excepțiilor invocate anterior iar pe fond respingerea cererii ca nefondată.

Î n drept a invocat art. 205 și următoarele C od procedură civilă, Legea 17/2014.

În probaț iune, a solicitat, înscrisuri, expertiză de specialitate și orice alt mijloc de probă a cărui administrare rezultă din dezbateri .

Î n caz de neprezentare, a  solicitat judecarea cauzei în lipsă conform 223, alin. 3 C od procedură civilă .

În prezent cauză s-a administrat proba cu înscrisurile d epuse la dosar.

Analizând documentele de la dosar, instanța reține următoarele :

Potrivit titlului de proprietate nr. 3/100 eliberat la data de 09.05.2006 (f.4), numitului M______ G_______ i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeței de 7,08 ha teren arabil extravilan pe raza localității Partoș.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta solicită pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare având ca obiect terenul extravilan în suprafață de 7,08 ha identificat în Titlul de proprietate nr. 3/100/09.06.2006, arătând că ar fi încheiat o convenție verbală cu M______ A__, în calitate de moștenitoare a proprietarului M______ G_______, aceasta din urmă fiind decedată, conform certificatului de deces anexat la dosar.

În ceea ce privește condițiile prevăzute de lege, instanța reține, în acord cu Decizia Curții Constituționale nr. 755/2014, că în cauză este incidentă Legea 17/2014 dat fiind faptul că dispozițiile acestui act normativ reglementează condițiile de transmitere a dreptului de proprietate asupra terenurilor extravilane prin vânzare-cumpărare, dispozițiile legii fiind deopotrivă aplicabile și în cazul acțiunilor prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri care ține loc de act de vânzare.

Astfel, potrivit art. 5 alin. 1 din Legea 17/2014 î n toate cazurile în care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare-cumpărare, acțiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 , republicată, cu modificările ulterioare, și ale legislației în materie, precum și dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 3 , 4 și 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal și în cartea funciară.

Analizând condițiile de admisibilitate ale prezentei acțiuni prin prisma dispozițiilor de mai sus, instanța reține că potrivit art. 4 din Legea 17/2014, î nstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare și a dreptului de preempțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, în această ordine, la preț și în condiții egale, iar potrivit art. 9-12 din același act normativ, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate verifică exercitarea dreptului de preemțiune și îndeplinirea procedurii, eliberând un aviz final care stă la baza încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică sau la baza pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare.

Din documentele de la dosar, instanța reține că reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea 17/2014, aspect de altfel confirmat prin notele de ședință depuse la dosar pentru termenul de judecată din 22.11.2018 prin care arată că este în imposibilitate de a face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea 17/2014.

Astfel, deși reclamanta invocă imposibilitatea morală de preconstituire a probei care să cuprindă convenția încheiată cu M______ A__ și arată că aceasta din urmă are calitate de moștenitor după defunctul M______ G_______, nu face nicio dovadă în acest sens, mai exact, nu face dovada că defuncta M______ A__ are calitate de moștenitor după pretinsul soț al acesteia, M______ G_______. Ca atare, instanța reține că reclamanta nu a făcut dovada încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare valabil. 

Instanța mai reține că reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii în vederea exercitării dreptului de preemțiune de către preemtorii legali, neexistând la dosar avizul final emis de către structura t__________ a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. De asemenea, așa cum rezultă din dosar, terenul pretins de către reclamantă nu este intabulat în cartea funciară.

În consecință, constatând neîndeplinirea de către reclamantă a condițiilor prevăzute de lege referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor situate în extravilan, respectiv neîncheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare valabil,  inexistența de la dosar a avizului favorabil emis de către structura t__________ a Ministerului Agriculturii și a Dezvoltării Rurale și neintabularea în cartea funciară a terenului, în temeiul art. 5 alin. 1 din Legea 17/2014, instanța va respinge ca inadmisibilă acțiunea reclamantei având ca obiect pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare.

Fără cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Respinge ca inadmisibilă acțiunea formulată de reclamanta P____ S_____ M_______ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procedural ales la cabinet de Avocat B____ C_______, cu sediul în Timișoara, ____________________, nr. 7, ____________________, în contradictoriu cu pârâta _________________________ în B_____, nr. 405, județul T____, având ca obiect pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria D___.

Pronunțată în ședința publică din 06 decembrie 2018.

 

P_________ Grefier

D_____ I___ H_____ F_____ V_____