Contracte de muncă

Sentinţă civilă 642 din 27.10.2016


- Solicitare de încadrare a activităţii desfăşurate în grupa a II-a de muncă în procent  de 100%,  în loc de procentul de 80%  stabilit de angajator, pentru anumite intervale de timp.

Referitor la această solicitare, s-a constatat că pe lângă menţiunile din carnetele de muncă s-au încheiat şi contracte individuale de muncă, cât şi  acte adiţionale la acestea în care s-au prevăzut procentele arătate, înscrisuri care au fost semnate atât de conducătorul unităţii, cât şi de către cei 2 salariaţi care nu le-au contestat.

Încadrarea activităţii reclamanţilor în grupa a II-a de muncă a fost efectuată de către angajator cu respectarea procedurii reglementată de Ordinul nr.50/1990, în sensul că nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I, II de muncă a fost stabilită de către  conducerea unităţii, ţinându-se seama de condiţiile concrete de muncă în care personalul şi-a desfăşurat activitatea, precum şi de timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare, etc. conform pct. 6 din Ordinul nr.50/1990) -

Tribunalul Mehedinţi  - sentinţa din 27.10.2016

La data de 29.10.2015 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Mehedinţi – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, acţiunea formulată de reclamanţii MD şi HI prin care au chemat în judecată pe pârâta RAAN - SRT solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se constate că, în mod eronat, s-a stabilit un procent inferior celui de 100%, respectiv 80% pentru anumite intervale de timp (ex. poz. -MD, poz.  - HI, din carnetele de muncă), de la data angajării şi până la data de 01.04.2001, pentru grupa a II-a de muncă, anularea acestor menţiuni şi stabilirea unitară a procentului de 100%  pentru perioada lucrată în aceste condiţii de la data angajării şi până la data de 01.04.2001, să fie obligată pârâta să le elibereze adeverinţe pentru toată perioada lucrată în aceste condiţii de la data angajării şi până la data de 01.04.2001, în care să menţioneze procentul de 100% ca perioadă lucrată în condiţiile grupei a II-a de muncă, conform Ordinului nr.50/1990, anexa nr.2 .

În fapt, reclamanţii au arătat că sunt salariaţii pârâtei şi au desfăşurat/desfăşoară  activitate în condiţii deosebite/condiţii speciale de muncă, 100% din programul normal de lucru pe PCR, locul de muncă C.E.T H, care potrivit reglementărilor în vigoare în materie de grupe de muncă se încadrează în grupe superioare de muncă/condiţii speciale.

De la data angajării la zi, ca salariaţi ai pârâtei, au îndeplinit/îndeplinesc funcţii/meserii de execuţie în instalaţiile de producere a energiei electrice şi termice, iar de la data angajării şi până la data de 1 aprilie 2001 au beneficiat de grupa a II-a de muncă, conform Ordinului nr. 50/1990 cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce priveşte condiţiile de la locul de muncă, s-a susţinut că au provenit atât din instalaţiile, maşinile şi utilajele din cadrul C.E.T. H, de la pericolul generat de hidrogenul folosit la răcirea generatoarelor de la sala maşini din clădirea principală, precum şi de H2S provenit de la CC AG şi cu toate că au desfăşurat/desfăşoară activităţi în aceleaşi condiţii de muncă 100% din timpul normat de muncă, cu acelaşi grad de periculozitate, pentru anumite intervale de timp au fost încadraţi eronat de pârâtă în procente inferioare faţă de timpul efectiv lucrat, respectiv 70%, 80% .

În baza procesului verbal nr.2.894/27.03.1992, documentaţiei tehnice nr. 2433/24.11.1999 şi  condiţiilor grele, nocive şi periculoase de muncă în care şi-au desfăşurat activitatea în toată perioada în care au lucrat la SRT, s-au acordat grupe superioare de muncă tuturor salariaţilor din cadrul sucursalei, indiferent de pregătirea profesională, de funcţie şi locul de muncă, pentru SRT -  cel  puţin 70% din programul de lucru, de la data angajării, pe toată perioada de valabilitate şi sferei de cuprindere a Ordinului nr. 50/1990, condiţie îndeplinită în proporţie de 100%.

