Salarizare. Sporuri incluse în salariul de bază și sporuri neincluse în salariul de bază. Condiții de acordare

Decizie 3645 din 31.08.2016


Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă  nr. .. din … pronunţată de Tribunalul Olt, s-a respins acţiunea formulată de reclamanţii ..,  reprezentaţi legal de Sindicatul Democratic al Bugetarilor din România. ..,  ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

Reclamanţii sunt încadraţi în cadrul unităţii pârâte şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bibliotecii comunale, în funcţia de bibliotecar.

Aceştia au solicitat obligarea pârâţilor la plata sporului de conducere, sporul pentru condiţii periculoase de până la 15% din salariul de bază, sporul de 5% din salariul de bază, pentru fiecare treaptă/ gradaţie profesională deţinută şi sporul de 15% pentru fidelitate, toate pe perioada de 3 ani anterior cererii.

Instanţa a reţinut că începând cu 01.01.2010 salarizarea personalului bugetar pe parcursul anului 2010 s-a efectuat în temeiul legii cadru de salarizare - Legea nr. 330/2009, care a reprezentat regimul juridic în temeiul căruia s-au stabilit salariul de bază, însă şi cadrul şi condiţiile, precum şi sporurile care s-au acordat pe parcursul acestui an.

Potrivit art. 155 Codul muncii coroborat cu art.11 alin.2 din Legea nr. 330/2009, sistemul de salarizare cuprinde: salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile primite, stimulente şi alte adaosuri.

Prin art.12 alin.3 din legea 330/2009 s-a reglementat faptul că în anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege.

Legea 330/2009 cuprinde în Capitolul IV- Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii - şi potrivit art. 30 (1) din acest act normativ începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, şi, după caz indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază,  se introduc în salariul de bază, în soldele funcţiilor de bază, respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuţie, cat si pentru funcţiile de conducere. (2) Sporurile specifice pe categorii de personal şi domenii de activitate sunt cele prevăzute in cap. III si in anexele la prezenta lege; (3) reîncadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime in munca si pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute in luna decembrie 2009.

Din dispoziţiile art. 30 alin.5 din Legea nr.330/2009 se deduce că în anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel: noul salariu de bază, va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adăugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege; sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege ramase in afara salariului de baza, soldei funcţiei de baza sau, după caz, indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda intr-un cuantum care sa conducă la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.

Potrivit art. 162 alin.3 Codul muncii sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi instituţiile publice se stabilesc prin lege, în aceeaşi viziune art.2 din Legea nr. 330/2009 dispune că drepturile de natură salarială (pentru salariaţi şi funcţionari publici) se stabilesc numai prin lege.

Salarizarea personalului din administraţia publică a fost reglementată prin anexa I./1 şi I.2 la acest act normativ.

Din analiza dispoziţiilor acestei anexe s-a reţinut că legiuitorul a prevăzut categoria sporurilor de care ar fi putut beneficia personalul din administraţia publică dintre acestea, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de pana la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concreta a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale.

Din analiza acestor dispoziţii legale se constată că şi după intrarea în vigoare a Legii nr.330/2009 acest personal ar fi putut beneficia de sporurile mai sus menţionate, însă numai în condiţiile stabilite prin acest act normativ, respectiv de către administraţie cu consultarea sindicatelor, în baza buletinului de determinare prin expertizare a locurilor de muncă”.

Cum în speţă nu au făcut dovada că s-a urmat această procedură mai sus evocată respectiv aceea a stabilirii locurilor  de muncă, categoriile de personal prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, instanţa constată că reclamanţii nu sunt îndreptăţiţi la acordarea acestui spor.

Într-o atare situaţie s-a constatat că nici în anii 2011, 2012 şi 2013, 2014, 2015, 2016, nu au fost îndeplinite formalităţile cerute de legiuitor pentru acordarea acestui spor.

Referitor la sporurile de fidelitate (15%) şi pentru solicitare neuropsihică (5%), nici pentru acestea nu sunt îndeplinite cerinţele legii de către reclamanţi şi nu s-au făcut dovezi în acest sens, respectiv de 10 ani vechime în această funcţie şi nu  s-a făcut dovada că sunt fonduri necesare. De asemenea aceste sporuri nu sunt prevăzute nici de către Legea 330/2009 şi legile ulterioare de salarizare.

