Divorţ

Hotărâre 6466 din 24.10.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de XXX  sub nr. de dosar XXX, reclamanta reclamant A.S. a chemat în judecată pe pârâta L.P. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să fie obligată pârâta la plata  sumei totale de 12299,97 lei reprezentând cheltuieli curente restante în sumă de 7864,28 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 4435,69 lei, pentru perioada  XXX.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat căpârâta avea obligaţia să achite lunar cotele de cheltuieli curente calculate  conform fişei de calcul şi penalităţi calculate la sumele restante. Aceasta a fost somată în nenumărate rânduri să-şi achite debitele restante şi cum această obligaţie nu a îndeplinit-o conform prevederilor legale. A.S. s-a înregistrat cu debite restante faţă de furnizorii serviciilor, fiind penalizată.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 194 şi următoarele, art. 451 şi următoarele, art. 223 CPC, Legea nr. 230/2007 şi HG nr. 1588/2007.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Pârâta, care a depus întâmpinare la dosar, a invocat excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată arătând că nu au fost arătate atributele de identificare astfel cum sunt ele reglementate de art. 11 din GH nr. 1588/2007, nu este indicat CNP-ul pârâtei şi nici contul bancar al reclamantei astfel cum impun prevederile art. 194 lit. a NCPC.

Cererea de chemare în judecată nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de art. 151 şi art. 94 lit. bNCPC, în sensul că nu face trimitere şi nu are anexat un extras din registrul public.

S-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, având în vedere prevederile Legii nr. 230/2007 şi HG  nr. 1588/2007, prin care proprietarii imobilelor ce fac parte dintr-un condomeniu administrat de Asociaţie pot fi obligaţi pe cale judecătorească să achite contravaloarea cotelor comune de întreţinere cu condiţia  ca acestea să fie certe, lichide şi exigibile. Pârâta a precizat că la momentul constituirii asociaţiei, aceasta nu avea calitatea de proprietar  al imobilului, astfel încât nu a devenit membru al acesteia la data înfiinţării sale.

S-a mai invocat excepţia prescripţiei extinctive pentru pretenţiile solicitate aferente perioadei XXX, restul pretenţiilor fiind solicitate în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat prin  raportare la data depunerii cererii de chemare în judecată şi anume XXX.

Pe fond, pârâta a solicitat  respingerea acţiunii ca neîntemeiată, motivat de faptul că  reclamanta nu a făcut dovada că deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva pârâtei.

În cauză s-a solicitat şi administrat proba cu înscrisuri, solicitată de părţi şi încuviinţată de instanţă.

Prin încheierea de şedinţă din data de XXX, instanţa a respins excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată şi a excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei şi a unit cu fondul excepţia prescripţiei extinctive invocate de pârâtă prin întâmpinare.

PROBATORIUL :

S-au depus următoarele acte : fişele de calcul a întreţinerii şi listele de plată pentru scara C din bl. 1 de pe str. Constructorului, răspuns la întâmpinare şi întâmpinare la cererea reconvenţională, Certificat de înregistrare fiscală al A.S. la Ministerul Finanţelor, Certificatul de înregistrare fiscală al A.S. la XXX, Acordul de asociere în A.S., Statutul Asociaţiei de proprietari nr. 72, Extrase din procesele- verbale încheiate în cadrul AGA în anii XXX, extrasele de cont şi facturi de la furnizorii de utilităţi, situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv şi situaţia furnizorilor la data de XXX, notificare de plată transmisă pârâtei, modalitatea de calcul din care rezultă diferenţa, fişe de întreţinere şi chitanţe.

Analizând cu întâietate excepţia prescripţiei extinctive sumele de bani reprezentând cheltuieli de întreţinere şi penalităţi aferente acestora pentru perioada  XXX, ridicată de pârâtă, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată, pentru următoarele motive:

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei al plata sumei de 12299,97 lei reprezentând cheltuieli de întreţinere restante în sumă de 7864,28 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 4435,69 lei pentru perioada XXX.

