Desfacerea contractului de munca. Anulare decizie de concediere.

Decizie 4101 din 06.10.2016


Pe rol, judecarea apelului declarat de apelanta pârâtă S.C. ., cu sediul în municipiul Craiova, ….., împotriva sentinţei civile nr…., pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr…., în contradictoriu cu intimata reclamantă D.V., având CNP, cu domiciliul în oraşul Ţicleni, str. Petroliştilor, nr. 1092, judeţul Gorj, având ca obiect anulare decizie de concediere.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns consilier juridic Chisa Dumitru pentru apelanta pârâtă S.C. ...şi avocat Meche Bogdan pentru intimata reclamantă D.V. .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că apelul este declarat şi motivat în termenul legal, nesolicitându-se judecarea cauzei în lipsă.

Consilier juridic Chisa Dumitru pentru apelanta pârâtă S.C. .. depune instanţei delegaţia de reprezentare.

Avocat Meche Bogdan pentru intimata reclamantă D.V. , depune delegaţia avocaţială.

Faţă de circumstanţele cauzei, Curtea apreciază că nu se impune pronunţarea cu privire la estimarea duratei procesului, motiv pentru care, în baza art. 482 raportat la 244 şi 394 Noul Cod de proc.civ., constată încheiată cercetarea judecătorească şi,acordă cuvântul asupra apelului.

Consilier juridic Chisa Dumitru pentru apelanta pârâtă S.C. ...solicită admiterea apelului aşa cum a fost formulat, precizând că s-a reţinut de către instanţa de fond că decizia de concediere a fost emisă pe durata concediului medical al reclamantei, dar concediul medical a fost adus cu mult după emiterea deciziei de concediere, respectiv la data de 24.08.2015, neavând cum să ia cunoştinţă unitatea de concediul de odihnă, aceasta având obligaţia să anunţe în termen de 24 de ore. Arată că la ultimul termen, instanţa a luat o declaraţie petentei prin care a arătat că ar fi adus la cunoştinţă unităţii prin prisma şefului de obiectiv. Arată că instanţa a mai reţinut că instituţia avea cunoştinţă de concediu petentei potrivit pontajelor, iar având în vedere cele expuse consideră decizia ca fiind emisă temeinic şi legal, de asemenea se mai precizează că art.36 din O.U.G. 158/2005 cu privire la faptul că, concediul medical trebuia adus la cunoştinţă la societate în a 5 zi a lunii următoare, precizează că este adevărat doar legat de plată nu şi de existenţa acestuia.

Avocat Meche Bogdan pentru intimata reclamantă D.V. , solicită respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.  Arată că din probele administrate rezultă clar că decizia de concediere a fost emisă fără respectarea dispoziţiilor legale, fiind evident motivul de nelegalitate al desfacerii contractului de muncă, în perioada concediului medical, acest lucru este confirmat şi de către unitate prin plăţi şi pontaje, mai mult au plătit concediul medical începând cu data de 04.08.2015, mai mult a fost anunţat şeful de obiectiv, astfel societatea luase la cunoştinţă, prin urmare există motive de nelegalitate, solicitând cheltuieli de judecată pe cale separată.

CURTEA

Asupra apelului civil de faţă:

Prin sentinţa civilă nr. 1398/08.07.2016 Tribunalul Dolj a admis contestaţia formulată de către reclamanta D.V. , cu domiciliul în oraşul …, în contradictoriu cu pârâta S.C. ...cu sediul în municipiul Craiova.…, înregistrată în registrul comerţului sub nr. ..,  a anulat decizia nr. R 5044/07.08.2015, emisă de directorul general al ..., a obligat pârâta să reintegreze reclamanta în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei sus menţionată.

A obligat pârâta la plata, către reclamantă, a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care aceasta ar fi beneficiat începând cu data de 07.08.2015 şi până la data reintegrării efective.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că, reclamanta D.V.  a fost angajată în cadrul S.C. ... în baza contractului individual de muncă nr. .. , modificat prin actul adiţional nr.2/R 3687/14.10.2013, pe perioadă nedeterminată, în funcţia de agent de securitate.

Prin decizia nr. R 5044/07.08.2015, emisă de directorul general al ..., începând cu data de 07.08.2015, s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantei, având funcţia de agent de securitate la .., din iniţiativa angajatorului, pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, în temeiul art. 65 din Codul muncii.

Conform celor menţionate la pct.3 alin.1 din decizie, concedierea a fost dispusă ca urmare a reorganizării obiectivului de pază … S.R.L.,prin desfiinţarea de posturi de pază, conform adresei nr.4107/30.04.2015, având ca rezultat desfiinţarea postului ocupat de reclamantă.

La art. 4 din decizie se prevede că reclamantei i-a fost acordat un preaviz de 20 de zile lucrătoare în perioada 10.07.2015 – 06.08.2015.

Instanţa a reţinut că reclamanta s-a aflat în concediu medical în perioada 04.08.2015 – 17.08.2015, conform certificatului de concediu medical seria CCMAH nr.3032524, eliberat la data de 04.08.2011(fila120 din dosar), înregistrat la medicul de familie la data de 11.08.2015, conform ştampilei aplicată pe certificat, precum şi la societatea pârâtă sub nr.36/24.08.2015,  de către medicul de medicina muncii Papa Daniele Elena, conform celor menţionate de pârâtă prin adresa din data de 24.05.2016(fila 119 din dosar).

Astfel, conform certificatului de concediu medical menţionat, reclamanta s-a aflat în concediu medical la data concedierii.

Potrivit prevederilor art. 50 lit. b din Codul muncii republicat, contractul individual de muncă se suspendă de drept în situaţia concediului pentru incapacitate temporară de muncă, iar potrivit prevederilor art. 48 alin.6 din Codul muncii republicat, „în cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept”.

Prin urmare, în cazul suspendării contractului individual de muncă pe perioada incapacităţii temporare de muncă se suspendă termenul de preaviz acordat în vederea concedierii.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 60 alin.1 lit. a din Codul muncii republicat , concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă „pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii ”.

Aşadar, pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii, este interzisă concedierea salariaţilor, respectiv încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, conform prevederilor legale sus menţionate.

 A fost neîntemeiată apărarea pârâtei, în sensul că certificatul de concediu medical a fost depus la societate după data emiterii deciziei de concediere, întrucât textul art.60 alin.1 lit.a din Codul muncii republicat nu impune condiţia ca salariatul să depună certificatul medical la angajator la o anumită dată sau într-un  anumit interval de timp.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 din O.U.G. nr. 158/2005, „certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul”, iar în speţă certificatul de concediu medical eliberat reclamantei a fost înregistrat la societatea pârâtă în aceeaşi lună în care  a fost acordat concediul medical.

Aşadar, reclamanta a depus certificatul de concediu medical la angajator conform prevederilor legale.

De asemenea, în şedinţa publică din data de 04.07.2016 reclamanta a declarat că a anunţat şeful de obiectiv cu privire la faptul că se afla în concediu medical în data de 03.04.2016 (declaraţia de la fila 156 din dosar).

Declaraţia reclamantei, în sensul că a anunţat angajatorul cu privire la faptul că se afla în concediu medical este confirmată de faptul că pe perioada 04.08.2015 – 17.08.2015 a fost pontată ca fiind în concediu medical, ceea ce rezultă din foaia colectivă de prezenţă aferentă lunii august 2015 (filele 153-154 din dosar).

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa a reţinut că măsura de concediere a reclamantei a fost dispusă cu nerespectarea prevederilor legale imperative, respectiv a prevederilor  art. 60 alin.1 lit. a din Codul muncii republicat, potrivit cărora, pe durata incapacităţii temporare de muncă stabilită prin certificat medical conform legii, este interzisă concedierea salariaţilor, astfel că nu se mai impune analiza temeiniciei măsurii de concediere.