Privitor la indemnizaţia de conducere de 25%, reclamanţii nu au avut atribuţii de „director sau bibliotecar responsabil" şi nu au depus la dosar acte în acest sens neputându-se face nici asimilări în ceea ce priveşte aceste responsabilităţi.

Legea nr. 334/2002 modificată prevede un capitol distinct, respectiv cap.5 referitor la conducerea bibliotecilor.

Art.52 prevede modul în care se asigură conducerea bibliotecilor; lit. b) a acestui articol prevede astfel că în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică, conducerea se asigură de un director sau de un bibliotecar responsabil, având în aceste condiţii dreptul la o indemnizaţie de conducere.

Reclamanţi nu au îndeplinit aceste atribuţii de conducere, coordonare, desemnate ca atare, fiind doar bibliotecari, şi nu au depus la dosar acte în acest sens.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii, solicitând prin decizia civilă ce se va pronunţa: admiterea  apelului aşa cum a fost formulat,  modificarea în totalitate a sentinţei apelate, iar  în rejudecare să fie admisă acţiunea aşa cum a fost formulată şi să fie obligaţi pârâţii la acordarea: sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază care face parte din acesta; sporului de fidelitate de 15% din salariul de bază pentru vechime, care face parte din acesta; sporului de suprasolicitare neuropsihică de 5% din salariul de bază, care face parte din acesta, pentru fiecare treapă/gradaţie profesională deţinută; indemnizaţiei de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale, toate pentru ultimii 3 ani până la zi, cât şi pentru viitor până la încetarea raporturilor de muncă, reactualizat în funcţie de indicele inflaţiei la data plăţii efective şi dobânda legală de la data devenirii scadente a obligaţiei de plată şi până la data plăţii efective, pentru următoarele considerente:

Potrivit art.l lit.a) şi e) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 în înţelesul prezentei legi, consideră: a) biblioteca - instituţia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanta strategica; e) biblioteca publica - biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale sau judeţene;

Conform art.23, lit.d) din Legea nr. 334/2002 din categoria bibliotecilor publice fac parte:

d) bibliotecile comunale.

Aceste biblioteci comunale se organizează şi funcţionează în toate centrele de comună, î subordinea consiliilor locale şi sunt finanţate din bugetele acestora - potrivit art.33 din Lege nr. 334/2002.

Personalul din biblioteci care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau  care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate beneficiază, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de un spor de pana la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.

Personalul cu o vechime neîntreruptă de 10 ani în oricare dintre bibliotecile de drept public  beneficiază de un spor de fidelitate de 15% din salariul de bazaă care face parte din acesta.

 Personalul din biblioteci beneficiază, pentru suprasolicitare neuropsihică, de un spor de 5% din salariul de baza, care face parte din acesta, pentru fiecare treapta/gradaţie profesională deţinută.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 334/2002 conform cărora: "Conducerea bibliotecilor este asigurata după cum urmează: a) în cazul bibliotecilor cu personalitate juridică, de către un director general sau director, are safe avea unul sau mai mulţi adjuncţi; b) în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică şi/sau al filialelor, de un director sau  un bibliotecar responsabil, cu funcţia de şef de serviciu sau şef de birou, având dreptul la indemnizaţia de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale."

Coroborate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr.334/2002 R demonstrează următoarele:

"Conducerea serviciilor, laboratoarelor şi a birourilor din biblioteci este asigurată de şef de serviciu, şef de laborator, respectiv de un şef de birou, având dreptul la indemnizaţie de conducere, potrivit prevederilor legale."

Şi-au întemeiat  cererea pe dispoziţiile art.466 şi următoarele din Noul C.pr.civ.; art. 171 L(2), art. 268 alin.(l) lit.c), art. 269-273 Codul muncii; art.l lit.a) şi e), art.23 lit.d), art. I 51 alin. (3)-(5) şi art. 52 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002.

Au solicitat  judecarea cauzei în lipsă.

Intimaţii depun la dosar întâmpinare solicitând respingerea apelului.

Apelul nu este fondat, pentru următoarele considerente:

În acţiunea formulată reclamanţii îşi întemeiază drepturile băneşti solicitate, pe disp. art.51 alin.3-5 şi art.52 şi 53 din Legea nr.334/2002.

Curtea constată că prin Legea nr.330/2009 au fost abrogate în totalitate unele acte normative sau numai anumite articole din alte acte normative, menţionate expres.

Printre aceste se regăsesc disp. art. 51 alin. (3) - (6) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002.

