Infractiuni la legea privind energia electrica (Legea nr. 318/2003)

Hotărâre 6 din 23.01.2017


INSTANŢA

Deliberând, 

Asupra cauzei penale de faţă,

Actul de sesizare

Prin rechizitoriul nr. 663/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Adjud, a fost trimis în judecată în stare de libertate, inculpatul C.I.M, pentru săvârşirea pentru săvârşirea a 3 infracţiuni de executare sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, prev. de art. 92 alin. (2) din Legea nr. 123/2012 şi 3 infracţiuni de complicitate la furt de energie electrica, prev. de art. 48 alin. (1) rap. la 228 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că  în cursul anului 2014 şi începutul anului 2015 inculpatul a branşat ilegal apartamentele aparţinând numitelor L.V, C.A.M şi M.M care au consumat energie electrică fără a fi înregistrată şi achitată, cauzând un prejudiciu S.D.E.E. , în cuantum de 873 lei, 984,67 şi respectiv 912,70 lei.

În cursul urmăririi penale s-au administrat următoarele mijloace de probă: declaraţii suspecţi/inculpaţi, declaraţie martor  C.S.I., nota de constatare nr. 5678/28.08.2014, proces verbal  de analiza nr. 77/02.09.2014, proces verbal de stabilire a prejudiciului cauzat nr. 65/02.09.2014, note de constatare, procese verbal de analiză/reanaliza, procese verbal de stabilire a prejudiciului cauzat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Adjud la data de 31.03.2016 sub nr. 834/173/2016.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 25.05.2016 judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

 

 Aspecte privind pretenţiile civile

În cursul judecăţii,în termen legal,  persoana vătămată FDEE ELECTRICA nu s-a constituit parte civilă în cauză împotriva inculpatului C.I. M, pretenţiile civile fiind formulate împotriva beneficiarilor racordurilor la reţeaua de energie electrică.

Apărările inculpatului

Audiat în faţa instanţei, inculpatul nu a recunoscut comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina lui, precizând că în anul 2014 a fost plecat din ţară, venind ocazional acasă, iar la începutul anului 2015 când s-au constatat racordările ilegale nu se afla în ţară.

Probe 

Având în vedere poziţia procesuală a inculpatului de nerecunoaştere a  infracţiunilor reţinute în sarcina sa,  soluţionarea cauzei s-a făcut cu readministrarea  dovezilor din faza de cercetare penală, respectiv : declaraţie inculpat, declaraţii martori, etc.

Inculpatul  a solicitat reaudierea tuturor martorilor din lucrări, şi audierea a 2 martori în apărare.

Instanţa a admis probele solicitate de către inculpat , dar a decăzut inculpatul din proba cu cei 2 martori deoarece inculpatul nu a indicat adresele acestora, luându-şi obligaţia de a-I prezenta personal. Deşi s-au acordat 3 termene de judecată în acest sens, inculpatul nu s-a mai prezentat la instanţă şi nu a prezentat nici martorii.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: 

La data de 05.03.2015, lucrătorii din cadrul FDEE Electrica - sdee împreună cu lucrători din cadrul IPJ Vrancea  s-au deplasat la apartamentul numitei L.V din , unde au întocmit nota de constatare nr. 3570/05.03.2015, din care reiese faptul că apartamentul era alimentat cu energie direct din firida branşament fără ca energia  electrică să fie măsurată de un aparat de măsură, ocazie cu care au fost inventariaţişi receptorii electrici.

La data de 06.03.2015 au fost întocmite procesul verbal de analiză şi procesul verbal de stabilire a prejudiciului cauzat pe baza datelor cuprinse în nota de constatare 3570/05.03.2015 stabilindu-se următoarele , conform procesului verbal de analiză nr. 1597/06.03.2015;

- Racordare directă din firidă  de palier fără contor

-„Racordare fără indeplinirea formalitătilor legale, energia nefiind inregistrată-facturată-achitată.

Concluzia analizei din acest proces-verbal este cä existä suficiente probe care confirmä sustragerea de energie electricä.