În consecinţă, a fost admisă contestaţia formulată de reclamantă şi anulată decizia de concediere nr. R 5044/07.08.2015, emisă de directorul general al Civitas P.S.G. S.R.L.

În baza art.80 alin.1 şi 2 din Codul Muncii, instanţa a obligat pârâta să reintegreze reclamanta în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei sus menţionată, precum şi la plata, către reclamantă, a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care aceasta ar fi beneficiat începând cu data de 07.08.2015 (data concedierii) şi până la data reintegrării efective.

Împotriva acestei sentinţe, a formulat apel S.C. ... criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea apelului a arătat că Tribunalul Gorj a reţinut că petenta s-a aflat în concediu medical în perioada 04.08.2015-17.08.2015, conform certificatului de concediu medical seria CCMAH nr.3032524, eliberat la data de 04.08.2015 şi înregistrat la … SRL la data de 24.08.2016. Au fost invocate de către instanţa de judecată art.50 lit.b, art.48 alin.6 (de fapt 49 alin.6) Codul muncii, care arată că, în cazul suspendării contractului individual de muncă pe perioada incapacităţii temporare de muncă se suspendă termenul de preaviz acordat în vederea concedierii. S-a invocat, de asemenea că, în baza art.60 alin.1 lit.a) Codul muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical.

A arătat că instanţa a reţinut, din declaraţia reclamantei, că aceasta ar fi anunţat şeful de obiectiv cu privire la faptul că se afla în concediu medical şi a considerat astfel că reclamanta a anunţat în acest modul angajatorul că se afla în incapacitate de muncă, situaţie ce ar fi confirmată şi de faptul că, pe perioada 04.08.2015-17.08.2015 a fost pontată cam fiind în concediu medical. Această susţinere nu poate fi reţinută, având în vedere faptul că, foile colective de prezenţă se întocmesc la finalul lunii august 2015, când se ştia de concediul medical al petentei, având în vedere că acesta fusese înregistrat la societate la data de 24.08.2015.

A precizat că emiterea Deciziei nr.R5044/07.08.2015 şi încetarea contractului individual de muncă pe durata concediului medical, stabilit prin certificatul de concediu medical seria CCMAH nr.3032524, o consideră legală, având în vedere că petenta a comunicat societăţii certificatul menţionat (existent la dosarul cauzei) la data de 24.08.2015, deşi avea  obligaţia să anunţe imediat conducerea societăţii cu privire la acest aspect.

Apelanta a mai arătat că, în condiţiile în  care salariata nu le-a adus la cunoştinţă, în termen util, certificatul de concediu medical, nu au avut cum să constatăm starea de incapacitate de muncă  a petentei. Prin urmare, interdicţia concedierii  instituită de art.60 alin.(1), lit.a) Codul muncii este înlăturată. Această interdicţie nu operează nici în ipoteza în care certificatul  medical a fost eliberat şi  prezentat angajatorului ulterior emiterii deciziei de concediere, chiar dacă incapacitatea de muncă acoperea  perioada în care a fost emisă decizia de concediere. În acest sens s-au pronunţat şi  Tribunalul Hunedoara  prin sentinţa civilă nr.78/2002, precum şi Curtea de Apel Bucureşti prin decizia nr.5339/2013.

A susţinut că salariata avea obligaţia să înştiinţeze conducerea societăţii despre existenţa concediului medical (aşa cum procedase şi pentru celelalte concedii medicale luate în luna mai 2015 şi luna iunie 2015-existente la dosarul cauzei), iar faptul că certificatul de concediu medical a fost prezentat ulterior emiterii deciziei, după două săptămâni, nu reprezenta o situaţie care poate fi folosită în apărarea sa.

Solicită admiterea apelului şi schimbarea în tot a hotărârii nr.1398/2016, dată de Tribunalul Gorj, în sensul respingerii contestaţiei petentei.

În drept a invocat prevederile art.466, 476, 480 Cod procedură civilă şi cele incidente Codului muncii.

Apelul este nefondat.

Hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, fiind pronunţată cu interpretarea şi aplicarea corectă a legii, nefiind susceptibilă de anulare sau schimbare prin prisma dispoziţiilor art.477-480 şi următoarele Cod Procedură Civilă.

În speţă, instanţa de fond a reţinut că, reclamanta D.V.  a fost angajată în cadrul S.C. …. în baza contractului individual de muncă nr. R 4117/09.11.2012 , modificat prin actul adiţional nr.2/R 3687/14.10.2013, pe perioadă nedeterminată, în funcţia de agent de securitate, iar prin decizia nr. R 5044/07.08.2015, emisă de directorul general al …S.R.L., începând cu data de 07.08.2015, s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantei, având funcţia de agent de securitate la Obiectivul .., din iniţiativa angajatorului, pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, în temeiul art. 65 din Codul muncii.

Corect s-a reţinut în mod corect că în speţă, conform celor menţionate la pct.3 alin.1 din decizie, concedierea a fost dispusă ca urmare a reorganizării obiectivului de pază Petrofac Solutions & Facilities Support S.R.L.,prin desfiinţarea de posturi de pază, conform adresei nr.4107/30.04.2015, având ca rezultat desfiinţarea postului ocupat de reclamantă.

Totodată, s-a reţinut că, la art. 4 din decizie se prevede că reclamantei i-a fost acordat un preaviz de 20 de zile lucrătoare în perioada 10.07.2015 – 06.08.2015.

Reclamanta s-a aflat în concediu medical în perioada 04.08.2015 – 17.08.2015, conform certificatului de concediu medical seria CCMAH nr.3032524, eliberat la data de 04.08.2011(fila120 din dosar), înregistrat la medicul de familie la data de 11.08.2015, conform ştampilei aplicată pe certificat, precum şi la societatea pârâtă sub nr.36/24.08.2015,  de către medicul de medicina muncii Papa Daniele Elena, conform celor menţionate de pârâtă prin adresa din data de 24.05.2016(fila 119 din dosar).

Astfel, conform certificatului de concediu medical menţionat, reclamanta s-a aflat în concediu medical la data concedierii.

Conform prevederilor art. 60 alin.1 lit. a din Codul muncii republicat, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă „pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii ”.

Respectiv, pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii, este interzisă concedierea salariaţilor, respectiv încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, conform prevederilor legale sus menţionate.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 din O.U.G. nr. 158/2005, „certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul”, iar în speţă certificatul de concediu medical eliberat reclamantei a fost înregistrat la societatea pârâtă în aceeaşi lună în care  a fost acordat concediul medical.

În cauză, în mod corect, reclamanta a depus certificatul de concediu medical la angajator conform prevederilor legale, iar, mai mult, în şedinţa publică din data de 04.07.2016 reclamanta a declarat că a anunţat şeful de obiectiv cu privire la faptul că se afla în concediu medical în data de 03.04.2016 (declaraţia de la fila 156 din dosar).

Declaraţia reclamantei, în sensul că a anunţat angajatorul cu privire la faptul că se afla în concediu medical este confirmată de faptul că pe perioada 04.08.2015 – 17.08.2015 a fost pontată ca fiind în concediu medical, ceea ce rezultă din foaia colectivă de prezenţă aferentă lunii august 2015 (filele 153-154 din dosar).

În mod corect prima instanţă a reţinut că măsura de concediere a reclamantei a fost dispusă cu nerespectarea prevederilor legale imperative, respectiv a prevederilor  art. 60 alin.1 lit. a din Codul muncii republicat, potrivit cărora, pe durata incapacităţii temporare de muncă stabilită prin certificat medical conform legii, este interzisă concedierea salariaţilor, astfel că nu se mai impune analiza temeiniciei măsurii de concediere.

Având în vedere aceste considerente, Curtea constată că apelul declarat de apelanta pârâtă S.C. …, împotriva sentinţei civile nr. 1398/08.07.2016, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr…, este nefondat şi urmează a fi respinsă în consecinţă.