Pontajele colective de prezenţă şi procesul  verbal nr.8725/28.06.2012 dovedesc faptul că au  desfăşurat activitatea în aceste condiţii la locul de muncă SRT în procent de 100%.

Conform înscrierilor din carnetul de muncă, activitatea prestată a fost încadrată în grupa a II- a de muncă, de la data angajării şi până la data de 01.04.2001 conform anexei 2 la Ordinul nr. 50/1990 şi potrivit contractelor colective de muncă în vigoare au beneficiat de sporuri pentru condiţii deosebite de muncă, spor special şi concedii de odihnă suplimentare.

Prin acţiune s-a arătat că a fost o eroare din partea pârâtei stabilirea de procente mai mici de 100%, stagiul de cotizare realizat şi contribuţiile aferente grupelor superioare de muncă, care s-au stabilit şi plătit pentru toţi angajaţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, fiind în proporţie de 100% şi nu de 70, 80, 90%.

Aceste procente de 70, 80, 90% sunt ilegal stabilite, pentru că intră în  contradicţie cu pct. 7 alin.l din Ordinul nr. 50/1990 care prevede: „încadrarea în grupele I şi II de muncă se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiţia ca pentru grupa I personalul să lucreze în aceste locuri cel puţin 50%, iar pentru grupa II, cel puţin 70% din programul de lucru" cu principiul contributivităţii, cu cel al egalităţii de tratament şi de şanse şi cu punctul 11 din acelaşi  ordin. Prin urmare, procentul de 70% de lucru efectiv în grupa a II-a de muncă din totalul programului de lucru, constituie doar o condiţie ce este necesar să fie îndeplinită în vederea recunoaşterii în grupa respectivă în totalitate a perioadelor (ani, luni, zile) în care s-a desfăşurat o asemenea activitate.

Reclamanții au mai  precizat că  în timpul desfăşurării activităţii  au fost supuşi atât ei, cât şi colegii lor, unui complex de factori de risc de îmbolnăvire şi de accidente ce au fost determinate de condiţiile în care şi-au  desfăşurat activitatea, dar şi de natura şi complexitatea instalaţiilor specifice producerii energiei electrice şi termice, echipamentelor de automatizare, linii electrice de înalta tensiune, staţii electrice de transformare, trafo de mare putere, care, la rândul lor, au avut influenţe nefaste asupra sănătăţii. Undele electromagnetice, radiaţiile negative şi radiaţiile electrotehnice, precum şi impulsurile/câmpurile electromagnetice produc sindroame neuro-cardio-vasculare şi endocrine,  iar radiaţiile negative afectează, cel mai mult, inima, plămânii, creierul şi stomacul.

SRT este o subunitate legată organizatoric şi din punctul de vedere al instalaţiilor de SRP prin conductele de abur, formând un tot unitar cu aceasta, aflate la o distanţă de aproximativ 500 m unele faţă de altele, riscul de explozie şi de intoxicare cu H2S, precum şi gradul de periculozitate fiind aceleaşi, deoarece în cadrul SRP se prepară, vehiculează şi depozitează H2S.

Când a stabilit procente inferioare, pârâta nu a avut în vedere condiţiile de muncă existente pe tot arealul CET H şi în afara acestuia, rezultate din buletinele de determinare emise de serviciul specializat al Ministerului Sănătăţii, dar şi al Mediului în intervalul 1992-1999 şi nici de faptul că procentul de 100% se impunea şi pentru că s-a respectat cerinţa minimală din Ordinul nr. 50/1990  de a lucra în grupa superioară de muncă  peste 70% din timpul normal de lucru.