Ca urmare în mod eronat reclamanţii au invocat ca şi temei juridic al  sporurilor solicitate  prin cererea de chemare în judecată  şi cea de  apel, dispoziţiile art.51 alin.3-5 din Legea nr.334/2002,  dispoziţii abrogate expres la data investirii primei instanţe.

În aceste condiţii, deveneau incidente disp. Legii nr.330/2009 şi 248/2010(legi unice de salarizare) care reglementează categoriile de sporuri şi condiţiile de acordare a acestora pe categorii de salariaţi.

În „NOTA” de la  Anexa Nr. II/4.2(Legea nr.330/2009) - Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice, se menţionează că în coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: sporul de stabilitate, sporul de suprasolicitare neuropsihică, sporul de fidelitate, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, salariul de merit, sporul de prevenţie, cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.  2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

Rezultă aşadar că în măsura în care reclamanţii au beneficiat, anterior intrării în vigoare a Legii nr.330/2009, de sporul de fidelitate, de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare şi de cel de suprasolicitare neuropsihică, acestea au fost incluse în salariul de bază, şi nu se acordă ca sporuri distincte

 Întrucât  legile cadru de salarizare(nr.330/2009 şi nr.284/2010) nu cuprind dispoziţii  referitoare la sporul de fidelitate şi sporul de suprasolicitare neuropsihică, după intrarea în vigoare a Legii 330/2009, aceste două categorii de sporuri,  nu se  acordă ca sporuri la salariul de bază.

 Singurele sporuri care se acordă personalului bugetar salarizat potrivit Anexei nr. II, (Legea nr.330/2009)sunt menţionate la Anexa Nr. II/4.7 - VII. Sporuri şi alte drepturi specifice potrivit căreia, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale”.

Şi în Anexa nr. IV (care cuprinde salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România) Cap.VI - Legea nr.284/2010, regăsim asemenea reglementări.

 Astfel în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Prin folosirea  sintagmei „personalul salarizat poate primi un spor „  legea nu a instituit un drept în favoarea personalului salarizat ci doar o vocaţie, întrucât locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia sunt stabilite de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit legii, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Din interpretarea acestor dispoziţii rezultă că în lipsa unui astfel de regulament, ordonatorul de credite nu putea stabili locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestui spor.

În ceea ce priveşte indemnizaţia de conducere solicitată în baza art. 52 din Legea nr.334/2002, Curtea reţine următoarele;

Potrivit acestor dispoziţii  conducerea bibliotecilor este asigurată după cum urmează: a) în cazul bibliotecilor cu personalitate juridică, de către un director general sau director, care poate avea unul sau mai mulţi adjuncţi; b) în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică şi/sau al filialelor, de un director sau de un bibliotecar responsabil, cu funcţia de şef de serviciu sau şef de birou, având dreptul la indemnizaţia de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale.

Curtea constată că în cuprinsul Legilor nr.330/2009 şi nr.284/2010, în temeiul cărora au fost încadraţi şi salarizaţi apelanţii,  nu este reglementată o astfel de indemnizaţie de conducere, ca  un drept salarial, distinct de salariul de bază.

Despre indemnizaţia de conducere se face referire la  art. 30 - (1) din Legea nr.330/2009, potrivit căruia, începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, şi, după caz, indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din soldele funcţiilor de bază, respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele funcţiilor de bază, respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuţie, cât şi pentru funcţiile de conducere.

Rezultă aşadar că în măsura în care reclamanţii ar fi beneficiat, anterior intrării în vigoare a Legii nr.330/2009 de o astfel de indemnizaţie, acesta s-ar fi regăsit în salariul de bază.

 După intrarea în vigoare a legii unice de salarizare, această indemnizaţie de conducere  nu se acordă ca drept salarial  distinct de salariul de bază.

În Anexa IV (ce cuprinde şi sistemul bibliotecilor publice din România) a Legii nr.284/2010, sunt menţionate funcţiile de conducere şi funcţiile de execuţie.

Salarizarea personalului ce ocupă funcţii de conducere, şi a celor ce ocupă funcţii de execuţie, ţine însă de modul de încadrare pe funcţii, ori apelanţii nu au contestat încadrarea lor pe funcţiile de execuţie.

Curtea  reţine astfel a fi nefondată şi solicitarea  apelanţilor privind acordarea acestei indemnizaţii de conducere.

În raport de toate aceste considerente Curtea, în temeiul disp.art.480 alin.(1) din NCPC, respinge apelul ca nefondat.