Prin procesul-verbal de stabilire a prejudiciului cauzat n 1064/06.03.2015, Comisia de Analizä a stabilit prejudiciul ca fiind în sumä de 873 lei.

Prin adresa nr. 760/28.04.2015 SDEE F a comunicat cä se constituie parte civilä cu suma de 873 lei.

Fiind audiatä, L.V., recunoaşte cä a fost branşatä ilegal de cätre  C.I.M pentru suma de 20 lei, o bere 5 tigäri şi a consumat energie electricä färä sä fie înregistratä şi achitatä.

La data de 05.03 2015, lucrätorii SDEE  , împreunä cu lucrätorii din  cadrul IPJ Vrancea s-au deplasat la apartamentul numitei C.AM, unde au întocmit nota de constatare nr. 3569/05.03.2015 din care reiese faptul cä, apartamentul era legat  fraudulos din firidä, färä aparat de mäsurä, abonatul s-a legat cu două conductoare, care alimentau apartamentul, ocazie cu care au fost inventariaţi şi receptorii electrici (consumatorii).

La data de 06.03.2015, au fost întocmite procesul-verbal de analizä procesul-verbal de stabilire a prejudiciului cauzat pe baza datelor cuprinse în nota de constatare 3569/05.03 2015, stabilindu-se urmätoarele, conform procesului verbal de analizä nr. 1594/06.03.2015:

-„Racordare directä din firida de palier färä contor.

-„Racordare fără indeplinirea formalitătilor legale, energia nefiind inregistrată şi achitată.

Concluzia analizei din acest proces-verbal este că există suficiente probe care confirmă sustragerea de energie electrică.

Prin procesul-verbal de stabilire a prejudiciului cauzat nr. 1061/06.03.2015, Cornisia de Analiză a stabilit prejudiciul ca fiind in sumă de 4565,13 lei, iar prin procesul-verbal de reanaliză nr. 1506/27.03 2015 şi procesul verbal de stabilire a prejudiciului cauzat nr. 1157/27.03.2015, Comisia de Reanaliză a stabilit prejudiciul ca fiind in sumă de 4006,75 lei.

C. AM a declarat iniţial  că a fost branşată ilegal de către P. M, dar la două săptămâni a fost debransată şi apoi a fost branşată ilegal de către C. I. M (branşament existent la data constatării) căruia i-a dat câteva tigări pentru această faptă.

C. AM a achitat o parte din prejudiciu, angajându-se  să plătească lunar până la achitarea integrală.

La data de 05.03 2015, lucrätorii SDEE  , împreunä cu lucrätorii din  cadrul IPJ Vrancea s-au deplasat la apartamentul numitei M. M. A unde au întocmit nota de constatare nr. 5486/05.03.2015 din care reiese faptul cä, abonatul era legat  din firidä de palier, färä aparat de mäsurä (contor),  consumând fraudulos, ocazie cu care au fost inventariaţi şi receptorii electrici.

La data de 06.03.2015, au fost întocmite procesul-verbal de analizä şi procesul-verbal de stabilire a prejudiciului cauzat pe baza datelor cuprinse în nota de constatare 5486/05.03 2015, stabilindu-se urmätoarele, conform procesului verbal de analizä nr. 1596/06.03.2015:

-„Racordare directä din firida de palier färä contor.

-„Racordare fără indeplinirea formalitătilor legale, energia nefiind inregistrată-facturată  şi achitată.

Concluzia analizei din acest proces-verbal este că există suficiente probe care confirmă sustragerea de energie electrică.

Prin procesul-verbal de stabilire a prejudiciului cauzat nr. 1063/06.03.2015, Cornisia de Analiză a stabilit prejudiciul ca fiind in sumă de 984,67 lei, iar prin procesul-verbal de reanaliză nr. 1507/27.03 2015 şi procesul verbal de stabilire a prejudiciului cauzat nr. 1159/27.03.2015, Comisia de Reanaliză a stabilit prejudiciul ca fiind in sumă de 912,70 lei.

