Partaj

Sentinţă civilă 1242 din 23.08.2017


Pe rol  a venit spre solutionare cauza civilă privind pe reclamantul  A.T., cu domiciliul in ………………şi pe pârâtul  A. S. cu acelasi domiciliu,  având ca obiect

,,partaj judiciar,,.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul asistat de av. D.C.  si pârâtul  prin procurator A.M. , cu procură la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, se prezintă numita A.M. care  depune la dosar procură specială  din partea pârâtului, aceasta legitimându-se cu C.I. seria XC nr. 843566, CNP 2700601043788.

Reclamantul prin apărător depune la dosar notă de precizări, schiţă cadastrală  si tranzactia incheiată de părti, care este semnată in fata instanţei. Lasă la aprecierea instanţei utilitatea probei testimoniale.

Faţă de actele dosarului, instanţa apreciază că  proba  testimonială nu mai este utilă.

La intrebarea instantei, părtile precizează că nu mai au de formulat alte cereri.

Nefiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanţa constată cauza in stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

 Av. Duca C. pentru reclamant solicită partajarea bunurilor  rămase după defuncţii A. A. şi A.M.,  conform  tranzacţiei părţilor, urmând a se avea in vedere nota de precizări depusă la acest termen, fără cheltuieli de judecată.

Pârâtul prin procurator achiesează la concluziile reprezentantului reclamantului.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas in pronunţare.

 

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. 493/260/2017  la data de 6.02.2017, reclamantul  A.T. cu domiciliul in ……….. a solicitat in contradictoriu cu pârâtul A.S.  cu acelasi domiciliu, partajarea bunurilor rămase de pe urma defunctilor A.A. şi A.A. M..

Actiunea a fost legal timbrată, cu chitanţă anulată la dosar.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele.

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de  6.02.2017 pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. de dosar 493/260/2017, reclamantul  A.T., cu domiciliul in  ……… a solicitat in contradictoriu cu  pârâtul  A.S., cu acelasi domiciliu, impărtirea bunurilor rămase de pe urma defunctilor A.A.  decedat la 14.06.1995 si A.M., decedată la 22.02.2014,

A arătat reclamantul că în urma decesului părintilor, moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas părţile din dosar in calitate de fii.

Masa succesorală se compune din  suprafata de 3070 mp teren o casă din cărămidă compusă din 14 camere in suprafata de 285, 1 mp, o anexă lipita de casa in suprafata de  48,3 mp si două grajduri, imobile situate in  intravilanul com. Ghimes Făget sat Ghimeş, jud. Bacău. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.979 si următoarele  C.p.c.

În susţinerea cererii s-a solicitat administrarea probei cu martori, acte, expertize de specialitate.

S-a făcut dovada de achitare a unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 890 lei.

La data de 23.08.2016 s-au prezentat reclamantul personal si păârâtul prin procurator, şi au încheiat o tranzacţie cu privire la prezentul litigiu, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se ia act de tranzacţie.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de  14.06.1995 a decedat A.A. iar la data de 22.02.2014  a decedat A.M.,  sotia acestuia.

Cei doi defuncţi au avut  doi copii părtile in cauză

Cu privire la masa succesorală rămasă după defuncţi, instanţa constată că din înscrisurile depuse la dosar, respectiv adeverinţe eliberate de Unitatea Administrativ Teritorială, se compune din  suprafata de 3070 mp teren o casă din cărămidă compusă din 14 camere in suprafata de 285, 1 mp, o anexă lipita de casa in suprafata de  48,3 mp si două grajduri, imobile situate in  intravilanul com. Ghimes Făget sat Ghimeş, jud. Bacău. 

Referitor la ieşirea din indiviziune, instanţa va lua act de tranzacţia părţilor şi o va consfinţi prin prezenta hotărâre.

Domenii speta