Expunerea salariaţilor s-a făcut zilnic  la aceste condiţii, ceea ce  a dus la deteriorarea stării de sănătate. Din situaţiile existente la Serviciul de prevenire si protecţie şi la Cabinetul medical de întreprindere reiese că din cauza expunerii lucrătorilor la noxe si riscuri, în anul 2011 s-au depistat numeroşi salariaţi cu afecţiuni ale stării de sănătate:150 cu afecţiuni de natura cardiovasculară – HTA, 43 cu afecţiuni respiratorii cronice, 35 cu cardiopatie ischemică cronică, 47 cu afecţiuni digestive, 199 cu  afecţiuni musculoscheletice, 42 cu nevroze (pericolul de explozie şi de intoxicare cu H2S rezultă din buletinul de expertizare nr. 2194/15.07.1998, condiţiile deosebite rezultă din procesul verbal nr. 2894/1992, documentaţia tehnică  nr. 2433/1999).

Prin acţiune au fost invocate disp. art. 16 al. 1 din Constituţie care garantează dreptul la egalitate şi art. 20 al. 1 din Constituţie referitoare la  drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

În drept, acţiunea a fost întemeiată  pe disp. art.40, 266, 267, 269 Codul muncii, Ordinul nr.50/1990.

La data de 04.01.2016, pârâta  RAAN în reorganizare judiciară prin administrator judiciar T&A SPRL a depus note scrise prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

A arătat că reclamantul  MD este salariatul RAAN – SRT  din data de 01.08.1989, iar în perioada 01.08.1989 - 14.05.1992 a avut funcţia de maistru în cadrul SRC, fiind încadrat în grupa a II-a de muncă în procent de 80% conform deciziei nr. 601/05.06.1991, reactualizată prin decizia nr. 106/08.03.1996, potrivit Ordinului nr. 50/1990, anexa 2, poziţia 123.

În perioada 15.05.1992 - 31.03.2001 a fost maistru exploatare cazane în cadrul S C şi a fost încadrat în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, conform deciziei nr. 601/05.06.1991, reactualizată  prin decizia nr. 106/08.03.1996, potrivit Ordinului nr. 50/1990, anexa 2, poziţia 123, aceste încadrări fiind înregistrate şi în carnetul de muncă al titularului.Reclamantul HI este salariatul RAAN-SRT din data de 13.12.1990, iar în perioada 13.12.1990 - 30.04.1999 a avut meseria de lăcătuş agregate energetice şi de transport şi lăcătuş reparaţii cazane în cadrul A R T sau R C, fiind încadrat în grupa a II-a de muncă, în procent de 80%, conform deciziei nr. 601/05.06.1991, reactualizată prin decizia nr. 106/08.03.1996, potrivit Ordinului 50/1990, anexa 2, poziţia 123.

În perioada 01.05.1999 - 31.03.2001 a avut  meseria de lăcătuş reparaţii cazane lucrări complexe în cadrul ARC şi a fost încadrat în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, conform deciziei nr. 51/07.02.2000, potrivit Ordinului nr.50/1990, anexa 2, poziţia 123, aceste încadrări fiind înregistrate şi în carnetul de muncă al titularului.

Temeiul juridic al încadrării în grupa a II-a de muncă îl reprezintă Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii, Ministerului Sănătăţii şi Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii.

RAAN are ca obiect principal de activitate producerea apei grele şi a produselor conexe, iar SRT producerea de energie electrică şi termică pentru folosinţa industrială şi casnică, această activitate şi categoriile profesionale corespunzătoare regăsindu-se în Anexa nr. 1 la poziţia 124 pentru acordarea grupei I de muncă şi în Anexa nr. 2 la poziţiile 123, 46 pentru acordarea grupei a II-a de muncă.

Încadrarea personalului în categorii superioare de muncă s-a făcut cu respectarea metodologiei prevăzute de Ordinul nr. 50/1990, nominalizarea persoanelor fiind  stabilită de către conducerea unităţii ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care şi-a desfăşurat  activitatea personalul sucursalei, precum şi de timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe.