Prin adresa nr. 783/29.04.2015 SDEE a comunicat cä se constituie parte civilä cu suma de 912,70 lei.

 

Individualizarea pedepsei

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valorile ocrotite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunilor, motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Atingerea dublului scop preventiv şi educativ al pedepsei este condiţionată de caracterul adecvat al acesteia, de asigurarea unei reale evaluări între gravitatea faptei, periculozitatea socială a autorului pe de o parte şi durata sancţiunii şi natura sa pe de altă parte.

 Criteriile generale de individualizare a pedepselor sunt expres prevăzute de legiuitor în dispoziţiile art. 72 C.pen. şi orice abatere de la judicioasa lor utilizare în procesul de stabilire şi aplicare a pedepsei presupune analizarea obiectivă a probelor de la dosar care duc la aplicarea acestora.

 Ca măsură de constrângere, pedeapsa are, pe lângă scopul său represiv, şi o finalitate de exemplaritate, ea concretizând dezaprobarea legală şi judiciară, atât în ceea ce priveşte fapta penală săvârşită, cât şi în ceea ce priveşte comportamentul făptuitorului.

 Ca atare, pedeapsa şi modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate în aşa fel, încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale şi evitarea săvârşirii altor fapte penale.

La stabilirea pedepsei în cazul inculpatului s-a avut în vedere gravitatea faptelor comise, pericolul social care a adus atingere relaţiilor sociale referitoare la imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public, circumstanţele săvârşirii faptelor, dar şi situaţia personală a inculpatului.

Cu privire la persoana inculpatului, instanţa constată că acesta nu a recunoscut  comiterea faptelor ,  încercând să inducă ideea că altă persoană a comis faptele reţinute în sarcina sa.

Instanţa apreciază că pericolul unei asemenea conduite a inculpatului nu poate fi minimalizat, astfel că se impune aplicarea unor pedepse în cuantum moderat, pentru  fiecare infracţiune reţinută în sarcina sa. Pedepsele aplicate sunt într- un  cuantum suficient, în opinia instanţei, pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei.

Totodată, văzând că inculpatul a comis faptele prezente în stare de concurs real, în baza art. 38 alin. 1 Cod Penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod Penal va contopi pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea  pe care o va spori cu o 1/3 din  totalul celorlalte pedepse stabilite, urmând ca inculpatul să execute  pedeapsa rezultantă  de 1 ( un) an  şi 4( patru ) luni închisoare.

  Individualizarea executării pedepsei

În ceea ce priveşte individualizarea executării pedepsei rezultante, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 91 C. pen., pedeapsa rezultantă stabilită fiind mai mică de 3 ani închisoare, respectiv 1(un) an și 4 ( patru) luni închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii; nu şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii , dar nici nu s-a opus executării acestei obligaţii, iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale reale de îndreptare, instanţa apreciază că executarea efectivă a pedepsei nu este necesară, fiind suficientă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă determinată.

Faţă de aceste considerente,  în baza art. 91 alin. 1 Cod Penal și art.97 alin.2 cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o durată de  2 (doi)  ani şi 6 (şase) luni reprezentând termen de supraveghere, potrivit art. 92 alin.  1 Cod Penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod Penal pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

-- să se prezinte la sediul Serviciului de probaţiune Vrancea la termenele  fixate de consilierii de probaţiune;

-- să primească vizitele consilierului  de probaţiune desemnat cu supravegherea sa ;

-- să anunţe, în prealabil, Serviciului de probaţiune Vrancea orice schimbare de locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-- să comunice Serviciului de probaţiune Vrancea schimbarea locului de muncă;

-- să comunice Serviciului de probaţiune  Vrancea informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen.va  impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probaţiune Vrancea sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la  Primăria mun. Adjud , judeţul Vrancea  sau la Biserica  Cuvioasa Paraschieva pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare. 

În baza art.404 alin.2 cod proc.pen și art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, dacă pe parcursul termenului de supraveghere săvârşeşte o nouă infracţiune sau nu respectă măsurile de supraveghere, ori nu execută obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere .