Familie

Sentinţă civilă 931 din 31.07.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moinești sub nr.4481/260/2015, petenta H E a  solicitat să se constate decesul numitului S G, cu ultimul domiciliu în oraş Dărmănești. 

Reclamanta în motivare a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 28.06.1968 și din căsătorie a rezultat un copil-S M. În anul 1978 părțile s-au despărțit în fapt și prin sentința civilă nr. 2500/03.07.1981 pronunțată de Judecătoria Gheorghe Gheorghiu Dej în dosarul nr. 3195/1980 s-a pronunțat divorțul în lipsa pârâtului. Reclamanta a luat legătura cu rudele pârâtului din loc. Sascut și acestea au afirmat că nu mai știu nimic de el din anul 1984. ulterior toate demersurile întreprinse de reclamantă au fost fără rezultat în sensul că nu a reușit să afle nimic despre pârât. Întrucât copilul rezultat din căsătorie a fost încadrat în gradul II de handicap și ar putea beneficia de anumite drepturi, pentru aceasta este nevoie ca moartea pârâtului să fie declarată prin act oficial.

A solicitat proba testimonială şi proba cu înscrisuri.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.49 şi urm. din Codul Civil.

Cererea a fost legal timbrată cu 20 de lei taxă de timbru.

Instanţa a dispus efectuarea de cercetări cu privire la S G de către Poliţia Dărmănești şi Primăria Dărmănești. De asemenea un exemplar de pe cererea de chemare în judecată a fost afișat la Oficiul Poștel Dărmănești și la sediul Judecătoriei Moinești. Reclamanta a publicat un anunț despre deschiderea procedurii de declanșare a morții într-un ziar de largă circulație.

La data de 30.03.2016, Poliţia oraş Dărmănești a comunicat că S G, cu ultimul domiciliu în localitatea Dărmănești, în anul 1978 pentru a se duce în loc. Petroșani, jud. Hunedoara unde urma să muncească la o exploatare minieră. Acesta nu a mai ținut legătura cu familia până în anul 1983 când a revenit împreună cu cumnatul său P N. Tot atunci a și plecat și din acel moment nu a mai ținut deloc legătura cu familia. Celelalte persoane cu care s-a luat legătura au afirmat că nu l-au mai văzut pe pârât din anul 1984.

La data de  27.05.2016, cu adresa nr.6209 din 19.05.2016, Primăria  oraşului Dărmănești a solicitat judecata în lipsă, nemaifurnizând alte informații.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost încuviinţată proba cu înscrisuri și un martor.

Pârâtul a fost citat prin publicitate, la ultimul domiciliul cunoscut și a fost numit un curator în persoana numitei Oancea Victoria.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

S G, ultimul său domiciliul cunoscut fiind în loc. Dărmănești.

Din adresele comunicate de Poliţia Dărmănești şi Primăria Dărmănești, precum şi din înscrisurile de la dosar rezultă că S G a fost căsătorit cu reclamanta H E și din căsătorie a rezultat un copil-S M. Părțile au divorțat în anul 1981 dar hotărârea s-a pronunțat în lipsa pârâtului care a fost citat prin Buletinul oficial. În anul 1983 S G a revenit în Dărmănești și a vizitat copilul dar a plecat din nou. A mai fost văzut în anul 1984 de numitul P N la înmormântarea tatălui său conform cercetărilor efectuate de poliția Sascut. Din extrasul din evidența informatizată a persoanelor rezultă că pârâtul și-a schimbat actul de identitate pe data de 03.10.1985, fiindu-i eliberat un nou buletin. Aceasta este ultima mențiune care demonstrează că pârâtul era în viață.

Conform art. 49  Cod civil, în cazul în care o persoană este dispărută si există indicii că a încetat din viaţă, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate dacă au trecut cel puţin doi ani de la data primirii ultimelor informaţii sau indicii din care rezultă că era în viaţă.  Dacă data primirii ultimelor informaţii sau indicii nu se poate stabili cu exactitate termenul prev. la alin.1 se socoteşte de la sfârşitul lunii în care s-au primit ultimele informaţii sau indicii, iar în cazul in care nu se poate stabili nici luna, de la sfârşitul anului calendaristic.

Conform art. 52 alin.2 Cod civil, în lipsa unor indicii îndestulătoare cu privire la ora morţii, se va stabili că cel declarat mort a încetat din viaţă în ultima oră a celei din urmă zile a termenului prev. de art. 49 sau 50, după caz.

Faţă de starea de fapt relevată de probele administrate în cauză, instanţa reţine că sunt îndeplinite cerinţele art. 49 din Codul Civil, în sensul că  numitul  S G este dispărut din anul 1985 şi sunt indicii că a încetat din viaţă, iar de la data primirii ultimelor informaţii sau indicii din care rezultă că era în viaţă au trecut mai mult de 2 ani.

Dispariţia acestei persoane este confirmată și de declaraţia martorului audiat în cauză. Intervalul de timp ce a trecut de la data  ultimelor indicii din care rezultă că intimatul ar fi fost în viaţă, perioadă în care intimatul nu s-a mai întors la domiciliu şi nici nu s-au primit informaţii despre acesta, reprezintă un indiciu în sensul că a încetat din viaţă, iar de la data de 03.10.1985 şi până la data introducerii cererii de declarare a morţii au trecut mai mult de 2 ani, fiind  îndeplinită astfel şi cealaltă cerinţă cumulativă  prevăzută de art. 49 Cod Civil pentru admisibilitatea cererii.

Pentru considerentele expuse, instanţa va admite cererea, va dispune declararea judecătorească a morţii numitului S G, stabilind ca dată a decesului 31.12.1987, ora 23:59.

Conform art. 946 Cod civil, dispozitivul hotărârii de declarare a morţii, rămase definitive  se va afişa timp de 2 luni la sediul  instanţei si al  primăriei Dărmănești, Bacău, la ultimul domiciliu al celui declarat mort  şi se va comunica  serviciului  public comunitar  de evidenţă a persoanelor  Dărmănești, pentru a  înregistra moartea.