Prin hotărârea nr. 13/1991 a Comitetului Director s-a acordat grupa a II-a de muncă următoarelor categorii de salariaţi: personalul care lucrează la exploatarea şi întreţinerea cazanelor şi instalaţiilor de alimentare a acestora cu păcură şi cărbune, cât şi ale instalaţiilor termice şi termoelectrice în procent de 100% conform Ordinului 50/1990 completat cu avizele ulterioare, anexa 2, poziţia 123; personalul care lucrează la repararea cazanelor şi instalaţiilor de alimentare a acestora cu păcură şi cărbune în procent de 80%, conform Ordinului 50/1990 completat cu avizele ulterioare, anexa 2, poziţia 123; personalul care lucrează la exploatarea turbinelor cu abur în procent de 100%, conform Ordinului 50/1990 completat cu avizele ulterioare, anexa 2, poziţia 46; personalul care lucrează la repararea turbinelor cu abur şi instalaţiilor auxiliare în procent de 80%, conform Ordinului 50/1990 completat cu avizele ulterioare, anexa 2, poziţia 123; personalul din activitatea PRAM - AMC care lucrează la întreţinerea instalaţiilor aferente cazanelor şi instalaţiilor de alimentare a acestora cu păcură şi cărbune, cât şi ale instalaţiilor din gospodăria de cărbune în procent de 70%, conform Ordinul nr. 50/1990 completat cu avizele ulterioare, anexa 2, poziţia 123; personalul care lucrează la exploatarea staţiei electrice în procent de 80% conform Ordinului nr. 50/1990 completat cu avizele ulterioare, anexa 2, poziţia 123; personalul care lucrează la exploatarea instalaţiilor chimice în procent de 100% conform Ordinului nr. 50/1990 completat cu avizele ulterioare, anexa 2, poziţia 122.

Pârâta a mai arătat că s-a stabilit ca personalul de pe platforma T Drobeta să beneficieze de aceste drepturi începând cu data de 01.08.1985, iar cel de la Secţia CET  Est începând cu data de 01.01.1985, respectiv de la punerea în folosinţă a primelor agregate energetice.

Nu au beneficiat de încadrarea în grupele I şi II de muncă, categoriile  de personal precum contabili, economişti, inspectori personal, dactilografe, casieri, gestionari, operatori calcul, şefi oficiu calcul, etc. deoarece nu au lucrat în locuri de muncă sau activităţi care se regăsesc în prevederile Ordinului nr. 50/1990.

Pârâta a mai arătat că a emis decizia nr. 601/05.06.1991 cuprinzând 12 anexe cu persoanele nominalizate pentru care s-a acordat grupa a 2-a de muncă

Ordinul nr. 50/1990 a fost completat cu avizele ulterioare până la data de 31.08.1994, impunându-se completarea deciziei nr. 601/05.06.1991 cu decizia nr. 106/08.03.1996 care a acordat grupa I şi a II-a de muncă personalului existent conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 şi cuprinde salariaţii nominalizaţi în cadrul sectoarelor de activitate pe funcţii şi meserii cu precizarea grupei de muncă, a anexei, poziţiei şi procentului stabilit, această încadrare fiind propusă de Comisia Mixtă Administraţie – Sindicate, constituită la nivelul SRT conform prevederilor contractului colectiv de muncă valabil la acea dată şi aprobată de conducătorul unităţii.

S-a mai arătat că SRT a emis decizia nr. 51/07.02.2000 prin care a acordat, începând cu data de 01.05.1999, pentru personalul existent grupa I şi a II-a de muncă în procent de 100% pentru unele categorii  profesionale, conform anexei.

Prin sentinţa nr. 22/15.01.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi a fost respinsă acţiunea ca prescrisă, reţinându-se că în raport de prevederile art.268 al.2 Codul muncii şi faţă de data introducerii cererii de chemare în judecată - 29.10.2015, dreptul reclamanţilor de a solicita  obligarea pârâtei la acordarea grupei a II-a de muncă în procent de 100% pe perioadele 01.08.1989-01.04.2001 şi 13.12.1990-01.04.2001 este prescris,  întrucât  de la data de 30.06.2011 când le-au fost predate carnetele de muncă şi  până la  data de 29.10.2015 au trecut mai mult de 3 ani, termen în care  aceştia puteau  formula cererea  dedusă judecăţii.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie,  arătând că instanţa de fond a calificat greşit natura juridica a acţiunii pe care au promovat-o, fiind o acţiune în constatare care este imprescriptibilă.

Prin decizia nr. 3174/14.06.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova a fost admis apelul, a fost anulată sentinţa şi a fost  trimisă cauza spre rejudecare la Tribunalul Mehedinţi, reţinându-se că sunt fondate criticile referitoare la soluţionarea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, având în vedere că prin decizia nr. 13/16.05.2016  pronunţată de  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod procedură civilă, art. 111 Cod de procedură civilă din 1865, art. 2502 Cod civil, respectiv art. 268 alin. 2 din Codul muncii, acţiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform dispoziţiilor Ordinului nr. 50/1990 intră în categoria acţiunilor în constatare de drept comun şi sunt imprescriptibile.

Urmare a rejudecării, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Mehedinţi  - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. 7380/101/2015*.

La primul termen de judecată din data de 08.09.2016 s-a constatat că prin sentinţa nr.10/28.01.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal,  în dosarul nr.9089/101/2013 s-a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei RAAN Turnu Severin, fiind  desemnat lichidator judiciar provizoriu  EI  SPRL, dispunându-se conceptarea şi citarea pârâtei prin lichidatorul judiciar.

Din oficiu, la termenul din data de 22.09.2016 s-a constatat că prin acţiunea introductivă  nu s-au indicat în concret perioadele în care activitatea desfăşurată de reclamanţi a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în procent de 80 %, solicitându-se avocatei  reclamanţilor să indice în scris aceste perioade.

Ca urmare, reclamanţii, prin avocat, au depus note scrise prin care au arătat că pentru reclamantul MD se solicită acordarea diferenţei de procent de 20% de grupa a II-a de muncă, de la 100 % cât ar fi trebuit să primească  la procentul de 80% cât  s-a acordat, conform Anexei 2 la Ordinul nr.50/1990  pe perioada 01.08.1989-14.09.1992, precum şi pentru  perioadele 02.01.2004-11.04.2010, 16.05.2012-30.08.2016.

S-a precizat că în perioada 15.09.1992-31.03.2001 pârâta i-a acordat în mod corect procentul de 100% potrivit menţiunilor din carnetul de muncă (poz. ), de acelaşi tratament beneficiind şi în perioada 01.04.2001-01.01.2004 când i s-au acordat condiţii deosebite de muncă în procent de 100%, în baza Legii nr.19/2000 şi HG nr.261/2001.

Referitor la reclamantul HI  s-a arătat că  solicită acordarea diferenţei  de procent de  20%  de grupa a  II-a de muncă,  de la 100 % cât ar fi trebuit să primească  la procentul de 80% conform anexei 2 la Ordinul 50/1990, pe perioada 13.12.1990-30.04.1999, precum şi pentru  perioada 02.03.2007-30.08.2016.

S-a precizat că în perioada 01.05.1999-31.03.2001 pârâta a acordat în mod corect reclamantului procentul de 100% potrivit menţiunilor din carnetul de muncă (poz. ), de acelaşi tratament beneficiind şi în perioadele 01.04.2001-31.12.2005, 01.11.2006-01.03.2007 când i s-a acordat condiţii deosebite de muncă în procent de 100%, în baza Legii nr.19/2000 şi HG nr.261/2001.

Având în vedere notele scrise depuse la dosar de reclamanţi referitor la perioadele pentru care solicită acordarea diferenţei de procent de 20% pentru activitatea desfăşurată în grupa a II-a de muncă până la data de 01.04.2001 (conform  acţiunii introductive), din oficiu, s-a constatat că s-a adăugat un nou petit prin care s-a solicitat acordarea diferenţei de procent de 20% (să se acorde procentul de 100% în loc de procentul de 80%) pentru activitatea încadrată  în condiţii deosebite de muncă pentru reclamantul MD în perioadele 02.01.2004-11.04.2010, 16.05.2012-30.08.2016, iar pentru reclamantul HI în perioada  02.03.2007-30.08.2016.

 Referitor la modificările privind obiectul acţiunii, la termenul din data de 06.10.2016, Tribunalul a constatat că prezenta cauză se află în al doilea ciclu procesual, deoarece sentinţa nr.22/15.01.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.7380/101/2015 a fost anulată prin decizia nr.3174/14.06.2016 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, cauza fiind trimisă spre rejudecare la Tribunalul Mehedinţi.