Cererea de chemare în judecată a fost introdusă la data de XXX fiind înregistrată pe rolul instanţei Judecătoria Bacău sub numărul XXX.

Potrivit art 2523 C civ, prescripţie începe să curgă la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui. În speţă, reclamant fiind şi emitenta listelor de plată şi a fişelor de întreţinere este cert că a cunoscut despre obligaţia de plată de la data scadenţei acestora.

Potrivit art 2526 C civ, când este vorba de prestaţii succesive, prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă de la data la care fiecare prestaţie devine exigibilă, iar dacă prestaţiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestaţie devine exigibilă.

În cazul pedinte, termenul de prescripţie începând să curgă de la data la care fiecare dintre prestaţii devine exigibilă, instanţa constată că pentru perioada XXX a intervenit prescripţia extinctivă pentru sumele datorate de pârâtă atât pentru cele reprezentând cheltuieli de întreţinere cât şi pentru sumele datorate cu titlu de penalităţi. În consecinţă, urmează a admite excepţia prescripţiei pentru sumele datorate de pârâtă în intervalul XXX. Conform fişelor de întreţinere şi listelor de plată ataşate de reclamantă la dosarul cauzei suma pentru care a intervenit prescripţie extinctivă este 3697,7 lei.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine că :

Între părţi există raporturi contractuale, în baza cărora pârâta în calitate de proprietar al apartamentului situat in XXX, a beneficiat de prestaţiile asociaţiei de proprietari respectiv servicii de întreţinere şi administrative, in sarcina sa acumulându-se un debit de 12299,97 lei reprezentând cheltuieli de întreţinere restante în sumă de 7864,28 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 4435,69 lei în perioada XXX , fapt atestat de fisele de întreţinere şi listele lunare de plată aflate in copie la dosar.

 Având în vedere ca nici pana la data prezentei cereri pârâţii nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plata a datoriei, reclamanta a solicitat obligarea sa la plata in scopul realizării creanţei sale; la rândul său pârâta nu a făcut dovada stingerii prin plată a pretenţiilor reclamantei.

Potrivit art. 46 din Legea 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,  toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.

Potrivit art. 50 din acelaşi act normativ, asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

In ceea ce priveşte penalizările pretinse, potrivit art. 49 din Legea 230/2007, Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.

Prin Hotărârea Adunării Generale al asociaţiei de proprietari din data de 02.mai.2013 s-a stabilit ca pentru neplata la termen a cotelor de întreţinere să se calculeze penalităţi de 0,1% pe zi de la data scadenţei obligaţiilor de plată conform Legii 230/2007.

Cuantumul acestor penalizări a fost înscris în listele lunare de plată afişate la uşa imobilului, iar calculul detaliat a fost depus la dosar in copie.

Având în vedere că pentru perioada ianuarie 2011-februarie 2013 s-a admis excepţia prescripţiei extinctive, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumelor datorate reprezentând cheltuieli de întreţinere şi penalităţi calculate pentru perioada XXX, astfel cum rezultă din fişele de întreţinere şi listele de plată ataşate la dosar. Ţinând seama de fişele de întreţinere şi listele de plată depuse la dosarul cauzei, scăzând suma de 3697,7 lei rezultă că pârâta datorează suma de 8602,27 lei reclamantei.

Instanţa reţine că, în timpul procesului, pârâta a achitat reclamantei suma de 6857 lei, astfel cum rezultă din chitanţa nr XXX din XXX depusă la dosarul cauzei . În consecinţă, urmează ca instanţa să obilge pârâta să plătească reclamantei suma de 1745,27 reprezentând diferenţa dintre suma datorată de 8602,27 lei şi suma achitată deja, de 6857 lei.

În consecinţă, va admite în parte pretenţiile reclamantei pentru suma de 1745,27 lei reprezentând cheltuieli de întreţinere şi penalităţi aferente perioadei XXX.