S-a mai reţinut că art.478 Cod proc. civ., reglementează limitele efectului devolutiv ale apelului determinat de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă, la alin.3 arătându-se că  „în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi”.

Potrivit art.204 alin.1 Cod pr. civ „ reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat….”, dispoziţie procedurală care nu este aplicabilă  în speţă, coroborat şi cu disp. art.478 alin.3 Cod pr. civ, deoarece dosarul a fost trimis pentru rejudecare, fiind în al doilea ciclu procesual, caz în care nu se poate modifica obiectul acţiunii şi nu se pot adăuga noi petite la cererea iniţială înregistrată în dosarul nr.7380/101/2015.

Faţă de aceste prevederi legale, prin încheierea de şedinţă din data de 06.10.2016 s-a  dispus decăderea reclamanţilor din dreptul de a modifica, în rejudecarea cauzei, obiectul acţiunii, respectiv de a solicita obligarea pârâtei şi la acordarea diferenţei de procent de 20%, respectiv de la 80%, cât s-a acordat, până la 100% pentru activitatea desfăşurată în perioadele 02.01.2004-11.04.2010, 16.05.2012-30.08.2016/reclamantul MD şi pentru activitatea desfăşurată în perioada 02.03.2007-30.08.2016/reclamantul HI .

Din oficiu, în baza art.22 alin.2 Cod pr. civ, s-a apreciat că se impune completarea probatoriului cu înscrisuri, solicitându-se pârâtei să înainteze la dosar fişele de post ale reclamanţilor, deciziile prin care activitatea le-a fost încadrată în grupa a II-a de muncă şi prin care s-au stabilit procentele de încadrare în această grupă, să se precizeze dacă în perioadele (01.08.1989-31.03.2001/MD şi 13.12.1990-31.03.2001/HI) reclamanţii au lucrat neîntrerupt pe acelaşi post, la acelaşi loc de muncă şi în aceleaşi condiţii de muncă, să se comunice dacă locurile de muncă unde au desfăşurat activitate reclamanţii în perioadele arătate au presupus lucrul cu H2S, să se indice motivele pentru care în perioada 01.08.1989-14.05.1992/MD, respectiv în perioada 13.12.1990-30.04.1999 /H I, activitatea acestora a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în procent de 80%.

Ca urmare, pârâta a depus la dosar adresele nr.775/2016 şi nr. 793/2016 prin care a comunicat relaţiile solicitate, la care a anexat, în copie: deciziile nr. 601/05.06.1991, nr. 106/08.03.1996, nr. 484/23.11.1999  şi nr. 51/07.02.2000, anexele la aceste decizii, fişa postului de lăcătuş lucrări medii, fişa postului de maistru principal cazane şi de maistru atelier reparaţii, hotărârea Comitetului Director nr. 13/1991.

Analizând acţiunea în raport de  probatoriul administrat în cauză şi de dispoziţiile legale incidente în materie, Tribunalul constată şi reţine următoarele: 

Reclamantul MD a fost angajatul pârâtei RAAN- SRT (fostă ÎE D) în funcţia de maistru, începând cu data de 01.08.1989.

Activitatea desfăşurată în perioadele 01.08.1989-31.12.1990, 01.08.1989-14.05.1992 a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în procent de 80%, conform Ordinului nr.50/1990, Anexa 2, pct.117,  respectiv  pct.123 ( poz. din carnetul de muncă).

Activitatea desfăşurată de acelaşi reclamant în perioada 15.05.1992-31.03.2001 a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în  procent de 100%, conform Ordinului nr.50/1990, Anexa 2, pct.123 ( poz. din carnetul de muncă).

Reclamantul HI a fost angajatul pârâtei RAAN- SRT (fostă ÎE D ) în funcţia  lăcătuş întreţinere, începând cu data de 13.12.1990.

Activitatea desfăşurată în perioada 13.12.1990-30.04.1999 a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în procent de 80%, conform Ordinului nr.50/1990, Anexa 2, pct.123 ( poz.  din carnetul de muncă), iar activitatea desfăşurată de acelaşi reclamant în perioada 01.05.1999-31.03.2001 a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în  procent de 100%, conform Ordinului nr.50/1990, Anexa 2, pct.123 ( poz. din carnetul de muncă).

Prin acţiunea dedusă judecăţii reclamanţii solicită să se constate că în mod eronat le-a fost stabilit un procent inferior celui de 100% pentru anumite intervale de timp de la data angajării şi până la data de 01.04.2001 cu privire la încadrarea activităţii în grupa a II-a de muncă, anularea acestor menţiuni din carnetul de muncă, obligarea pârâtei să acorde diferenţa de procent de 20% de grupa a II-a de muncă de la  80% la 100%  pentru activitatea desfășurată  în perioada 01.08.1989-14.05.1992/reclamantul MD, respectiv în perioada 13.12.1990-30.04.1999/reclamantul HI şi să le elibereze adeverinţe în care să menţioneze procentul de 100%  pentru întreaga perioadă lucrată în grupa a II-a de muncă  de la data angajării şi până la data de 01.04.2001.

Analizând solicitările reclamanţilor, Tribunalul reţine că până la data de 01.04.2001 prin Ordinul nr.50/1990, completat şi modificat, s-au reglementat locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionarii, act normativ care a prevăzut procedura de încadrare a activităţii în grupele de muncă.

La pct. 6 din Ordinul nr.50/1990 s-a prevăzut că „nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.)”.

  Potrivit pct. 7 din Ordin „încadrarea în grupele I şi II de muncă se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiţia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze în aceste locuri cel puţin 50%, iar pentru grupa II, cel puţin 70% din programul de lucru, la  pct.8 prevăzându-se că „perioada de timp în care o persoană are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca în astfel de locuri se stabileşte prin dispoziţia conducerii unităţii sau prin prevederile legale care reglementează atribuţiile de serviciu ce revin fiecărei persoane în raport cu funcţia îndeplinită. Anul de muncă efectiv lucrat în locuri cu condiţii deosebite se stabileşte prin totalizarea, până la obţinerea unui an complet de munca, a perioadelor în care personalul a lucrat efectiv în locuri ce se încadrează în grupele I şi II de munca”.

La pct.15 din Ordinul nr. 50/1990 se prevedea că „dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă …… se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă”.

În raport de aceste prevederi legale, se constată că activitatea reclamanţilor a fost încadrată în grupa a II-a de muncă cu respectarea procedurii prevăzută de Ordinul nr.50/1990.

În acest sens, se constată că activitatea desfăşurată de reclamantul MD, ca maistru A RC, în perioada 01.08.1989-14.05.1992, a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în procent de 80%, conform nominalizării dispusă prin decizia nr.601/05.06.1991.

Activitatea desfăşurată de reclamantul HI, ca lăcătuș întreţinere în cadrul A Î G R T, în perioada 13.12.1990-30.04.1999, a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în procent de 80%, conform nominalizării dispusă prin decizia nr.106/08.03.1996.

Încadrarea activităţii celor 2 reclamanţi în  grupa a II-a de muncă în procent de 80% pentru perioadele menţionate s-a efectuat conform Ordinului nr.50/1990, completat şi modificat, Anexa 2, pct.117/123 care reglementa activitatea de exploatare, întreţinere şi repararea cazanelor şi instalaţiilor de alimentare ale acestora cu păcură sau cărbune, cât şi ale instalaţiilor din gospodăriile de cărbune ale centralelor termice şi termoelectrice.

Decizia nr.601/05.06.1991 a fost reactualizată prin decizia nr.106/08.03.1996, iar la baza deciziei nr.601/1991 a stat Hotărârea Comitetului Director nr. 13/13.05.1991.

Potrivit pct.4 lit.c) din  Hotărârea Comitetului Director nr. 13/13.05.1991 (filele 120, 123 dosar 7380/101/2015*) s-a acordat  grupa a II-a de muncă personalului care lucrează la repararea cazanelor şi instalaţiilor de alimentare a acestora, cu păcură şi cărbune, cât şi ale  instalaţiilor de alimentare a acestora cu păcură şi cărbune ale centralelor termice şi  termoelectrice pentru întreaga perioadă lucrată la aceste instalaţii în proporţie de 80%, conform Ordinului 50/1990, Anexa 2 pct.117.

Ulterior, în funcţie de condiţiile de muncă, respectiv locurile de muncă în care au desfăşurat activitate cei 2 reclamanţi, activitatea acestora a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în procent de 100% pentru perioada 15.05.1992-31.03.2001 reclamantul MD, maistru Exploatare Cazane, conform nominalizărilor efectuate prin deciziile nr.106/1996 şi nr.51/07.02.2000,  respectiv  în perioada 01.05.1999-31.03.2001 reclamantul HI, lăcătuş reparaţii cazane lucrări complexe, conform nominalizării efectuată prin decizia nr.51/07.02.2000, conform Ordinului 50/1990, Anexa 2, pct.123.

La art.4 din decizia nr.51/07.02.2000 s-a prevăzut că începând cu 01.05.1999 deciziile nr.601/05.06.1991 şi nr.106/08.03.1996  îşi încetează aplicabilitatea.

Referitor la încadrarea activităţii celor 2 reclamanţi în grupa a II-a de muncă în procent de 80%, respectiv 100% în perioadele arătate anterior, se constată că pe lângă menţiunile din carnetele de muncă s-au încheiat şi contracte individuale de muncă, cât şi  acte adiţionale la acestea în care s-au prevăzut procentele arătate, înscrisuri care au fost semnate atât de conducătorul unităţii, cât şi de către cei 2 salariaţi şi care nu au fost contestate (filele 75-87, 97-111 dosar nr.7380/101/2015).

Aşa cum s-a arătat încadrarea activităţii reclamanţilor în grupa a II-a de muncă a fost efectuată de către angajator cu respectarea procedurii reglementată de Ordinul nr.50/1990, în sensul că nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I, II de muncă a fost stabilită de către  conducerea unităţii, ţinându-se seama de condiţiile concrete de muncă în care personalul şi-a desfăşurat activitatea, precum şi de timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare, etc. conform pct. 6 din Ordinul nr.50/1990).

Cât priveşte buletinul de expertizare nr.2194/15.07.1998 invocat de reclamanţi referitor la existenţa H2S la unitatea R Drobeta, se constată că acest buletin s-a referit la unitatea R Drobeta, iar reclamanţii au desfăşurat activitate la SRT.

Deciziile emise de angajator prin care s-au nominalizat persoanele care se încadrează în grupele I şi II de muncă au avut în vedere condiţiile concrete de muncă – nivelul noxelor, inclusiv documentaţia tehnică nr.2433/1999 avizată de Inspectoratul Teritorial de Protecţia Muncii Mehedinţi  (conform deciziei nr.51/07.02.2000).

Referitor la raportul de expertiză tehnică depus de reclamanţi la dosar, se constată că a fost  efectuat într-o altă cauză şi privea alţi reclamanţi, iar încadrarea activităţii în grupa a II-a de muncă se efectua în raport de condiţiile concrete de muncă în care îşi desfăşura activitatea fiecare salariat, proporţional cu timpul efectiv lucrat la locul de muncă, conform deciziei emisă de angajator.

Faţă de considerentele în fapt şi în drept anterior expuse, se constată că este neîntemeiat petitul principal referitor la acordarea eronată a procentului de 80% pentru activitatea încadrată în grupa a II-a de muncă în perioada 01.08.1989-14.05.1992/ reclamantul MDşi 13.12.1990-30.04.1999/reclamantul HI.

Având în vedere soluţia pronunţată cu privire la capătul de cerere principal, urmează să fie respinse şi petitele accesorii referitoare la anularea mențiunilor din carnetele de muncă referitoare la  aceste procente şi eliberarea unor adeverinţe în care să se menţioneze procentul de 100% pentru întreaga perioadă lucrată în condițiile grupei a II-a de  muncă.

Această sentinţă a rămas definitivă prin decizia nr. 291/01.02.2017  pronunţată de Curtea de Apel Craiova prin care a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţi.